Mlinotest

Mlinotest, d.d. - Kontaktni podatki

Mlinotest Živilska industrija, d.d. (oznaka delnice: MAJG)
Tovarniška cesta 14
5270 Ajdovščina
Telefon: +386 (5) 364 45 00
Faks: +386 (5) 364 46 18
Spletna stran: www.mlinotest.si
 

Finančni podatki o družbi

 

 

Družba:

Mlinotest

Oznaka delnice:

MAJG

Borza:

Vstopna kotacija Ljubljanske borze

ISIN koda:

SI0031108200

     
 

   Znesek/število

Datum

Osnovni kapital družbe:

   14.387.835,93€

31.12.2016

Število vseh delnic:

   3.447.901

31.12.2016

Lastne delnice:

   6.132

31.12.2016

Število delničarjev:

   491

31.12.2016

Knjigovodska vrednost delnice zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   9,31€

31.12.2016

Bilančni dobiček zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   3.832.062,00€

31.12.2016

Borzna cena zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   3,90€

31.12.2016

Tržna kapitalizacija:

   13.446.813,90€

31.12.2016

     

Kontakt za vlagatelje:

 

Telefon:

05 36 44 576

Email:

finance@mlinotest.si

 

 

Opozorilo:

Predstavljeni podatki so informativne narave. Društvo MDS ne odgovarja za točnost podatkov. Za pridobitev uradnih podatkov se obrnite neposredno na družbo.

Mlinotest - 0,28 EUR dividende ki bo izplačana konec meseca julija

Skupščina delničarjev Mlinotesta je danes obravnavala dosežene rezultate v poslovnem letu 2016 in ob tem podprla predlog delničarja Vipa holding, da se za dividendo nameni 0,28 EUR bruto na delnico, kar predstavlja slab milijon EUR bilančnega dobička. Dividende bodo delničarjem izplačane 28.07.2017. Pooblaščenec Društva MDS je na skupščini, kjer je bilo prisotnih 78,70 % vseh delničarjev, zastopal več kot 1,1 % osnovnega kapitala.

 

Ajdovščina in Ljubljana, 30. junij 2017


 

Mlinotest posloval dobro tudi v letu 2016

Skupina Mlinotest je sicer v letu 2016 ustvarila dobrih 57,5 milijonov EUR prihodkov od prodaje, kar je malenkost boljše kot v letu 2015. EBITDA marža je znašala 4,12 milijona EUR, čisti dobiček pa je presegel milijon EUR (v letu 2015 je le ta znašal 955.936,00 EUR) in tako znaša 1.154.980,00 EUR.

V letu 2016 je družba bistveno povišala investicije in sicer so le-te znašale slabe 4,3 milijona EUR, v primerjavi z 1,2 milijona EUR investicij v letu 2015.

V sami razpravi je bilo na vprašanja Društva MDS poudarjeno, da je bilo poslovanje v letu 2016 zaznamovano z negativnimi vplivi, ki ga je imelo dogajanje okoli Agrokorja, hkrati pa je na splošno prizadeta tudi prodaja končnih izdelkov, saj se vse bolj krepijo trendi prodaje polizdelkov oz. pekarskega asortimaja za dopeko.

Delničarjem Mlinotesta 0,43 EUR dividende v 30 dneh

Delničarji Mlinotesta so se na današnji 28. skupščini seznanili s poslovanjem družbe Mlinotest, d.d., ki je v letu 2014 ustvarila dobrih 47 milijonov EUR prihodkov (4 % več kot v letu 2014) ter ustvarila dobih 825.000 EUR bilančnega dobička. Največji delničar Mlinotesta, Vipa Holding, d.d. – v likvidaciji je predlaga, da se sprosti del rezerv iz dobička, tako da bilančni dobiček znaša 1,48 milijona EUR, ter da se ta razdeli med delničarje v obliki dividende (kar znaša 0,43 EUR bruto na delnico). Delničarji so sklep potrdili z 62 % večino, kar pomeni da bodo delničarji dividendo prejeli nakazano v 30 dneh.

 

Ajdovščina in Ljubljana, 18. maj 2016


 

Mlinotest v letu 2015 pozitivno – pozitivni trend poslovanja tudi v prvem kvartalu 2016

Družba Mlinotest je v letu 2015 poslovala pozitivno in podobno poslovanje je razvidno tudi v 1. kvartalu letošnjega leta, kjer so se prihodki od prodaje povečali še za dodatnih 7 %, v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta.

