Plama-pur

Palma-pur, d.d. - Kontaktni podatki

Palma-pur, proizvodnja in predelava plastičnih mas, d.d. (oznaka delnice: POPG)
Podgrad 17
6244 Podgrad
Telefon: +386 (5) 714 91 00
Faks: +386 (5) 714 92 99
Spletna stran: www.palma-pur.si

Delničarjem Zavarovalnice Triglav 1,7 EUR dividende v 30 dneh

Skupščina delničarjev Zavarovalnice Triglav, d.d. se je na današnji 39. skupščini seznanila s poslovanjem Skupine Triglav v letu 2013, ob tem podelila razrešnico Upravi in NS, delničarji pa so z 92,75 % večino podprli nasprotni predlog družbe Žito, d.d., za delitev bilančnega dobička, kar pomeni da bodo delničarji v 30 dneh prejeli 1,70 EUR dividende bruto dividende na delnico. Triglav bo torej za dobiček namenil slabo polovico dobička oziroma 38,65 milijonov od 77,83 milijonov EUR celotnega dobička. Pooblaščenec Društva MDS, Grega Tekavec, je iz naslova organiziranega zbiranja pooblastil, ki ga je izvajala družba, od malih delničarjev prejel največ pooblastil in je tako zastopal skoraj 9 % glasovalnih pravic.

 

Ljubljana, 10. junij 2014


 

Poslovanje Skupine Triglav v letu 2013

Skupina Triglav je v letu 2013 obračunala nekaj več kot 900 milijonov EUR zavarovalne premije, kar je 4 % manj od preteklega leta. Poslovni izid leta 2013 je sicer nad planiram, kljub tem pa manjši kot v letu 2012.

Predsednik Uprave, Andrej Slapar je v okviru predstavitve letnega poročila izpostavil tudi, da je Zavarovalnica Triglav oslabila vse naložbe v obveznice slovenskih bank.

 

Za dividende slaba polovica celotnega dobička

Delničarji so na sami skupščini sprejeli odločitev, da se za dividende nameni skoraj polovica celotnega dobička, kar znaša 1,70 EUR dividende. Uprava in Nadzorni svet (NS) sta sicer namesto tega predlagala dividendo 1,10 EUR, delničar VZMD pa je predlagal kar 2,50 EUR dividende, vendar delničarji o predlogu VZMD niti niso glasovali.

Na skupščini je delničar Plama-pur, d.d. podal predlog, da se dividende nameni le 2,8 milijona EUR oziroma 0,13 EUR dividende, vendar pa je za sklep glasovalo le 0,72 % prisotnih delničarjev.

Ob tem velja še dodati, da državne delničarji še vedno niso imeli glasovalnih pravic, posledično pa je bilo na skupščini prisotnih le slabih 4 milijone delnic od sicer skoraj 23 milijonov izdanih delnic.

 

Podelitev razrešnice in imenovanje revizorja

Odstop Marijana Dekleve - člana upravnega odbora Plama-pur zaradi 2,06 milijonskega izplačila dividend

Marijan Dekleva,  član upravnega odbora Plama-pur , ki je tudi predsednik Sveta delavcev Plama-pur ter je do lanske iztisnitve bil tudi predsednik Odbora malih delničarjev (OMD) Plame-pur pri Društvu MDS, je danes odstopil s funkcije v Upravnem odboru Plame-pur, saj je mnenja, da je bil na zadnji 19. skupščini družbe, ki je potekala 22. januarja 2013, sprejet za družbo škodljiv nasprotni sklep, ki je omogočil delitev 3,00 EUR dividende po delnici in so ga na skupščini podali »črnogorsko-slovenski lastniki«, kar evidentno pomeni začetek izčrpavanja uspešne družbe. 
 
Podgrad, 26. januar 2013

 
 
Franc Frelih in Jože Cegnar izigrana s strani Konića in Musarja?!
 
Očitno sta bila enakega mnenja, da je izplačilo 3 EUR dividende oz. kar 2,06 mio EUR negospodarno tudi dolgoletna solastnika Plame-pur, Franc Frelih iz Plaste, d.o.o., in Jože Ceglar iz Termo-Plaste, d.o.o., Podgrad, saj sta glasovala proti nasprotnemu sklepu, a sta bila neuspešna, saj ima družba AG, d.d., skupaj 202 delnice več od njiju skupaj. Zato se samo po sebi postavlja vprašanje ali so se začele prve razpoke med prevzemniki, saj očitno nimajo povsem enake vizije za prihodnost uspešne družbe. 
 
