NFD Holding

Delujoče družbe ki plačujejo obresti in glavnice ter ostali upniki niso več varni pred samovoljo in morebitnimi razprodajami DUTB

Glede na vprašanja, ki jih delničarji družbe Sava d.d. (vključno s tistimi, ki smo jih zastopali na aprilski skupščini) zastavljajo Društvu MDS, želimo obvestiti delničarje in zainteresirano javnost, da pripravljamo vložitev naznanitve suma storitve kaznivega dejanja zoper vodstvo DUTB, d.d., zaradi zavajanja javnosti in oškodovanja delničarjev družbe Sava d.d., ki bo vložena v prihodnjih dneh. Hkrati bomo proučili tudi elemente morebitne odgovornosti pristojnega Ministrstva za gospodarstvo, ki je kljub dejstvu, da je Vlada RS sprejela klasifikacijo kapitalskih naložb države, javno podprlo DUTB, d.d., ki je s svojimi dejanji družbo Sava d.d. pahnila v insolventnost ter ji odpira pot za pričetek postopka prisilne poravnave ali stečaja, s tem pa se zmanjšuje tudi vrednost same družbe.

 

Ljubljana, 01. junij 2015


 

Po ocenah strokovnjakov za vrednotenje podjetij gre za zmanjšanje vrednosti za okoli 80 milijonov EUR. Ob tem pričakujemo, da se bodo našim aktivnostim priključili tudi ostali delničarji družbe Sava d.d., zlasti pa Kapitalska družba (KAD), kot bodoči demografski sklad, zaradi posebnih odnosov in odgovornosti do upokojencev.

Nikakor ne moremo razumeti, da je DUTB, d.d. za poplačilo terjatev v višini 40 mio EUR enostransko zaplenila naložbo v delnicah Sava Turizem d.d. v višini cca. 100 mio EUR, s tem pa oškodovala tudi druge upnike in nenazadnje lastnike družbe Sava d.d. Glede na javne izjave predstavnikov DUTB pozivamo Vlado Republike Slovenije, NPU in druge pristojne organe, da v zvezi z elementi protipravnih in protizakonitih dejanj ob dejanjih DUTB nemudoma ukrepajo po uradni dolžnosti.

Nenazadnje gre za prvi tovrsten primer v Republiki Sloveniji, ko DUTB pleni premoženje delujočega podjetja, kot je Sava d.d., ki je ves čas tekoče poravnavala obresti in druge obveznosti do upnika. Zaradi izvedenega dejanja s strani DUTB je posledično ogroženo tudi premoženje Hotelov Bernardin in Istrabenza ter njegovih delničarjev.

 

Poziv predsedniku Vlade Republike Slovenije 

Iz medijev je bilo zaznati, da so bili nekateri predstavniki Vlade RS predhodno seznanjeni z nameravanim dejanji DUTB, zato javno pozivamo predsednika Vlade RS dr. Mira Cerarja, naj pojasni kakšno vlogo in predvsem zakonsko podlago imata pri tem Ministrstvo za finance in Ministrstvo za gospodarski razvoj, da sta o tem bila predhodno seznanjena. Odgovori naj tudi zakaj glede na medijske navedbe DUTB o tem ni bil predhodno obveščen upravljalec državnega premoženja SDH, ki je po zakonu edini pristojen za upravljanje, ali pa je Vlada RS vmes sprejela kak drug dekret, ki ji to omogoča? 

 

Ali bo ATVP preverila izračune DUTB?

Zlasti zanimiva je matematika DUTB pri najavi prevzemne ponudbe za preostali delež v Savi Turizem, d.d., kjer DUTB svojo terjatev v višini 40 mio EUR enostavno deli s številom delnic Save Turizem in ponudi 1,09 EUR na delnico. Dejansko pa bi moral  upoštevati ocenjeno in s strani revizorja revidirano vrednost v višini 93,4 mio, kar pomeni, da si bo na ta način DUTB pridobil 53,4 mio EUR neupravičene premoženjske koristi na račun delničarjev Save, d.d., in seveda tudi drugih upnikov te skupine. Upamo, da bo ATVP tak prevzem preprečila, saj ne odraža dejanskega stanja vrednosti družbe, kot je to že naredila v enem primeru poskusa prevzema po 'prenizki ceni' pred nekaj meseci.

