Helios

Cinkarna Celje – rekordna dividenda, ambiciozno 2018 in prevzemni apetiti

Delničarji družbe Cinkarne Celje, d.d. so se sestali na redni letni skupščini, kjer so odločali o delitvi rekordnega dobička za preteklo leto 2017, hkrati pa so upravi podelili tudi pooblastilo za nakup lastnih delnic. Delničarji bodo že čez dober teden dni (13.06.2018) začeli prejemati dividendo, ki znaša kar 26,52 EUR bruto na posamezno delnico. Uprava bo prav tako lahko kupovala lastne delnice v razponu od 250,00 do 300,00 EUR, po sprejetem nasprotnem predlogu delničarja Modra zavarovalnica.

Zadnji dnevi so bili zaznamovani tudi s prevzemno namero avstrijskih vlagateljev (družba Anatol S.a.r.l., del skupine Martens Management Group ob pomoči ameriškega investicijskega sklada KKR), ki nameravajo za Cinkarno Celje ponuditi 220,00 EUR. Da je ponujena cena bistveno prenizka je dokazala že borza, saj današnji borzni tečaj znaša že 259,00 EUR. Pooblaščenec Društva MDS je na skupščini zastopal 3,8 % glasovalnih pravic. Predsednik Društva MDS, Rajko Stanković je prisotnega prevzemnika, g. Ralpha Martensa, opozoril, da se tokrat ne bo ponovil Heliosov scenarij, ko so prevzeli družbo kot "dolgoročni investitorji" in jo nato v vsega treh letih preprodali za bistveni višjo ceno. V primeru resnosti bodo morali potencialni prevzemniki ponuditi tudi resno ceno!

 

Ljubljana in Celje, 05. junij 2018


 

Odlično poslovanje Cinkarne Celje v letu 2017

Cinkarna Celje, d. d. je v letu 2017 ustvarila prihodke od prodaje v višini 188,7 milijonov EUR, kar je za slabega 11 % več kot v letu 2016. Prodaja je bila višja tudi od načrtovane v tem letu, in sicer za 25 %. Skupna vrednost izvoza je v obravnavanem obdobju dosegla višino 164,2 milijonov EUR, kar je 11 % več od izvoza doseženega v letu 2016 in 26 % več od načrtov.

Čisti dobiček v dvanajstih mesecih leta 2017 je dosegel višino 28,8 milijonov EUR. Ta poslovni izid je za 195 % višji od doseženega v letu 2016, ko je Cinkarna ustvarila 9,8 milijonov EUR čistega dobička. Čisti dobiček 2017 hkrati presega tudi načrtovani rezultat, in sicer za 187 %. Za leto 2017 je bilo načrtovanih 10 milijonov EUR dobička. 

Vrednost delnic Cinkarne Celje, d. d. se je od zadnjega trgovalnega dne v letu 2016 do zadnjega trgovalnega dne v letu 2017, na vstopni kotaciji Ljubljanske Borze, povečala iz 162 EUR/delnico na 217 EUR/delnico, oziroma za kar 34 %. V letu 2017 je Cinkarna za naložbe v osnovna sredstva porabila 13,3 milijonov EUR, kar je za 51 % več kot v letu 2016 in za 8 % manj od načrtovanega.

 

Ambiciozen načrt tudi za leto 2018

V Cinkarni Celje v letu 2018 načrtujejo, da bodo ustvarili prihodke od prodaje v višini slabih 200 milijonov EUR, s tem je načrt prodaje za dobrih 6 % višji od prodaje ustvarjene v letu 2017. Nadalje načrtujejo, da bo čisti dobiček konec leta 2018, znašal kar 32,6 milijonov EUR, oziroma 13 % več od doseženega v letu 2017. Cinkarna Celje planira 17 EUR dividendnega donosa v prihodnjih letih.

