Luka Koper

Luka Koper, d.d. - Kontaktni podatki

Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, d.d. (oznaka delnice: LKPG)
Vojkovo nabrežje 38
6501 Koper
 
Telefon: +386 (5) 665 61 00
Faks: +386 (5) 639 50 20
 
Spletna stran: www.luka-kp.si
 

Finančni podatki o družbi

 

 

Družba:

Luka Koper

Oznaka delnice:

LKPG

Borza:

Prva kotacija Ljubljanske borze

ISIN koda:

SI0031101346

     
 

   Znesek/število

Datum

Osnovni kapital družbe:

   58.420.964,78€

31.12.2016

Število vseh delnic:

   14.000.000

31.12.2016

Lastne delnice:

   0

31.12.2016

Število delničarjev:

   10.425

31.12.2016

Knjigovodska vrednost delnice zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   21,74€

31.12.2016

Bilančni dobiček zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   20.321.603,00€

31.12.2016

Borzna cena zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   25,00€

31.12.2016

Tržna kapitalizacija

   350.000.000,00€

31.12.2016

     

Kontakt za vlagatelje:

Rok Štemberger

Telefon:

05 66 56 140

Email:

rok.stemberger@luka-kp.si

 

 

Opozorilo:

Predstavljeni podatki so informativne narave. Društvo MDS ne odgovarja za točnost podatkov. Za pridobitev uradnih podatkov se obrnite neposredno na družbo.

Luka Koper: nezakonite prakse v novi, legalni preobleki

Medij: Dnevnik (posel)  Avtorji: Anja Hreščak, Klemen Košak Teme:  mali delničarji, Luka Koper Datum: Sreda, 19. september 2018 Stran: 10 Vir: TUKAJ

Nezakonitemu modelu IPS se obeta konec v prvem četrtletju naslednjega leta oziroma slabo leto in nekaj mesecev za tem, ko je bila prav zaradi tega krivdno razrešena nekdanja uprava Luke Koper pod vodstvom Dragomirja Matića. Jutri bo Luka Koper storila prvi korak in objavila razpis za zaposlitev 307 oseb. Na spremembo sistema se pripravljajo tudi IPS.

Jutri bo Luka Koper na Zavodu za zaposlovanje objavila razpis za zaposlitev 307 oseb, za 12 različnih delovnih mest. To je prvi korak reševanja nezakonitega modela najemanja delavcev po tako imenovanih izvajalcih pristaniških storitev (IPS). Čez slab mesec je pričakovati še objavo javnega natečaja, s katerim bo Luka Koper iskala agencije za posredovanje delavne sile in hkrati tudi objavo natečaja, s katerim bo družba iskala zunanja pogodbena podjetja, ki bodo za družbo opravljala celovite storitve.

Razpis, ki bo objavljen jutri, bo določal le osemdnevni rok za prijavo, a kljub temu v družbi pričakujejo, da jih bodo prijave delavcev zasule. Danes namreč v pristanišču po IPS dnevno dela povprečno 650 oseb, skupno pa približno 1400, in prav tem je v prvi vrsti razpis namenjen. Ni pa gotovo, da se bodo nanj prijavili zgolj ti. Da bi vendarle imeli tisti, ki že desetletje ali celo dve delajo v Luki Koper po IPS, prednost, bo predvidoma Luka Koper v razpisnih pogojih dala poudarek izkušnjam pri delu v pristanišču. Vseh 307 izbranih bo delo v Luki Koper nastopilo od januarja do konca februarja naslednje leto, delo bo za nedoločen čas s preizkusno dobo od treh do šestih mesecev.

Ni čas za trkanje po prsih

Luka Koper – dividenda 1,23 EUR konec avgusta

Delničarji Luke Koper so se sestali na redni letni skupščini, ki je odločala zgolj o rednih zadevah, hkrati pa so se delničarji seznanili tudi s potekom tožb, ki so bile vložene zoper nekdanje člane uprave in nadzornega sveta (NS). Skupščina je potrdila tudi nasprotni predlog za izplačilo dividende, ki ga je podalo tako Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) kakor tudi SDH, d.d. Oba predloga sta predvidevala enako dividendo in sicer 1,23 EUR bruto na posamezno delnico. Dividende bodo izplačane 31.08.2018. Pooblaščenec Društva MDS je na skupščini zastopal preko 200.000 glasov oziroma več kot 1,6 % osnovnega kapitala Luke Koper.