 

NPU naj nemudoma ukrepa po uradni dolžnosti 

Ker pa je tu zaznati elemente morebitnih kaznivih dejanja, ki se jih sankcionira po 211. členu v povezavi z 240. členom KZ-1 (goljufija in zloraba položaja in zaupanja pri gospodarski dejavnosti), pa v Društvu MDS, pričakujemo, da bo NPU nemudoma opravil informativne razgovore z vsemi vpletenimi z namenom pridobitve vseh relevantnih podatkov za nadaljnje ukrepanje v luči medijskih objav o morebitni “vezani trgovini” med predstavniki DUTB ter »morda vnaprej izbranimi interesenti« za nakup Save Turizem oz. hotelov, kot je to zaznati v članku časnika Dnevnik, ki sta ga napisala naovinarja Primož Cirman, Vesna Vuković, z dne 12. maja 2015 z naslovov »Terjatve do ACH v roke investicijske skupine, ki upravlja največji ruski špekulativni sklad«.

Pravne naslednice PIDov in njihovih naslednic finančni holdingi so imele na dan 18.03.2009 kar 485.278 delničarjev

Društvo MDS je po razglastivi najbolj množičnega stečaja (po številu delničarjev), NFD Holdinga, d.d., preverilo, kakšno je stanje nekdanjih pooblaščenih investicijskih družb (PID-ov) in njenih naslednic. Pri tem smo ugotovili, da je bilo na dan 18.03.2009, delujočih 21 finančnih holdingov z 485.278 delničarji. Od tega je v stečaju pristalo 10 finančnih holdingov, ki so imeli 270.137 delničarjev, ki so ostali brez svojega vloženega premoženja v celoti, kar predstavlja 55,67 % vseh delničarjev z dne 18.03.2009. V analiziranem obdobju so le 4 finančni holdingi, ki so imeli skupaj 104.544 delničarjev, le te izplačali, kar predstavlja 21,54 %. Na dan 19.01.2015, pa je delujočih le še 7 finančnih holdingov, ki imajo skupaj 110.597 delničarjev, kar predstavlja 22,79 % delničarjev analiziranega obdobja od 18.03.2009 dalje.

 

Ljubljana, 19. januar 2015

Finančni holdingi v zatonu

Finančni holdingi, ki so pred desetimi leti obvladovali večino slovenskega gospodarstva, tonejo. Po Zvonovih, Infond Holdingu, Maksimi Investu in drugih je šel pred dnevi v stečaj še NFD Holding. Zaradi teh stečajev je bilo opeharjenih več kot 270 tisoč malih delničarjev, na prepihu so se znašla številna uspešna podjetja, ki so na prodaj ali že prodana, večinoma tujcem. O vzrokih in posledicah propadanja finančnih holdingov v Točki preloma 14. 1. 2015 na prvem programu ob 23.05.

Za ogled prispevka v oddaji Točka preloma ki jo vodi novinarka RTV Slovenija 1, Janja Koren, z dne 14.01.2015 ob 23.05 kliknite na sliko ali tukaj.

NFD Holding, d.d. - Kontaktni podatki

NFD Holding, finančna družba, d.d. (oznaka delnice: NF2R)
Trdinova 4
1000 Ljubljana
Telefon: +386 (1) 230 06 00
Faks: +386 (1) 230 06 20
Spletna stran: www.nfdholing.si

NFD Holding v stečaju

Za ogled TV prispevka na RTV Slovenija 1 z dne 06.01.2015, kliknite na sliko ali tukaj.

DATUM: 06.01. 2015; URA: 19.05; ODDAJA: DNEVNIK TV SLOVENIJA 1; NOVINAR: Florjan Zupan, Jelena Aščič

JELENA AŠČIĆ: Ljubljansko okrožno sodišče je objavilo stečaj Holdinga NFD, ker lastniki v treh mesecih po uvedbi prisilne poravnave niso opravili dokapitalizacije. Dobrih 70 tisoč malih delničarjev bo tako ob premoženje, banke pa bodo verjetno same poskrbele za poplačilo, in sicer s prodajo deležev v podjetjih, ki so bili v lasti holdinga. 

FLORJAN ZUPAN: Holding, ki ga je nekdaj obvladoval Stane Valant, ima za skoraj 66 milijonov evrov terjatev, največ do Gorenjske banke, Abanke in Save. Družba je imetnikom terjatev sicer predlagala 8 odstotno poplačilo ali pretvorbo terjatev v kapital, na kar pa banke, predvsem DUTB, niso pristale. Dobrih 70 tisoč malih delničarjev bo tako ob vse premoženje, delnice holdinga so na borzi vredne vsega tri cente.

