Istrabenz

Poziv generalni državni tožilki, Barbari Brezigar, v primerih Pivovarne Laško in Istrabenz

Predsednik Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (Društva MDS) Rajko Stanković, je danes 17. maja 2010 vložil poziv Generalni državni tožilki Barbari Brezigar za zagotovitev zakonitega in transparentnega ravnanja državnega tožilstva pri zastopanju kazenske obtožbe v primeru storitve kaznivih dejanj zoper gospodarstvo, izvršenih s strani nekdanjega zakonitega zastopnika Pivovarne Laško, d.d., Boška Šrota in nekdanjega zakonitega zastopnika holdinške skupine Istrabenz, d.d., Igorja Bavčarja ter drugih oseb vpletenih v obe zadevi.


V preteklem tednu je bila javnosti razkrita informacija o zaključku poteka policijske preiskave s področja gospodarske kriminalitete, ki naj bi bila povezana z dvema nezakonitima menedžerskima prevzemoma znanih gospodarskih družb. Nobenega dvoma ni, da je šlo v predmetni preiskavi za preverjanje zakonitosti izvorov financiranja predmetnih prevzemov in ostalih poslovnih aktivnostih v gospodarski družbi Istrabenz, ki jo je takrat vodil Igor Bavčar ter v skupini Pivovarna Laško, pod vodstvom takratnega vodje Boška Šrota. V času opravljanja gospodarske dejavnosti tako družbe Istrabenz kot Pivovarne Laško je prišlo pod vodstvom omenjenih oseb do spornih nezakonitih ravnanj, ki imajo vse zakonske determinante kaznivih dejanj storjenih zoper gospodarstvo, ter opustitve dolžnosti ravnanja v skladu z načelom vestnega in skrbnega gospodarstvenika, z namenom izpeljati prikriti prevzem in preko prikritega lastništva obvladovati interese obeh gospodarskih družb.

Nedvomno je, da so bila tovrstna ravnanja izpeljana mimo interesov tako gospodarskih družb kot tudi njenih delničarjev kot lastnikov, predvsem pa so bila izvedena na nedopusten in netransparenten način,  mimo vseh veljavnih zakonskih predpisov, s čimer je bila povzročena ogromna premoženjska škoda (foto: iz dokumentacije časnika Dnevnik).

Glede na kompleksnost in naravo storjenih aktivnosti, ki se očitajo zgoraj omenjenima fizičnima osebama, se namenja poseben poudarek zaščiti celotnega premoženja, pridobljenega na nezakonit način ter zavarovanju protipravno pridobljene premoženjske koristi, zaradi nevarnosti njihove nadaljnje odtujitve in razpršitve s strani osumljenih oseb, s čimer bi bilo onemogočeno oškodovanim udeležencem ugoditi zahtevku za povrnitev tako nastale škode. Zakon o kazenskem postopku tako v svojem 109. členu določa, da se sme na predlog upravičenca odrediti v kazenskem postopku po določbah, ki veljajo v izvršilnih zadevah, začasno zavarovanje premoženjskopravnega zahtevka, nastalega zaradi kaznivega dejanja.

Razlog za zahtevo širitve dnevnega reda skupščine Istrabenza

Porocilo o posebni revizijiPredsednik Društva MDS, Rajko Stanković, kategorično zanika kakršnokoli "politično gonjo", kot se je izrazil nekdanji šef Istrabenza, g. Igor Bavčar, saj je podlaga za našo zahtevo sestavni del gradiva, ki je bil priložen sklicu skupščine.


Priloga 1 k 6. točki dnevnega reda, z naslovom 'Poročilo posebne revizije, skladne s sklepom sodišča Ng 19/2008 in Ng 9/2009', na 10 strani oziroma na 16 strani objavljenega dokumenta navaja:

"Če bi bili opravili dodatne postopke ali pa revizijo ali preiskavo računovodskih izkazov v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja ali mednarodnimi standardi poslov preiskovanja, bi utegnili najti še kake druge zadeve, o katerih bi vam poročali."

Iz zgornje navedbe nedvoumno izhaja, da so v skupini Istrabenz, d.d., ostali nepregledani posli, ki očitno niso v skladu z veljavnimi predpisi, saj drugače take izjave oziroma navedbe pooblaščenega revizorja ne moremo drugače interpretirati.