 

Koper in Ljubljana, 29. junij 2018


 

Društvo MDS s predlogom za višjo dividendo

Društvo MDS je podalo predlog, da se za dividendo nameni večji znesek, kot to predlagata uprava in NS. Uprava in NS sta namreč predlagala, da se od 17,3 milijonov EUR bilančnega dobička, za izplačilo dividend nameni 14,7 milijonov EUR dobička oziroma 1,05 EUR dividende na delnico, med tem ko smo v Društvu MDS predlagali, da se za dividende nameni 17,2 milijonov EUR dobička oz. 1,23 EUR dividende na delnico. Enak predlog je podal tudi SDH, skupščina pa je tako rekoč soglasno potrdila nasprotna predloga Društva MDS in SDH.

Družba Luka Koper je sicer v poslovnem letu 2017 ustvarila čisti poslovni izid v višini 33.143.408,00 EUR. Uprava je 16.571.704,00 EUR že prenesla v druge rezerve iz dobička, ki tako na dan 31.12.2017 znašajo 126.842.241,00 EUR. 

Problematika Izvajalcev pristaniških storitev (IPS) – nova strategija

Društvo MDS v okviru poslovanja Luke Koper pozorno spremlja tudi pojasnila družbe glede reševanja problematike delavcev, ki so zaposleni preko IPS podjetij. Spomnimo, da smo bili v zadnjih letih priča nemalo težavam in celo demonstracijam, med tem ko so delavci, zaposleni preko IPS podjetij čakali na rešitev, ki bi jim prinesla enakopravno obravnavo in izenačenje statusa z delavci, ki so redno zaposleni v Luki Koper.

Uprava Luke Koper je konec meseca maja 2018 seznanila javnost, da je NS sprejel novo strategijo IPS, ki jo je pripravila uprava pod vodstvom Dimitrija Zadela. Nova uprava, ki je svoj mandat pričela konec leta 2017 v strategiji predvideva, da bi nov model v popolnosti zaživel do konca leta 2018. 

Strategija predvideva tri stebrni model in sicer: družba bo zagotavljala storitve iz osnovne dejavnosti pretežno z lastnimi zaposlenimi, v manjšem delu bo koristila kadrovske agencije, del storitev pa bodo izvajala zunanja pogodbena podjetja. Po implementaciji strategije bo družba 61 odstotkov storitev zagotavljala z lastnimi zaposlenimi, 12 odstotkov z napotenimi delavci, predvsem na področjih, kjer ni možno zagotavljati rednega dela na mesečni ravni, ter 27 odstotkov z zunanjimi pogodbenimi podjetji. Ta razmerja se lahko v fazi implementacije še spremenijo v odvisnosti od komercialnih, operativnih in drugih okoliščin.

Predsednik uprave Luke Koper, Dimitrij Zadel, je v okviru razprave izpostavil, da bodo stari sistem IPS popolnoma ukinili in da bodo novi pogodbeni partnerji sodelovali z Luko Koper na popolnoma drugačnih osnovah.

V Društvu MDS bomo zato izredno pozorno spremljali dogajanje okoli uveljavljanja nove strategije, predvsem z vidika delavcev, ki zaenkrat še vedno niso deležni enakih pravic kot delavci, ki so zaposleni v Luki Koper.

Luka Koper - Upravi podeljena nezaupnica z več kot 99 % glasov

Delničarji Luke Koper so se na predzadnji delovni dan koledarskega leta sestali na skupščini delničarjev, potem ko je uprava družbe nepravilno sklicala skupščino, ki je bila prvotno predvidena za 14. decembra. Delničarji so na skupščini zamenjali revizorja, odločali o spremembi plačil za člane Nadzornega sveta (NS) in se hkrati seznanili z ugotovitvami posebne revizije, ki je pregledala poslovni model izvajalcev pristaniških storitev (IPS). Nazadnje so delničarji z 99,19 % izglasovali nezaupnico upravi.

 

Ljubljana in Koper, 28. december 2017


 

Imenovanje novega revizorja za poslovna leta 2017, 2018 in 2019

Delničarji so konec junija 2017 za revizorja imenovali revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o. za katero se je kasneje izkazalo, da je družba KPMG Slovenija in njena odvisna družba KPMG poslovno svetovanje, d.o.o. za Luko Koper opravljal več različnih storitev, kar seveda pod vprašaj postavlja neodvisnost revizorja, katerega naloga je revidiranje računovodskih izkazov družbe.

