Seznam skupščin

Delničarska družba Datum skupščine Naslov Vir objave Opombe
KEMOFARMACIJA 05.04.2024 - 10:00 v prostorih Kemofarmacije d.d., Cesta na Brdo 100, v Ljubljani, AJPES z dne 06.03.2024 objava 6059270 Seznanitev s potrjenim revidiranim letnim poročilom družbe Kemofarmacija d.d. za poslovno leto 2023 in s poročilom nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2023. Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2023 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Imenovanje revizorja družbe za poslovna leta 2025, 2026 ter 2027. Odpoklic članov nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta.
SANOLABOR 12.04.2024 - 13:00 na sedežu družbe v Ljubljani, Leskoškova 4. AJPES z dne 11.03.2024 objava 6064550 Predstavitev letnega poročila Sanolabor, d. d., z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2023, odločitev o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
SALUS, Ljubljana 12.04.2024 - 16:00 v poslovni stavbi družbe SALUS, Ljubljana, d.d., Litostrojska cesta 46 A, Ljubljana. AJPES z dne 11.03.2024 objava 6064456 Predstavitev letnega poročila družbe SALUS, Ljubljana, d.d. in Skupine SALUS za poslovno leto 2023 in odločitev o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnic članom nadzornega sveta in upravi družbe za poslovno leto 2023. Odobritev Poročila o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe za poslovno leto 2023. Odločitev o plačilu za opravljanje funkcije članom nadzornega sveta za poslovno leto 2023.
VEPLAS velenjska plastika 25.04.2024 - 09:00 v prostorih družbe Cesta Simona Blatnika 11 v Velenju. AJPES z dne 25.03.2024 objava 6079238 Imenovanje članov upravnega odbora. Pobude in vprašanja delničarjev.
PREDILNICA LITIJA HOLDING 26.04.2024 - 12:00 v sejni sobi poslovne stavbe Litus, Kidričeva 1, 1000 Litija. AJPES z dne 27.03.2024 objava 6080429 Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom Predilnice Litija Holding d.d. za leto 2023 in revidiranim uskupinjenim letnim poročilom skupine družb, ki jih obvladuje Predilnica Litija holding d.d. za leto 2023, s poročilom upravnega odbora o preveritvi revidiranega Letnega poročila Predilnice Litija Holding d.d. za leto 2023 in revidiranega uskupinjeno letno poročilo skupine družb, ki jih obvladuje Predilnica Litija holding d.d. za leto 2023, odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2023, seznanitev skupščine z informacijo o prejemkih članov upravnega odbora ter odločanje o podelitvi razrešnice članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju. Informacijo o revizorju za leto 2022 do 2024.
NOVA VIZIJA 08.05.2024 - 11:00 v prostorih notarja Mitja Korenta, Ul. Heroja Staneta 1b, Žalec. AJPES z dne 28.03.2024 objava 6082887 Seznanitev skupščine in sprejem letnega poročila za leto 2023. Delitev dobička. Delitev nerazporejenega dobička preteklih let.

portalov

Tuje novice iz regije

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.