Osnovni predlog predvideval le 0,50 EUR dividende, nato povišanje kar za 600 %
 
Upravni odbor je sicer za delitev v dividende namenil najprej le 0,50 EUR, a je Marjanca Drame na skupščini v imenu ljubljanskega holding AG, podala nasprotni predlog, ki je bil izglasovan z 202 glasovi več od nasprotnikov oz. 50,01 % večino AG.
 
Dokončna konsolidacija AG

Ali so mali delničarji Plama-pur iztisnjeni? Glasovali so proti iztisnitvi in bodo dokazovali ničnost sprejetega sklepa

Na današnji 17. skupščini družbe Plama-pur,d.d. so delničarji glasovali o prehodu iz dvotirnega sistema v enotirni sistem, ter s tem povezanimi spremembami statuta, izvolitvi novih članov upravnega odbora ter izstisnitvi preostalih 233 malih delničarjev iz družbe. Društvo Mali delničarji Slovenije (MDS) je na današnji skupščini zastopalo 4,67 % malih delničarjev, ki so lastniki 30.646 delnic, vodja odbora Plame-pur pri Društvu MDS Marijan Dekleva je na točke dnevnega reda o spremembah statuta ter izvolitvi dr. Aleša Musarja za člana upravnega odbora najavil izpodbojne tožbe. Zoper sklep o iztisnitvi pa je najavil tožbo za ničnost sklepa, saj po mnenju Društva MDS in priznanega pravnega strokovnjaka niso bili izpolnjeni vsi zakonski pogoji, skladno z določili ZGD-1.
 
Podgrad, 06.04.2012
 
Sklep o iztisnitvi oz. o prenosu delnic preostalih delničarjev na "glavnega delničarja?" v nasprotju z določili ZGD-1
 
Že v uvodu je Rajko Stanković, predsednik društva MDS in pooblaščenec delničarjev opozoril, da današnji skupščini ne prisostvuje glavni delničar v smislu določil ZGD-1 in predlagal, da z dnevnega reda umaknejo 6. točko dnevnega reda »Prenos delnic preostalih delničarjev na glavnega delničarja za plačilo primernega nadomestila«.
 
Zakon namreč v 384. členu, v povezavi z 528. členom izključno navaja, da ima status glavnega delničarja lahko samo 1 delničar, ne pa skupina delničarjev, ki usklajeno delujejo. Enako je menil tudi priznani strokovnjak gospodarskega prava, ki je še dodatno izpostavil, da mora v času glasovanja na skupščini mora biti samo en delničar lastnik več kot 90 % delnic. Prenos delnic mora biti opravljen preko KDD. Ob tem je treba poudariti, da ne zadošča samo obljuba ali pa formalna izjava o prenosu, ob upoštevanju davčnih posledic.
 
Vpogled v današnjo delničarsko knjigo Plame-pur, d.d. pa pokaže, da takega delničarja ni, ampak je konzorcij prevzemnikov sestavljen iz 4 delničarjev:
 

Imetnik
število delnic
    % delež
FOND ZAJEDNIČKOG ULAGANJA "MONETA" A.D.
438.912
63,91%
PLASTA d.o.o.
167.586
24,40%
AG d.d.
14.409
2,10%
TERMOPLASTI-PLAMA
349
0,04%
SKUPAJ:
621.256
90,45%

 
Kot zanimivost dodajmo, da bi po predlogu sklepa ostalih 233 delničarjev, ki imajo 9,55 % delež,  po 17 EUR na delnico (enaka je bila prevzemna cena) poplačala družba Termoplasti-Plama d.o.o., ki je na današnji dan imela le 349 delnic Plame-pur, d.d..
 

Gregor Kopriva predstavnik Monete AD in AG d.d. prevzemnikov Plama-pur za STA posredno priznal, da je zavajal črnogorskega regulatorja KHOV

G. Gregor Kopriva je v odzivu na petkovo pisanje črnogorskega portala Vijesti včeraj STA-ju izjavil: »Prevzem družbe Plama-Pur je morda celo najboljša naložba sklada Moneta, zato 6,7 milijona evrov, kolikor je sklad namenil za prevzem, niso prisvojena«.
 
Njegova druga dvomljiva izjava glede denarnih sredstev - ki po njegovih besedah torej niso "prisvojena", ampak investirana - pa je: “Sredstva, ki jih je Moneta namenila za nakup delnic Plame-Pur - 6,7 milijonov evrov in obveznice, so daleč bolje investirana kot v katerekoli druge vrednostne papirje iz portfelja sklada".
 
