Unior

Unior, d.d. - Kontaktni podatki

UNIOR Kovaška industrija, d.d. (oznaka delnice: UKIG)
Kovaška cesta 10
3214 Zreče
Telefon: +386 (3) 757 81 00
Faks: +386 (3) 576 21 03
Spletna stran: www.unior.si
 

Finančni podatki o družbi

 

 

Družba:

Unior

Oznaka delnice:

UKIG

Borza:

Vstopna kotacija Ljubljanske borze

ISIN koda:

SI0031108994

     
 

   Znesek/število

Datum

Osnovni kapital družbe:

   23.688.983,48€

31.12.2016

Število vseh delnic:

   2.838.414

31.12.2016

Lastne delnice:

   3.330

31.12.2016

Število delničarjev:

   1.018

31.12.2016

Knjigovodska vrednost delnice zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   39,61€

31.12.2016

Bilančni dobiček zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   -16.305.558,00€

31.12.2016

Borzna cena zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   19,50€

31.12.2016

Tržna kapitalizacija

   55.349.073,00€

31.12.2016

     

Kontakt za vlagatelje:

Bogdan Polanec

Telefon:

03 75 78 360

Email:

bogdan.polanec@unior.si

 

 

Opozorilo:

Predstavljeni podatki so informativne narave. Društvo MDS ne odgovarja za točnost podatkov. Za pridobitev uradnih podatkov se obrnite neposredno na družbo.

Delničarji Uniorja sprejeli vse predlagane sklepe

Delničarji družbe Unior, d.d. so se na redni letni skupščini seznanili s poslovanjem družbe Unior in njenih odvisnih družb v preteklem letu. Skupščina je podelila razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu (NS) ter imenovala revizorja za leto 2018. Družba nadaljuje pozitiven trend poslovanja, še vedno pa mora poplačati za slabih 100 milijonov obveznosti do bank. Pooblaščenec Društva MDS je na skupščini zastopal kar 5 % glasovalnih pravic. 

 

Ljubljana in Zreče, 06. junij 2018


 

Družba zabeležila bilančni dobiček - delitve dividend zaenkrat še ne bo 

Ugotovljen bilančni dobiček poslovnega leta 2017 znaša 436.721,34 EUR in je sestavljen iz čistega poslovnega izida v višini 4.053.960,41 EUR in zmanjšan za dolgoročno odložene stroške razvijanja v višini 3.617.239,07 EUR. Izkazan bilančni dobiček ostane nerazporejen.

Družba je sicer po nekaj letih leta 2017 prvič izkazala bilančni dobiček v višini 436 tisoč evrov, na kar je imela velik vpliv izčlenitev dejavnosti programa Turizem v samostojno družbo UNITUR d.o.o., in sicer se je na izčlenjeno družbo preneslo 8,9 milijonov nerazporejene izgube iz preteklih let.

 

Razrešnica, revizor in uskladitev plačil članom NS

Delničarji so Upravi in NS podelili razrešnico za opravljeno delo v letu 2017, za revizorja v letu 2018 pa je bila potrjena družba Deloitte revizija, d.o.o. Delničarji so sprejeli tudi sklep o plačilih članom NS, katerega namen je uskladitev s Kodeksom korporativnega upravljanja.

UNIOR - potrjena izčlenitev turistične dejavnosti - mali delničarji uspeli z nasprotnim predlogom za imenovanje predstavnika malih delničarjev v nadzorni svet

Na današnji izredni skupščini družbe Unior, d.d. so delničarji odločali o izčlenitvi turistične dejavnosti in prenosu na novoustanovljeno družbo Unitur. Današnja skupščina je bila tudi volilna, saj so delničarji odločali o imenovanju štirih novih članov Nadzornega sveta, ki jim mandati potečejo decembra 2017. Društvo MDS je uspelo s svojim nasprotnim predlogom, da se za člana NS imenuje Rajko Stanković, predsednik Društva MDS. Pooblaščenca Društva MDS sta v okviru omejenega zbiranja pooblastil zastopala 7,2 % na skupščini prisotnega kapitala.