RAJKO STANKOVIČ (predsednik Društva Mali delničarji Slovenije (MDS): Se moramo pri današnjem stečaju ozreti v leto 2008 in poskusu prevzema Istrabenza in Petrola, v tej bitki je NFD pač podstavil svoja ramena in iz te bitke izšel kot poraženec.

Cinkarna Celje – Delničarjem 10,97 EUR dividende

Delničarji družbe so na današnji 18. redni skupščine skoraj soglasno potrdili vse predlagane sklepe, prav tako pa so po nasprotnem predlogu Slovenske odškodninske družbe, d.d. (SOD), NFD Holding, d.d. ter KD Skladov potrdili delitev skoraj celotnega dobička za leto 2013, kar pomeni da bodo delničarji v 90 dneh prejeli 10,97 EUR bruto dividende na delnico. Društvo MDS je na skupščini zastopalo skoraj 3,5 % glasovalnih pravic.

 

Celje, 03. junij 2014


 

Prodajni postopek je v teku

Po besedah Uprave družbe Cinkarna Celje se je pred nekaj tedni pričel skrbni pregled oziroma 'Due dilligence' tako s pravnega kot finančnega vidika.

 

Delitev celotnega dobička

Delničarji so skoraj soglasno potrdili nasproten predlog SOD-a, NFD Holdinga ter KD Skladov, ki so predlagali, da razdeli 8.912.872,69 EUR dobička, kar znaša 10,97 EUR dividende na delnico, preneseni dobiček pa znaša 3.262,31 EUR.

Svoj nasprotni predlog je podalo tudi Zavod Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD), ki je predlagalo, da se dobiček uporabi za nakup lastnih delnic, pri čemer pa VZMD ni pojasnil namenov za nakup lastnih delnic, ki jih zahteva ZGD-1 in se hkrati niti ni udeležil skupščine, da bi predlog po potrebi dopolnil skladno z ZGD-1 oziroma podal pojasnilo za predlagani sklep.

 

Potrjena razrešnica in imenovan revizor

Skupščina Istrabenza – Po odstopu celotnega NS imenovan nov za 6 let

Današnja skupščina družbe Istrabenz, d.d., je poleg odločanja o razrešnicah in imenovanju revizorja odločala tudi o novi sestavi Nadzornega sveta (NS). Skladno z včerajšnjo objavo na Seo-netu so namreč vsi člani NS podali odstopno izjavo. Društvo MDS je ob siceršnji 69,5 % prisotnosti zastopalo okoli 2 % glasovalnih pravic.

 

Portorož, 28. maj 2014


 

Razrešnica Upravi in NS

Delničarji so se seznanili z Letnim poročilom in hkrati podelila razrešnico dvem sestavam Uprave in pa kar štirim različnim sestavam NS. Vsi so prejeli razrešnico z več kot 98 % večino.

 

Imenovan nov NS

Po odstopu celotnega NS je delničar Sava, d.d. podala nasprotni predlog za izvolitev štirih novih članov NS, prav tako pa je svoj predlog podala Gorenjska banka, d.d., ki je predlagala enakega kandidata kot Sava.

Novi člani NS so tako postali Janko Gedrih, Milan Marinič, Desanka Katič in Denis Tavčar. Njihov mandat traja do maja 2020.

 

Imenovanje revizorja

Melamin – delničarjem 1 EUR dividende, delničarji večinoma ostali brez odgovorov

Današnja štiriurna skupščina Melamina je minila predvsem v znamenju številnih vprašanj delničarjev, ki so ostala brez podrobnejših odgovorov, istočasno pa se je skupščina končala še preden je bil v celoti izčrpan dnevni red, saj predsednik skupščine, Damjan Škofič, ni želel uvrstiti na glasovanje predlog BPH, d.o.o., ampak je skupščina glasovala o predlogu, ki ga je predlagal kar sam predsedujoči. Delničarji bodo po nasprotnem predlogu Sinacte, d.o.o., prejeli 1,00 EUR dividende, potem ko predloga NFD Holding, d.d. in BPH, d.o.o., ki sta predlagala 2,70 oziroma 1,50 EUR dividende nista dobila zadostne podpore. Pooblaščenca Društva Mali delničarji Slovenije (Društva MDS) sta na skupščini zastopala preko 2 % kapitala družbe.