Zaradi potencialnega konflikta je skupščina z več kot 99 % večino preklicala sklep o imenovanju KPMG in za revizorja imenovala družbo BDO Revizija d.o.o.

 

Posebna revizija o IPS in nezaupnica upravi

Osrednji točki skupščine sta bili seznanitev z ugotovitvami posebne revizije in nezaupnica uprave. V Društvu MDS smo že 20.12.2017 predstavili analizo, iz katere jasno izhaja, da ima Luka Koper dva razreda delavec, ki se seveda bistveno razlikujejo tako po višini plačila kakor tudi pri ostalih pravicah, ki so jih deležni, čeprav vsi opravljajo delo na območju Luke Koper, ki je v lasti Republike Slovenije.

Uprava na sami skupščini ni ponudila nobenih dodatnih argumentov, ki bi tako ali drugače v vsebinskem smislu naslovili strokovne ugotovitve revizorjev, kljub nekaj čustvenim nastopom nekdanjih delavcev Luke Koper, pa je skupščina z več kot 99 % večino izglasoval nezaupnico upravi.

 

Društvo MDS bo aktivno spremljalo dogajanje

Luka Koper - Uprava lepo skrbi za svoje delavce na račun izvajalcev pristaniških storitev

Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) že kar nekaj časa opozarja na dva razreda delavcev, ki očitno obstojata znotraj Luke Koper. Že v mesecu juliju 2016, smo prvič predstavili natančno analizo stroškov dela v Luki Koper, kakor tudi primerjavo z ostalimi slovenskimi družbami. Pred prihajajočo izredno skupščino, na kateri se bodo delničarji seznanili z ugotovitvami posebne revizije, ki je pregledala model Izvajalcev pristaniških storitev (IPS), smo v Društvu MDS osvežili analizo stroškov dela, iz katere na žalost ugotavljamo, da Uprava naklonjenost delavcev kupuje z nadpovprečno dobrimi plačami, izključno na račun podpovprečnega plačevanja delavcev, ki so zaposleni preko IPS podjetij.

 

Ljubljana in Koper, 20. december 2017


 

Društvo MDS pozdravlja nagrajevanje zaposlenih vendar ne na račun 'drugorazrednih' delavcev

V Društvu MDS ne nasprotujemo dobrim plačam; mesečni strošek na zaposlenega v Luki Koper znaša več kot 4.000,00 EUR, nasprotujemo pa katastrofalnemu plačilu delavec, ki so zaposleni preko IPS podjetij; mesečni strošek na zaposlenega v IPS podjetju znaša nekaj več kot 1.400,00 EUR. Povedano drugače, 1 redno zaposlen v Luki Koper odtehta skoraj 3 zaposlene v IPS podjetju.

Da bo mera neokusnosti polna, pa se Uprava Luke Koper ves čas izgovarja, da IPS ne predstavljajo najete delovne sile temveč od njih najemajo storitve, zato jih delavci ne zanimajo oziroma niso njihov problem. Da upravo delavci iz IPS-ov ne zanimajo dokazujejo tudi podatki o poškodbah pri delu. V letu 2016 je bilo pri zaposlenih v IPS podjetjih zabeleženih 45 poškodb, od tega 4 hujše, pri zaposlenih v Luki Koper pa zgolj 11 poškodb in nobena hujša, kar se na žalost še stopnjuje v letu 2017, ko se je zgodila tudi 1 smrtna nesreča IPS delavca. 

Na spodnji sliki si lahko ogledate analizo vseh IPS podjetij, ki so z Luko Koper v letu 2016 ustvarili več kot 100.000 EUR prometa. Od 28 podjetij jih je kar 21 več kot 90 % prihodkov ustvari izključno z Luko Koper večina pa je praktično 100 % odvisna zgolj od Luke Koper. 

Za prenos PDF datoteke kliknite na sliko ali tukaj.

 

Stroški dela v Luki Koper rekordni tudi v primerjavi z ostalimi slovenskimi podjetji

V Društvu MDS smo pregledali tudi stroške dela v številnih slovenskih podjetjih, kjer lahko zopet ugotovimo, da je Luka Koper v samem vrhu. Če se na primer osredotočimo zgolj na prvo kotacijo Ljubljanske borze je na vrhu Luka Koper z dobrimi 4.000,00 EUR mesečnega stroška na zaposlenega, sledi pa ji Telekom Slovenije, z dobrimi 2.600,00 EUR mesečnega stroška na zaposlenega (torej razlika 1.400,00 EUR). Na tretjem mestu je Krka, s slabimi 2.600 EUR stroška na zaposlenega zatem pa še Zavarovalnica Triglav z dobrimi 2.300 EUR stroška na zaposlenega.