 

Ljubljana in Zreče, 23. avgust 2017


 

Potrjena izčlenitev turistične dejavnosti na novo družbo Unitur - nova družba ostaja v Skupini Unior

Delničarji so na skupščini podprli izčlenitev dejavnosti programa turizem na novo družbo Unitur, ki je hčerinska družba Uniorja in bo del Skupine Unior.

(vir foto TVSLO 1)

Med razpravo o smiselnosti in upravičenosti izčlenitve turistične dejavnosti je bilo slišati več različnih komentarjev, vprašanj, ter izraze nasprotovanja sveta delavcev družbe. Uprava je pojasnila, da je do izločitve turizma prišlo zaradi obveznosti do prodaje nekovinarskih dejavnosti, k temu pa družbo jih zavezujeta tudi pogodbi o finančnem prestrukturiranju in refinanciranju z bankami upnicami iz let 2013 in 2016. V nasprotnem primeru bi Unior moral bankam predčasno odplačati 5 milijonov evrov glavnice, ob upoštevanju dejstva, da turistična dejavnost potrebuje 8,9 milijona evrov za investicijsko vzdrževanje. 

Unior uspešno zmanjšuje svojo zadolženost

Na današnji 21. skupščini družbe Unior, d.d., so se delničarji seznanili z Letnim poročilom za leto 2016, podelili razrešnico Nadzornemu svetu (NS) in Upravi, ter imenovali pooblaščenega revizorja za leto poslovno leto 2017. Pooblaščenec Društva MDS je na skupščini zastopal kar 7,68 % glasovalnih pravic.

 

Zreče in Ljubljana, 07. junij 2017


 

Finančno prestrukturiranje se uspešno nadaljuje 

Delničarji so se uvodoma seznanili z Letnim poročilom družbe o poslovanju v letu 2016. Družba je v letu 2016 povečala poslovne prihodke za 5 % v primerjavi z letom poprej, obenem pa so se zmanjšali finančni odhodki za 21 %, prav tako tudi finančni odhodki iz poslovnih obveznosti v višini 22 %. Celotni poslovni izid beleži kar 76 % rast v primerjavi z letom 2015, čisti poslovni izid obračunskega obdobja pa 41 % povečanje.

Družba je v letu 2016 uspešno nadaljevala s postopkom finančnega prestrukturiranja, skladno z dogovorom, doseženim leta 2014 z bankami upnicami. V prvem četrtletju 2016 se je zadolženost zmanjšala na 127,8 milijona evrov. Konec leta 2016 je družba najela sindicirano posojilo za kovinskopredelovalno dejavnost in sindicirano posojilo za turistično dejavnost.

Unior bi se lahko pomembno finančno razbremenil s prodajo svoje turistične dejavnosti (Rogla, Zreče, Krvavec), vendar je potrebno še počakati na dokočno odločitev v zvezi s tem.

 

Delloitte Revizija bo revidiral rezultate v poslovnem letu 2017

Luka Koper – rekordni rezultati z rekordnim stroškom na zaposlenega

Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) v zadnjih dneh z mešanimi občutki spremlja dogajanje, v povezavi z družbo Luko Koper, d.d. Skupščina družbe bo potekala prihodnji petek, 01. julija in čeprav se v Društvu MDS želimo jasno distancirati od ravnanj tako večinskega lastnika kot Uprave in Nadzornega sveta (NS) oziroma predsednice NS, smo pri pregledu letnega poročila Luke Koper za leto 2015 naleteli na izredno zanimiv podatek, katerega nameravamo izpostaviti tudi na sami skupščini Luke Koper, predvsem pa na skupščinah drugih delniških družb. Luka Koper se je v zadnjih dneh pohvalila z doseženimi rezultati, ki so po posameznih kazalnikih nadpovprečno dobri, za kar vodstvu družbe iskreno čestitamo, žal pa pri navajanju kazalnikov o dobičkonosnosti in donosnosti na kapital pogrešamo navedbo, da družba kuje tudi rekord pri stroških dela na posameznega zaposlenega. 

