Sava Re

Sava Re, d.d. - Kontaktni podatki

Pozavarovalnica Sava, d.d. (oznaka delnice: POSR)
Dunajska cesta 56
1000 Ljubljana
Telefon: +386 (1) 475 02 00
Faks: +386 (1) 475 02 64
Spletna stran: www.sava-re.si
 
 
 

Finančni podatki o družbi

 

 

Družba:

Pozavarovalnica Sava

Oznaka delnice:

POSR

Borza:

Prva kotacija Ljubljanske borze

ISIN koda:

SI0021110513

     
 

   Znesek/število

Datum

Osnovni kapital družbe:

   71.856.376,23€

31.12.2016

Število vseh delnic:

   17.219.662

31.12.2016

Lastne delnice:

   1.721.966

31.12.2016

Število delničarjev:

   4.308

31.12.2016

Knjigovodska vrednost delnice zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   18,81€

31.12.2016

Bilačni dobiček zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   18.410.390,00€

31.12.2016

Borzna cena zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   13,22€

31.12.2016

Tržna kapitalizacija

   227.643.931,64€

31.12.2016

     

Kontakt za vlagatelje:

Jana Mandelc

Telefon:

01 475 02 13

Email:

jana.mandelc@sava-re.si

 

 

Opozorilo:

Predstavljeni podatki so informativne narave. Društvo MDS ne odgovarja za točnost podatkov. Za pridobitev uradnih podatkov se obrnite neposredno na družbo.

Kaj bo država storila s svojim deležem v Gorenju?

Za ogled prispevka iz oddaje Dnevnik na RTV Slovenija 1 z dne 02.06.2018 kliknite na sliko ali tukaj.

DEJAN LADIKA (voditelj): Kitajska skupina Hisense je v torek objavila prevzemno ponudbo za odkup delnic Gorenja. In kaj bo storila država? Bo ostala brez 50 milijonov in obdržala lastniški delež? Ekonomisti menijo, da bi bilo to nesmiselno, a težava je, da je država v strategiji upravljanja državnega premoženja zapisala, da je Gorenje pomembna naložba, kar pomeni, da je ne bi smeli prodati.

VESNA ZADRAVEC (novinarka): Država ima prek kapitalske družbe dobrih 16 odstotkov Gorenja. S tem deležem ne more nikakor vplivati na poslovne odločitve v družbi, je jasen ekonomist Kovač.

BOGOMIR KOVAČ (Ekonomska fakulteta): Ocenjujem, da ta odstotek, razen, da bi bil seveda naložba, ki bi naj v prihodnosti nosila določene dividende pravzaprav nima smisla in v tem hipu je to pravzaprav zelo dobra ponudba prevzemnika in mislim, da je s tega vidika veliko bolj pametno, da se seveda država finančno umakne.

ZADRAVEC: A vlada Mira Cerarja je po vseh političnih kompromisih v strategijo zapisala, da je Gorenje pomembna naložba, ali drugače, da ga država ne sme prodati. Ministrstvo za finance, najbrž tudi zato, da ne bi ostali brez 50 milijonov evrov, zdaj zmanjšuje vlogo strategije. Strategija je politični dokument, so zapisali. KAD pa se s skladno z zakonom odloča neodvisno. To bo odprlo Pandorino skrinjico, opozarjajo mali delničarji. Bo KAD vedno lahko odločal po svoje.

RAJKO STANKOVIČ (Društvo mali delničarji Slovenije): Imamo kar naenkrat v bistvu na prepihu celotno državno premoženje, s katerim upravlja KAD, se pravi na prepihu se znajde njihov delež tako v Zavarovalnici Triglav, tako v Zavarovalnici Sava Re, tako v Petrolu, tako v Krki, kot v kompletni energetiki.

