Elektro Gorenjska

Elektro Gorenjska, d.d. - Kontaktni podatki

Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. (oznaka delnice: EGKG)
Ulica Mirka Vadnova 3a
4000 Kranj
Telefon: +386 (4) 208 30 00
Faks: +386 (4) 208 36 00
 

Finančni podatki o družbi

 

 

Družba:

Elektro Gorenjska

Oznaka delnice:

EGKG

Borza:

Ni v borzni kotaciji

ISIN koda:

SI0031107673

     
 

Znesek/število

Datum

Osnovni kapital družbe:

71.898.060,69€

31.12.2014

Število vseh delnic:

17.286.376

31.12.2014

Lastne delnice:

    0

31.12.2014

Število delničarjev:

  427

31.12.2014

Knjigovodska vrednost delnice zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   7,89€

31.12.2014

Knjigovodska vrednost delnice zadnji objavljeni podatek:

 

 

Borzna cena na zadnji dan preteklega poslovnega leta:

 

 

Tržna kapitalizacija

136.389.506,64€

31.12.2014

     

Kontakt za vlagatelje:

mag. Renata Križnar

Telefon:

04 208 36 84

Email:

renata.kriznar@elektro-gorenjska.si

 

 

Vir podatkov:

Potrjeni podatki s strani družbe

 

 

Opozorilo:

Predstavljeni podatki so informativne narave. Društvo MDS ne odgovarja za točnost podatkov. Za pridobitev uradnih podatkov se obrnite neposredno na družbo.

Delničarjem Elektra Gorenjske 0,12 EUR dividende že konec meseca, imenovan nov NS

Skupščina delničarjev Elektra Gorenjska se je na današnji skupščini seznanila s poslovanjem v letu 2016 in soglasno potrdila izplačilo dividende v znesku 0,12 EUR bruto na posamezno delnico, ki bo po nasprotnem predlogu Društva MDS izplačana že 28.07.2017. Pooblaščenca Društva MDS sta na skupščini zastopala skoraj 220.000 glasov delničarjev, oziroma 1,45 % glasovalnih pravic na skupščini.

 

Kranj in Ljubljana, 7. julij 2017


 

Elektro Gorenjska v letu 2016 ustvarila 6,86 mio EUR - dividenda 0,12 EUR

Čisti dobiček Elektro Gorenjska je znašal 6,86 milijonov EUR, investicije pa so bile izvedene v višini 15,8 milijonov EUR. Zvišala se je tudi knjigovodska vrednost delnice in sicer na dan 31.12.2016 vrednost delnice znaša 8,34 EUR, med tem ko je preteklo leto znašala 8,10 EUR.

Uprava v soglasju z NS večji del čistega dobička razporedila v druge rezerve, zato so delničarji odločali zgolj o delitvi slabe 2,2 milijonov EUR bilančnega dobička. 

V Društvu MDS smo podali nasprotni predlog, da se dividenda, v višini 0,12 EUR namesto 27.09.2017 izplača 28.07.2017, kar so delničarji praktično soglasno potrdili, tako da bodo delničarji dividendo prejeli že konec meseca.

 

Imenovani novi člani NS in potrjen revizor za leto 2017

Za nove člane NS so bili imenovani Franjo Curanović Andrej Koprivec, tedo Djekanović in Samo Logar. Delničarji so hkrati potrdili, da se za revizorja 2017 imenuje družba BDO Revizija, d.o.o., Ljubljana.

 

Sklad lastnih delnic - delničarji niso podlegli pritiskom k razprodaji delnic

Elektro Gorenjska – delničarjem ves dobiček, sklad lastnih delnic po predlogu države brez utemeljenega razpona cene

Delničarji Elektra Gorenjske, d.d. so se na današnji 22. skupščini seznanili s poslovanjem družbe v letu 2015. Po predlogu Uprave in Nadzornega sveta (NS) je bil za dividende namenjen ves bilančni dobiček, ki je v letu 2015 znašal 2,8 milijona EUR. Delničarji bodo tako v 90 dneh prejeli dobrih 0,16 EUR dividende po posamezni delnici. Glavni delničar, Republika Slovenija in v njenem imenu SDH je predlagal, da se upravi podeli pooblastilo za odkup lastnih delnic po cenah od 1,91 EUR do 2,47 EUR, med tem ko smo v Društvu MDS predlagali, da se zgornja cena določi na revidirani knjigovodski vrednosti delnice, to je 8,10 EUR. Podlaga za razpon cene, ki jo je določil SDH ostaja neznanka (!?), saj jo na SDH 'ne smejo' oziroma ne želijo razkriti niti delničarjem niti družbi sami, ki naj bi te lastne delnice odkupovala. V Društvu MDS zato delničarjem odsvetujemo prodajo delnic po tako nizki ceni.