 

Uprava bo lastne delnice lahko kupovala po višjih cenah

Uprava je skupščini delničarjev predlagala, da bi lahko kupovala lastne delnice v razponu od 170,00 do 210,00 EUR, že konec minulega tedna pa je delničar DUTB, d.d. podal nasprotni predlog, ki razpon dviguje na 220,00 do 240,00 EUR. Na sami skupščini je svoj predlog podala še Modra zavarovalnica in sicer da bi razpon znašal med 250,00 in 300,00 EUR. Skupščina je sprejela predlog Modre zavarovalnice, kar pomeni da bo Uprava lahko v naslednjih 12 mesecih kupila največ slabih 80.000 delnic po cenah od 250,00 do 300,00 EUR.

 

Prevzemna namera za Cinkarno Celje

Odlični rezultati so očitno privabili tudi tuje vlagatelje in tako je bila dne 04.06.2018 objavljena prevzemna namera družbe Anatol S.a.r.l. iz Luksemburga, ki namerava za 1 delnico Cinkarne Celje ponuditi 220,00 EUR. 

Da gre za prenizko ponudbo, dokazujejo že sami borzni podatki, saj delnica Cinkarne Celje na borzi presega ceno 220,00 EUR že vse od sredina aprila, ob objavi vesti o prevzemni nameri pa je delnica presegla 250,00 EUR in se približala 260,00 EUR. Vlagatelji so tako več kot jasno sporočili, da Cinkarna Celje nikakor ne bo ponovitev zgodbe, ki smo ji bili priča v Heliosu.

Helios, d.d. - Kontaktni podatki

HELIOS, Sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in razvoj, d.d. (oznaka delnice: HDOG)
Količevo 2
1230 Domžale
Telefon: +386 (1) 722 40 00
Faks: +386 (1) 722 43 10

Poslednja skupščina Heliosa za male delničarje

Delničarji domžalskega Heliosa, d.d. so se danes sestali na zadnji skupščini družbe, potem ko je avstrijski Ring International prevzel kar 99,5 % Heliosa. Slabih 150 delničarjev, ki ima v lasti dobrih 1.300 delnic, bo iztisnjenih po prevzemni ceni 520,00 EUR, delničarji pa verjetno nikoli ne bomo dobili zahtevanih odgovorov glede dogajanj v Skupini Helios v zadnjih nekaj letih. Društvo MDS je kljub več zastavljenim vprašanjem po večini ostalo brez odgovorov, prav tako pa večinski Ring ni podprl predloga Društva MDS, da se dobiček iz preteklih let razdeli med delničarji. Uprava in NS je seveda logično prejela razrešnico, zahvaljujoč novemu lastniku.

 

Domžale, 07. avgust 2014


 

Po letošnji aprilski skupščini Heliosa, ki so jo zaznamovale sprememba lastniške strukture, v kateri je avstrijski Ring International obvladoval 78 % glasovalnih pravic, imenovanje novega nadzornega sveta v nasprotju s 3. odstavkom 274. člena ZGD-1 ter izvedbi prevzema družbe s strani avstrijskega Ring Internationala, se je na tokratni skupščini družbe odločalo o uporabi bilančnega dobička, podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta za leto 2013, izključitvi preostalih manjšinskih delničarjev iz družbe in umiku delnic iz organiziranega trga.

Preoblikovanju družbe HELIOS Domžale, d.d. v družbo z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), do-imenovanje dveh članov NS, ter spremembo statuta pa je Uprava družbe umaknila iz dnevnega reda, saj se očitno glede tako pomembne vsebine prej ni posvetovala s predstavniki delavcev.

Za ogled prispevka Florjana Zupana RTV Slovenija 1, dne 07.08.2014 iz oddaje Dnevnik kliknite na sliko ali tukaj.