Uprava je v okviru razprave med drugim pojasnila, da družba uspešno poravnava vse obveznosti do bank ter da ima dobro bonitetno oceno. V luči konsolidacije trga v panogi (prevzem Žita s strani hrvaške Podravke in nakup Pekarn Grosuplje s strani srbskega Don Dona) se namerava Mlinotest usmeriti v nadaljno specializacijo svojih prodajnih programov ter prodajno mrežo usmeriti k trgovcem, kjer se beleži rast prodaje izdelkov Mlinotesta.

Skupščina Mlinotesta ponovno potrdila vse sklepe januarske skupščine

Delničarji družbe Mlinotest, d.d. so na današnji skupščini ponovno glasovali o predčasnem odpoklicu dveh obstoječih članov in imenovanju dveh novih članov nadzornega sveta, po že izvedeni, vendar po določilih ZGD-1 prepozno sklicani januarski skupščini. Pooblaščenca Društva MDS sta na skupščini zastopala več kot 21.000 delnic oziroma slab procent prisotnega kapitala. 

 

Ajdovščina, 11. februar 2016


 

Konvalidacija sklepov januarske skupščine - Borut Kuharič in Silvan Peršolja predčasno odpoklicana iz nadzornega sveta, Ivan Vodopivec in Miran Gombač nova nadzornika

Na skupščini delničarjev družbe Mlinotest, ki je potekala dne 7. januarja 2016, so delničarji izglasovali sklepe o predčasnem odpoklicu članov nadzornega sveta Borut Kuhariča in Silvana Peršolje, ter imenovanju novih članov nadzornega sveta -  Ivana Vodopivca in Mirana Gombača.

Glede na to, da je bila januarska skupščina družbe sklicana prepozno po določilih ZGD-1, so delničarji na današnji skupščini glasovali o nasprotnih predlogih delničarja VIPA Holding, d.d. – v likvidaciji ter konvalidirali sprejete sklepe o predčasnem odpoklicu in imenovanju novih nadzornikov. Tako so z 99,94% glasov prisotnih delničarjev odpoklicali dosedanja člana nadzornega sveta nadzornika Boruta Kuhariča in Silvana Peršolja. Za nova nadzornika družbe s 6 let trajajočim mandatom so delničarji imenovali Ivana Vodopivca in Mirana Gombača. 

Delničarji potrdili redno likvidacijo družbe Vipe Holding, d.d.

Danes je v Ajdovščini potekala 12. skupščina družbe Vipa Holding, d.d., ki je obravnavala zgolj eno točko dnevnega reda in sicer začetek postopka redne likvidacije družbe. Primarni razlog za to je enormen padec vrednosti delnice družbe Abanke Vipa, d.d., v kateri ima Vipa Holding tako rekoč svojo največjo naložbo, poleg naložbe v družbi Mlinotest, d.d. Pooblaščenca Društva MDS, Rajko Stanković in Grega Tekavec, ki sta zastopala preko 40.000 glasov, sta s strani delničarjev prejela skoraj soglasno navodilo, da se likvidacijo družbe podpre.

 

Ajdovščina, 6. november 2012

Likvidacija z namenom zniževanja stroškov

Direktor družbe Vipa Holding, Miran Gombač je pred glasovanjem pojasnil, da se je družba znašala v izredno zaostreni situaciji, v katero jo je dokončno potisnil katastrofalen padec vrednosti delnice Abanke. Miran Gombač, ki je bil danes s sklepom o pričetku likvidacije imenovan tudi za likvidacijskega upravitelja je tudi dodal, da je namen postopka likvidacije izključna minimizacija stroškov poslovanje ter poplačilo obveznosti do bank.

Ob uspešnem poplačilu dolgov lahko delničarji namreč sprejmejo, da se bodisi odproda ostalo premoženje družbe bodisi da družba preide nazaj v normalno poslovanje. Skupščina družbe je sklep sprejela z več kot 99 % večino oddanih glasov oziroma z 80,23 % večino glede na celotni kapital družbe.