Delničarjem Save Re 0,80 EUR dividende

Delničarji družbe Sava Re, d.d. so na 34. redni skupščini podelili razrešnico upravi in nadzornemu svetu (NS) ter potrdili sklep o delitvi bilančnega dobička, ki sta ga predlagala uprava in NS. Sava Re je v letu 2017 zabeležila 22,5 milijonov EUR bilančnega dobička, od tega pa bo 12,4 milijona EUR namenila za dividende. Bruto dividenda na delnico tako znaša 0,80 EUR in bo izplačana 14.06.2018 vsem delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 13.06.2018. Predlagano dividendo je podprlo 96,7 % vseh prisotnih delničarjev. Pooblaščenca Društva MDS sta na skupščini zastopala preko 300.000 glasov oz. več kot 2,6 % glasovalnih pravic.

 

Ljubljana 29. maj 2018


 

Skupina Sava Re z rastjo premije v letu 2017

Skupina Sava Re je v letu 2017 zabeležila 5,5 % rast premij, pri čemer je na slovenskem trgu rast premije premoženjskih zavarovanj znašala 5,7 % med tem ko je na življenjskih zavarovanjih rast znašala 3,7 %. V tujini je rast še višja in je znašala skoraj 10 %.

Podobna dobičkonosnost kljub več škodnim dogodkom

Donosnost na lastniški kapital (ROE) “je znašala 10,1 % (v letu 2016 je znašala 11,3 %), čisti dobiček pa je znašal 31,1 milijonov EUR (v letu 2016 slabih 33 milijonov EUR). Slabši donosnosti je botrovalo več škodnih dogodkov, predvsem naravnih nesreč (tako doma kot v tujini). Kljub temu, se stabilno poslovanje odraža tudi v rasti cene delnice, ki je v letu 2017 znašala kar 19,5 %, med tem ko je dividendni donos predstavljal 5,1 %.

Knjigovodska vrednost delnice Sava Re (oznaka POSR) je na dan 31.12.2018 znašala 20,40 EUR in je bila višja za 8,5 % kot v letu 2016.

Delničarjem Save Re 80 centov dividende - obeti za leto 2017 ostajajo pozitivni

Na skupščini družbe Pozavarovalnica Sava d.d. (Sava Re) so se delničarji seznanili z revidiranim letnim pročilom družbe za poslovno leto 2016, podelili razrešnico članom NS in Uprave ter izglasovali sklep o delitvi bilančnega dobička v višini 0,80 EUR bruto na delnico. Skupščine se je udeležilo 12,253 milijona delnic ali 79,08 odstotkov kapitala z glasovalno pravico. Pooblaščenca Društva MDS sta na skupščini zastopala več kot 197.668 delnic oziroma nekaj več kot 1,6 % prisotnega kapitala.

 
Ljubljana, 19. maja 2017


 

Rekordnih 40,7 milijona EUR dobička v letu 2016, bruto premije nekoliko nad načrti

Skupščino je odprl ter navzoče delničarje pozdravil novi predsednik Uprave Marko Jazbec, ki je dober teden nazaj prejel še zadnje soglasje pristojne Agencije za zavarovalni nadzor (AZN). V nadaljevanju je član Uprave Jošt Dolničar, ki je družbo vodil do 12. maja, predstavil rezultate poslovanja družbe v letu 2016. Kot smo že poročali, je Jošt Dolničar vodenje družbe prevzel začasno konec avgusta 2016, po razrešitvi dotedanjega predsednika Uprave Zvonka Ivanušiča. 

Skupina Sava Re, ki je v poslovnem letu 2016 združila štiri zavarovalnice v Sloveniji in na Hrvaškem v skupno Zavarovalnico Sava, je lani dosegla rekordnih 40,7 milijona bruto dobička. Neto dobiček je znašal 32,9 milijona evrov, bruto premije pa 490 milijonov evrov, kar predstavlja rezultat, ki je nekoliko presegel načrte. 

Skupščina se je seznanila tudi z drugimi poročili (kot so npr. poročilo NS, poročilo notranjega revidiranja in poročilom Uprave o lastnih delnicah), ter informacija o prejemkih Uprave in članov NS. 