V izogib nejasnostim ali nesporazumom, podatki razkrivajo strošek na zaposlenega; ne gre za podatke o povprečni plači temveč podatki zajemajo razmerje med kumulativnimi stroški dela (na konsolidirani ravni) in številom zaposlenih v skupini na dan 31.12.2016.

Podrobnosti si lahko ogledate na spodnji sliki. Za prenos PDF datoteke kliknite na sliko ali tukaj.

 

Če pogledamo še podatke o povprečni plači (vir podatka Gvin.com) lahko ugotovimo podobno. Skupina Luka Koper beleži povprečno plačo na zaposlenega 3.083,01 EUR (namensko razkrivamo podatke za celotno skupino, saj je povprečna plača izključno v matični družbi še za 200,00 EUR višja), kar vnovič potrjuje dejstvo, da 1 delavec v Luki Koper odtehta 3 delavce v IPS podjetjih (preračunano na vzorcu 28 IPS podjetij, povprečna plača po podatkih Bonitete.si znaša 1.040,14 EUR).

Med podjetji iz Prve kotacije Ljubljanske borze je na drugem mestu Telekom Slovenije, s povprečno plačo 2.122,14 EUR, sledi pa mu Krka, z 2.016,73 EUR povprečne plače in še Zavarovalnica Triglav z 1.629,28 EUR povprečne plače. Vsi podatki veljajo na ravni skupin.

 

Društvo MDS poziva na ureditev razmer

Luka Koper - Društvo MDS uspelo s predlogom za višjo dividendo, nov NS in posebna revizija

Skupščina Luke Koper je na predlog SDH d.d. predčasno odpoklicala predsednico in še tri člane Nadzornega sveta (NS) ter imenovala nove nadzornike. Uprava družbe je ostala brez razrešnice, prav tako predsednica NS in predstavnik zaposlenih v NS. Društvo MDS je uspelo z nasprotnim predlogom za izplačilo višje dividende – namesto prvotno predlaganih 0,96 EUR bodo delničarji prejeli kar 1,40 EUR dividende bruto na delnico. Delničarji so potrdili tudi izvedbo izredne revizije poslov sedanje Uprave družbe z izvajalci pristaniških storitev (IPS). Predsednik Društva MDS Rajko Stanković je v okviru organiziranega zbiranja pooblastil, ki ga je izvedlo Društvo MDS, zastopal male delničarje - lastnike 271.000 delnic z glasovalno pravico kar predstavlja okoli 2 % kapitala.

 

Koper in Ljubljana, 30. junij 2017


 

Izredni poslovni rezultati v letu 2016, največji lastnik pričakuje še boljše poslovanje

Delničarji so se uvodoma seznanili z Letnim poročilom družbe Luka Koper d.d. in Skupine Luka Koper za 2016, mnenjem revizorja in Poročilom NS o preveritvi Letnih poročil. Kot je v svoji predstavitvi poudaril predsednik Uprave g. Dragomir Matić, je bil v letu 2016 dosežen je največji ladijski pretovor v zgodovini pristanišča, in sicer 22 milijonov ton blaga, kar je za 6 odstotkov več kot leta 2015. Dosežen je bil tudi rekorden mesečni ladijski pretovor v zgodovini pristanišča; maja 2016 je bilo v Luki pretovorjenega 2,15 milijona ton blaga. Čisti prihodki od prodaje so v letu 2016 dosegli rekordno višino 200 milijonov evrov in so bili od doseženih v letu 2015 višji za 8 odstotkov. Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) je v letu 2016 dosegel rekordno višino 49 milijonov evrov in je doseženega v letu 2015 presegel za 16 odstotkov. Čisti poslovni izid je v letu 2016 dosegel rekordno višino 44 milijonov evrov, kar je za 37 odstotkov več kot leta 2015.

