Letrika

DOPOLNJENO z ODZIVOM na žalostno izražanje predsednika Uprave, dr. Romana Glaserja: Zaradi dodatnih 43 milijonov EUR slabitev, bilanca 2013 skupaj minus 60 milijonov

Uprava Perutnine Ptuj, d.d., ki jo vodi dr. Roman Glaser je morala popravljati bilance družbe za leto 2013. Na to smo delničarji opozarjali že več let in smo vedno znova bili označeni kot »škodoželjni nagajači«. Očitno ne pomaga niti dejstvo, da Nadzornemu svetu predseduje dr. Borut Bratina, ki je hkrati med vidnejšimi predavatelji korporativnega upravljanja in med drugim tudi član Upravnega odbora ZNS. Bilanca leta 2013 je bila popravljena za kar 59.705.094 EUR (samo skupni znesek dodatnih slabitev finančnih naložb za leto 2014 znaša 43.440.235 EUR), kar predstavlja več kot 4-kratnik celotnega EBIT-a, doseženega v letu 2014. Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) je skupaj s Kapitalsko družbo, d.d. (KAD) na osnovi navedenega podalo nasprotni predlog za nepodelitev razrešnice Upravi in NS, hkrati pa predlagamo tudi dodatno točko dnevnega reda: podelitev nezaupnice Upravi Perutnine Ptuj.

 

Ljubljana in Ptuj, 10. avgust 2015


 

Uprava dr. Romana Glaserja je na vse predstavljene podatke kakor tudi vse dotične grafe odgovorila s pisanjem "Zaradi tega tendenciozno in izkrivljeno prikazovanje  oziroma zavajanje z drugačnimi in ideološko ter osebnostno obremenjenimi objavami MDS predstavlja zavajajočo in za delničarje, tako tiste, ki jih zastopa MDS, kakor tudi druge, predstavlja škodljivo in neprofesionalno ter celo kaznivo početje." Ob vsem tem pa ni postregla z niti enim podatkom, ki bi ovrgel predstavljene številke; kar je seveda popolnoma razumljivo, saj gre za številke, pod katere se je Uprava sama podpisala. Obtožb dr. Glaserja pa smo v Društvu MDS žal navajeni, izrazosovlje dr. Glaserja pa je enako žalostno kot številke, ki so zapisane v letnih poročilo Perutnine Ptuj.

 

Za ogled prispevka na RTV Slovenija 1 z dne 11.08.2015 kliknite tukaj ali na sliko.

 

Za ogled prispevka na Tele M z dne 11.08.2015 kliknite tukaj ali na sliko.

Uprava Perutnine Ptuj se hvali s poslovanjem ob skoraj 60 milijonski slabitvi – Nadzorni svet: kot da se ni zgodilo nič

V letnem poročilu družbe Perutnina Ptuj za leto 2014 so na straneh 133, 134 in 154 podrobneje razkriti popravki računovodskih izkazov za leto 2013, ki so osnovni kapital družbe znižali iz dobrih 90 milijonov EUR na manj kot 47 milijonov EUR (Razvidno iz 8 strani Letnega poročila 2014 in 54 strani Letnega poročila 2013). Nadzorni svet pod vodstvom dr. Boruta Bratine pa, kot da se ne bi nič zgodilo, na straneh 16 in 17 Letnega poročila 2014 piše o tem, kako »skrbno« so spremljali poslovanje družbe. Dr. Bratina celo navede, »/…/ da vsebina letnega poročila družbe predstavlja realni in verodostojni prikaz poslovanja družbe v letu 2014 /…/«.