Ljubljana, 08.01.2012

 
ALI JE g. GREGOR KOPRIVA ZAVAJAL ČRNOGORSKEGA REGULATORJA - KOMISIJA ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE s kratico KHOV?
 
Gospod Kopriva pravi, da sta o tem tako delničarski sporazum, kot prospekt za prevzem nedvoumna: »Če Moneta zagotovi vsa sredstva za prevzem, bo pridobila vse odkupljene delnice.« KHOV je proti Moneti sprožil postopek - naložil ji je, da mora razdreti delničarski sporazum, ki ga je novembra lani podpisala z družbami AG, Plasta in Termoplasti-Plama ter prekine postopek ponudbe za prevzem, ki pa ga Moneta po Koprivovih besedah »izpodbija na upravnem sodišču«.
 
DELNIČARJI PLAMA-PUR IN ZAINTERESIRANA SLOVENSKA JAVNOST O POSTOPKIH ČRNOGORSKEGA REGULATORJA ZOPER MONETO AD OBVEŠČENI LE PREK MEDIJEV
 
Poglejmo dejstva, ki kažejo, da g. Gregor Kopriva več kot očitno zavaja delničarje Plama-pur in zainteresirano slovensko javnost:
 
  • Niti družba AG, d.d., katerega večinski lastnik je Moneta AD, niti Moneta AD nista obvestila zainteresirane slovenske javnosti in delničarjev družbe Plama-pur o odločbi črnogorskega regulatorja (KHOV), ki jim je naložil prekinitev delničarskega sporazuma, prenehanje prevzemnih aktivnosti glede Plama-pur in naložil postopek vrnitve denarja iz Slovenije v Črno goro.
  • Med izvedbo neposrednega nadzora črnogorskega regulatorja, ter vpogledom v Delničarski sporazum MON-PLA/POPG z dne 18.11.2011 (v nadaljevanju: Sporazum), je Komisija črnogorskega regulatorja ugotovila, da je Družba v imenu in za račun Sklada Moneta d.d. Podgorica sklenila delničarski sporazum, dne 18.11.2011 s Plasta d.o.o, ki sta mu pristopila AG d.d. in Termoplasti-Plama d.o.o. Na tem mestu nikakor ne smemo spregledati bistvenega:  KHOV je v Zapisniku o izvedbi neposrednega nadzora zapisal ugotovitev, da je izvršni direktor Družbe Gregor Kopriva izjavil,  da bo vsaka pogodbena stranka oziroma vsaka podpisnica (4) kupila sorazmerno število delnic emitenta, ki se bodo pojavile v postopku prevzema.  
  • Točnost zgoraj navedene trditve KHOV potrjuje tudi Prospekt za prevzem. V Prospektu je na VII. strani med drugim nedvoumno zapisano: Pri tem je določeno, da bodo pridobljene delnice POPG v postopku prevzema ciljne družbe v celotialocirane družbi FZU Moneta (ki v celoti zagotavlja deponiranje denarnih sredstev (oz. ustreznogarancijo) in nadomestnih vrednostnih papirjev). FZU Moneta se nato zavezuje, da bo družbi Plastad.o.o. v roku 6 mesecev po zaključku prevzema prodala toliko delnic ciljne družbe, da bosta obestranki delničarskega sporazuma imeli enako število delnic ciljne družbe, ob tem da so delnice lahkoalocirane tudi na preostale prevzemnike, ob ohranjanju navedenega razmerja.«
G. GREGOR KOPRIVA IN DRUGI PREVZEMNIKI ŠE NISO ODGOVORILI, KDO IN NA KAKŠEN NAČIN BO PLAČAL DELNICE 439 DELNIČARJEM, KI SO SPREJELI PREVZEMNO PONUDBO
 

 

Prevzem Plame-pur uspešen?! Kmalu očitno sledi izstisnitev preostalih 150 delničarjev. Kdo bo plačal kupnino za uspešen prevzem?!

Danes je družba AG, d.d., iz Ljubljane objavila, da je prevzemno ponudbo do roka sprejelo 479 delničarjev od 630 in je tako pridobila 432.184 delnic, pred prevzemom pa so prevzemniki imeli že 174.663 delnic, tako da imajo sedaj skupaj 606.847 delnic Plame-pur, d.d, z oznako POPG oz. 88,36 % delež. Družba Plama-pur je pred prevzemom imela tudi 12.104 lastnih delnic oz. 1,99 % delež. Tako bo po vsej verjetnosti preostalih 150 delničarjev, ki ponudbe niso sprejeli kmalu iztisnjenih po določilih ZGD (opredeljeno v členih od 384. do 390.člena), saj imajo le 67.847 delnic oz. 9,88 % delež v družbi.
 