 

Kranj in Ljubljana, 23. avgust 2016


 

Poslovanje Elektra Gorenjske v letu 2015 pozitivno

Skupina Elektro Gorenjska je v letu 2015 dosegla čisti poslovni izid v višini 7,2 milijona EUR, 30 % več kot v letu 2014, med tem ko je EBIT marža v letu 2015 nekoliko padla in sicer je znašala 6,6 milijona EUR, v primerjavi z 7,3 milijona EUR v letu 2014. Matična družba Elektro Gorenjska, d.d. je v letu 2015 zabeležila 2,8 milijona EUR čistega bilančnega dobička, v primerjavi z 2,1 milijona EUR v preteklem letu.

Predsednik Uprave je v okviru predstavitve letnega poročila tudi izpostavil, da si Elektro Gorenjska želi pridobiti lastno koncesijo, ki jo ima ta trenutek v lasti sistemski operater SODO, d.o.o., s katerim zaradi nekorektnega in neposlovnega odnosa družba ne uspe podpisati niti aneksa za omrežnino za minulo leto 2015?!

Družba je v letu 2015 realizirala za 18 milijonov EUR investicij, v letu 2016 pa je planiranih za 15,5 milijona EUR investicij.

 

Sklad lastnih delnic – predstavnica države ni bila pooblaščena ali pa ni vedela podlage za določene cene!?

Delničarji smo v okviru dodatne točke, ki jo je predlagal SDH v imenu Republike Slovenije, zastavili vprašanja, ki so se nanašala na določitev razpona cene delnice, ki je znašal od 1,91 EUR do 2,47 EUR. Predstavnica SDH je na vprašanja odgovorila, da ni pooblaščena za dajanje informacij in da ji niti ni poznano ime izvajalca cenitev, da pa so postopki potekali transparentno.

Na izrecno vprašanje sta Uprava in NS tudi pojasnila, da s cenitvijo ne razpolagajo in da v potrjenem planu za leto 2016 nimajo rezerviranih sredstev, ki bo dovoljevala odkup lastnih delnic.

Delničarji, ki so najprej glasovali o nasprotnem predlogu Društva MDS (kjer smo zgornjo ceno definirali na 8,10 EUR, kolikor znaša revidirana knjigovodska vrednost na dan 31.12.2015), so predlog podprli z 8,325 % večino, zatem pa je bil z glasovi Republike Slovenije podprt predlog, ki ga je podal SDH.

 

V Društvu MDS delničarjem odsvetujemo prodajo delnic po tako nizki ceni

Ob upoštevanju dejstva, da predlog SDH določa najvišjo možno ceno za odkup lastnih delnic v višini 2,47 EUR, kar znaša le 30,49 % knjigovodske vrednosti delnice, v Društvu MDS delničarjem odsvetujemo prodajo delnic po tako nizki ceni, saj menimo, da predlagana cena nikakor ne odraža poštene vrednosti delnice Elektra Gorenjske, kar posredno dokazuje tudi popoln izostanek pojasnil predlagatelja predloga.

Elektro Celje – 0,13 EUR dividende z upanjem na sistemske ureditev izstopa delničarjev v vseh Elektro podjetjih

Delničarji Elektra Celje so se na 20. redni skupščini seznanili s poslovanjem družbe v letu 2014, ki je bilo zaznamovano z žledolom in hkrati tudi vse večjemu porastu konkurentov na trgu z električno energijo. Delničarji so glede delitve bilančnega dobička potrdili nasprotni predlog SDH, da se za dividendo nameni 0,13 EUR, med tem ko se o nasprotnem predlogu Društva MDS ni glasovalo. V Društvu MDS smo sicer predlagali dividendo 0,17, kar je skladno tudi z zakonsko zahtevo o minimalni delitvi 4 % osnovnega kapitala. Posledično so bile na sklep o delitvi dobička napovedane izpodbojne tožbe s strani delničarjev Društva MDS, Vipe Holding, Adriatic Slovenice, GI Dakote ter Ampelus Holdinga. Pooblaščenca Društva MDS sta zastopala 3,28 % osnovnega kapitala.

