KS Naložbe

KS Naložbe, d.d. - Kontaktni podatki

KS Naložbe, d.d., Finančne naložbe (oznaka delnice: KSFR)
Dunajska 9
1000 Ljubljana
Telefon: +386 (1) 300 14 14
Faks: +386 (1) 300 14 10
Spletna stran: www.ks-nalozbe.com
 

Finančni podatki o družbi

 

 

Družba:

KS Naložbe

Oznaka delnice:

KSFR

Borza:

Vstopna kotacija Ljubljanske borze

ISIN koda:

SI0021113855

     
 

   Znesek/število

Datum

Osnovni kapital družbe:

   16.315.848,77€

31.12.2016

Število vseh delnic:

   3.909.878

31.12.2016

Lastne delnice:

   0

31.12.2016

Število delničarjev:

   33.415

31.12.2016

Knjigovodska vrednost delnice zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   7,10€

31.12.2016

Bilančni dobiček zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   131.911,00€

31.12.2016

Borzna cena zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   0,50€

31.12.2016

Tržna kapitalizacija

   1.954.939,00€

31.12.2016

     

Kontakt za vlagatelje:

 

Telefon:

01 300 14 14

Email:

info@ceeref.com

 

 

Vir podatkov:

Lastni izračuni in podatki

 

 

Opozorilo:

Predstavljeni podatki so informativne narave. Društvo MDS ne odgovarja za točnost podatkov. Za pridobitev uradnih podatkov se obrnite neposredno na družbo.

KS NALOŽBE

Datum skupščine: 
28.05.2021 - 14:00
Naslov: 
na sedežu družbe KS NALOŽBE d.d., Dunajska cesta 9 v Ljubljani.
Status: 
odpovedana
Opombe: 
Umik delnic družbe iz trgovanja na organiziranem trgu. Odobreni kapital.

Skupščina KS naložb spremenila statut po 12 letih in zmanjšala osnovni kapital ter najavila možnost odprte dokapitalizacije družbe

Na današnji skupščini delničarjev KS Naložbe d.d. so se delničarji seznanili s poslovanjem v letu 2019, podelili so razrešnico upravi in nadzornemu svetu in se seznanili z bilančno izgubo leta 2019 in načinom pokrivanje le te. Delničarji so tudi sprejeli spremembe statuta in zmanjšanje osnovnega kapitala in možnost odprte dokapitalizacije družbe.

 

Ljubljana, 16.07.2020

 

Vzrok za bilančno izgubo slabitev naložbe

Vzrok za tokratno bilančno izgubo je predvsem v slabljenju naložb v delnice elektro distribucijskih podjetij na zahtevo revizorja. Revizor je namreč zahteval, da se vrednosti »uskladijo na tržno vrednost«« pa čeprav te delnice ne kotira na organiziranem trgu. Edini pokazatelj je zelo omejeno trgovanje na platformi »SI ENTER«, saj so država in njeni skladi v vseh 5 elektrodistribucijskih podjetij skoraj 85 % lastnik.  

 

Sprejete spremembe statuta iz leta 2008

Delničarji so še potrdili uskladitev statuta z določili ZGD-1, saj Statut družbe ni bil spremenjen že od leta 2008 dalje, zaradi nedoseganja ustrezne prisotnosti na skupščini skladno z določili kvalificirane večine za pravne naslednice pidov (več kot 75 % osnovnega kapitala).

 

Zmanjšanje osnovnega kapitala

Na skupščini je bila tudi obširna razprava namenjena predlogu večinskega delničarja s katerim predlaga znižanje osnovnega kapitala družbe zaradi konverzije dela kapitala v kapitalske rezerve zmanjša iz sedanjih 16.315.848,77 EUR za 12.405.970,77 EUR, tako da po zmanjšanju znaša 3.909.878 EUR. Kot razlog za tak predlog je večinski delničar Kalantia Limited navedel, da je tržna vrednost delnice med 0,8 do 1,1 EUR in je potrebno vrednost delnice prilagoditi tržnemu tečaju, saj le to omogoča pridobitev morebitnega svežega kapitala za nove investicijske priložnost, saj so zaradi posledic COVID 19 na trgu nižje vrednosti raznih naložb in so s tem postale potencialno zanimive za investiranje. 

KS NALOŽBE finančne naložbe

Datum skupščine: 
28.08.2019 - 11:30
Naslov: 
na sedežu družbe KS NALOŽBE d.d., Dunajska cesta 9 v Ljubljani.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Predložitev letnega poročila za poslovno leto 2018 z revizorjevim poročilom, konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2018 z revizorjevim poročilom in poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2018 in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2018, seznanitev s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, odločanje o pokrivanju izgube in podelitev razrešnice. Imenovanje revizorja za leto 2019,2020 in 2021. Spremembe statuta.