 

Pojasnila in odgovori Uprave o IPS na vprašanja SDH

Na današnji skupščini so delničarji zahtevali tudi pojasnila in odgovore na vprašanja v zvezi s poslovanjem družbe z IPS, ki so zaznamovala že lanskoletno skupščino družbe in jo od takrat dalje vseskozi spremljajo. Spomnimo – leto nazaj je Društvo MDS po različnih javnih objavah ugotavljalo, da so nekatera podjetja - tako imenovani izvajalci pristaniških storitev (IPS) - nastala izključno za posle z Luko Koper, od katere so tudi popolnoma finančno odvisna. Prav tako smo z začudenjem spremljali dogajanje v Luki Koper ob “spontani prekinitvi dela”, s katerim največjo škodo so utrpeli poslovni partnerji Luke Koper, nenazadnje pa tudi Luka Koper sama in seveda njeni delničarji. V zvezi s tem so v Luki Koper v preteklem letu imeli tudi več kot 30 inšpekcijskih pregledov, pod drobnogled pa sta jih vzela Računsko sodišče in Finančna uprava RS (FURS).
 
Predsednik Uprave Dragomir Matić je odgovoril na vprašanja delničarja SDH, da vsi IPS in njihovi podizvajalci imajo poravnane vse obveznosti do FURS, inšpektorji pa so odkrili nepravilnosti pri drugih podizvajalcih, ki jih najemajo omenjeni luški partnerji in zanje ne more odgovarjati Luka. Če bi hoteli redno zaposliti vse delavce, ki delajo pri IPS, bi Luka Koper beležila kar 23, 6 milijona EUR več stroškov z delovno silo, kot jo ima zdaj z IPS.

Glede finančnih zahtevkov za povrnitev škode, ki jih je Luka prejela s strani Slovenskih železnic in drugih partnerjev vsled lanske zaustavitve dela, je predsednik Uprave odgovoril, da so zavrnili vse takšne zahtevke, ter da na ta račun družba ni imela nikakršne škode in ji ni bilo potrebno ustvariti rezervacij.

 

Uprava brez razrešnice – prav tako predsednica NS in član NS – predstavnik zaposlenih

Skupščina delničarjev ni podelila razrešnice Upravi za poslovno leto 2016,  prav tako ne prvi nadzornici Alenki Žnidaršič-Kranjc in predstavniku delavcev v nadzornemu svetu Mladenu Jovičiću. Ostali člani NS so prejeli razrešnico za leto 2016

 

Društvo MDS uspelo z nasprotnim predlogom za delitev višjih dividend  - SDH podprlo Društvo MDS

Izkoriščanje tujih pristaniških delavcev v Kopru?

10. julij 2016 ob 20:02
Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

 

Nekatera podjetja - tako imenovani izvajalci pristaniških storitev - so nastala izključno za posle z Luko Koper, od katere so tudi popolnoma finančno odvisna.

 

O tem smo v Društvu MDS poročali že 06.07.2016, kar si lahko preberete tukaj.

Njihovi delavci, ki delajo v Luki, prihajajo tudi iz Bosne in Hercegovine pa nekaterih drugih držav nekdanje Jugoslavije.

 

Plače so, kot so povedali, poslovna skrivnost. Sistem zelo spominja na hobotnico podjetja Marof Trade, kjer so inšpektorji Fursa med preiskavo odkrili vrsto nepravilnosti.

 

Eden izmed luških delavcev je v anonimnem pismu izpostavil prakso pri najetih, zlasti tujih delavcih - da jih zunanja podjetja, s katerimi sodeluje Luka, zaposlijo le za nekaj ur, potem pa plačujejo na črno in minimalno.

 

Vabljeni k ogledu celotnega videoprispevka novinarja Boruta Janca s klikom na sliko ali tukaj.

Pogovor z gospodarstveniki o dogajanju v Luki Koper

Za ogled oddaje Na tretjem, z dne 07.07.2016 ob 20.30 novinarja Tomaža Veseliča O dogajanju v Luki Koper klinite na sliko ali tukaj.

Izvajalci pristaniških storitev v Luki Koper delajo 'pod enakimi pogoji' kot redno zaposleni?!