Dividenda 0,80 EUR bruto na delnico, skupna razrešnica članom NS, ločene razrešnice Upravi

Skupščina je z 98,41% glasov podelila skupno razrešnico članom NS, ter z več kot 99 % ločeno podelila razrešnice tudi posameznim članom Uprave. Delničarji so z 99,75 % oddanih glasov za potrdili s strani Uprave in NS predlagano dividendo v višini 0,80 EUR bruto na delnico, ki bo izplačana 20. junija 2017. V nadaljevanju delničarji niso odločali o nasprotnem predlogu malega delničarja Mateja Tomažina, ki je podal nasprotni predlog glede višine dividende v višini 1,00 EUR bruto na delnico, v povezavi z morebitnim nakupom Gorenjske banke s strani družbe.

Ali družba (morebiti) kupuje Gorenjsko banko in kako bo to vplivalo na njene nadaljnje načrte?

Luka Koper – rekordni rezultati z rekordnim stroškom na zaposlenega

Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) v zadnjih dneh z mešanimi občutki spremlja dogajanje, v povezavi z družbo Luko Koper, d.d. Skupščina družbe bo potekala prihodnji petek, 01. julija in čeprav se v Društvu MDS želimo jasno distancirati od ravnanj tako večinskega lastnika kot Uprave in Nadzornega sveta (NS) oziroma predsednice NS, smo pri pregledu letnega poročila Luke Koper za leto 2015 naleteli na izredno zanimiv podatek, katerega nameravamo izpostaviti tudi na sami skupščini Luke Koper, predvsem pa na skupščinah drugih delniških družb. Luka Koper se je v zadnjih dneh pohvalila z doseženimi rezultati, ki so po posameznih kazalnikih nadpovprečno dobri, za kar vodstvu družbe iskreno čestitamo, žal pa pri navajanju kazalnikov o dobičkonosnosti in donosnosti na kapital pogrešamo navedbo, da družba kuje tudi rekord pri stroških dela na posameznega zaposlenega. 

Povprečni mesečni strošek zaposlenca v Luki Koper znaša 3.833,79 EUR. Za primerjavo, v družbi Krka povprečen mesečni strošek zaposlenega znaša 2.551,27 EUR oziroma kar 1.282,52 EUR manj, v družbi Prva Group, ki jo vodi predsednica NS Luke Koper pa povprečni strošek na zaposlenega znaša 2.271,97 EUR oziroma 1.561,82 EUR manj (za celotno povprečno slovensko bruto plačo manj). Glede na nadpovprečne rezultate, ki jih beleži Luka Koper, navkljub visokim stroškom dela, bomo na prihajajočih skupščinah Krke in Gorenja ki bosta potekali 7. in 8. julija, vodstvo družbe povprašali, zakaj njihovi zaposlenci niso deležni tovrstnih prejemkov.

 

Ljubljana in Koper, 23. junij 2016


 

Izračun Društva MDS – poziv naj podatke preveri vsak sam

V izogib napakam ali označevanju, da vodimo takšen ali drugačen konstrukt proti družbi ali posameznikom, spodaj prilagamo obsežno analizo za 20 slovenskih družb, v kateri je navedeno število zaposlenih v posamezni družbi, strošek dela, (preračunan) povprečni letni strošek dela na zaposlenega in (preračunan) povprečni mesečni strošek na zaposlenega. Nazadnje je v tabeli prikazana tudi razlika v znesku napram Luke Koper, delež zaposlencev z najmanj univerzitetno izobrazbo ter točne strani letnih poročil, od koder smo zajeli vse navedene podatke. Naziv posamezne družbe vsebuje tudi neposredno povezavo do letnega poročila pričujoče družbe z izjemo letnih poročil za Časnik Finance in družbo Dnevnik, katerih letni poročili so dostopni na AJPESu (za leto 2014). Na ta način si lahko vsak posameznik sam preveri točnost navedenih podatkov in v primeru da smo kje zapisali napačen podatek, se seveda iskreno opravičujemo.