Pravne naslednice PIDov in njihovih naslednic finančni holdingi so imele na dan 18.03.2009 kar 485.278 delničarjev

Društvo MDS je po razglastivi najbolj množičnega stečaja (po številu delničarjev), NFD Holdinga, d.d., preverilo, kakšno je stanje nekdanjih pooblaščenih investicijskih družb (PID-ov) in njenih naslednic. Pri tem smo ugotovili, da je bilo na dan 18.03.2009, delujočih 21 finančnih holdingov z 485.278 delničarji. Od tega je v stečaju pristalo 10 finančnih holdingov, ki so imeli 270.137 delničarjev, ki so ostali brez svojega vloženega premoženja v celoti, kar predstavlja 55,67 % vseh delničarjev z dne 18.03.2009. V analiziranem obdobju so le 4 finančni holdingi, ki so imeli skupaj 104.544 delničarjev, le te izplačali, kar predstavlja 21,54 %. Na dan 19.01.2015, pa je delujočih le še 7 finančnih holdingov, ki imajo skupaj 110.597 delničarjev, kar predstavlja 22,79 % delničarjev analiziranega obdobja od 18.03.2009 dalje.

 

Ljubljana, 19. januar 2015

KS Naložbe – sprejeti vsi predlagani sklepi vključno z dvema novim članicama NS

Na skupščini družbe KS Naložbe, d.d., sta pooblaščenca Društva Mali delničarji Slovenije (Društva MDS) zastopala preko 28.000 glasov malih delničarjev in sta poleg večinskega delničarja bila edina prisotna delničarja na skupščini. Potrjeni so bili vsi predlagani sklepi z izjemo točke o spremembah statuta družbe, ki je bil umaknjena z dnevnega reda, saj na skupščini ni bilo zastopanega 75 % osnovnega kapitala družbe.

 

Ljubljana, 28. avgust 2012


 

Razrešnica Upravi in NS ter imenovanje revizorja

Delničarji so z 99,97 % podprli razrešnico direktorju dr. Blažu Vodopivcu ter članom Nadzornega sveta (NS), za revizorja družbe pa so soglasno imenovali družbo ECUM Revizija, d.o.o.

 

Imenovan nov NS

Mali delničarji KS Naložb pozdravljajo namero o prevzemu Pivovarne Laško

Na današnji skupščini družbe KS Naložbe so pooblaščenci Društva MDS zastopali 1,543 % prisotnega kapitala in s tem bili drugi največji delničar po zastopanem kapitalu. Društvo MDS je skladno z ZGD vložil tudi nasprotni predlog za delitev bilančnega dobička in predlagal, da se delničarjem deli dividenda v višini 0,40 EUR bruto za posamezno delnico, vendar predlagani nasprotni predlog ni bil sprejet. 

Ljubljana, 12. Julij 2011


Skupščina sprejela vse predlagane sklepe Uprave in NS

V okviru razprave o delu v preteklem letu se nismo mogli izogniti aktualni ponudbi za prevzem Skupine Pivovarne Laško s strani KS Naložb. Rajko Stanković - predsednik Društva MDS (na sliki levo poleg njega desno pa še Grega Tekavec - izvršni sekretar Društva MDS - Foto: Luka Cjuha) je g. Igorja Laha poprosil za dodatne informacije o prevzemni nameri. G. Lah je še enkrat povedal, da je prevzemna namera resna, da ima finančno vzdržno konstrukcijo, ki bo omogočila redno servisiranje vseh obveznosti družbe, več pa zaradi postopka izdaje prospekta ni mogel povedati. 

 

Mali delničarji podpirajo prevzemno ponudbo, če so viri financiranja vzdržni

Ob tem je predsednik Društva MDS Rajko Stanković izrazil optimizem, da bo ob finančno vzdržni konstrukciji prevzema vrednost premoženja preostalih 34.000 malih delničarjev KS Naložb, ki imajo 55 % delež rasla in prinašala profit. G. Laha kot največjega delničarja in dr. Blaža Vodopivca - predsednika Uprave pa je poprosil tudi, da o vseh relevantnih okoliščinah sproti in transparentno seznanja tako delničarje, kot zainteresirano javnost.

KS Naložbe - aroganca vodstva in predsedujočega na skupščini, pooblaščenci Društva MDS napovedali tudi izpodbojne tožbe

Današnje skupščine družbe KS Naložbe, ki ima več kot 34 tisoč delničarjev, so se udeležili pooblaščenci delničarjev Gordan Šibić in Grega Tekavec iz Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (Društvo MDS) ter Stojan Auer iz Zavoda za izobraževanje in zastopanje malih delničarjev (v nadaljevanju: Zavod MD). Skupaj so zastopali nekaj manj kot 10.000 glasov, kar je na skupščini predstavljalo malenkost manj kot 1 % vseh glasovalnih pravic.
 