Povprečni mesečni strošek zaposlenca v Luki Koper znaša 3.833,79 EUR. Za primerjavo, v družbi Krka povprečen mesečni strošek zaposlenega znaša 2.551,27 EUR oziroma kar 1.282,52 EUR manj, v družbi Prva Group, ki jo vodi predsednica NS Luke Koper pa povprečni strošek na zaposlenega znaša 2.271,97 EUR oziroma 1.561,82 EUR manj (za celotno povprečno slovensko bruto plačo manj). Glede na nadpovprečne rezultate, ki jih beleži Luka Koper, navkljub visokim stroškom dela, bomo na prihajajočih skupščinah Krke in Gorenja ki bosta potekali 7. in 8. julija, vodstvo družbe povprašali, zakaj njihovi zaposlenci niso deležni tovrstnih prejemkov.

 

Ljubljana in Koper, 23. junij 2016


 

Izračun Društva MDS – poziv naj podatke preveri vsak sam

V izogib napakam ali označevanju, da vodimo takšen ali drugačen konstrukt proti družbi ali posameznikom, spodaj prilagamo obsežno analizo za 20 slovenskih družb, v kateri je navedeno število zaposlenih v posamezni družbi, strošek dela, (preračunan) povprečni letni strošek dela na zaposlenega in (preračunan) povprečni mesečni strošek na zaposlenega. Nazadnje je v tabeli prikazana tudi razlika v znesku napram Luke Koper, delež zaposlencev z najmanj univerzitetno izobrazbo ter točne strani letnih poročil, od koder smo zajeli vse navedene podatke. Naziv posamezne družbe vsebuje tudi neposredno povezavo do letnega poročila pričujoče družbe z izjemo letnih poročil za Časnik Finance in družbo Dnevnik, katerih letni poročili so dostopni na AJPESu (za leto 2014). Na ta način si lahko vsak posameznik sam preveri točnost navedenih podatkov in v primeru da smo kje zapisali napačen podatek, se seveda iskreno opravičujemo.

 

                 
 

Družba

Število zaposlenih na dan 31.12.2015

Stroški dela kumulativni (v EUR)

Mesečni strošek na zaposlenega

Razlika v primerjavi z Luko Koper

Delež (v %) delavcev z univerzitetno izobrazbo

Vir LP (stran)

 
 

Luka Koper

1.040

48.075.673,00

3.852,22 €

-

26,51

234

 
 

Banka Koper

754

28.469.000,00

3.146,44 €

687,34 €

ni podatka

85, 104

 
 

Telekom Slovenije

3.803

130.215.000,00

2.853,34 €

980,45 €

33

9, 132, 133, 202

 
 

Krka

10.564

323.419.000,00

2.551,27 €

1.282,52 €

54,8

106, 157

 
 

Slovenske železnice

8.069

243.961.000,00

2.519,53 €

1.314,26 €

ni podatka

37, 117

 
 

Cinkarna Celje

955

28.419.832,00

2.479,92 €

1.353,87 €

13,6

6, 57

 
 

RTV Slovenija

1.948

56.205.000,00

2.404,39 €

1.429,40 €

44,25

17, 104

 
 

DARS

1.242

35.832.067,00

2.404,19 €

1.429,59 €

26,4 (VI - VIII)

17, 41

 
 

Unior

2.103

59.952.489,00

2.375,67 €

1.458,11 €

10,01

3, 136

 
 

Prva Group

116

3.162.577,00

2.271,97 €

1.561,82 €

ni podatka

18, 50

 
 

