Delavska hranilnica

DELAVSKA HRANILNICA

Datum skupščine: 
10.06.2021 - 10:00
Naslov: 
v Marmorni dvorani na Gospodarskem razstavišču, na naslovu Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev skupščine z Letnim poročilom o poslovanju hranilnice za poslovno leto 2020, s Poročilom nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in o preveritvi ter sprejemu Letnega poročila hranilnice za poslovno leto 2020 ter z višino prejemkov članov organov vodenja in nadzora. Seznanitev skupščine s Poročilom o notranjem revidiranju službe notranjega revidiranja v letu 2020 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta. . Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2020, s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2020. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2021, 2022, 2023 in 2024. . Predlog nagrade članom nadzornega sveta za opravljeno delo v letu 2020. . Izvolitev člana nadzornega sveta Delavske hranilnice d.d. Ljubljana. Spremembe in dopolnitve Statuta Delavske hranilnice d.d. Ljubljana v členih 15., 18., 24., 28. in 40. Določitev plačil članom nadzornega sveta. Poročilo uprave Delavske hranilnice d.d. Ljubljana o razlogih za izključitev prednostne pravice delničarjev.

Skupščina Delavske hranilnice izvolila nove nadzornike, odločanje o izplačilu dividend takoj, ko preneha ukrep Banke Slovenije, ki to onemogoča

21. skupščina delničarjev Delavske hranilnice, d.d. je odločala o rednih zadevah kot so seznanitev z letnim poročilom, seznanitev z poročilom o notranjem revidiranju, odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu (NS), hkrati pa bodo delničarji odločali tudi o spremembah statuta ter predlogu za plačila članov NS. Delničarji so potrjevali tudi Politiko izbora primernih kandidatov za člane NS.

Delavska hranilnica, d.d. - Kontaktni podatki

Delavska hranilnica, d.d., Ljubljana
Miklošičeva 5
1000 Ljubljana
Telefon: +386 (1) 300 02 00
Faks: +386 (1) 300 02 20

Skupščina Delavske Hranilnice sprejela vse sklepa, a je bila napovedana izpodbojna tožba na sklep o spremembah statuta

Društvo MDS je na današnji 20. redni skupščina delničarjev Delavske hranilnice d.d. Ljubljana zastopalo 2,3 % prisotnega kapitala. Delničarji so se na skupščini, med drugim, seznanili z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2018, podelili so razrešnico upravi in nadzornemu svetu hranilnice za poslovno leto 2018 ter z  89 %;  večino potrdili spremembe in dopolnitve statuta družbe, kot sta jih predlagala uprava in nadzorni svet, a je bila na ta sprejeti sklep napovedana izpodbojna tožba.

 

Ljubljana, 21.05.2019

 

Podatki o poslovanju v letu 2018

Uprava je predstavila poročilo iz katerega izhaja, da je Delavska Hranilnica tudi v letu 2018 poslovala uspešno – dosegla je bruto dobiček v višini 5.35 milijonov EUR in neto dobiček v višini 4.35 milijonov EUR. Čiste obresti so v primerjavi z letom 2017 zrasle za 1 %, čiste provizije pa so se povišale za 25 %.

Bilančno vsoto je hranilnica v letu 2018 povečala za 160,4 milijonov EUR, oziroma za več kot 13 %, na 1,351 milijarde EUR. Krediti nebančnemu sektorju so zrasli za 47 milijonov EUR oziroma za 10 %. Stanje kreditov prebivalstvu beleži 12 % rast, stanje kreditov pravnim osebam pa 7 % rast. Vloge nebančnega sektorja so se v letu 2018 povišale za 155 milijonov EUR oziroma za 14 %. Število osebnih računov z rednimi  prilivi se je v letu 2018 povečalo za dobrih 9.200, na skoraj 85.700, število poslovnih računov pa se je povečalo za skoraj 2.700, na dobrih 40.200. Kapital hranilnice je konec decembra 2018 znašal 59,9 milijonov EUR, količnik kapitalske ustreznosti pa 15,19 %.

Drutvo MDS je postavilo številna vprašanja povezana z ekonomiko in aktivnim upravljanjem  presežnega kreditnega potenciala in posledično plačavanjem negativnivnih obresti na depozite, a je predsednik uprave zagotovil, da z ostalimi neobrestnimi prihodki, ta razkorak ostaja sorazmerno nizek,

 

Sprejeta dividenda 5,00 EUR bruto

Delničarjem Delavske hranilnice za dividende in dokapitalizacijo

Medij: Delo  Avtorji: Janez Tomažič Teme:  ZGD-1  Datum: Ponedeljek, 24. junija 2019 Stran: 12

Delavska hranilnica bo dividende izplačala 18. julija

Delavska hranilnica

Datum skupščine: 
18.06.2024 - 10:00
Naslov: 
v prostorih hotela Eurostars uHotel, v Salonu Orhideja, na naslovu Miklošičeva cesta 3, 1000 Ljubljana. Izvolitev članov nadzornega sveta Delavske hranilnice d.d. Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev skupščine z Letnim poročilom Skupine Delavska hranilnica in Delavske hranilnice d.d. Ljubljana za poslovno leto 2023, s Poročilom nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in o preveritvi ter sprejemu Letnega poročila Skupine Delavska hranilnica in Delavske hranilnice d.d. Ljubljana za poslovno leto 2023. Seznanitev skupščine s Poročilom o notranjem revidiranju službe notranje revizije v letu 2023 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta. Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2023, s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2023. Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu skupščine Delavske hranilnice d.d. Ljubljana.