Uprava Mlinotesta v tožbo proti Verbiču

Medij: Primorske novice (Aktualno) Avtorji: S.R. Teme: Mali delničarji Datum: Tor, 04. okt.. 2016 Stran: 3

AJDOVŠČINA ► Člani uprave Mlinotest so vložili zasebno kazensko tožbo proti Kristjanu Verbiču, predsedniku Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD). Tožijo ga, ker menijo, da je preko medijev s svojimi ravnanji povzročil veliko moralno in materialno škodo tako njim kot Mlinotestu. Ko so pojasnili, naj bi Verbič po njihovem mnenju želel v javnosti ustvariti vtis, da so David Nabergoj, Danilo Kobal in Matic Majcenovič v postopku prevzema družbe Mlinotest delovali protipravno in nezakonito in da naj bi s tem družbi povzročili oškodovanje. Verbič včeraj še ni bil seznanjen s tožbo, zato je še ni mogel komentirati, meni pa, da so tožniki s tem najverjetneje želeli utišati VZMD. Čeprav so vlagatelji tožbe hkrati predsednik in člana uprave družbe Mlinotest, so se odločili, da bodo tožbo vložili kot zasebniki in jo bodo tudi sami financirali.

Vroče v Mlinotestu

Medij: Večer (Gospodarstvo) Avtorji: Damijan Toplak Teme: Mali delničarji Datum: Pet, 02. sep.. 2016 Stran: 6

Predsednik VZMD Kristjan Verbič trdi, da bodo v prevzemnem postopku oškodovani mali delničarji, novi večinski lastniki Mlinotesta to zanikajo in Verbiča obtožujejo finančnega izsiljevanja

Včeraj je potekla prevzemna ponudba za ajdovski Mlinotest in njegovih 627 delničarjev. Družbe Mlino, Vipa Holding v likvidaciji (ta je v 79,51-odstotni lasti družbe Mlino) in občina Ajdovščina so v začetku avgusta podale prevzemno ponudbo za preostalih 22,53 odstotka delnic Mlinotesta, ki jih še niso posedovale. Ker niso imele želje po povečanju lastništva, so prevzemnice ponudile vsega 1,1 evra na posamezno delnico - na Ljubljanski borzi je delnica vredna 3,8 evra. Kljub temu pri tem niso kršile prevzemne zakonodaje, saj je ajdovska občina delnice Mlinotesta po 4,36 evra kupila marca lani, usklajeno pa so z družbo Mlino pričeli delovati 30. junija letos in je vmes minilo več kot zahtevanih leto dni.

ATVP preverja očitke obeh strani

Največji lastnik Mlina, ki bo tudi plačal vse v prevzemu pridobljene delnice, je tričlanska uprava Mlinotesta (David Nabergoj, Danilo Kobal, Matic Majcenovič, slednji s podjetjem Evklid skupaj s partnerico Karmen Dietner, sicer predsednico uprave pokojninske družbe A), ki ima v lasti 53,69 odstotka Mlina, ta pa tudi prek Vipa Holdinga v likvidaciji večino lastništva v Mlinotestu. Vrednost ponujene cene v prevzemu je bistveno nižja od knjigovodske vrednosti delnice dobrih 10 evrov, poleg tega je bila letos izplačana dividenda 0,43 evra bruto na delnico. Samo letos so v Mlinotestu dosegli okrog pol evra čistega dobička na delnico, kar pomeni, da bi bila bolj realna prevzemna cena med 5 in 10 evri za posamezno delnico. Iz krogov blizu vodstva Mlinotesta smo izvedeli, da je bil v prevzemu ponujen tako nizek znesek, ker želijo odkupiti čim manj delnic, saj že imajo statutarno 75-odstotno lastništvo, za odkup preostalih delnic pa prevzemniki niti naj ne bi imeli denarja. Ob tem se postavlja vprašanje, kako bodo lahko omogočili razvoj Mlinotesta, ki je po prodaji Žita hrvaški Podravki največje mlevsko in pekovsko podjetje v slovenski lasti.

