Seznam skupščin

Delničarska družba Datum skupščine Naslov Vir objave Opombe
LAMETA, družba pooblaščenka 12.12.2018 - 10:30 v prostorih Odvetniške pisarne Jereb d.o.o., Nazorjeva ulica 3, 4000 Kranj AJPES z dne 09.11.2018, objava št. 4042204 Kritje bilančne izgube in nepodelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu, Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala, Razveljavitev sklepov 12 skupščine z dne 17.07.2018, Sprememba statuta, prenehanje mandatov in imenovanje novih članov NS.
Perutnina Ptuj 13.12.2018 - 11:00 v sejni dvorani poslovnega centra Perutnine Ptuj, Potrčeva ulica 190, Ptuj. Ajpes z dne 12.11.2018 objava 4043535 Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2017.
Mestna optika 14.12.2018 - 08:00 v prostorih družbe Mestna optika, Kongresni trg 9, 1000 Ljubljana. Ajpes z dne 13.11.2018 objava 4044986 Seznanitetev z letnim poročilo za 2017, podelitev razrešnice Upravi in NS, odločanje o uporabi bilančnega dobička.
SAVA 14.12.2018 - 12:00 na sedežu družbe 6. nadstropje Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana AJPES z dne 09.11.2018, objava št. 4041405 Povečanje osnovnega kapitala z denarnimi vložki.
HIT LARIX 18.12.2018 - 10:00 v sejni sobi na sedežu družbe (dvorana Vršič) Borovška cesta 99, 4280 Kranjska Gora. AJPES z dne 16.11.2018, objava št. 4048449 Ugotovitev prenehanja mandata člana upravnega odbora in imenovanje novega člana upravnega odbora
KOMPAS CELJE, turistično podjetje 19.12.2018 - 12:00 na sedežu družbe Glavni trg 1 3000 Celje. AJPES z dne 16.11.2018, objava št. 4048445 Seznanitev s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila o poslovanju družbe v poslovnem letu 2017, Podelitev razrešnice Uprava in nadzorni svet predlagata sklep, Izvolitev članov nadzornega sveta.
Perutnina Ptuj 20.12.2018 - 08:00 v sejni dvorani Poslovnega centra Ptuj, Potrčeva cesta 10, Ptuj AJPES z dne 19.11.2018, objava št. 4050420 Odpoklic članov nadzornega sveta in imenovanje članov nadzornega sveta.
Hotel Slon 21.12.2018 - 12:00 v klubskih prostorih družbe v Ljubljani, Slovenska cesta 34 AJPES z dne 20.11.2018, objava št. 4051635 Imenovanje članov nadzornega sveta, Prenos delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja LOXODONTA, trgovina in storitve, d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana, Vse delnice izdajatelja HOTEL SLON d.d. Ljubljana, Slovenska cesta 34, 1000 Ljubljana, katerih imetnik ni Glavni delničar, se prenesejo na Glavnega delničarja proti plačilu denarne odpravnine v višini 62,10 EUR za vsako delnico.
Kovinska Bled 27.12.2018 - 09:00 na sedežu družbe Seliška cesta 48, 4260 Bled AJPES z dne 26.11.2018, objava št. 4056962 Seznanitev z letnim poslovnim poročilom in poročilom nadzornega sveta, razporeditev dobička.
VELO trgovina na veliko in malo d.d., Ljubljana 27.12.2018 - 10:00 v prostorih notarke Nevenke Tory, Beethovnova ulica 14, 1000 Ljubljana AJPES z dne 23.11.2018, objava št. 4055708 povečanje osnovnega kapitala z denarnimi vložki
AGIS TECHNOLOGIES 28.12.2018 - 10:00 na sedežu notarja Andreja Šoemna s Ptuja, na naslovu Trstenjakova ulica 5, 2250 Ptuj. AJPES z dne 27.11.2018, objava št. 4057523 Seznanitev s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila o poslovanju družbe v poslovnem letu 2017, Podelitev razrešnice Upravi in nadzorni svet , imenovanje revizorja za poslovno leto 2018
Kompas 07.01.2019 - 10:00 ob 10.00 uri na sedežu družbe, Dunajska 117, Ljubljana. AJPES z dne 06.12.2018, objava št. 4068161 Seznanitev z odstopno izjavo članice nadzornega sveta in imenovanje novega člana nddzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev.
VODNOGOSPODARSKO PODJETJE d.d. 10.01.2019 - 10:00 Ulica Mirka Vadnova 5, Kranj AJPES z dne 04.12.2018, objava št. 4065236 imenovanje člana NS
CPK 10.01.2019 - 12:00 v sejni sobi na naslovu Reška cesta 47, Hrpelje. AJPES z dne 06.12.2018, objava št. 4068198 Imenovanje pooblaščenega revizorja.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.