Zavarovalnica Triglav

5.379

142.787.896,00

2.212,12 €

1.621,67 €

36,01

7, 58

 
 

KD Group

1.282

32.674.000,00

2.123,89 €

1.709,89 €

47,8 (VI - VIII)

33, 49, 51

 

 

SavaRe

2.488

59.557.283,00

1.994,82 €

1.838,97 €

35,9

97, 209

 

 

Gorenje

10.617

231.362.000,00

1.815,97 €

2.017,81 €

ni podatka

14, 134

 
 

Istrabenz

505

10.395.960,00

1.715,50 €

2.118,28 €

15 (cca. prečitano z grafa)

5, 52, 101

 
 

Intereuropa

1.370

25.213.000,00

1.533,64 €

2.300,15 €

35,9 (VI - VIII)

5, 121

 
 

Petrol

4.068

65.139.674,00

1.334,39 €

2.499,39 €

20,84

65, 146

 
 

Mercator

22.922

256.848.000,00

933,78 €

2.900,01 €

7

8, 81, 141

 
 

Finance (AJPES - leto 2014)

90

3.316.740,00

3.071,06 €

762,73 €

54

7,8, 26

 
 

Dnevnik (AJPES - leto 2014)

166

5.201.080,00

2.610,98 €

1.222,80 €

40,36

18, 58

 
 

Vir: Revidirana letna poročila družb.

 
 

 

Povprečni strošek zaposlenega v Luki Koper skoraj dvakratnih povprečne bruto plače v Sloveniji

Statistični urad Republike Slovenije za december 2015 navaja, da je povprečna plača v Sloveniji znašala 1.594,93 EUR med tem ko povprečna bruto plača v Skupini Luke Koper znaša 3.095,00 EUR.

V Društvu MDS pozdravljamo nagrajevanje delavcev, vendar pa s tem težko najdemo odgovore za delničarje, ki se obračajo na nas z vprašanji, kdaj bo Luka Koper delila višjo dividendo… 

Unior zmanjšuje svojo preteklo izgubo – skupna prodaja večinskega paketa Uniorja

Delničarji Uniorja, d.d. so se na redni letni skupščini seznanili s poslovanje Uniorja v letu 2015. Bilančna izguba je ob koncu leta 2015 znašala 19.601.340,63 EUR in se je v primerjavi z letom 2014 zmanjšala za slabih 6 milijonov EUR, sicer pa je družba poslovala pozitivno in je v letu 2015 zabeležila 3,6 milijona EUR dobička. Bilančni dobiček je tako skoraj za 40 % večji kot v letu 2014, ko je le ta znašal 2,2 milijona EUR. Uprava in NS sta prejela razrešnico za delo v preteklem letu, revizijo leta 2016 pa bo opravljala družba Deloitte revizija. Pooblaščenca Društva MDS sta zastopala več kot 5 % osnovnega kapitala družbe, kar je ob 70 % prisotnosti na sami skupščini predstavljalo več kot 7 % glasovalnih pravic.

 

Ljubljana in Zreče, 8. junij 2016


 

Podpisan sporazum o skupnem nastopu pri prodaji delnic družbe Unior, d.d.

Slovenski državni holding, d. d. (v nadaljevanju SDH), ALPEN Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. d., in Zavarovalnica Triglav, d. d., ter ločeno (v skladu z veljavno zakonodajo) Kapitalska družba, d. d. in SDH, ki kot imetniki skupaj razpolagajo s 1.560.670 rednimi imenskimi kosovnimi delnicami družbe UNIOR Kovaška industrija, d. d. (oznaka UKIG) in katerih delež skupaj predstavlja 54,98 % osnovnega kapitala te družbe, so dne 9. 5. 2016 podpisali "Sporazum o skupnem nastopu pri prodaji delnic družbe UNIOR Kovaška industrija, d. d."