 

Celje, 31. avgust 2015


 

Sklad lastnih delnic in uvrstitev na borzo zavrnjeni z upanjem na čimprejšnji sistemsko ureditev

Društvo MDS je skupaj z nekaterimi delničarji razširil dnevni red skupščine, katerih namen je bil uvrstitev delnic na borzo kakor tudi pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic. Obe razširitvi nista dobili ustrezne podpore na sami skupščini, je pa predstavnik SDH poudaril, da predlagani vsebini ne nasprotujejo, da pa je potrebno vsebino urediti sistemsko za vseh 5 elektro podjetij.

Izhajajoč iz sprejete Strategije o upravljanja kapitalskih naložb države mora namreč država konsolidirati lastništvo v Elektro podjetjih, kar pomeni da bodo delničarji vendarle dobili možnost izstopa po pošteni ceni.

V Društvu MDS smo sicer predstavnika SDH vprašali, če lahko to sistemsko ureditev pričakujemo na naslednjih skupščinah; torej v letu 2016, vendar natančnega odgovora nismo dobili, saj pooblaščenec teh informacij ni imel. Vsekakor si bomo v Društvu MDS prizadevali, da se najde sistemska rešitev ki bo vodila k maksimiranju cene delnice vsakega Elektro podjetja in to v kar najkrajšem možnem času.

 

Žledolom povzročil za 6,15 milijonov EUR škod

Elektro Celje je iz naslova žledoloma utrpela za 6,15 milijonov EUR škod pri čemer je iz zavarovalnice prejela povrnjenih 2,01 milijona EUR ob siceršnji letni premiji, ki za infrastrukturo znaša okoli 700.000 EUR. 

 

SODO Elektru Celje dolžan več kot 4 milijone EUR

Delničarjem Elektra Gorenjske 0,12 EUR dividende – Elektro Gorenjska Prodaja se združuje z Elektro Celje Energija

Na današnji skupščini Elektra Gorenjske je bilo prisotnih 87,29 % vseh delničarjev, od tega pa sta pooblaščenca Društva MDS zastopala preko 200.000 glasov delničarjev, kar je predstavljalo okoli 1,5 % glasovalnih pravic. Delničarji so kljub nasprotnemu predlogu delničarja, da se razdeli celoten dobiček družbe (še dodatnih 90.000 EUR), izglasovali prvotni predlog Uprave in NS, ki sta predlagala, da se za dividendo nameni dobra 2 milijona EUR, kar znaša 0,12 EUR bruto na posamezno delnico. Delničarji so se seznanili tudi s procesom združevanja Elektra Gorenjske in Elektra Celje.

 

Kranj, 08. julij 2015


 

Elektro Gorenjska v letu 2014 utrpela za 2,5 milijonov EUR škode iz naslova žledoloma

Elektro Gorenjska v okviru svoje strategija skuša pridobiti lastno koncesijo za distribucijo električne energije, s čimer bi se po ocenah Uprave bistveno izboljšalo poslovanje družbe.

Podobno kot ostala elektro podjetja je bila tudi Elektro Gorenjska zaznamovana z žledolomom v začetku leta 2014. Skupno ocenjene škode so znašale 2,5 milijonov EUR. Družba je bila primorana tudi povečati investicije, ki so znašale 14 milijonov EUR.

Iz naslova zavarovanj je družba imela za okoli 1 milijon EUR povrnjenih škod, letna premija za vsa zavarovanje pa znaša 393.000 EUR, med tem ko premija iz naslova strojeloma znaša nekaj čez 300.000 EUR.

 

Združevanje Elektra Gorenjske in Elektra Celje

Delničarji so se seznanili tudi s procesom združevanja hčerinskih družb Elektra Gorenjske in Elektra Celje. Tako se bo družba Elektro Gorenjska Prodaja, d.o.o. pripojila k družbi Elektro Celje Energija, d.o.o.

Po neuspelem združevanju s HSE je Elektro Gorenjska pristopila v pogovore z Elektro Celje. Prav tako se omenja združevanje Elektra Ljubljane in GEN-I, ki sodita med največja trgovca z električno energijo. 