Igor Bavčar in Janko Kosmina sta družbo Istrabenz očitno pripeljala do insolventnosti in na rob stečaja. Delničarji družbe ne prejudiciramo ničesar, zato zahtevamo, da se vsi posli, ki do sedaj niso bili pregledani, pregledajo. Na osnovi izsledkov revizije posameznih poslov družbe, iz katerih bi izhajal morebitni sum povzročitve nepopravljive škode za družbo, pa se proti vsem odgovornim vloži odškodninska tožba za povrnitev nastale škode.

Želeli bi si slišati tudi izjavo Janka Kosmine, ki je nemo gledal, kako družba Istrabenz propada pod vodenjem njegovega lastnega izbranca. Nikoli namreč ni odgovoril, zakaj ob samorazkritju lastništva predsednika uprave v družbi Istrabenz, le tega ni pozval k takojšnji prevzemni ponudbi ali pa ga odstavil iz mesta predsednika uprava.

ISTRABENZ - revizija vseh nerevidiranih poslov za zadnjih 5 let na zahtevo Društva MDS, FI_COM d.o.o. in PETROLA, d.d.

Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši, Dalmatinova ulica 10, 1000 Ljubljana, je kot delničar Istrabenza, d.d., (v nadaljevanju delničar-predlagatelj), dne 02. 05. 2010 pisno pozval Upravo in Nadzorni svet družbe Istrabenz, d.d., da skladno s pooblastili in pristojnostmi ter na podlagi določil ZGD-1 C doda oz. uvrstiti novo 7. točko dnevnega reda 16. skupščine Istrabenz, d.d. in sicer:
 
 »7. Imenovanje posebnega revizorja in vložitev tožbe za povrnitev škode
7.1. Imenovanje posebnega revizorja
7.2. Tožba za povrnitev škode«
 
Društvo MDS je tako zahtevo že posredovalo Upravi in NS družbe dne 23. 12. 2009, ki je sledila tudi našemu javnemu pozivu na skupščini 05. junija 2009. Na tej skupščini smo zastopali 93 delničarjev s 57.872 glasovi oz. 1,12 % kapitala. Po tolmačenju družbe smo oddali 40 prejetih pooblastil s skupaj 35.724 glasovi, ki smo jih prejeli in oddali 3. junija 2009 prepozno. Ne glede na to, da s temi pooblastili nismo mogli glasovati, nas je skupaj pooblastilo kar 133 delničarjev, ki imajo 93.596 delnic oz. 1,80 % vsega kapitala družbe, kar ni zanemarljivo pri tokratnem pozivu Upravi in NS družbe. Prav tako smo ob preklicu skupščine pisno izrazili zahtevo, da se omenjena točka uvrsti na prvo redno sejo skupščine, kar se na naše veliko presenečenje ni zgodilo.
 
Navedeni predlog širitve dnevnega reda sta dne 03. Maja 2010 formalno podprla tudi delničar FI_COM, d.o.o., Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Gordan Šibić, ki je tudi vodja Sekcije Istrabenz pri Društvu MDS in ima v lasti 1.456 delnic družbe oziroma 0,028 % osnovnega kapitala Istrabenz, d.d. in delničar PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana, ki ga po pooblastilu predsednika Uprave zastopa član Uprave Janez Živko,MBA, ki je lastnik 1.690.305 delnic družbe oz. 32,631 % osnovnega kapitala Istrabenz, d.d. S tem je tudi formalno izpolnjen pogoj iz 296. Člena ZGD-1C o potrebni večini za širitev oz. uvrstitev dodatne točke dnevnega reda za 16. sejo skupščine Istrabenz, d.d.
 
Tekst nove 7. točke dnevnega reda glasi:
 

Skupščina ISTRABENZA, d.d., - DRUŠTVO MDS zahteva ugotavljanje odškodninske odgovornosti IGORJA BAVČARJA in JANKA KOSMINE

Skupščina ISTRABENZA, d.d. - Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši zahteva umik 3. točke dnevnega reda (zaprta dokapitalizacija), ter vlaga pobudo NS in Upravi, da na skupščino uvrsti novo točko dnevnega reda zaradi ugotavljanje morebitne odškodninske odgovornosti Igorja Bavčarja in Janka Kosmine.
 