Ta isti stavek je dr. Bratina zapisal tudi v Letnem poročilu za leto 2013 na strani 25, in sicer »/…/ da vsebina letnega poročila družbe predstavlja realni in verodostojni prikaz poslovanja družbe v letu 2013 /…/«. Še več, omenjeni strokovnjak prava in korporativnega upravljanja »na svoje mesto postavi« tudi revizorja, ki si je »drznil« podati mnenje s pridržkom in naprej navaja: 

»Nadzorni svet se je podrobno seznanil z revizijskim poročilom o poslovanju družbe za poslovno leto 2013 in s pridržki, ki so jih predstavniki revizijske družbe predstavili na seji nadzornega sveta. Ker se pridržki nanašajo na slabitev naložb družbe iz preteklih let, ki so predmet sporov pred sodišči, nadzorni svet ocenjuje, da je smiselno počakati na odločitev pristojnih sodišč in morebitne slabitve napraviti v naslednjih poslovnih letih, če bo to potrebno. V tem trenutku bi to bilo preuranjeno in bi prejudiciralo odločitve sodišč. Nadzorni svet pričakuje, da bodo pristojna sodišča kmalu dokončno odločila v teh spornih zadevah.«

Tudi na sami skupščini smo bili delničarji označeni za skupino škodoželjnih posameznikov, ker že lep čas opozarjamo na nujno potrebne slabitve naložb kot so Center naložbe, Infond holding in Merkur. Vsakemu srednješolcu je jasno, da Perutnina Ptuj nikoli ne bo videla denarja, ki ga je Uprava pod vodstvom dr. Glaserja zapravila, a vendar predsednik NS, dr. Bratina piše o tem, kako je smiselno počakati na odločitev sodišča?!

V Društvu MDS lahko le upamo, da je dr. Bratina, profesor prava in redni predavatelj korporativnega upravljanja v okviru s strani Vlade RS določenega programa za pridobitev certifikata za člana NS, za voljo njegove integritete, žrtev zavajanj Uprave…

 

Pomembna naložba države – v samo nekaj leti prepolovljena in v čakanju dokapitalizacije

Uprava dr. Glaserja se vedno rada pohvali s številkami in dejstvi, kako dobro posluje njegova družba. Tudi Društvo MDS se res lahko pridruži tej trditvi, ko govorimo o primarni dejavnosti družbe – perutninarstvu. Vendar pa je potreben podrobnejši pogled v številke za nekaj let nazaj.

Zadnjo rast prihodov je Perutnina Ptuj zabeležila v letu 2008, od takrat dalje pa prihodki konstantno padajo. 

Čisti dobiček Perutnine Ptuj vse od leta 2007 dalje neprestano pada, da niti ne govorimo o skoraj 7 milijonski izgubi v letu 2012 in pa sedaj popravljeni bilanci za leto 2013, ko je družba zabeležila več kot 53 milijonov EUR izgube.

Leta 2007 je knjigovodska vrednost delnice Perutnina Ptuj znašala 19,26 EUR, danes pa slednja znaša le še 9,01 EUR. Kapital družbe je samo v letih od 2010 do 2014 padel za 52 % in v vsem tem času, ko smo delničarji opozarjali na nepravilnosti, je Uprava dr. Glaserja vedno znova iskala izraze, s katerimi bi nas označila za škodljivce. 

Kot zadnji graf, ki morda najbolj nazorno prikazuje učinkovitost delovanja uprave dr. Romana Glaserja pa smo v Društvu MDS združili izkaze od leta 2001 dalje, torej za 14 let. Iz slednjih izhaja, da je Perutnina Ptuj v zadnjih 14 letih ustvarila 31.855.934 EUR dobička, na drugi strani pa je bilo ustvarjenih za 60.275.301 EUR izgub. Skupna bilance je torej 28.419.367 EUR čiste izgube, ki jo je družba ustvarila v zadnjih 14 letih (gre za izkazane čiste bilančne dobičke oz. bilančne izgube, poročane v revidiranih letnih poročilih). 

 

Slovenska industrija jekla (SIJ) strateški partner perutninarstvu?!

Komedija zmešnjav ne bi bila popolna, če uprava Perutnine Ptuj ne bi našla 'strateškega' partnerja v družbi Slovenska industrija jekla, d.d. - SIJ, ki o perutninarstvu verjetno sploh še ni slišala. Če smo v Sloveniji zadnja leta priča prevzemom družb s strani strateških kupcev (Pivovarna Laško – Heineken, Žito – Podravka, Aerodrom Ljubljana – Fraport, Letrika – Mahle itd.), kjer se kupec oziroma prevzemnik dejansko ukvarja z dejavnostjo, ki jo prevzema (to bi bila groba opredelitev »strateškega partnerja«), pa je Perutnina Ptuj za strateškega partnerja našla družbo Slovensko industrijo jekla, d.d.