Namen združevanja je osvojitev še večjega poslovnega deleža in posledično povečanje kumulativnega izida in tudi dobička. Postopek pripojitve bo opravljen s prenosom vsega premoženja Elektro Gorenjska Prodaja, d.o.o. na Elektro Celje Energija, d.o.o. Elektro Gorenjski se posledično zagotovi poslovni delež v družbi Elektro Celje Energija, d.o.o. in sicer bo Elektro Celje imela v lasti nekaj čez 74 % družbe, Elektro Gorenjska pa dobrih 25 %.

 

Dividende bodo izplačane v 90 dneh; podeljena razrešnica in imenovan revizor

Elektro Gorenjska – 8 centov dividende in nenavadna sprememba statuta

Delničarji družbe Elektro Gorenjska, d.d., so se na današnji skupščini seznanili s poslovanjem družbe v letu 2013 ter razdelili skoraj celotni dobiček minulega leta. Delničarji bodo tako v 90 dneh prejeli dividendo v višini 0,08 EUR. Podobno kot na skupščini Elektra Maribor, je bila sprejeta sprememba statuta, ki privilegira položaj največjega delničarja (Republiko Slovenije). Pooblaščenca Društva MDS sta zastopala skoraj 2 % prisotnega kapitala na skupščini.

 

Kranj, 02. julij 2014


 

Poslovanje v letu 2013, žledolom v začetku leta 2014 ter delitev dobička

Družba je v letu 2013 ustvarila nekaj manj kot 1,5 milijona EUR dobička, Uprava in NS pa sta predlagala, da se za dividendo nameni tako rekoč ves dobiček, kar znaša 0,08 EUR bruto dividende, v druge rezerve pa se razporedi dobrih 80.000,00 EUR. Delničarji so z 99,9 % večino potrdilo predlagano delitev dobička.

Družba v letu 2014 predvideva najmanj podoben rezultat kot v letu 2014, sicer pa družba beleži naraščajoče kazalnike EBIT in EBITDA. Predsednik Uprave, mag. Bojan Luskovec je predstavil tudi podatke o prizadetem omrežju v času žledoloma. Po zadnjih ocenah je škoda znašala 1,45 milijona EUR. V sorazmerju z ostalimi elektro distributerji je Elektro Gorenjska utrpela najmanjše škode v času žledoloma, kar je posledica predvsem velike količine podzemnih vodov.

 

Razrešnica, imenovanje revizorja in spremembe statuta

Upravi in NS je bila prav tako z 99,9 % večino podeljena razrešnica, za revizorja pa je bila imenovana revizijska družba Deloitte Revizija, d.o.o. iz Ljubljane.

Delničarjem Elektra Gorenjske 8 centov dividende

Delničarji družbe Elektro Gorenjska, d.d., so na današnji 18. redni skupščini potrdili vse predlagane sklepe in s tem Upravi in Nadzornemu svetu (NS) podelili razrešnico, hkrati pa so sprejeli tudi delitev dobička in sicer da se ves dobiček razdeli v obliki dividend. Družba bo tako slabe 1,4 milijona EUR razdelila delničarji, kar znaša 8 centov bruto dividende za posamezno delnico. Dividende bodo izplačane v 90 dneh. Pooblaščenca Društva MDS, Rajko Stanković in Danilo Dujović, sta sicer na današnji skupščini zastopala več kot 500.000 glasov malih delničarjev, kar je na skupščini predstavljalo dobre 3,6 % glasovalnih pravic.

 

Kranj, 1. julij 2013


 

Do konca leta še ena skupščina

Delničarji Elektra Gorenjske se bodo sicer leto sestali še enkrat, saj je v teku nominacijski postopek za članstvo v NS, hkrati pa bodo morali delničarji odločati tudi o revizorju za leto 2013.

Društvo MDS podpira pobudo Ministra Zvonka Černača za prenovo posebne kolektivne pogodbe v energetiki

V Društvu Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) podpiramo namero Ministra za infrastrukturo in prostor mag. Zvonka Černača, da prenovi posebno kolektivno pogodbo v elektroindustriji, ki je bila v preteklosti nemalokrat 'cokla' v odnosih med delničarji, poslovodstvom in sindikati. Če se spomnimo je nedorečenost oz. različno razumevanje določil posebne kolektivne pogodbe za energetiko delničarje v Elektro Primorska brez potrebe stala preko 100.000 EUR, (zaradi 'trmoglavosti' sindikata) večkrat pa je posebna kolektivna pogodba bila uporabljena tudi kot grožnja »z električnim mrkom«, kar ni dopustno in bi bilo potrebno po prepričanju Društva MDS to tudi z zakonom prepovedati.