 

Obvladovanje družbe že pred prevzemom – predlog Društva MDS za delitev dobička zavrnjen

Skupščina Heliosa – Društvo MDS napovedalo izpodbijanje sklepa o novem NS

Na današnji 20. skupščini Heliosa so delničarji prvič odločali po spremenjeni lastniški strukturi, v kateri je avstrijski Ring International obvladoval 78 % glasovalnih pravic. Imenovan je bil nov nadzorni svet, na katerega je Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) napovedalo izpodbojno tožbo zaradi izrecne kršitve 3. odstavka 274. člena ZGD-1, hkrati pa je bila sprejeta sprememba statuta družbe, ki se nanaša tako na sklad lastnih delnic kakor tudi na število članov NS. Po besedah predstavnika Ringa, je osnutek prospekta za prevzem že bil posredovan na ATVP, ki naj bi pod drobnogled vzela celoten postopek prevzema Heliosa.

 

Domžale, 7. april, 2014


 

Ring International za 78 % Heliosa odštel slabih 113 milijonov EUR – Javnosti in delničarjem se bo novi lastnik predstavil s prespektom

Avstrijski Ring International je v minulem tednu prevzel večinski delež Heliosa, s čimer je postal 77,93 % lastnik. Ob upoštevanju cene 520,00 EUR za posamezno delnico je za paket odštel 112.841.560,00 EUR. Skladno z Zakonom o prevzemu (ZPre-1) je preko Seo-neta dne 04.04.2014 bila dana tudi prevzemna namera, zaradi česar lahko mali delničarji v kratkem pričakujejo obvestilo o prevzemu ter seveda ponudbo za odkup delnic.

Po besedah zastopnika Ring International, naj bi osnutek prospekta že bil posredovan na Agencijo za trg vrednostnih papirjev (ATVP), zaradi česar delničarji na skupščini v zvezi s tem niso dobili dodatnih odgovorov.

Za ogled TV prispevka na RTV SLO 1, Odmevi, z dnem 07.04.2014 ob 22. uri kliknite tukaj ali na sliko. Posnetek se prične na 31 minuti in 15 sekund.

 

Sprememba statuta in imenovanje novega NS

Predstavnik Ringa je podal nasprotni predlog, v katerem se črta tudi določilo 16.A člena, ki sicer omejuje Upravo pri sklepanju poslov, katerih vrednost presega 5 milijonov EUR oziroma je Uprava dolžna pridobiti soglasje NS. Na izrecno vprašanje Društva MDS ali je slednja sprememba v kakršnikoli povezavi s sindiciranim posojilom v višini 132 milijonov EUR, vendar odgovor na slednje ni dobila.

Imenovani so bili tudi novi člani NS po nasprotnem predlogu glavnega delničarja in sicer predsednik Uprave Ringa, Gerald Martens, finančni direktor Ringa, Ralph-Leo Lanckohr, predsednik GSO Paulo Eapen in pa Michael Vilhen, kot strokovnjak na področju barv in lakov.

Društvo MDS je na sprejeti sklep napovedal vložitev izpodbojne tožbe, saj sklep ni sledil določilu 3. odstavka 274. člena ZGD-1, ki jasno pravi:

»Na skupščini se lahko glasuje o vseh članih nadzornega sveta hkrati le, če s tem soglaša večina delničarjev, ki so oddali svoj glas. Na skupščini družbe, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, se glasuje o vsakem članu nadzornega sveta posebej«

Delničarji so, kljub izrecnemu določilu, da bi morali glasovati o vsakem članu NS posebej, nov NS imenovano sočasno s seznanitvijo o odstopu starega NS.

Kdo vodi in nadzira Helios, ki je tik pred prevzemom?

Za ogled prispevka iz Dnevnika (RTV SLO 1) z dnem 01.04.2014, kliknite na sliko ali tukaj.