V luči dogajanj v zvezi z Luko Koper, d.d., v Društvu Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) vedno znova ugotavljamo, da je Luka Koper razdeljena na 'elitni' del zaposlenih, ki jim družba nameni zavidljivih 3.852,22 EUR o čemer smo že poročali in na 'manjvredni' del skoraj 40 izvajalcev pristaniških storitev (IPS). Delavci preko IPS namreč prejemajo nekajkrat nižje prejemke, odgovor uprave iz skupščine, ki je potekala v petek, 01.07.2016 pa; 'delavci delajo pod enakimi pogoji kot redno zaposleni in družba naroča storitev, ne pa delovne sile, kar je potrdila tudi sodba sodišča.' V Društvu MDS nas odgovor žalosti, saj se stežka znebimo občutka, da smo delničarji deležni rezultatov, ki jih družba dosega na podlagi več kot očitnega izkoriščanja delavcev…

 

Ljubljana in Koper, 06. julij 2016


 

Izjava glavnega 'vstajnika' z dne 24.02.2013 za Žurnal

Čeprav nekateri izpostavljajo, da naj bi tema bila nova, čeprav je režim enak že več let, pa so tudi opozorila stara že več let. Dobro leto dni pred nastopom mandata aktualne uprave je danes najbolj glasni 'vstajnik' in žerjavist Luke Koper ter hkrati tudi član Nadzornega sveta Luke Koper, Mladen Jovičič za Žurnal povedal: »Luka uradno najema storitve, čeprav gre v resnici za najem delavcev« in pa »Če bi šlo za najem storitev, bi morali podizvajalci razpolagati z ekipo, ki bi izvedla naročilo, to pa se ne dogaja«.

Glede na to, da je uprava tudi sama na skupščini zatrdila, da je sistem nespremenjen že več let, se sprašujemo kaj je torej danes drugače, da do izkoriščanja delavcev, ki za Luko Koper opravljajo storitev, ne prihaja več. Že takrat je sicer tiskovni predstavnik Luke Koper, Sebastjan Šik odgovoril "Na te špekulacije (izkoriščanje delavcev in sistemska korupcija v Luki Koper; op. MDS) je odgovor vedno enak: če ima kdo dokaze o tem, naj jih predloži pristojnim organom."
Seveda pa številke povedo svojo zgodbo. V Društvu MDS smo analizirali 27 največjih izvajalcev pristaniških storitev oz. IPSov (vseh skupaj je 41), ki z Luko Koper poslujejo nad vrednostjo 100.000,00 EUR. Kar 17 od 27 IPSov je od Luke Koper odvisnih več kot 90 %, od tega pa jih je 7 100 % (ali več?!) odvisnih strogo od Luke Koper.

Luka Koper je za svojih 1.040 zaposlenih (na dan 31.12.2015) v povprečju namenila 3.852,22 EUR, IPS pa so za svoje delavce namenili v povprečju 1.438,03 EUR oziroma kar 2.414,19 EUR manj. Podrobnosti in razlike so razvidne v spodnji tabeli. 

Za ogled povečane tabele kliknite na sliko ali tukaj.

Vprašanja Društva MDS za upravo družbe Luka Koper

Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) z začudenjem spremlja dogajanje v Luki Koper, s katerim največjo škodo trpijo poslovni partnerji Luke Koper, nenazadnje pa tudi Luka Koper sama in seveda njeni delničarji. Ustavljeni delovni procesi oziroma z današnjim dnem okrnjeni delovni procesi so toliko bolj nejasni ob upoštevanju dejstva, da je glavni delničar na skupščini, ki je potekala v petek, 01. julija 2016 umaknil zahtevo po zamenjavi treh članov NS, kar je bil vsaj na začetku 'kalvarije' okoli Luke Koper, prvotni razlog za nezadovoljstvo.

 

Ljubljana, 04. julij 2016


 

Društvo MDS zato kot delničar na Upravo družbe Luka Koper javno naslavlja spodaj navedena vprašanja in naproša tako Upravo družbe kot tudi Nadzorni svet, da do navedenih vprašanj zavzamejo ustrezna stališča ter nanje v najkrajšem možnem času podajo odgovore. Za potrebe enakomerne obveščenosti delničarjev predlagamo, da se vprašanja kakor tudi odgovori objavijo na borznem sistemu Seonet.

Za ogled prispevka iz Dnevnika na RTV Slovenija 1, z dne 04.07.2016 kliknite na sliko ali tukaj.