Ljubljana, 30. december 2011

 
PREVZEM USPEŠEN KLJUB KRŠITVAM V ČRNI GORI, ALI BODO MALI DELNIČARJI DOBILI KUPNINO IN OBVEZNICE, SKLADNO S PROSPEKTOM IN PREVZEMNO PONUDBO?
 
Kljub odločbi črnogorske komisije za vrednostne papirje, ki je MONETI AD, PODGORICA, eden od prevzemnikov, naložila prekinitev vseh prevzemnih aktivnosti in mu začasno odvzela dovoljenje za delo, je očitno družba AG, d.d. ocenila, da je kljub temu prevzem uspešen. Velika dilema, ki je sedaj 'v zraku' pa izhaja iz pisnega odgovora družbe MONETA AD, Podgorica, ki ga je dne 22.12.2011 poslala družba Komisiji za vrednosten papirje Črne Gore, v katerem je bilo navedeno, da je "vsem pogodbenim stranem poslala dopise z zahtevo za razdrtje, oziroma:
 
  • zahtevo za razdrtje pogodbe Delničarskega sporazuma MON-PLA/POPG z dne 18.11.2011 na:Plasta d.o.o, Kamnje 41, 8232 Šentruper; AG, družba za investicije, d.d. Kavčičeva 66, 100 Ljubljana; Termoplasti-Plama, d.o.o, Hrušica 104, 6244Podgrad;
  • zahtevo za razdrtje Pogodbe o odprtju in vodenju finančnih instrumentov številka 64268 z dne 29.11.2011. leta: Factor banke, Tivolska c.48. 1000 Ljubljana in
  • zahtevo za razdrtje Pogodbe o izdaji garancije št. GD-9292/11 z dne 25.11.2011 na: Alta Invest, Železna cesta 18, 1000 Ljubljana."
Nadalje je v dopisu navedeno, da "so prejeli odgovor s strani direktorja Termoplasti-Plama d.o.o, g. Jožeta Ceglarja, s katerim jih obvešča, da jim je vse glede predmetne pogodbe Delničarskega sporazuma pripravila odvetniška pisarna, s katero so bili usklajeni vsi koraki in dejanja v zvezi s tem." Zahteva je bila posredovana tej odvetniški pisarni in čakajo njen odgovor. "Izvršna direktorica AG d.d. je sporočila, da je samo stranka - pristopnica v Delničarskem sporazumu in se bo prilagodila drugim pogodbenim stranem." (Vir fotografije: Primorska info).
 
 
POZOR; NEVARNOST, KI IZHAJA IZ TEGA ODGOVORA ZA MALE DELNIČARJE
 
Iz dopisov in dejanj, ki jih je opisala črnogorska Moneta AD, Podgorica črnogorskem regulatorju izhaja, da je preklicala bančno garancijo za izdajo obveznic pri Factor Banki, preklicala pogodbo o izdaji garancije pri Alti Invest in s tem postavila pod vprašaj izdajo obveznic, ki naj bi prejeli lastniki nad 534 delnic, saj v tem primeru dobijo za 1 delnico 15 EUR gotovine in 2 obveznici po 1 EUR z rokom dospetja leta 2016.
 
KDO IN KOLIKO BO PLAČAL DELNICE 479 DELNIČARJEM?
 

Kje so slovenski junaki za prevzeme podjetij

Medij: Finance Avtorji: Cajnko Javornik Vita,Lončar Andreja Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Ostalo Datum: 03. 06. 2015 Stran: 20

Nakupnih priložnosti že kakih 20 let ni bilo toliko kot v zadnjem obdobju ko je naprodaj cela vrsta podjetij, med njimi tudi bolj znanih. A junake med slovenskimi podjetniki, ki se potegujejo za nakup kolikor toliko velikih podjetij, je mogoče prešteti skoraj na prste ene roke. Don don (ki smo ga izbrali za naslovno zgodbo v junijski reviji Manager), ki bo za prevzem Pekarne Grosuplje odštel 34 milijonov evrov, je ena od belih vran.