Skupščina Heliosa – Društvo MDS uspelo s predlogom za višjo dividendo; namesto prvotnih 8,00 EUR, delničarji potrdili 15 EUR dividende

Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) je na današnji skupščini zastopalo več kot 2,7 % glasovalnih pravic in na predlog Društva MDS so delničarji z 62 % večino sprejeli nasprotni predlog, da se za dividendo nameni 15 EUR bruto na delnico, med tem ko je za predlog Uprave in NS, da se za dividendo nameni 8,00 EUR, glasovalo 41,54 % glasov. Delničarji bodo dividende prejeli izplačane najkasneje v 90 dneh od dneva zasedanja skupščine.

 

Domžale, 20. junij 2013


 

Prodajni postopek tik pred koncem?

Predsednik Uprave, Uroš Slavinec, se je v okviru predstavitve Letnega poročila Helios za leto 2012 dotaknil tudi tematike okoli prodajnega postopka. Delničarje je seznanil, da je v mesecu maju 2013 bil zaključen skrbni pregled Skupine Helios h kateremu so pristopili 3 interesenti in dva od slednjih sta podala tudi ponudbo za nakup večinskega deleža.

Na sliki levo Rudolf Bizaj - vodja Odbora malih delničarjev Heliosa pri Društvu MDS in svetovalec predsednika Društva Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS), stečajna upraviteljica Zvona Ena Holding odvetnica Mojca Breznik in Uroš Slavinec predsednik Uprave Heliosa v neformalnem pogovoru pred skupščino družbe Helios, d.d.

Dve ponudbi za odkup, neuradno med 600,00 EUR in 650,00 EUR za delnico

Ponudbi za odkup sta podala drugi največji premaznik na svetu, ameriška multinacionalka PPG, ki neuradno ponuja 650,00 EUR za delnico brez premaznega dela (Belinke) in pa avstrijski Ring International, ki pa neuardno ponuja 600,00 EUR za delnico, kot zanimivost na borzi je delnica danes vredna 530,00 EUR. Na potezi so sedaj prodajalci večinskega deleža, ki moraj sprejeti odločitve glede dejanske prodaje Heliosa.

Za ogled TV prispevka novinarja Florjana Zupana z dne 20.06.2013 o dogajanju na skupščini Heliosa iz oddaje TV Dnevnik ob 17.00 uri na TV SLO1 pritisnite TUKAJ.

Delničarjem Heliosa 12 EUR dividende – zamenjava revizorja in nov Nadzorni svet

Na današnji skupščini družbe Helios, d.d. so delničarji sprejeli predlog Društva Mali delničarji Slovenije (Društva MDS), da se za dividende nameni 12,00 EUR bruto na posamezno delnico, kar je 4-krat več od predloga Uprave, ki jo vodi Uroš Slavinec. Skupščina je prav tako podprla predlog Društva MDS, da se po 10 letih zamenja revizorja.

 

Domžale, 27. julij 2012


 

Delničarjem 12 EUR dividende, Uprava in NS z razrešnico, prodaja Heliosa do konca leta 2012 ?!

Poslovanje družbe je bilo po mnenju Uprave in NS v lanskem letu 2011 uspešno, hkrati pa so opozorili, da bilo boljše, če lansko leto ne bi bilo zaznamovano z veliko rastjo cen surovin, ki je v nekaterih primerih bila preko 70 % (v primerjavi z letom ali dve poprej).

Poslovnega načrta za leto 2012 v Heliosu najbrž ne bodo dosegli, če se stanje v gospodarstvu ne popravi. Poslovni načrt je bil izdelan na podlagi napovedi rasti, zdaj pa se dnevno soočajo z vse slabšim stanjem. V prvem polletju je Helios prodal toliko kot lani. Do konca leta 2012 so v Heliosu sicer načrtovali za 362 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je sedem odstotkov več kot lani. Čistega dobička bi moralo biti vsaj 6,7 milijona evrov.

Vir fotografije: Jože Suhadolnik/Delo. Uroš Slavinec (na sliki levo) je delničarjem pokazal tudi prospekt za prodajo družbe, ki naj bi stekla v septembru, končana pa naj bi bila konec leta. V konzorciju za prodajo se je za zdaj združilo 72 odstotkov lastnikov Heliosa. Uprava Heliosa prodajo podpira, vendar si želi lastnika, ki bi skrbel za nadaljnji razvoj skupine.