 

                 
 

Družba

Število zaposlenih na dan 31.12.2015

Stroški dela kumulativni (v EUR)

Mesečni strošek na zaposlenega

Razlika v primerjavi z Luko Koper

Delež (v %) delavcev z univerzitetno izobrazbo

Vir LP (stran)

 
 

Luka Koper

1.040

48.075.673,00

3.852,22 €

-

26,51

234

 
 

Banka Koper

754

28.469.000,00

3.146,44 €

687,34 €

ni podatka

85, 104

 
 

Telekom Slovenije

3.803

130.215.000,00

2.853,34 €

980,45 €

33

9, 132, 133, 202

 
 

Krka

10.564

323.419.000,00

2.551,27 €

1.282,52 €

54,8

106, 157

 
 

Slovenske železnice

8.069

243.961.000,00

2.519,53 €

1.314,26 €

ni podatka

37, 117

 
 

Cinkarna Celje

955

28.419.832,00

2.479,92 €

1.353,87 €

13,6

6, 57

 
 

RTV Slovenija

1.948

56.205.000,00

2.404,39 €

1.429,40 €

44,25

17, 104

 
 

DARS

1.242

35.832.067,00

2.404,19 €

1.429,59 €

26,4 (VI - VIII)

17, 41

 
 

Unior

2.103

59.952.489,00

2.375,67 €

1.458,11 €

10,01

3, 136

 
 

Prva Group

116

3.162.577,00

2.271,97 €

1.561,82 €

ni podatka

18, 50

 
 

Zavarovalnica Triglav

5.379

142.787.896,00

2.212,12 €

1.621,67 €

36,01

7, 58

 
 

KD Group

1.282

32.674.000,00

2.123,89 €

1.709,89 €

47,8 (VI - VIII)

33, 49, 51

 

 

SavaRe

2.488

59.557.283,00

1.994,82 €

1.838,97 €

35,9

97, 209

 

 

Gorenje

10.617

231.362.000,00

1.815,97 €

2.017,81 €

ni podatka

14, 134

 
 

Istrabenz

505

10.395.960,00

1.715,50 €

2.118,28 €

15 (cca. prečitano z grafa)

5, 52, 101

 
 

Intereuropa

1.370

25.213.000,00

1.533,64 €

2.300,15 €

35,9 (VI - VIII)

5, 121

 
 

Petrol

4.068

65.139.674,00

1.334,39 €

2.499,39 €

20,84

65, 146

 
 

Mercator

22.922

256.848.000,00

933,78 €

2.900,01 €

7

8, 81, 141

 
 

Finance (AJPES - leto 2014)

90

3.316.740,00

3.071,06 €

762,73 €

54

7,8, 26

 
 

Dnevnik (AJPES - leto 2014)

166

5.201.080,00

2.610,98 €

1.222,80 €

40,36

18, 58

 
 

Vir: Revidirana letna poročila družb.

 
 

 

Povprečni strošek zaposlenega v Luki Koper skoraj dvakratnih povprečne bruto plače v Sloveniji

Statistični urad Republike Slovenije za december 2015 navaja, da je povprečna plača v Sloveniji znašala 1.594,93 EUR med tem ko povprečna bruto plača v Skupini Luke Koper znaša 3.095,00 EUR.

V Društvu MDS pozdravljamo nagrajevanje delavcev, vendar pa s tem težko najdemo odgovore za delničarje, ki se obračajo na nas z vprašanji, kdaj bo Luka Koper delila višjo dividendo… 

Delničarji Save Re potrdili vse predloge Uprave in NS – dividenda v višini 0,55 EUR bo izplačana v 60 dneh

Na današnji 30. skupščini delničarjev Pozavarovalnice Sava, d.d., je bilo prisotnih 79,81 % osnovnega kapitala družbe, od tega je Društvo MDS zastopalo več kot 295.000 glasov, kar je na skupščini predstavljalo 2,24 % glasovalnih pravic. Delničarji so se seznanili s poslovanjem Save Re v letu 2014, podelili so razrešnico Upravi in NS, imenovali revizorja za leto 2015, hkrati pa je bila izglasovana dividenda v predlagani višini 0,55 EUR. Na skupščini je sicer bil podan nasprotni predlog, da bi dividenda znašala 1,00 EUR, vendar je bil potrjen prvotni predlog Uprave in Nadzornega sveta (NS).