Pri tem ne gre pozabiti na dejstvo, da je Državni zbor RS sprejel strategijo upravljanja naložb, kjer je Perutnina Ptuj opredeljena kot pomembna naložba, kar pomeni da bi morala država ohranjati najmanj 25 % delež; vendar pa tega deleža ne dosega niti danes. Kapitalska družba namreč obvladuje le dobrih 10 % družbe, po sami dokapitalizaciji pa bo njen delež padel pod 6 %, posledično pa bo vsakršno vplivanje na poslovanje še bolj onemogočeno. Pogoj 25 % lastništva je izpolnjen le če med državne deleže pogojno pripišemo deleže podržavljenih Probanke (7,68 %) in Zlate monete II (7,34 %), ki pa sta že vseskozi naprodaj. Skupni delež države bi tako znašal 25,12 %, ob dokapitalizaciji s strani SIJ pa bi padel na 13,82 %.

 

Edina svetla točka je prevzemna ponudba, ki bo morala slediti dokapitalizaciji

Letrika, d.d. - Kontaktni podatki

Iskra Avtoelektrika, d.d. (oznaka delnice: IALG)
Polje 15
5290 Šempeter pri Gorici
Telefon: +386 (5) 339 30 00
Faks: +386 (5) 339 38 01
Spletna stran: www.letrika.com

Iztisnitev delničarjev Letrike po 67,10 EUR

Na sedežu Letrike, d.d. v Šempetru pri Gorici je danes potekala še zadnja skupščina delničarjev, na kateri so glasovalno pravico imeli še preostali delničarji. Po uspešno izvedeni prevzemni ponudbi s strani Mahle Holding Austria GmbH so danes delničarji izglasovali iztisnitev preostalih 100 malih delničarjev in hkrati tudi umik delnic z organiziranega trga.

 

Šempeter pri Gorici, 8. december 2014


 

Delničarjem 67,10 EUR odpravnine

Delničarji, ki niso sprejeli prevzemne ponudbe bodo s strani pooblaščene banke, UniCredit Banka Slovenije, d.d. (ki bo za prevzemnika izvajala izplačila) prejeli obvestilo o iztisnitvi, po kateri jim bo pripadala odpravnina v višini 67,10 EUR, enako kot je znašala prevzemna ponudba.

 

Umik delnic z borze

Sočasno z iztisnitvijo je bil potrjen tudi sklep o umiku delnic z organiziranega trga. Mahle Holding Austria GmbH je sicer s prevzemno ponudbo postal 98,80 % lastnik Letrike, kar z upoštevanjem lastnih delnic predstavlja 99,37 % glasovalnih pravic, v delniški strukturi pa je ostalo vsega 100 delničarjev.

Vsi delničarji družbe Letrika, d.d. bodo po objavi prevzema prejeli 67,10 EUR za delnico

Borze hiše pošiljajo ponudbe za predčasno prodajo delnic družbe Letrika

V teh dneh so številni mali delničarji prejeli ponudbe za nakup delnic Letrike (z oznako IALG) s strani različnih borznih hiš in družb, ki ponujajo okoli 66,50 EUR za 1 delnico, kot znaša trenutna tržna cena. 

Vsi preostali delničarji Letrike bodo prejeli ponudbo za odkup delnic po 67,10 EUR

Male delničarje opozarjamo, da bo družba MAHLE Holding Austria GmbH, St. Michael ob Bleiburg 19, 9143 St. Michael ob Bleiburg iz Austrije, ki je že lastnik 1.367.736 delnic družbe Letrika, d.d. v kratkem podal prevzemno ponudbo za odkup preostalih svojih delnic IALG,  po enaki ceni, kot jo je dal za večinski paket in sicer 67,10 EUR za 1 delnico IALG, skladno z določili prevzemne zakonodaje. 

To pomeni, da bodo vsi preostali delničarji prejeli prevzemno ponudbo za odkup njihovih delnic z oznako IALG po enaki ceni, t.j. po 67,10 EUR za delnico. Pričakovati je, da bosta prevzemna namera in ponudba podani v roku 10 do 30 dni od od podaje namere z dne 10.09.2014, torej je prevzemno ponudbo pričakovati v začetku oktobru 2014.