19. skupščina Istrabenza – predsednik Uprave z višjo plačo od predsednika Uprave Petrola, Nadzorni svet pa z višjimi sejninami od nadzornikov Krke?!

Danes je v Portorožu potekala redna skupščina družbe Istrabenz, d.d., kjer sta pooblaščenca Društva MDS zastopala preko 71.000 glasov, kar je na skupščini predstavljalo 1,76 % prisotnega kapitala. Skupščina je podelila razrešnico Upravi in NS, sprejela revizorja za leto 2012, ki je ponovno postal KPMG Slovenija, hkrati pa je imenovala nov NS in mu podelila nove astronomske sejnine.

 

Portorož, 14. junij 2012

 

V Mladinski knjigi Založba Uprava in NS brez razrešnice – razrešen celotni NS, delničarjem 0,21 EUR dividende

Na današnji skupščini Založbe Mladinske knjige (v nadaljevanju MKZ) je bilo prisotnih rekordnih 87,7 % osnovnega kapitala, od tega sta pooblaščenca Društva Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) Rajko Stanković in Borut Frantar zastopala nekaj več kot 14 % kapitala prisotnega na skupščini. Borut Frantar (na sliki - vir Foto Finance) je bil izvoljen za novega člana NS MKZ.

 

Mali delničarji Heliosa želijo transparenti prodajni postopek in odgovore od Uprave in NS

Pisni poziv Uprave Heliosa na čelu z g. Urošem Slavincem o odlogu prodaje družbe Heliosa, d.d. Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (Društvo MDS), ni presenetil. V Društvu MDS podpiramo tudi vse zahteve sindikata delavcev Heliosa, ki so jih v preteklih dneh objavili številni mediji, saj tudi sami želimo transparetno prodajo, ki dolgoročno omogoča ohranitev večine delovnih mest in hkrati si želimo maksimirati morebitno ceno delnice, po kateri lahko izstopijo mali in manjšinski delničarji. Pri tem tudi ni nepomembno, da je to ena redkih naložb, ki bo upnikom Zvona Ena Holding lahko povrnil znatna sredstva, ki so jih posodili le temu.

 

Ljubljana, 14. oktober 2011


 

Mali delničarji so se začeli organizirati

Rajko Stanković - predsednik Društva MDS je v pismu, ki so ga v začetku tedna prejeli delničarji Heliosa pojasnil, da je namen združevanja malih in manjšinskih delničarjev v delničarski sporazum namenjen priključitvi morebitnemu transparentnemu postopku prodaje in posledično maksimiranju cene delnice. Kot najnižje izhodišče je Društvo MDS določilo ceno 600,00 EUR. Ob tem upamo, da je lahko cena za delnico tudi bistveno višja, med 700,00 in morda 800,00 EUR. Seveda pa je osnovni predpogoj korektna izvedba postopka, ne pa brezglavo hitenje, kot je bilo to v primeru vstopa nemškega kupca SORTOBEN BÜROBEDARF GmbH (ki je, mimogrede, postal 3,264 % lastnik in je ta delež kupil na »ponovljenem javnemu pozivu?!« Abanke Vipa, d.d., ki se je iztekel 1.7.2011 in je trajal vsega 8 dni - poznavalcem seveda ni potrebno posebej razlagati, zakaj je do tega prišlo). Čeprav cene paketa ne poznamo, menimo, da je bistveno nižja, kot bi jo Abanka Vipa, d.d. dosegla v postopku transparente prodaje, ki jo sedaj organizira NLB, d.d.

 

Ali so razlogi za odlog prodaje morda na trhlih strokovnih temeljih?

So pa nas v Društvu MDS negativno presenetili razlogi, ki jih je v pismu navedel predsednik Uprave Heliosa, kot argumente za odložitev prodaje.

Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.