Ljubljana, 24. 12. 2009
 
Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (v nadaljevanju: Društvo MDS) je včeraj, 23. 12. 2009, kot delničar družbe Istrabenz, d.d. podalo nasprotni predlog k predlogu sklepa 3. točke dnevnega reda 16. skupščine Istrabenz, d.d..
V nasprotnem predlogu zahteva, da se 3. točka: Povečanje osnovnega kapitala z novimi denarnimi vložki z izključitvijo prednostne pravice do vpisa in vplačila delnic UMAKNE, saj v tem trenutku zaradi prisilne poravnave ni nikakršne potrebe, da bi se izvedla dokapitalizacija z izključitvijo prednostne pravice obstoječih delničarjev. V primeru, če bi bila dokapitalizacija potrebna, naj Nadzorni svet in Uprava družbe to točko spremenita tako, da bo le-ta odprta s prednostno pravico do vplačila novih delnic s strani obstoječih delničarjev.
 
Prav tako je Društvo MDS na Nadzorni svet in Upravo Istrabenza d.d. naslovilo pobudo, da na dnevni red 16. skupščine delničarjev družbe Istrabenz, d.d. uvrstijo novo točko dnevnega reda, in sicer »Imenovanje posebnega revizorja in vložitev tožbe za povrnitev škode«. Cilj uvrstitve te točke dnevnega reda je imenovanje posebnega revizorja, ki naj preveri postopke vodenja posameznih poslov družbe, vključno s posli povečanja ali zmanjšanja osnovnega kapitala v zadnjih petih letih. Naj spomnimo, da so ti postopki družbi Istrabenz povzročili nepopravljivo škodo, ter jo pripeljali v insolventnost.
 

ISTRABENZ - zahteva Društva MDS za novo točko skupščine "Imenovanje posebnega revizorja in vložitev tožbe za povrnitev škode"

Istrabenz, holdinška družba, d.d.
g. Bogdan Topič, predsednik uprave
Cesta Zore Perello-Godina 2
 
6000 Koper
 
Ljubljana, 23. 12. 2009
 
 
Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši, Dalmatinova ulica 10, 1000 Ljubljana, delničar Istrabenza, d.d. (v nadaljevanju delničar-predlagatelj), poziva Upravo in Nadzorni svet družbe Istrabenz, d.d., da skladno s pooblastili in pristojnosti ter na podlagi določil ZGD-1 C dodata oz. uvrstita novo 4. točko dnevnega reda 16. skupščine Istrabenz, d.d., ki glasi:
 
»4. Imenovanje posebnega revizorja in vložitev tožbe za povrnitev škode
 
4.1. Imenovanje posebnega revizorja
 
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
 
Skupščina sprejme sklep o imenovanju posebnega revizorja, ki naj preveri postopke vodenja posameznih poslov družbe, vključno s posli povečanja ali zmanjšanja osnovnega kapitala v zadnjih petih letih, zaradi katerih je družbi Istrabenz d.d. nastala nepopravljiva škoda, ki jo je privedla do insolventnosti.
 
Skupščina pooblasti Nadzorni svet družbe, da izbere priznano revizijsko hišo na osnovi javnega zbiranja ponudb.
 
Skupščina sprejme takšen sklep z navadno večino glasov.
 
4.2. Tožba za povrnitev škode
 
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
 
Poslovodstvo družbe Istrabenz d.d. naj v 6 mesecih od dneva skupščine vloži tožbo za povrnitev škode, ki so jo družbi v zvezi z vodenjem poslov družbe in je družbi nastala kot posledica kršitve dolžnosti nekdanjega predsednika uprave Istrabenza d.d. Igorja Bavčarja in opustitev dolžnosti skrbnega izvajanja nadzora nekdanjega predsednika nadzornega sveta Janka Kosmine.
 
Skupščina sprejme takšen sklep z navadno večino glasov.«
 

Istrabenz - skupščina zahteva Društva MDS za umik 3. točke dnevnega reda

Istrabenz, holdinška družba, d.d.
g. Bogdan Topič, predsednik uprave
Cesta Zore Perello-Godina 2
 
6000 Koper
 
Ljubljana, 23. 12. 2009
 
Zadeva: Nasprotni predlog delničarja Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši k predlogu sklepa 3. točke dnevnega reda 16. skupščine družbe Istrabenz, d.d.
 
Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši, Dalmatinova ulica 10, 1000 Ljubljana, delničar Istrabenza, d.d. (v nadaljevanju delničar-predlagatelj), vlaga na podlagi določil 300. člena ZGD-1C nasprotni predlog k predlogu sklepa 3. točke dnevnega reda 16. skupščine Istrabenz, d.d., in sporoča, da bo na skupščini ugovarjal objavljenemu predlogu sklepa in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za:
 
NASPROTNI PREDLOG
 
k točki 3. Povečanje osnovnega kapitala z novimi denarnimi vložki z izključitvijo prednostne pravice do vpisa in vplačila delnic
 
Nasprotni predlog  glasi:
 
»3. točka objavljenega dnevnega reda SE UMAKNE.«
 

"Komu so sploh še mar mali delničarji?" - kratki video pregled MDS press

 

ZA OGLED KRATKEGA DOGAJANJA KLIKNI NA SLIKO
 
"Komu so sploh še mar mali delničarji?"
 

"Komu so sploh še mar mali delničarji?" je bil naslov tematskega večera, ki ga je v četrtek, 19. 11. 2009 v Kranju pripravila GBD Gorenjska borzno posredniška družba.

Gostiteljica večera je bila Ani Klemenčič, izvršna direktorica finančne družbe GBD, d.d.
 
Sodelujoči razpravljavci pa so bili:
-        dr. Borut Bratina, z Ekonomsko-poslovne fakultete v Mariboru in član ZNS,
-        dr. Damjan Žugelj, direktor Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP),
-        Rajko Stanković, predsednikDruštva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (Društvo MDS)

Javni poziv nadzornikom PETROLA in ISTRABENZA

Društvo – Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (v nadaljevanju Društvo MDS) poziva nadzornike Petrola in Istrabenza, da podprejo predlagani načrt (obrazložen v nadaljevanju), ki predvideva ustanovitev SPV (Special purpose vehicle)* ter vstop Zavoda RS za blagovne rezerve v družbo Instalacije v koprskem Serminu. 
 
Ljubljana, 05. 11. 2009 
 
Društvo MDS meni, da je ta načrt edini, ki daje realno opcijo rešitve v nekem časovnem obdobju in preprečuje »razprodajo premoženja« po kakršni koli ceni, kar bi bilo slabo tako za lastnike kot upnike.
 
Pozitivno stališče Društva MDS do reševanja Istrabenza, d.d. s strani Petrola, d.d.
Društvo MDS se zaveda, da je nedavno predstavljena ideja Petrola, d.d. o reševanju Istrabenza verjetno bila nezadostno predstavljena in zato naletela na odpor. Kljub temu Društvo MDS meni da je v danih okoliščinah to še najboljša realna rešitev za delničarje ISTRABENZA, d.d. in zato upa, da bo PETROL, d.d. našel zakonsko dopustno možnost izvedbe tega projekta, morda tudi z zunanjimi partnerji.

Poročilo s 15. redne skupščine družbe Istrabenz

Društvo – Mali delničarji – Skupaj smo močnejši je imelo na letošnji 15. redni skupščini družbe ISTRABENZ d.d. priznanih 93 pooblastil s 57.872 glasovalnimi pravicami, kar predstavlja skoraj 1,12 % vsega kapitala družbe.

Na žalost smo prepozno (po tolmačenju družbe) oddali 40 prejetih pooblastil s skupaj 35.724 glasovi, ki smo jih prejeli in oddali 3. junija 2009.

Ne glede na to, da s temi pooblastili nismo mogli glasovati, nas je skupaj pooblastilo kar 133 delničarjev, ki imajo 93.596 delnic oz. 1,80 % vsega kapitala. Za prvo organizirano zbiranje pooblastil z omejenimi finančnimi viri, je to pomemben uspeh in motivacija za nadaljnje delo.

Pismo delničarjem Istrabenza

Ljubljana, 25. maja 2009

Spoštovane male delničarke in mali delničarji!

Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (v nadaljevanju: Društvo MDS) je nevladna organizacija, ki je nastala spontano, predvsem pa zaradi vse bolj očitne in izrazite potrebe po povezovanju, usklajenem delovanju ter aktivnejšem zastopanju malih delničarjev na skupščinah in delu gospodarskih družb.

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.