Vprašanja delničarja:

 1. Glede na dosežene (nerevidirane) rezultate, objavljene dne 20.05.2016 je Luka Koper, d.d. do dne 31.03.2016 ustvarila 48.139.373,00 EUR prihodkov od prodaje. Prvi kvartal leta 2016 beleži 91 dni, kar bi pomenilo, da je Luka Koper v povprečju zabeležila 529.004,10 EUR prihodkov na dan. Upoštevaje 3-dnevno zaustavitev delovnih procesov v Luki Koper in ob upoštevanju doseženih prihodkov v prvem kvartalu 2016 izpad prihodkov znaša preko 1,5 milijona EUR.
 • Koliko točno znaša izpad prihodkov za Luko Koper?
 • Koliko točno znaša ocenjena poslovna škoda, ki jo bodo utrpeli poslovni partnerji?
 1. Kaj je uprava storila do sedaj, da bi se nemoteno nadaljevali poslovni procesi? Ali namerava uprava, ki jo sestavljajo Dragomir Matić, Andraž Novak, Irena Vincek in Stojan Čepar iz lastnih sredstev pokriti nastalo poslovno škodo, ki je nastala družbi Luka Koper in njenim delničarjem ter predvsem škodo, ki je nastala ostalim poslovnim partnerjem?
 2. Kdaj in na kakšen način je Uprava družbe obvestila Policijo, da je dostop v pristanišče blokiran? Ali je uprava družbe v komunikaciji z osebami, ki blokirajo vstop v pristanišče, pristojnim sindikatom, poslovnimi partnerji in na kakšen način poteka omenjena komunikacija, ter kakšne dogovore je sklenila s posamezno vpleteno stranjo?
 3. Kdaj in na kakšen način je Uprava družbe obvestila Republiko Slovenijo, Mestno občino Koper in Občino Ankaran o blokadi pristanišča?
 4. Ali je uprava družbe zoper delavce, ki kršijo delovno zakonodajo (se spontano upirajo delu) sprejela ukrepe in če da, kakšne? Koliko, od skupno 1.040 zaposlenih (na dan 31.12.2015) je v zadnjih dneh kršilo delovno zakonodajo?
 5. Na podlagi katerega člena in katerega zakona je uprava 'zaprosila za pomoč' predsednika Vlade RS, dr. Mira Cerarja? Naj ob tem poudarimo, da je Uprava družbe na 263 strani revidiranega letnega poročila za leto 2015 zapisala, da »Republika Slovenija s Skupino Luka Koper ni povezana oseba, saj nima neposrednega vpliva na upravljanje družbe.« V zvezi s tem je bilo izrecno postavljeno tudi vprašanje na skupščini, katerega je v enakem smislu kot je že navedeno zgoraj, odgovorila članica Uprave, Irena Vincek. Ali je torej v vmesnem času Republika Slovenija postala povezana oseba z Luko Koper?
 6. Ali držijo navedbe, da uprava družbe svojim strankam odgovarja, 'da ima zvezane roke in da naj se za razrešitev zapleta obrnejo na Predsednika Vlade'? Če da, ali to pomeni, da je uprava del svojih pooblastil in odgovornosti prenesla na Predsednika Vlade? Če da, kdaj namerava o tem obvestiti delničarje družbe in kakšna je pravna podlaga za prenos pooblastil?
 7. Uprava na spletni strani družbe zbira podpisa pod naslovom 'Izjava o podpori slovenskemu tovornemu pristanišču Koper', kjer že v uvodnem stavku navaja, da Luka Koper naslavlja potrebe in koristi vseh Slovencev in Slovenk. V čigavi koristi so zaustavljeni procesi dela? Kakšno korist imajo npr. prebivalci mest Maribor, Novo Mesto, Murska sobota ipd.? Prosimo za navedbo konkretne analize (zneska) koliko dodane vrednosti bo deležen povprečen državljan Republike Slovenije in sicer; koliko dodane vrednosti Luka Koper ustvari za povprečnega državljana Republike Slovenije pred izgradnjo drugega tira in koliko se bo ta dodana vrednost povečala po izgradnji drugega tira?
 8. Iz zgoraj navedene izjave o podpori, ki jo Luka Koper objavlja na svoji spletni strani izhaja, da Luka Koper zahteva gradnjo drugega tira z javnimi sredstvi torej davkoplačevalskim denarjem. Kdaj točno bi se davkoplačevalcem povrnila investicija v drugi tir pri hipotetičnih cenah izgradnje drugega tira za 500 milijonov EUR, za 750 milijonov EUR, za 1 milijardo EUR? Prosimo za navedbo konkretne analize (zneskov) in pojasnilo na kakšen način bi se investicija vračala Slovenkam in Slovencem?
Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.