Ljubljana, 20. julij 2010

 
IZVRŠNI DIREKTOR IN PREDSEDUJOČI NA SKUPŠČINI SE NE ZMENITA ZA VPRAŠANJA MALIH DELNIČARJEV
 
Pooblaščenci Društva MDS so na skupščini bili šokirani nad aroganco izvršnega direktorja, dr. Blaža Vodopivca, ki ni želel/znal odgovoriti prav na nobeno vprašanje sicer zgolj štirih prisotnih delničarjev (trije od tega so bili pooblaščenci s strani Društva MDS), poleg večinskega lastnika. Še več, ko smo ob koncu skupščine, tik preden je predsedujoči želel zaključiti skupščino, le tega prekinili in ga opozorili da želimo napovedati izpodbojne tožbe, sprva predsedujoči temu ni hotel ugoditi, medtem ko na začetku skupščine ni podal nikakršnih navodil, razen o načinu glasovanja. Po posredovanju Izvršnega direktorja so napoved izpodbojne tožbe le vpisali v zapisnik skupščine.
 
Poleg tega smo pooblaščenci Društva MDS dr. Vodopivca prosili, da naj na spletno stran uvrsti kontaktne podatke družbe, ter tudi izrecno zahtevali, da se to zapiše v zapisnik skupščine, saj smo enako zahtevo podali že preteklo leto in na spletni strani še vedno ni moč najti kontaktnih podatkov; nakar je direktor Vodopivec sam prevzel vajeti v roke in začel diktirati kaj sme iti v zapisnik skupščine in kaj ne?!
 
BREZ DELITVE BILANČNEGA DOBIČKA, ZATO JE DRUŠTVO MDS NAJAVILO IZPODBOJNO TOŽBO
 
Na današnji skupščini so pooblaščenci pri 2. točki dnevnega reda želeli izvedeti več o namerah družbe in večinskega lastnika glede prihodnosti poslovanja družbe. Zlasti jih je zanimalo kako komentirajo dejstvo, da je tik pred prevzemom, večinski lastnik Igor Lah (2. najbogatejši Slovenec) iz svojih družb (Svetok in Ampelus Holding) prodal skoraj četrtino vseh delnic družbe KS Naložb. Več kot očitno je tudi, da je Igor Lah Kalantio ustanovil prav z namenom dokončnega prevzema KS Naložb, Kalantia pa naj bi bila zgolj še ena izmed njegovih "off shore" družb. Ali gre pri vsem tem zopet za spretni manever, ki je vrednost delnice iz 4.17 EUR strmoglavil na zgolj 1,20 EUR, knjigovodska cena pa je mnogokrat višja, pa bo pokazal čas.
 
Pooblaščenci so tudi predlagali, da se dobiček deli vsaj v višini 0,50 EUR na delnico, saj tega do sedaj delničarji KS Naložb še niso bili deležni. Žal tak predlog ni bil sprejet, zato je Društvo MDS najavilo izpodbojno tožbo.
 
MALI DELNIČARJI ŠE VEDNO BREZ NADZORNIKA V DRUŽBI KS NALOŽBE
 
Kljub dejstvu, da je v KS Naložbah preko 34.000 malih delničarjev; le-ti imajo še vedno več kot 50 % celotnega kapitala družbe, je večinski delničar namesto Iztoka Debeljaka, ki je lani odstopil, izvolil Franceta Pevca za nov štiriletni mandat. Ob tem se ni glasoval o nasprotnem predlogu Društva MDS, ki je za novega člana v Nadzornem svetu predlagal Stojana Auerja.

KS NALOŽBE

Dopolnitev dnevnega reda z dne 20.11.2023 objava 5963307.

 

Datum skupščine: 
13.12.2023 - 09:00
Naslov: 
na sedežu družbe KS NALOŽBE d.d., Dunajska cesta 9 v Ljubljani.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Zmanjšanje osnovnega kapitala z združevanjem delnic. Razširitev dnevnega reda: Seznanitev s postopkom prodaje delnic pridružene družbe CEEREF, d. d. ter likvidacijo družbe G.I Dakota Investments - v likvidaciji. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe. Vložitev tožbe za povrnitev škode in imenovanje posebnega zastopnika za vložitev tožbe za povrnitev škode.

KS NALOŽBE finančne naložbe

Datum skupščine: 
27.07.2023 - 09:00
Naslov: 
na sedežu družbe KS NALOŽBE d.d., Dunajska cesta 9 v Ljubljani.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Predložitev letnega poročila za poslovno leto 2022 z revizorjevim poročilom, konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2022 z revizorjevim poročilom in poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2022 in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2022, odločanje o podelitvi razrešnice. Odobritev poročila o prejemkih organov vodenja in nadzora za leto 2022.
Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.