 

Kočevje, 28. avgust 2013


 

Letno poročilo, razrešnica, nagrada NS in dividenda

Potem ko skupščina ni glasovala o nasprotnem predlogu za zamenjavo organov skupščine, saj je bil sprejet predlog Uprave in Nadzornega sveta (NS), je skupščina v okviru 2. točke dnevnega reda odločala o razrešnicah, dividendi ter nagradi NS. K prvotnim predlogom so bili podani številni nasprotni predlogi, vključno s kar tremi nasprotnimi predlogi za dividendo ter predlogi za nepodelitev razrešnice Upravi in NS ter nepodelitev nagrade NS.

Delničarji so na koncu izglasovali razrešnico Upravi in NS in sicer z 54,21 oziroma 52,24 % večino. Prav tako je bila potrjena dividenda, ki znaša 1,00 EUR bruto na delnico, kar predstavlja nekaj manj kot 450.000 EUR dobička, ki je v letu 2012 znašal dobra 1,2 milijona EUR.

Direktor družbe, Srečko Štefanič, ki je za vodenje družbe v letu 2012 prejel več kot 180.000 EUR prejemkov, sprva niti ni želel spregovoriti o poslovanju družbe Melamin v minulem letu, vendar pa je nato na vprašanja NFD Holding, d.d., ter predstavnika Društva MDS, Grege Tekavca, vendar na kratko predstavil poslovanje družbe v letu 2012. Med drugim je izpostavil, da je družba kljub zaostrenim razmeram poslovala pozitivno, predvsem po zaslugi kemične panoge, med tem ko je izrazito problematična lesna panoga, ki že vrsto let beleži padce v prodaji.

Družba se prav tako nahaja v investicijskem ciklu, kar podrobneje pomeni, da bo do marca 2014 družba investirala 4,5 milijona EUR, od tega pa je 1,5 milijona EUR pridobila s strani nepovratnih evropskih sredstev.

 

Poročilo posebnega revizorja brez vseh pojasnil

Ob seznanitvi s poročilom o izvedeni posebni reviziji so delničarji Upravi zastavili celo vrsto vprašanj, na katera pa direktor, g. Štefanič, ni odgovoril, sklicujoč se na 'kvalitetno' pripravljeno poročilo. Čeprav iz poročila, ki ga je pripravila Deloitte revizija, d.o.o., izhaja, da določena dokumentacija ni bila ustrezno pripravljena in posamezni posli niso bili v poslovnem interesu družbe, sta Uprava in NS zavzela stališče, da poročilo ni pokazalo nepravilnosti.

Delničarji tudi niso dobili odgovora, ali je bil predstavnik Deloitta vabljen na skupščino in če da, zakaj se le te ni udeležil, posebej upoštevaje dejstvo, da so delničarji postavili konkretna vprašanja vezana na poročila in odgovorov nanj niso prejeli.

 

Imenovanje revizorja – KPMG revidira Melamin zadnjih 5 let

Skupščina je tudi letos za revizorja potrdila KPMG Slovenija, ki sicer revizijo opravlja neprekinjeno že od leta 2008 dalje. Predstavnik Društva MDS, Grega Tekavec, je NS družbe pozval, da v prihodnjem letu razmisli o zamenjavi revizorja, je pa družba razkrila, da strošek revizije znaša cca. 12.000 EUR.

 

Vložitev odškodninskih tožb v znamenju samovolje predsednika skupščine

Delničar NFD Holding je dnevni red skupščine razširil z točko; 'Pooblastilo za vložitev odškodninskih tožb', v okviru katere je predlagal, da pooblaščena odvetniška pisarna vloži odškodninsko tožbo zoper direktorja družbe, g. Srečka Štefaniča, na osnovi ugotovitev posebne revizije ter ostalih dokazov, ki nakazujejo na oškodovanje družbe.

Melamin, d.d. – skupščina imenovala posebnega revizorja, ki bo napravil kar štiri (4) posebne revizije!?

19. skupščina družbe Melamin, d.d., je bila zaznamovana z štirimi zahtevami za izvedbo posebne revizije, katere bo opravljala družba Deloitte revizija, d.o.o. in sicer po nasprotnem predlogu švicarskega delničarja Luga Audit & Consulting SA. Zahtevo za sklic skupščine in razširitev dnevnega reda je sicer predlagal delničar NFD Holding, d.d., ki pa je kljub 41 % lastništvo bil preglasovan s strani delničarjev, ki so zvesti upravi. Pooblaščenca Društva Mali delničarji Slovenije (Društva MDS) sta na skupščini zastopala nekaj čez 4.000 glasov, kar je na skupščini predstavljalo 1 % kapitala.