Letrika prodana, dobiček ostaja v družbi

V Šempetru pri Gorici so se danes sestali delničarji Letrike, d.d. (nekdanja Iskra Avtoelektrika, d.d.). Pooblaščenca Društva MDS, sta iz naslova organiziranega zbiranja pooblastil zastopala preko 30.000 glasov malih delničarjev, kar je na skupščini predstavljalo skoraj 3 % glasovalnih pravic, sicer pa je bilo na skupščini prisotnih slabih 65 % vseh delničarjev. Nasprotni predlog Društva MDS, da se razdeli celoten dobiček preteklih let (3,40 EUR dividende), ni bil dan na glasovanje, saj je skupščina potrdila osnovni predlog uprave, predstavnik kupca Mahle pa je povedal, da so v prevzemno ceno upoštevali pretekle dobičke.

 

Šempeter pri Gorici, 26. avgust 2014


 

Letno poročilo, delitev dobička in razrešnica

Delničarji so se seznanili z letnim poročilom in ob tem podelili razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu (NS). Uprava družbe je predlagala, da se dobiček ne deli oziroma da ostane nerazporejen, Društvo MDS pa je podalo svoj nasprotni predlog in sicer da se razdeli celotni dobiček (dobre 5,4 milijona EUR), kar znaša 3,40 EUR bruto dividende na delnico. 

Kljub temu se o predlogu ni glasovalo, saj je bil podprt prvotni predlog, kar pomeni da bo z dobičkom upravljal nov lastnik, v Društvu MDS pa vendarle pozdravljamo potezo kupca Mahle, ki je na sami skupščini izpostavil, da so pri oblikovanju cene delnice upoštevali pretekle dobičke.

 

Mahle kupil 54 % Letrike – sledi prevzemna ponudba

Nemška družba Mahle je v mesecu juniju kupila slabih 54 % družbe Letrika (za delnico je odštela 67,10 EUR), kar ob obstoječem, 20 % deležu pomeni, da bo Mahle Holding Austria GmbH odslej obvladoval dobrih 74 % celotnega kapitala. 

Skladno z določili Zakona o prevzemih (ZPre-1) bo morala družba Mahle podati prevzemno ponudbo, kar pomeni da bo dobrih 1.000 malih delničarjev na dom prejelo prevzemno ponudbo, kjer mora cena biti enaka 67,10 EUR. Na sami skupščini je predstavnik Mahle izpostavil, da je Javna Agencija za varstvo konkurecne že podala ustrezno soglasje h koncentraciji in da bo v kratkem sledila prevzemna ponudba skladno z ZPre-1.

 

Modra zavarovalnica razširila dnevni red s predlogom za člane NS

Skupščina Letrike potrdila predlog Društva MDS za dividendo v višini 0,62 EUR – nov član NS postal Radovan Bolko

Današnja 19. skupščina Letrike, d.d., je potrdila vse predlagane sklepe in hkrati potrdila predlog Društva MDS o delitvi bilančnega dobička in sicer v višini 0,62 EUR bruto na delnico. Delničarjem bo dividenda izplačani v 60 dneh od dneva sprejema sklepa. Za novega člana nadzornega sveta (NS) je bil imenovan Radovan Bolko na predlog Kolektor Group in FMR. Pooblaščenca Društva Mali delničarji Slovenije (Društva MDS), sta na skupščini zastopala nekaj čez 10.000 glasov malih delničarjev, kar je na skupščini predstavljalo nekaj manj kot 1 % glasovalnih pravic. Na skupščini je sicer bilo prisotnih 84,78 % vseh glasovalnih pravic.

 

Šempeter pri Gorici, 11. julij 2013


 

Skupina Letrika beležila padec prodaje na večini trgih

Predsednik Uprave, Edvin Seve je v okviru 2. točke dnevnega reda predstavil poslovanje Skupine v preteklem letu. Skupina Letrika je v letu 2012 realizirala 243 milijonov EUR prihodkov od prodaje, sicer pa je Skupina Letrika v minulem letu zaposlovala 2.485 delavcev. Na ravni hčerinskih družb je Skupina beležila rasti na ameriškem tržišču, med tem ko je na večini ostalih tržišč skupina beležila padce prihodkov. Kljub slabšim rezultatom, katerih razlog je padec prodaje in pa enkratne odprodaje naložbe v Iranu, je družba v letu 2012 ustvarila 1,1 milijona EUR dobička.