V okviru odbora malih delničarjev Uniorja pri Društvu MDS, ki ga vodi Vladimir Ložak smo uspeli združiti moči 322 delničarjev Uniorja, ki imajo v lasti 8,50 % osnovnega kapitala družbe in si bomo prizadevali, da se podpisanemu prodajnemu sporazumu pridružimo tudi mali delničarji.

Skupščina Uniorja soglasno potrdila revizorja

Danes je v Zrečah potekala izredna skupščina družbe Unior, d.d., na kateri so delničarji obravnavali le eno točko dnevnega reda in sicer imenovanje revizorja za leto 2013. Potem ko je Uprava umaknila točko o imenovanju revizorja iz redne skupščine, ki je potekala 17. julija, so danes delničarji soglasno potrdili revizorja za leto 2013 in sicer Deloitte revizijo, d.o.o. Ljubljana. Na skupščini je sicer bilo prisotnih 65 % osnovnega kapitala, od tega sta pooblaščenca Društva MDS zastopala kar 4,5 % delničarjev.
 
Zreče, 21. avgust 2013

Skupščina Uniorja ni odločala o umiku z borze

Na današnji 17. skupščini družbe Unior, d.d., so se delničarji seznanili z Letnim poročilom za leto 2012, podelili razrešnico Nadzornemu svetu (NS) in dvema članoma Uprave, med tem ko nekdanji predsednik Uprave, Gorazd Korošec ni prejel razrešnice. Izvoljeni so bili tudi 4 novi člani NS in sicer Franc Dover, Branko Pavlin, Marko Pahor in Drago Rabzelj. Sicer bodo delničarji v avgustu imeli še eno skupščino, saj naj bi družba pozabila uvrstiti točko o imenovanju revizorja, hkrati pa delničarji niso odločali niti o predlaganem umiku iz borze. Pooblaščenca Društva MDS sta na skupščini zastopala več kot 4,3 % prisotnega kapitala.

 

Zreče, 17. julij 2013


 

Finančno prestrukturiranje za 142 milijonov kreditov

Družba Unior ima za več kot 142 milijonov EUR kreditov, zato se z bankami upnicami dogovarja za sklenitev reprogramov ter ustreznega načrta prestrukturiranja, ki predvideva, da bo Unior svojo izpostavljenost zmanjšal na 125 milijonov EUR do leta 1016 in na 71 milijonov EUR do leta 2019.

Generalna pogodba med družbo in bankami naj bi čakala zgolj še na eno od bank upnic, med tem ko naj bi ostale banke že pristale na zaveze, ki so opredeljene v pogodbe. Med drugim se je družba Unior zavezala, da bo v prihodnjih letih povišala prihodke od prodaje in sicer v letu 2013 na 165 milijonov, leta 2014 na 177 milijonov, leta 2015 na 182 milijonov in leta 2016 na 190 milijonov EUR prihodkov od prodaje.

Za Upravo, ki jo od konca leta 2012 vodi Darko Hrastnik in pa za člana Uprave, Branka Bračka, bodo prihodnji meseci odločilni, saj je družba v leto 2012 ustvarila več kot 15 milijonov EUR izgube, kjer izguba iz poslovanja znaša 3,8 milijonov EUR, med tem ko je preostanek izgube vezan na slabitve naložb. Kljub temu je družba v prvem kvartalu leta 2013 poslovala skladno z začrtanimi kriteriji in dosegla rast prihodkov na večini segmentov.

 

Umik iz borze umaknjen iz dnevnega reda, revizija pozabljena!?

Uprava družbe je že pred skupščino umaknila dve točki dnevnega reda in sicer predlog o umiku iz borze in pa točko o imenovanju revizorja za leto 2013.

Slednja namreč na prvotnem sklicu ni bila uvrščena na dnevni red, zatem pa je Uprava kar sama razširila dnevni red z točko o imenovanju revizorja. Zaradi slednje napake bodo družbi nastali dodatni stroški, saj bo v avgustu potekala dodatna skupščina, ki bo odločala o imenovanju revizorja.