 

Kočevje, 06. marec 2013


 

Štiri posebne revizije – Uprava brez odgovorov?!

Uprava, ki jo vodi Srečko Štefanič je na številna vprašanja delničarjev odgovarjala z stavkom, da bo posebna revizija dala obširne odgovore na očitke, ki so bili izpostavljeni pri posamezni zahtevi za imenovanje posebnega revizorja, kar posledično pomeni, da je Uprava zavestno kršila določilo 305. člena ZGD-1; delničarjeva pravica do obveščenosti. Prvi odstavek omenjenega člena je namreč povsem jasen: »Poslovodstvo mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.«

Kljub jasno zastavljenim vprašanjem s strani prisotnih delničarjev, Uprava na niti eno vprašanje ni odgovorila in po vrhu vsega je celo sam predsednik Uprave, kot delničar družbe poudaril, da podpira posebno revizijo, ter ob tem dodal, da »/…/ uprava nič ni delala narobe.«

V Društvu MDS se na osnovi besed Uprave sprašujemo, zakaj vodstvo družbe Melamin ni želelo podajati odgovorov na vprašanja, s čimer bi morda lahko preprečili potrditev kar štirih zahtev za posebno revizijo in s čimer bi lahko družba prihranila stroške, ki jih bo morala plačati revizijski hiši.

Lastniki Save imenovali nove nadzornike, žal stari Upravi podelil razrešnico

Rajko Stanković predsednik Društva MDS je včeraj na skupščini zahteval, da bivša Uprava pod vodstvom Janeza Bohoriča vrne nagrado oz. odpravnino, ki si jo je izplačala ob koncu marca 2011. Zato je upravo pod vodstvom Mateja Narata pozval naj pove ali so bila izplačila zakonita in ali jih lahko izterja nazaj od bivše uprave ali pa tedanjih članov NS, ki so podpisali tako pogodbo, ki je omogočala nagrado oz. odpravnino kljub katastrofalnim poslovnim rezultatom.
 
Brdo pri Kranju, 24. maj 2012

 
Sava v letu 2011 z 156 mio EUR izgube in z aktivnim dezinvestiranjem

Lastniki so se danes seznanili tudi z revidiranim letnim poročilom družbe in skupine Sava za lansko leto ter s tem, da je družba lani ustvarila 156 milijonov evrov izgube. Predsednik uprave Save Matej Narat, ki je vodenje družbe prevzel z lanskim aprilom, nadaljujejo reorganizacijo in racionalizacijo.  Za ogled prispevka Lidije Pak iz TV SLO1, z dne 24.05.2012 pritisnite na sliko ali TUKAJ.
 
Ključno za razdolžitev Save, ki bankam dolguje 400 milijonov evrov, bo dezinvestiranje, v okviru katerega je Sava že prodala nekatere svoje naložbe. V kratkem pa naj bi bila izpeljana tudi že marca dogovorjena prodaja nepremičninskega podjetja Sava IP Zavarovalnici Triglav. Še letos se napoveduje tudi odprodaja uspešnega gumarskega podjetja Savatech, za katerega obstaja veliko zanimanje tako pri strateških kot finančnih vlagateljih. Omenil pa je tudi obujeno idejo o združevanju Abanke Vipe in Gorenjske banke. S tem bo večje dezinvestiranje Save po besedah Narata bolj ali manj končano.
 
Za ogled prispevka Katarine Matejčič iz POPTV za 24ur, z dne 24.05.2012 pritisnite na sliko ali TUKAJ.
 
Nadzorniki izdatno podpirali NFD tudi v letu 2011, Uprava in NS z razrešnicami
 
Prav tako je zahteval od predsednika NS in članov NS da pojasnijo zakaj so v letu 2011 izdatno financirali NFD skupino, katero so sedaj morali slabiti za več kot 40 mio EUR. Pri tem je izpostavil tudi izjemno škodljivo opcijsko pogodbo v Finetolu, ki je šel konec aprila 2012 v stečaj, Sava pa je po tej pogodbi pridobila 8 % delež, ki je danes vreden 0 EUR. Zaradi vsega tega je predlagal posamično poimensko glasovanje in da se bivši Upravi in predstavnikom tedanjega NS ne podeli razrešnica za delo. Enako je predlagal KAD, ki ni imel glasovalnih pravic, a žal s predlogom nismo uspeli, saj je malo več kot 62 % podprlo enotno podelitev razrešnice obema Upravama, NS pa je bil deleže kar 91 podpore.
 
Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.