Delavska hranilnica

Datum skupščine: 
25.11.2021 - 10:00
Naslov: 
v prostorih Hotela Union, v Beli dvorani, na naslovu Miklošičeva cesta 1, 1000 Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Sprememba sklepa o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2020.

Ustavno sodišče RS potrdilo, da je 350.a člen in 265 člen ZBAN-1L v neskladju z Ustavo RS

Za ogled prispevka iz Dnevnika ob 19.00 TV SLO1 z dne 27.10.2016 pritisnite TUKAJ ali na sliko.

Odločba Ustavnega sodišča RS je za Društvo MDS negativno presenečenje. Žal v Društvu Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) ugotavljamo, da se Ustavno sodišče do številnih in ustavno pravno relevantnih pravnih vprašanj sploh ni opredelilo in svoje odločitve tudi ni obrazložilo v luči vse dosedanje ustaljene sodne prakse.

 

Ustavno sodišče je sicer ugotovilo, da bivši imetniki kvalificiranih obveznosti nimajo zagotovljenega učinkovitega odškodninskega varstva, vendar pa v obrazložitvi odločbe ni dalo zakonodajalcu nobenih napotkov o tem, kakšno na bo to učinkovito in ustavno skladno sodno varstvo. Način izvršitve dejansko sploh ni določen. Zakonodajalcu je le naložilo, da mora zaradi odsotnosti posebnih procesnih pravil za odškodninske spore proti Banki Slovenije, zapolniti protiustavno pravno praznino. Kako pa bo ta zapolnjena, pa je v celoti prepustilo presoji zakonodajalca. 

 

Skrivnostna prodaja

Medij: Večer (Gospodarstvo) Avtorji: Katja Šeruga, Damijan Toplak, Branka Bezjak Teme: Mali delničarji Datum: Sre, 15. jun.. 2016 Stran: 6

Še vedno ni povsem jasno, ali so se tudi nadzorniki seznanili s prodajno pogodbo za Aerodrom Maribor, a do plačila kupnine nihče od vpletenih o kupcu ne želi govoriti

Jože Stegne, predsednik uprave Delavske hranilnice (DH), je za Večer potrdil, da so za svojo naložbo Aerodrom Maribor našli kupca. Pravi, da so z njim že podpisali kupoprodajno pogodbo, medtem ko kupnine še niso prejeli in za to prenosa lastništva niso opravili. O imenu kupca (še) ne želi govoriti, ker so se tako dogovorili s kupcem, dejal je le, da gre za strateškega investitorja, ki naj bi letališče razvijal. Vrednost naložbe v Aerodrom Maribor so vrednotili na 2,7 milijona evrov, so zapisali v lanskem letnem poročilu - so torej iz naložbe izstopili z dobičkom? "Delavska hranilnica nobene naložbe ne proda z izgubo in tudi te nismo," odgovarja Stegne, ki je za Planet TV dejal, da je bilo dobička tri do štiri milijone evrov. Ladimir Brolih, direktor Aerodroma Maribor, pa, da o prodajni transakciji ne ve nič, "da je ta tako ali tako stvar lastnika". Medtem ko je prvi nadzornik hranilnice Ivan Sotošek povedal, da so se nadzorniki z informacijo o prodaji Aerodroma Maribor seznanili, ime kupca pa naj bi bilo znano do konca tedna, ko naj bi bila poravnana kupnina. Ko smo preverjali, kaj točno je informacija, ki so jo o prodaji Aerodroma Maribor dobili nadzorniki, in kdaj, se je po nadaljnjem preverjanju izkazalo, da so nadzorniki nazadnje o tem dobili neuradno ustno informacijo pred meseci, informacija pa je bila zgolj ta, da se za prodajo Aerodroma Maribor dela, in nič več.

Prodali bi že prej...

Dividend za 1,1 milijona evrov

Medij: Večer Avtorji: Toplak Damijan Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 12. 06. 2014 Stran: 6

V naslednjih treh letih sme uprava Delavske hranilnice kupiti do deset odstotkov lastnih delnic

Med 430 delničarjev Delavske hranilnice je bilo s sklepom na včerajšnji skupščini, ki se je je v Ljubljani udeležilo 72,2 odstotka kapitala, razdeljenih 1,1 milijona evrov dividend ali pet evrov bruto na posamezno delnico, med devet članov nadzornega sveta pa za opravljeno delo v preteklem letu 33.500 evrov bruto. Delničarji so upravi hranilnice dali pooblastilo, da sme v naslednjih treh letih (do)kupiti do deset odstotkov lastnih delnic.

Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.