Prav tako je Uprava umaknila z dnevnega reda predlog o umiku delnic iz borze, predvsem zaradi pomanjkanja zanimanja za delnico Uniorja in pa zaradi zmanjšanja stroškov (obrazložitev v sklicu skupščine). Ko je Uprava objavil umik točke dnevnega reda je sledila obrazložitev, da bi predlog umika lahko ogrozil načrt finančnega prestrukturiranja, saj naj bi določene banke nenadoma začele nasprotovati umiku iz borze, čeprav naj bi umik iz borze bil zapisan tudi v Generalni pogodbi med družbo in bankami.

Ne glede na potek dogodkov, v Društvu MDS pričakujemo, da bo v bodoče morebiten predlog za umik delnic iz borze pripravljen v skladu z veljavno zakonodajo, kar pomeni da bo delničarjem na transparenten način pojasnjen tudi postopek umika, odnosno odpravnina za tiste, ki bi umiku iz borze nasprotovali.

 

Podeljena razrešnica, proti prejšnjemu predsedniku v teku kazenski postopek

Trije scenariji za Istrabenz Turizem

Medij: Delo (Aktualno) Avtorji: Maja Grgič Teme: Mali delničarji Datum: Pet, 17. avg.. 2018 Stran: 2

Turistična strategija Država še ne ve, kako bo oblikovala turistični holding - Odločitev bo v rokah nove vlade

Ljubljana - SDH konec avgusta pričakuje finančno analizo družb, ki naj bi bile del državnega turističnega holdinga. A takrat bo tudi rok za oddajo nezavezujočih ponudb za nakup Istrabenza Turizma, ki bi prav tako moral biti del tega holdinga. DUTB, SDH in ministrstvo za finance še nimajo rešitve za njegov prevzem.

Strategija razvoja slovenskega turizma, kot je znano, predvideva oblikovanje turistične divizije pod okriljem Slovenskega državnega holdinga (SDH), v kateri naj bi bilo osem turističnih družb. To so, kot smo že razkrili v Delu, Sava Turizem, Hoteli Bernardin, Istrabenz Turizem, Hit, Adria Turistično podjetje, Terme Olimia, Thermana in Uniorjeva turistična družba Unitur. SDH je zato zunanjemu izvajalcu že naročil finančno analizo teh družb, na podlagi katere bo nato pripravil koncept razvoja izbranih turističnih družb.

Prevzem Bernardina

A medtem postopki, povezani s temi družbami, na trgu tečejo svojo pot. Stečajna upraviteljica holdinga NFD Irena Lesjak je ločitvene upnike pozvala k prevzemu 66-odstotnega deleža, ki ga ima holding NFD v Hotelih Bernardin. Ta prevzem delnic, s katerimi bo Sava, ki je že delničarka Bernardina, postala 37,7-odstotna lastnica te družbe, Družba za upravljanje bank (DUTB) 35-odstotna lastnica, Gorenjska banka pa devetodstotna lastnica, bo predvidoma končan septembra. Sava bo morala v nadaljevanju objaviti prevzemno ponudbo, ki pa je DUTB kot povezana oseba ne bo mogla sprejeti.

Unior ne bo delil bilančnega dobička

Medij: Dnevnik (Poslovni Dnevnik) Avtorji: Unknown Teme: Mali delničarji Datum: Čet, 07. jun.. 2018 Stran: 5

Delničarji družbe Unior so na skupščini sprejeli predlagani sklep, da bilančni dobiček leta 2017 v višini nekaj manj kot 437.000 evrov ostane nerazporejen, so sporočili iz društva Mali delničarji Slovenije (MDS). Bilančni dobiček je sestavljen iz čistega dobička v višini 4,05 milijona evrov in dolgoročno odloženih stroškov razvijanja v višini 3,62 milijona evrov.

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.