 

Ljubljana, 12.  marec 2012


 

V Društvu MDS zato pozivamo vodstvo sindikata in vse njegove sindikalne zastopnike v energetiki naj v konstruktivnem vzdušju s pristojnimi službami ministrstva preverijo vse zapisane pravice in dolžnosti in naj bodo le te po novem odvisne predvsem od poslovnega rezultata. Prav tako naj se jasno izračuna model morebitnega nagrajevanja in naj se jasno opredelijo mirne rešitve v primeru spora (arbitraža) in naj stavka ostane le kot skrajno sredstvo sindikalnega boja.

Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) je danes v DZ RS poslalo predlog amandmajev k Zakonu o energetiki, saj bodo spremembe energetskega zakona že to soboto na dnevnem redu v DZ RS

V Društvu Mali delničarji Slovenije, ki že več kot tri leta aktivno sodeluje na skupščinah Elektro distribucije in na skupščinah združuje med 4 in 12 % malih delničarjev, menimo, da bi bil morebitni sprejem dikcije 72.a člena  v povezavi z 57 točko 4. člena, kot je ta trenutno predlagan, za delničarje Elektro-distribucijskih podjetij škodljiv in jim bi povzročil finančno škodo.

Potencialni obseg finančne škode na letnem nivoju ocenjujemo za vseh pet Elektro podjetij med 8,5 in 10 milijonov EUR, od tega med 1,7 do 2,05 milijona EUR odpade samo na male in manjšinske delničarje, ki so 20,5 % lastniki v vseh petih Elektro distribucijskih podjetjih. V ta namen je Društvo MDS danes poslalo vodjem poslanskih skupin prošnjo, da podprejo amandma in z njim preprečijo oškodovanje malih delničarjev, ki bi lahko nastalo.

 

Ljubljana, 26. januar 2012


"Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona - predlog za obravnavo zakona po nujnem postopku", Številka: 007-336/2011/30, Ljubljana, dne  09. 01. 2012, EVA 2011-2111-0076 (v nadaljevanju: gradivo)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona, ki je trenutno v obravnavi, dodaja v 23. členu (gradivo, stran 66) Energetskemu zakonu novi 72.a člen, ki se  glasi:

Energetska panoga dokazljivo in bistveno zaostaja za primerljivimi rezultati iz Evrope

Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (Društvo MDS) je že od avgusta 2009 dalje aktivno vključeno v dogajanje v elektrodistribucijskih podjetjih. Po izvolitvi novih nadzornih svetov posameznih Elektro podjetij so zastopniki malih in manjšinskih delničarjev ostali brez možnosti soupravljanja in nadzora. S tem so bili tudi postavljeni v podrejen položaj in še vedno igrajo vlogo »sponzorjev«, saj ta podjetja, žal, niso niti približno stroškovno učinkovita, kot je to npr. v tujini. Mali in manjšinski delničarji podpiramo usmeritve AUKN, saj iz priložene tabele izhaja, da so postavljeni cilji še vedno daleč od evropskega povprečja. Izplačila 13 plač, božičnic in nagrad naj bodo odvisna le od poslovnega rezultata in uspešnosti panoge, ne pa predmet groženj »z mrkom«.

 

Ljubljana, 02. december 2011


 

EBIT marža slovenske Elektro-distribucije kar 56 oz. 38-krat manjša od evropske

Za primerjavo učinkovitosti prilagamo tabelo na presečni datum 31.12.2007 s podatki o primerljivih tujih Elektro distributerjih. Iz tabele je razvidno, da so naša Elektro distribucija v letu 2007, torej v času razcveta, vidno zaostajala po vseh kazalnikih. V kolikor izpostavimo in primerjamo le podatek EBIT marže je le-ta v integriranih evropskih podjetjih znašal v povprečju 16,8 %, v distribucijskih evropskih podjetjih 11,4 %, pri nas pa le 0,3 %  - kar je 56-krat manj od integriranih podjetij oz. 38-krat manj od drugih evropskih distribucijskih podjetij.

EBITDA marža slovenske Elektro-distribucije kar 2,74 oz. 1,8-krat manjši od  evropske

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.