 

Ljubljana, 28. maj 2015


 

Uspešno poslovanje in zvišanje dividendne politike

Skupina Sava Re je v letu 2014 ustvarila malenkost manj kot 22 milijonov EUR dobička. Skupino je v letu 2014 sestavljalo kar 18 družb, največje med njimi pa so Pozavarovalnica Sava, d.d., Zavarovalnica Tilia, d.d. in Zavarovalnica Maribor, d.d. 

V okviru zaveze, da bo družba redno izplačevala dividende je predsednik Uprave, g. Zvonko Ivanušič delničarje seznanil, da je družba spremenila dividendno politiko in sicer na način, da bi se za dividende v bodoče namenjalo okoli 30 % bilančnega dobička celotnega skupine in ne zgolj 30 % dobička matične družbe Sava Re, kot je veljalo do sedaj.

Skladno s tem se delničarjem v bodoče obetajo stabilni donosi; gledano na letošnjo dividendo, donos znaša 3,5 %.

 

Razrešnica, revizor in delna razveljavitev sklepa 26. skupščine

Sava Re – delničarjem 0,26 EUR dividende

Delničarji družbe Pozavarovalnica Sava, d.d (v nadaljevanju Save Re) so se seznanili s poslovanjem družbe v minulem letu, odločali so o podelitvi razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu (NS), imenovanju revizorja ter seveda o delitvi dobička za leto 2013. Delničarji bodo v začetku septembra 2014 prejeli dividendo v višini 0,26 EUR bruto na delnico. Pooblaščenca Društva MDS sta na skupščini zastopala preko 200.000 delnic, kar je na skupščini znašalo skoraj 2 % prisotnega kapitala.

 

Ljubljana, 01. julij 2014


 

Poslovanje Save Re v letu 2013

Sava Re je v letu 2013 ustvarila 16 milijonov EUR dobička, minulo leto pa je bilo zaznamovano predvsem z nakupom večinskega deleža Zavarovalnice Maribor ter posledična dokapitalizacija Save Re, o čemer so odločale tudi minule skupščine delničarjev. Skladno z zavezami Uprave družbe, ki so bile dane na minulih skupščinah in sicer da bo družba v letošnjem letu izplačala dividende, sta Uprava in Nadzorni svet (NS) predlagala, da se za dividende nameni 4,3 milijona EUR, kar znaša 0,26 EUR bruto na delnico. Delničarji so predlog Uprave in NS potrdili z več kot 99 % večino.

Skupščina Save Re potrdila vse predlagane sklepe

Današnja 27. skupščina Save Re, d.d. je potrdila vse predlagane sklepe Uprave in Nadzornega sveta (NS), ter tako potrdila razrešnico, nedelitev dobička, revizorja in hkrati tudi 4 nove člane NS. Ob uspešno izvedeni dokapitalizaciji si delničarji v prihajajočih letih lahko obetajo dividende, za katere bo družba namenjala 30 % dobička. Pooblaščenci Društva MDS so na skupščini zastopali preko 140.000 glasov, kar je predstavljalo več kot 2,5 % glasovalnih pravic.

 

Ljubljana, 12. julij 2013


 

Poslovanje skupine Sava Re in dokapitalizacija

Skupina Sava Re je v letu 2012 uspela pobrati za 271 milijonov EUR kosmatih premij in tako dosegla 4,8 % rast na ravni skupine, med tem ko je rast na ravni matične družbe bila še večja. Sava Re prav tako dosega bonitetno ocena A- (AM Best) in BBB+ (S&P). Povečala se je tudi knjigovodstva vrednost delnice, ki na dan 31.12.2012 znaša 18,3 EUR.

Prav tako je družba Sava Re uspešno izvedla dokapitalizacijo, ki so jo delničarji potrdili v mesecu januarju 2013. Vpis povečanja osnovnega kapitala je bil v poslovne registru izveden 11.07.2013.

