Analiza stroškov borznih hiš Društva MDS in

pogosta vprašanja o Trgovalnih računih


 

Aktualne novice

Mali delničarji kot skupina postajajo vedno bolj opazen in upoštevanja vreden dejavnik v svetu poslovanja velikih podjetij. To samo po sebi niti ne preseneča, saj lastništvo malih delničarjev v okviru strukture večine velikih uspešnih slovenskih podjetij predstavlja relativno velik lastniški delež. Tako lahko imajo tudi relativno veliko glasovalno moč in neposreden vpliv na odločanje. Vendar morajo za resnično udejanjanje tega potenciala opraviti še en predhoden korak - morajo se organizirati in zato smo ustanovili Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši, ki se je 7.12.2011 na skupščini preimenovalo v Društvo Mali delničarji Slovenije - Small Shareholders' Association of Slovenia (v nadaljevanju Društvo MDS), ki je nevladna organizacija.

V Ljubljani je danes potekala še zadnja letošnja skupščina Elektrodistribucijskih podjetij, Elektra Ljubljana, na kateri so delničarji obravnavali rezulate leta 2016. Pooblaščenca Društva MDS sta na skupščini zastopala več kot 460.000 glasov delničarjev, oziroma 1,26 % glasovalnih pravic na skupščini. Društvo MDS je skupaj z ostalimi delničarji napovedal možnost izpodbijanja sklepa o delitvi bilančnega dobička, sicer pa je bil potrjen predlog SDH, da se za dividendo nameni 0,13 EUR bruto na delnico. Dividenda bo izplačana 11. oktobra 2017.

 

Ljubljana, 11. julij 2017


 

Dividenda 0,13 EUR bo izplačana v sredini oktobra

Skupina Elektro Ljubljana je v letu 2016 dosegla čisti poslovni izid v višini 16,11 milijona EUR, med tem ko je EBIT marža v letu 2016 znašala 20,05 milijonov EUR, v primerjavi z 20,07 milijonov EUR v letu 2015. Družba je sicer dobre 7,8 milijona EUR dobička prenesla v druge rezerve iz dobička, kar pomeni da je kapital družbe na dan 31.12.2016 znašal že 298,83 milijonov EUR. Elektro Ljubljana je povečala tudi investicijska vlaganja, ki so v letu 2016 znašala 32,2 milijonov EUR. Družba v letu 2017 načrtuje 12 milijonov EUR čistega poslovnega izida.

Temu primerno se je zvišala tudi knjigovodska vrednost delnice in sicer na dan 31.12.2016 vrednost delnice znaša 7,64 EUR, med tem ko je preteklo leto znašala 7,38 EUR.

Na skupščini je bil po kar 4 različnih predlogih za delitev bilančnega dobička bil potrjen predlog SDH, da se za dividendo nameni 0,13 EUR bruto na delnico, slabih 250.000,00 EUR pa je bilo prenesenih v naslednje leto. Ker izglasovana dividenda ne dosega 4 % osnovnega kapitala družbe, so delničarji Društvo MDS, G.I. Dakota, KD Group in Adriatic Slovenica napovedali izpodbijanje sklepa o delitvi dobička.

 

Imenovani novi člani NS in potrjen revizor za leto 2017

Za nove člane NS so bili imenovani Andrej Šušteršič, Davorin Dimič in David Valentinčič. Delničarji so hkrati potrdili, da se za revizorja 2017 imenuje družba BDO Revizija, d.o.o., Ljubljana.

 

Sklad lastnih delnic - delničarji niso podlegli pritiskom k razprodaji delnic

V Društvu MDS nas veseli, da delničarji niso podlegli pritiskom in pristali na odkup delnic po bistveno nižji ceni, kot bi bila poštena tržna cena, za delnice Elektro podjetij. Posledično je uprava Elektra Ljubljana od predvidene najvišje kvote (1.740.778 delnic) uspela odkupiti zgolj 22.256 delnic, kar predstavlja 0,057 % osnovnega kapitala. 

V Društvu MDS ocenjujemo da je dobro poslovanje Elektra Ljubljana in posledično dodatna rast kapitala in same knjigovodske vrednosti jasen pokazatelj, da so delnice ELOG vredne več, zato tudi ne moramo pristajati na razlago, da se delnice kupujejo v sklad lastnih delnic z namenom "maksimalizacije vrednosti za delničarje in z namenom povečanja vrednosti premoženja družbe."

Upamo in pričakujemo, da se bodo pogoji za odkup delnic v sklade lastnih delnic v prihodnosti bistveno spremenili, predvsem z vidika razpona cene, po kateri naj bi uprava odkupovala delnice.