"Mlinarski" spori se poglabljajo

Medij: Primorske novice (Aktualno) Avtorji: Mitja Marussig Teme: Mali delničarji Datum: Tor, 09. avg.. 2016 Stran: 4

Tudi v družbi Mlinotest zavračajo, da bi Mlino prevzem financiral z njenim denarjem

Spori okrog prevzemne ponudbe za delnice Mlinotesta se stopnjujejo. V podjetju zanikajo trditve predsednika Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD) Kristjana Verbiča, da bo Mlino prevzem financiral z denarjem Mlinotesta. Ker takšne navedbe škodijo podjetju, napovedujejo, da bodo "sprožili ustrezne postopke". Trditve Verbiča o sporni vlogi občine v njeni upravi zavračajo kot neutemeljene.

AJDOVŠČINA - Po tem, ko je Mlino že pred dnevi zanikal trditve predsednika Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD) Kristjana Verbiča, da prevzema Mlinotest s kapitalom prav te družbe, so se enako odzvali tudi v Mlinotestu.

Verbiču očitajo širjenje neresnic

"Mlinotest d.d. kot ciljna družba sicer nima vpliva na prevzemni postopek in ni stranica postopka odločanja o izdaji dovoljenja za prevzemno ponudbo, vendar tovrstne neresnične izjave škodujejo tudi njenemu ugledu in dobremu imenu," odgovarjajo in Verbiču očitajo širjenje neresnic in zlonamernih trditev. "Navedbe, ki jih razširja g. Verbič, nimajo nobene osnove, so zavajajoče in ne koristijo maiim delničarjem, škodujejo pa našemu podjetju, česar ne bomo spregledali in bomo uporabili vsa pravna sredstva za zaščito dobrega imena družbe ter v okviru pravnih možnosti sprožil ustrezne postopke," poudarjajo.

Kaj vse je čudno pri menedžerskem prevzemu Mlinotesta?

Medij: Finance (Dogodki in ozadja) Avtorji: Jurij Šimac Teme: Mali delničarji Datum: Pon, 08. avg.. 2016 Stran: 4

Od odpoklica posojil, blokiranega računa do »delavskega prevzema«

Prevzemna ponudba za Mlinotest, pred dnevi jo je objavila menedžerska družba Mlino, odpira več vprašanj, denimo, kako bodo prevzemniki posel financirali in ali se v posel še lahko vmeša sodišče. Transakcijski račun podjetja Mlino, prek katerega poteka prevzem, je še vedno blokiran.


Družba Mlino, kije v večinski lasti menedžerjev Mlinotesta, je prejšnji teden objavila ponudbo za prevzem Mlinotesta - za ponujajo 1,1 evra. Prevzem je med malimi delničarji Mlinotesta dvignil precej prahu, pogledali smo, kje so se in kje se bodo lomila kopja.

To ni delavski, ampak menedžerski prevzem

"Denar za prevzem je deponiran"

Medij: Primorske novice (Aktualno) Avtorji: Denis Sabadin Teme: Mali delničarji Datum: Pet, 05. avg.. 2016 Stran: 4

Mlino odgovarja predsedniku VZMD v zvezi s prevzemom Mlinotesta 

Podjetje Mlino, ki je na preostale delničarje naslovilo prevzemno ponudbo za delnice družbe Mlinotest, je včeraj zanikalo, da bi šlo za tajkunski prevzem s problematičnim financiranjem. Potrdilo je, da ima blokiran transakcijski račun, a je kljub temu denar za odkup delnic že deponiran. 


AJDOVŠČINA ► Na trditve predsednika Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD) Kristjana Verbiča o problematičnem prevzemu družbe Mlinotest in blokiranem računu podjetja Mlino, ki jih je izrekel v sredinih Primorskih novicah, so v Mlinu odgovorili z izjavo za javnost, v kateri poudarjajo, da bodo vse obveznosti iz prevzemnega postopka lahko poravnali. 

"Mlino je zagotovil skoraj 2, 7 milijona evrov, ki jih je za namen prevzema deponiral pri Centralni klirinško depotni družbi (KDD). Vsi zakonski pogoji za prevzemno ponudbo so v celoti izpolnjeni, kar potrjuje tudi izdano dovoljenje ATVP, da Mlino lahko objavi prevzemno ponudbo," je zapisal direktor Mlina d.o.o. Franko Peric. Pri tem je poudaril, da ne gre za tajkunski prevzem, saj so bili k vplačilu ustanovnega kapitala za podjetje Mlino povabljeni vsi zaposleni. 

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.