 

Dividendna politika Save Re

Zaradi izvedbe dokapitalizacije so delničarji smiselno z več kot 99 % večino potrdil predlog, da se dividend letos ne deli, saj bi to sicer lahko imelo negativen vpliv na pridobljene bonitete in kapitalsko ustreznost Save Re, so se pa delničarji še enkrat seznanili s sicer javno objavljeno dividendno politiko za prihodnja leta.

Sava Re bo v obdobju 2014–2017 izplačevala 30 % dobička Save Re, po letu 2017 pa bo glede na dosežene rezultate slednji odstotek tudi morebitno dodatno povečan. Družba Sava Re za leto 2013 sicer planira 20 milijonov EUR dobička.

 

Imenovan nov NS

Skupščina Pozavarovalnice Sava (Save Re) skoraj soglasno potrdila dokapitalizacijo

Na današnji skupščino družbe Sava Re, d.d., so pooblaščenci Društva MDS Rajko Stanković, Grega Tekavec, Gordan Šibić in Rudolf Bizaj skupaj zastopali malo več kot 2,11 % na skupščini prisotnega kapitala oz. 167.914 delnic, ki predstavljajo 1,79 % osnovnega kapitala družbe. Z 99,60 % večino je skupščina družbe potrdila sklep, ki omogoča rojstvo druge največje zavarovalne skupine v JV Evropi.

Ljubljana, 11.01.2013
Dokapitalizacija se prične v aprilu 2013
Sava Re je dne 11.12.2012 skupaj z SOD-om kupila 51 % delež Zavarovalnice Maribor za 65 mio EUR in tako sta skupaj postala 99,67-odstotna lastnika. Sava Re je prispevala 10 mio EUR, SOD pa je začasno posodil 50 mio EUR. Zato je Uprava Save Re v soglasju z nadzornim svetom razpisala dokapitalizacijo, s katero želi zbrati svežih 55 mio EUR, ki jih potrebuje za odkup deleža v Zavarovalnici Maribor od SOD-a. Dokapitalizacijska cena delnice bo skladno z sprejetim sklepom med 7,00 in 9,00 EUR, (borzna cena delnice POSR na dan 11.01.2013 je 8,00 EUR), prednostno pravico do nakupa novih delnic pa imajo obstoječi delničarji. 
Predsednik uprave mag. Zvonko Ivanušič je uvodoma podala obširno predstavitev, ki si jo lahko ogledate s klikom na sliko ali TUKAJ.
Na sliki od leve proti desni predsednik NS, notar in Uprava Pozavarovalnice Save (Vir: DELO) 
 
Kaj to pomeni za delničarje?
Z uspešno dokapitalizacijo in konsolidacijo kupljene celotne Zavarovalnice Maribor bo Sava Re postala druga največja zavarovalna skupina v JV Evropi, povečala se bo notranja vrednost družbe, pričakovani so boljši donosi na kapital, pričakovani so višji prihodnji dobički, kar bi omogočilo izplačilo dividend, seveda pa bi se istočasno povečalo tudi število delnic (za koliko je odvisno od dokapitalizacijske cene).
 
Dividendni donos in izhodna strategija v prospektu
Na vprašanje predsednika Društva MDS glede stroška začasnega financiranja SOD-a in dividendne politike je predsednik Uprave mag. Zvonko Ivanušič zagotovil, da bo družba v bodoče za dividende namenila od začetnih 30 % bilančnega dobička v letu 2013 pa vse do 40 % leta 2017 in da bo to tudi natančneje zapisano v prospektu za izdajo delnic. Predsednik Društva MDS Rajko Stanković je pohvalil tudi dosedanji transparentni postopek vodenja dokapitalizacije in jo kot dobro novo prakso priporočil tudi ostalim delniškim družbam v Republiki Sloveniji.  
Glede začasnega financiranja SOD-a in njegove morebitne udeležbe na dobičku oz. dividendi je bilo pojasnjeno, da to družbo stane 9% oz 10 % letno, da pa se v primeru izplačil dividende le te odštejejo od glavnice in da je realno pričakovati, da bo začasno financiranje s strani SOD-a trajalo največ 6 mesecev. Prav tako pa bo v prospektu razkrita izhodna strategija SOD-a, saj obstaja kar  veliko interesa tudi pri tujih skladih, pripravljenost za vstop v lastništvo pa je izrazil tudi EBRD.
 