Skupščina delničarjev Elektra Gorenjska se je na današnji skupščini seznanila s poslovanjem v letu 2016 in soglasno potrdila izplačilo dividende v znesku 0,12 EUR bruto na posamezno delnico, ki bo po nasprotnem predlogu Društva MDS izplačana že 28.07.2017. Pooblaščenca Društva MDS sta na skupščini zastopala skoraj 220.000 glasov delničarjev, oziroma 1,45 % glasovalnih pravic na skupščini.

 

Kranj in Ljubljana, 7. julij 2017


 

Elektro Gorenjska v letu 2016 ustvarila 6,86 mio EUR - dividenda 0,12 EUR

Čisti dobiček Elektro Gorenjska je znašal 6,86 milijonov EUR, investicije pa so bile izvedene v višini 15,8 milijonov EUR. Zvišala se je tudi knjigovodska vrednost delnice in sicer na dan 31.12.2016 vrednost delnice znaša 8,34 EUR, med tem ko je preteklo leto znašala 8,10 EUR.

Uprava v soglasju z NS večji del čistega dobička razporedila v druge rezerve, zato so delničarji odločali zgolj o delitvi slabe 2,2 milijonov EUR bilančnega dobička. 

V Društvu MDS smo podali nasprotni predlog, da se dividenda, v višini 0,12 EUR namesto 27.09.2017 izplača 28.07.2017, kar so delničarji praktično soglasno potrdili, tako da bodo delničarji dividendo prejeli že konec meseca.

 

Imenovani novi člani NS in potrjen revizor za leto 2017

Za nove člane NS so bili imenovani Franjo Curanović Andrej Koprivec, tedo Djekanović in Samo Logar. Delničarji so hkrati potrdili, da se za revizorja 2017 imenuje družba BDO Revizija, d.o.o., Ljubljana.

 

Sklad lastnih delnic - delničarji niso podlegli pritiskom k razprodaji delnic

Delničarji družbe Krka, d.d., so se na današnji skupščini delničarjev seznanili s poslovanjem Krke v preteklem letu in ob tem potrdili predlagano dividendo v višini 2,75 EUR bruto na delnico. Društvo MDS tako ni uspelo s svojim predlogom, da se za dividendo nameni večji del bilančnega dobička in sicer 3,50 EUR dividende na delnico. Za nova člana Nadzornega sveta (NS) sta bila na predlog SDH imenovana Borut Jamnik in Hans Helmunt Fabri. Pooblaščenca Društva MDS sta na sami skupščini zastopala več kot milijon delnic, kar je predstavljalo 5,50 % glasovalnih pravic.

 

Novo Mesto in Ljubljana, 06. julij 2017


 

Poslovanje Krke slabše kot v letu 2015 - poslovanje zaznamovano z zmanjševanjem cen

Skupina Krka je v letu 2016 ustvarila 1,174 milijarde EUR prihodkov od prodaje izdelkov in storitev, kar predstavlja 1 % rast prodaje v primerjavi z letom 2015. Čisti dobiček leta 2016 znaša 108 milijonov EUR, kar predstavlja več kot 30 % nižji dobiček v primerjavi z letom 2015. Razlog za padec dobička naj bi bil posledica izrazitega zniževanja cen zdravil, hkrati pa naj bi na dobiček vplivale tudi tečajne razlike na trgih, kjer je Krka prisotna.

Krka v letu 2017 načrtuje 1,22 milijard EUR prihodkov in boljši dobiček kot v letu 2016. Samo v prvi polovici leta 2016 je čisti dobiček znašal 91,7 milijonov EUR. Predsednik Uprave, g. Jože Colarič je v okviru predstavitve rezultatov za 2016 poudaril, da niso zadovoljni z rezultati preteklega leta in da je za njimi bilo težko leto.

 

Dividenda v višini 2,75 EUR bo izplačana 20.07.2017

Skupščina je potrdila predlog uprave in NS, da se za dividendo nameni slabih 89 milijonov EUR dobička, kar predstavlja 2,75 EUR dividende na posamezno delnic. V Društvu MDS smo sicer predlagali, da se dividendo nameni slabih 113 milijonov EUR oziroma 3,50 EUR dividende na delnico. Kot navedeno, so delničarji potrdili prvotni predog in se o predlogu Društva MDS ni glasovalo.

 

Imenovana dva nova člana NS

Državni SDH je predlagal razširitev dnevnega reda, v okviru katere je predlagal odpoklic članice NS, Anje Strojin Štampar, po samem sklicu skupščine pa je odstopno izjavo z mesta NS podala tudi Simona Razvornik Škofič. Skupščina je za nova člana NS imenovala Boruta Jamnika in Hansa Helmunta Fabrija.

 

Podeljeno pooblastilo za nakup lastnih delnic in potrjen revizor

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.