Družba je v minulem letu podpisala tudi precej dolgoročnih pogodb, ki bodo družbi zagotavljali stabilnejšo strukturo prihodkov od prodaje, hkrati pa je predsednik Uprave poudaril, da bosta leti 2012 in 2013 še nekoliko slabši od preteklih let.

Predstavnica Kolektor Gorupa, Darja Petrič Florjančič, ki ima v lasti malenkost manj kot 17 % družbe Letrika in je tudi največji posamični lastnik Letrike, je Upravi družbi postavila vrsto vprašanj povezanih z poslovanjem družbe v letu 2012 kakor tudi v zvezi z prihodnjim poslovanjem Letrike.

Ker Uprava na kar nekaj vprašanj ni uspela odgovoriti, vključno z odprtimi zastavami v odvisnih družbah, ki so vpisane tudi v sodnem registru, bodo delničarji odgovore prejeli v roku 14 dni.

 

Dividenda po predlogu Društva MDS 0,62 EUR na delnico

Delničarji so z 53,8 % večino podprli predlog Društva MDS, da se za dividendo nameni 0,62 EUR, kar predstavlja nekaj manj kot milijon EUR dobička.

 

Izvoljen nov član NS

Delničarjem Iskre Avtoelektrika na predlog Društva MDS 0,30 EUR dividende – novo ime družbe Letrika

Danes je na sedežu družbe potekala 18. Skupščina delničarjev Iskra Avtoelektrike, katere osrednji del sta bila delitev dobička in pa preimenovanje družbe. Na predlog Društva MDS bodo delničarji prejeli 0,30 EUR dividende, družba pa je uradno sprejela tudi preimenovanje v novo ime; Letrika. Pooblaščenca Društva MDS sta zastopala 3,33 % prisotnega kapitala.

 

Šempeter pri Gorici, 7. junij 2012


 

Terjatev v Zvonu ENA zavarovana z menicami

Na vprašanje Rajka Stankovića, kakšno je stanje s terjatvami v višini nekaj čez 900.000 EUR posojila, ki jih Iskra Avtoelektrika izkazuje do Zvona ENA v stečajni masi, je predsednik Uprave odgovoril, da so bile terjatve  ob sklenitvi pogodbe 2008 nezavarovane, nato pa so bile na njegovo vstrajanje zavarovane z menicami. Povedal je, da na sodišču potekajo postopki, o katerih več informacij ni znanih. Na vprašanje, zakaj terjatev ni bila zavarovana s kakšno drugo obliko zavarovanja, ki bi omogočila takojšnje poplačilo, delničarji niso dobili natačnega odgovora, le izjavo, da je takrat Zvon Ena že bil v velikih finančnih težavah.

 

Podeljena razrešnica – poziv k odstopu Žarka Krajnika

Kako določiti pošteno ceno delnice

Medij: Večer - V soboto (V soboto) Avtorji: Irena Ferluga Teme: Mali delničarji Datum: Sob, 30. apr.. 2016 Stran: 11

Iztis malih delničarjev ni niti institut zaščite niti krinka za njihovo oškodovanje, pravi dr. Marijan Kocbek. Zakon govori o pošteni ceni, nič pa o tem, kako jo določiti. 

Delničarstvo je dobilo na Slovenskem v poosamosvojitvenem obdobju pečat nepravičnosti. Morda zato, ker je certifikatska privatizacija iz prve faze preobrazbe družbene lastnine v zasebno dajala preveč iluzij o blaginji in bogastvu vseh. Toda iz družbene lastnine ni mogla nastati in obstati množična zasebna lastnina, slovenski model privatizacije je bil samo poskus koncentracije v rokah peščice. Ostanke nekdanjega množičnega malega delničarstva brišejo iz kapitalističnega obličja zadnji iztisi malih delničarjev prevzetih družb, tako pri Pivovarni Laško kot pri Radenski na skupščini, ki bo v maju. V družbah torej, ki so bile nekoč družbene, potem kratek čas množično zasebne, poskusi menedžerskih prevzemov pa so jih pripeljali v tuje lastništvo. In nič čudnega, pod tujimi lastniki mnoge družbe zelo uspešno poslujejo. 