Peščica drznih

Največja vrana je vsekakor Kolektor, ki ima velike prevzemne načrte in očitno tudi finančno moč. Največji zalogaj, za katerega seje potegoval lani, je bila novogoriška Letnica, zakateroje bil pripravljen poleg slabe petine, ki jo je že imel vlasti, po neuradnih ocenah plačati še med 80 in 90 milijoni evrov. A je bilo to premalo, premagal gaje nemški Mahle, kije za celotno podjetje plačal 108 milijonov evrov. Pred tem je hotel kupiti Litostoj Po wer, vendar so ga premagali češki kupci z 21,4 milijona evrov kupnine. Tudi Etra 33, ki jo je kupil leta 2010, je bila po takratnih neuradnih navedbah vredna med 20 in 30 milijoni evrov. V zadnjem času se Kolektor omenja še med kandidati za nakup zadolženega Trima, nekoč enega slovenskih paradnih konjev.

Plama-Pur med delničarje 2,5 milijona evrov

Medij: Dnevnik Avtorji: Unknown Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 26. 11. 2014 Stran: 8

Delničarji Plama-Purja, med katerimi je s 50-odstotnim deležem največji AG, so na včerajšnji skupščini odločili, da se za izplačilo dividend nameni 2,5 milijona evrov ali 3,64 evra bruto na delnico. Preostalih 3,2 milijona evrov bilančnega dobička ostane nerazporejenega. Manjšinska delničarja Plasta in Termoplasti-Plama sta bila ob tem znova neuspešna s predlogom, da bi namesto Marjance Drame in Bojana Vinkoviča v upravnem odboru sedela direktor in lastnik Plaste Franc Frelih in Jože Ceglar, direktor Termoplasti-Plame, katere večinski lastnik je Plast. Napovedala sta izpodbojno tožbo.

Napovedala izpodbojne tožbe

Medij: Primorske novice Avtorji: STA Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Aktualno Datum: 16. 08. 2014 Stran: 3

Manjšinska delničarja Plama-Purja nista uspela s svojimi predlogi

Skupščina družbe Plama-Pur je v četrtek sprejela sklepe, ki jih je predlagal upravni odbor, tudi o novem mandatu članom upravnega odbora. Delničarja Plasta in Termoplasti-Plama sta bila s svojimi predlogi neuspešna.

PODGRAD ► Skupčina družbe Plama-Pur je z glasovi družbe AG (50,01-odstotni delež) sprejela sklep, da se za dividende za lani nameni nekaj manj kot 117.000 evrov bilančnega dobička oziroma 0,17 evra bruto na delnico, preostalih 5,7 milijona evrov pa ostane nerazporejenega. Delničarja Plasta (24,99-odsotni delež) in Termoplasti-Plama (24,98-odstotni delež) sta napovedala izpodbojno tožbo.

Spor lastnikov Plamapurja na sodišče

Medij: Dnevnik Avtorji: Polanič Matjaž Teme: Mali delničarji, ZPRE-1 zakon o prevzemih Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 03. 04. 2014 Stran: 9

Podjetja 

Dolenjski poslovnež Franc Frelih prek sodišča išče vrnitev v Plama-pur, iz katerega so ga konec lanskega leta izključili Aleš Musar, Rok Habinc in Marko Konic, s katerimi je pred dobrima dvema letoma prevzel podgrajsko družbo.


Bitka med lastniki Plama-purja se iz dneva v dan zaostruje. Potem ko so lastniki skupine S. T. Hammer Aleš Musar, Rok Habinc in Marko Konic konec lanskega leta iz družbe izključili dolenjskega poslovneža Franca Freliha, je temu z začasno odredbo uspelo preprečiti izplačilo dividend, po sodni poti pa zahteva tudi vrnitev v upravni odbor podgrajske družbe.

Spor med lastniki Plama-purja se je začel že dobrega pol leta po prevzemu, ko se lastništvo družbe kljub drugačnemu dogovoru ni razdelilo na polovico. Musar, Konic in Habinc so namreč prek holdinga AG obdržali v lasti 50 odstotkov plus eno delnico, manjši paket delnic je končal na fiduciarnem računu celovške Zveze bank, Frelih pa je z 49,97-odstotnim deležem obtičal v podjetju. Odnosi med lastniki so se dokončno skrhali konec lanskega leta. Takrat je namreč AG iz upravnega odbora Plama-purja izključil Freliha in direktorja njegove družbe Termoplasti-Plama Jožeta Ceglarja. Hkrati si je AG želel iz Plama-purja izplačati dodatnih 1,5 milijona evrov dividend, čeprav jih je podgrajska družba v začetku lanskega leta že izplačala za 2,1 milijona evrov. Izplačilo dividend je Frelihu z začasno odredbo sodišča uspelo preprečiti, vendar jo v AG očitno nameravajo v kratkem zaobiti. Na skupščini, kije napovedana za 9. april, bodo namreč delničarji Plama-purja odločali o izplačilu dodatnih 1,5 milijona evrov dividend.

Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.