Analize stanja in projekcije

26. skupščina družbe Pozavarovalnica Sava, d.d.

Spoštovane delničarke in delničarji družbe Pozavarovalnica Sava, d.d. (Sava Re)!

 

Dne 11. januarja bo potekala skupščina družbe Sava Re, d.d., katere sklepi lahko vplivajo na vrednost vaše naložbe v delnicah te družbe. Zato je pomembno, da se z vsebino seznanite in izrazite svojo voljo na skupščini. V Društvu MDS se zavedamo, da se vsi ne boste uspeli udeležiti skupščine, zato vam želimo omogočiti,  da bodo vaši glasovi  zastopani na skupščini. Tisti, ki boste izkoristili to možnost, vas prosimo, da nam podpisano in izpolnjeno pooblastilo skladno z navodili pošljite v priloženi predplačani kuverti nazaj, najkasneje do PETKA, 04. januarja 2013.


 

 

ZAKAJ JE TA SKUPŠČINA ZA VAS POMEMBNA?

 

Sava Re je dne 11.12.2012 skupaj z SOD-om kupila 51 % delež Zavarovalnice Maribor za 65 mio EUR in tako sta skupaj postala 99,67-odstotna lastnika. Sava Re je prispevala 10 mio EUR, SOD pa je začasno posodil 55 mio EUR. Zato je Uprava Save Re v soglasju z nadzornim svetom razpisala dokapitalizacijo, s katero želi zbrati svežih 55 mio EUR, ki jih potrebuje za odkup deleža v Zavarovalnici Maribor od SOD-a. Dokapitalizacijska cena delnice na predlog uprave in nadzornega sveta, naj bi bila med 7 in 9 EUR, prednostno pravico do nakupa novih delnic pa bi imeli obstoječi delničarji.

 

KAJ TO POMENI ZA DELNIČARJE?

 

Z uspešno dokapitalizacijo in nakupom celotne Zavarovalnice Maribor ter s tem možnostjo konsolidacije, bi Sava Re postala druga največja zavarovalna skupina v JV Evropi, povečala bi se notranja  vrednost družbe, pričakovani so boljši donosi na kapital, pričakovani so višji prihodnji dobički, kar bi omogočilo izplačilo dividend, seveda pa bi se istočasno povečalo tudi število delnic (za koliko je odvisno od dokapitalizacijske cene). Da bi znal vsak delničar oceniti, koliko te spremembe vplivajo na njegov trenutni delež v družbi in se lažje odločiti ali podpreti dokapitalizacijo in v njej tudi sodelovati, spodaj pripenjamo projekcijo. Analiza kaže, da bi moral obstoječi delničar sodelovati v dokapitalizaciji in povečati svoje trenutno lastništvo od 15% do 20% (odvisno od dokapitalizacijske cene) da se njegov trenutni delež ne poslabša.

 

Za odločitev o dokapitalizaciji je dobro poznati tudi kopico drugih dejavnikov, zato priporočamo da si preberete predstavitven dokument, ki ga najdete na tej povezavi http://www.sava-re.si/si/dokapitalizacija/, kjer so celovito predstavljene podrobnosti tega projekta (kakšno je trenutno vrednotenje, kakšno je pričakovano vrednotenje po nakupu Zavarovalnice Maribor, kje in kolikšne so pričakovane sinergije, kakšna so tveganja, kako je z kapitalsko ustreznostjo, kakšne učinke na daljši rok prinaša lastnikom/delničarjem, itd.)

Pozdravljamo in podpiramo tudi odločitev uprave,o sprejemu dividende politike, ki bo možna ob uspešni dokapitalizaciji.

 

Z vljudnimi pozdravi, 

 

 

Društvo Mali delničarji Slovenije

Grega Tekavec

Gordan Šibić

Rajko Stanković


izvršni sekretar Društva MDS


Vodja OMD Save RE pri Društvu MDS


predsednik

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.