Izključitev ali izstop 

"Institut iztisa malih delničarjev ni niti zaščita niti krinka za njihovo oškodovanje. Zakonodaja omogoča izključitev, mali delničarji pa imajo tudi pravico izstopiti," pravi dr. Marijan Kocbek, redni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Glede najbolj grenke izkušnje, ko ob iztisu številni dobijo tudi do 80 odstotkov nižjo odškodnino, kot je znašal njihov vložek, dr. Marijan Kocbek pravi: "Pomembna je cena v času iztisa. Mali delničarji tako lahko dobijo mnogo več od tistega, kar so vložili, tudi takšni primeri so. Mnogi so delnice kupili poceni in so ob iztisu dobili mnogo več." To praviloma velja za tiste, ki so kupovali po letu 2008, ko je kriza razblinila borzne balone. Aerodrom Ljubljana, Letrika, Žito so takšni primeri. Kdor je delnice kupil pred krizo in jih "držal" še dolgo po njenem izbruhu, ne more pričakovati povrnitve vložka. Trg je namreč dvosmerna cesta, ki deluje po principu: daj dam. Nekdo da, da drugi dobi. 

Prevzemi prebujajo nakupe avtomobilov in stanovanj

Medij: Finance Avtorji: Lipnik Karel,Grapulin Teja,Ugovšek Jure Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Dogodki in ozadja Datum: 05. 06. 2015 Stran: 2

Slovenska gospodarska rastje med večjimi v Evropi. Tudi zato, ker se prebuja zasebna poraba, v nasprotju s preteklostjo predvsem trajnih dobrin. Poleg izboljšanja razpoloženja je to po mnenju poznavalcev in opažanju nepremičninskih agentov ter virov posledica zajetnih kupnin, ki so jih mali vlagatelji deležni pri prevzemih večinsko državnih družb.


V petih večjih prevzemih v drugi polovici minulegaleta seje približno 25 tisoč malim delničarjem Aerodroma Ljubljana, Mercatorja, Heliosa, Letrike in Radenske nateklo nekaj čez 200 milijonov evrov. Seje kaj tega denarja pretopilo tudi v porabo?

Čas za odložene nakupe?

Kje so slovenski junaki za prevzeme podjetij

Medij: Finance Avtorji: Cajnko Javornik Vita,Lončar Andreja Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Ostalo Datum: 03. 06. 2015 Stran: 20

Nakupnih priložnosti že kakih 20 let ni bilo toliko kot v zadnjem obdobju ko je naprodaj cela vrsta podjetij, med njimi tudi bolj znanih. A junake med slovenskimi podjetniki, ki se potegujejo za nakup kolikor toliko velikih podjetij, je mogoče prešteti skoraj na prste ene roke. Don don (ki smo ga izbrali za naslovno zgodbo v junijski reviji Manager), ki bo za prevzem Pekarne Grosuplje odštel 34 milijonov evrov, je ena od belih vran.

Peščica drznih

Največja vrana je vsekakor Kolektor, ki ima velike prevzemne načrte in očitno tudi finančno moč. Največji zalogaj, za katerega seje potegoval lani, je bila novogoriška Letnica, zakateroje bil pripravljen poleg slabe petine, ki jo je že imel vlasti, po neuradnih ocenah plačati še med 80 in 90 milijoni evrov. A je bilo to premalo, premagal gaje nemški Mahle, kije za celotno podjetje plačal 108 milijonov evrov. Pred tem je hotel kupiti Litostoj Po wer, vendar so ga premagali češki kupci z 21,4 milijona evrov kupnine. Tudi Etra 33, ki jo je kupil leta 2010, je bila po takratnih neuradnih navedbah vredna med 20 in 30 milijoni evrov. V zadnjem času se Kolektor omenja še med kandidati za nakup zadolženega Trima, nekoč enega slovenskih paradnih konjev.

Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.