Elektro Maribor

Elektro Maribor, d.d. - Kontaktni podatki

Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. (oznaka delnice: EMAG)
Vetrinjska ulica 2
2000 Maribor
Telefon: +386 (2) 220 01 15
Faks: +386 (2) 252 22 41
Spletna stran: www.elektro-maribor.si
 

Finančni podatki o družbi

 

 

Družba:

Elektro Maribor

Oznaka delnice:

EMAG

Borza:

Ni v borzni kotaciji

ISIN koda:

SI0031108580

     
 

Znesek/število

Datum

Osnovni kapital družbe:

139.773.510,00€

31.12.2014

Število vseh delnic:

33.495.324

31.12.2014

Lastne delnice:

    0

31.12.2014

Število delničarjev:

1.320

31.12.2014

Knjigovodska vrednost delnice zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   7,37€

31.12.2014

Knjigovodska vrednost delnice zadnji objavljeni podatek:

   7,45€

30.06.2015

Borzna cena na zadnji dan preteklega poslovnega leta:

 

 

Tržna kapitalizacija

246.860.537,88€

31.12.2014

     

Kontakt za vlagatelje:

 

Telefon:

02 22 00 000

Email:

info@elektro-maribor.si

 

 

Vir podatkov:

Lastni izračuni in podatki

 

 

Opozorilo:

Predstavljeni podatki so informativne narave. Društvo MDS ne odgovarja za točnost podatkov. Za pridobitev uradnih podatkov se obrnite neposredno na družbo.

Odletel tudi Boris Sovič, Elektro Maribor začasno vodi Jože Hebar iz kroga NSi

Medij: Dnevnik (posel)  Avtorji: Igor Selan, Matija Stepišnik, Večer Teme: Elektro distribucija Datum: Četrtek, 11. november 2021 Stran: 10

Boris Sovič ni več predsednik uprave Elektra Maribor. Nekdanjega mariborskega župana iz vrst SD, ki je družbo vodil vse od marca leta 2012, zadnji mandat na čelu družbe pa začel pred letom in pol, je pozno popoldne razrešil nadzorni svet družbe, za njegovo razrešitev so po neuradnih informacijah glasovali štirje nadzorniki, dva sta bila proti. Razrešitev predsednika uprave sicer naj ne bi bila na dnevnem redu seje. Sovič je informacijo o razrešitvi potrdil, za komentarje pa ni bil dosegljiv. Do zaključka redakcije iz družbe tudi niso poslali nobenega uradnega obvestila o razrešitvi.

Vodenje družbe je trenutno prevzel predsednik nadzornega sveta Jože Hebar iz kroga NSi. Hebar je v javnosti poznan kot direktor podjetja Kapsch Slovenija, ki se je pred nekaj leti na Darsovem razpisu neuspešno potegovalo za vzpostavitev sistema elektronskega cestninjenja na slovenskih avtocestah. Trenutno ima svoj s.p., je tudi polovični lastnik mariborskega podjetja Sine, ki je lani ustvarilo nekaj več kot 24 tisoč evrov prihodkov.

Nadzorni svet naj bi Soviča razrešil iz krivdnih razlogov, očitali naj bi mu preplačilo male hidroelektrarne na območju Podvelke in prepočasno izdajanje dovoljenj za priključitev malih sončnih elektrarn na omrežje. Hidroelektrarno Podvelka, ki jo je za 1,8 milijona evrov kupilo hčerinsko podjetje Elektra Maribor Oven Elektro Maribor, naj bi preplačali za kar 600 tisoč evrov, saj naj bi vrednost elektrarne ob postavitvi znašala 1,2 milijona evrov. Sovič je sicer očitke o preplačilu zavrnil že v sredo: »So primeri, ko je tržna vrednost nižja od investicijske, vendar ta ni takšen. Na pričakovanem donosu zasnovana ocenjena tržna vrednost omenjene elektrarne je krepko višja od obeh vrednosti v gornji navedbi. Družba OVEN je za hidroelektrarno na podlagi pridobljene cenitve ponudila ceno, ki je zanjo sprejemljiva spričo pričakovanih donosov. Končna vrednost nakupa je tudi precej nižja od cenitve tržne vrednosti, ki jo je opravil pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin Slovenskega inštituta za revizijo in sodni cenilec za gradbeništvo. O investiciji je bil sproti obveščen tudi nadzorni svet Elektra Maribor,« piše na spletni strani Elektra Maribor.

O načrtih za zamenjavo Soviča se je začelo špekulirati že avgusta, ko je skupščina delničarjev odpoklicala takratna člana nadzornega sveta Alojza Kovšeta in Jožeta Golobiča, namesto njiju pa kot predstavnika kapitala imenovala Jožeta Hebarja in Draga Štefeta.

Skupščina Elektra Maribor odpoklicala 3 člana NS in imenovale nove ter sprejela spremembe statuta

Delničarji družbe Elektro Maribor d. d. so se 16. avgusta  2021 sestali na 27. redni seji skupščine družbe, kjer je bilo zastopanega 83,59  % osnovnega kapitala družbe. Društvo MDS je zastopalo 689.937 delnic oz. 2,46 % prisotnega kapitala na skupščini.

 

Maribor, 16. avgust 2021

 

Sprejete spremembe statuta, ki jih je predlagala Uprava, spremembe Društva MDS so bile zavrnjene samo z glasovi SDH

 

Skupščina je sprejela dopolnitve in spremembe statuta delniške družbe, ki se med drugim nanašajo na dopolnitev dejavnosti družbe, uskladitev statuta z zakonom o gospodarskih družbah, natančnejšo opredelitev pravil izvedbe elektronske skupščine.

 

Društvo MDS predlagalo spremembo 11. člena statuta, žal neuspešno, saj je predstavnik SDH glasoval proti

 

Na predlog Društva MDS skupaj s sopodpisniki je skupščina v okviru sprememb statuta skupščina žal zavrnila predlog spremembe 11. člena, kjer je Društvo MDS, predlagalo, da se najprej zagotovi zadostna višina bilančnega dobička za dividend (v zakonskem minimumu 4 % osnovnega kapitala  - 1. odstavek 399. člena ZGA-1) in šele nato bi lahko Uprava razporejala preostanek sredstev v druge rezerve od dobička, a največ do ½ in ne 2/3 kot do sedaj. 

 

Sklep so podprli vsi prisotni manjšinski delničarji, le predstavnik SDH je bil proti, zato sta Društvo MDS in Odvetnik Matjaž Titan v imenu pooblastiteljev najavila izpodbijanje negativnega sklepa.

 

Skupščina odpoklicala 3 člane nadzornega sveta, 2 nova izvolila in 1 iz prejšnje sestave podelila nov mandat

 

Društvo MDS je nasprotovalo predčasnemu odpoklicu, saj nas domnevni razlogi za to, ki sledijo iz razširitve, ki jo je podal SDH niso prepričali, saj je bilo iz nje zaznati, da dosedanji člani nadzornega sveta kar naenkrat (»čez noč«) niso več dovolj strokovno usposobljeni, pa čeprav so bili prav na predlog SDH pred leti v ta NS tudi imenovani kot kometentni. OČitno je razlog za odpoklic nekje drugje?!

Skupščina je tako z dnem 31. 08. 2021 odpoklicala tri dosedanje člane nadzornega sveta in sicer Alojza Kovšeta, Jožeta Golobiča in Tomaža Orešiča.

Skupščina je imenovala dva nova člane predstavnika delničarjev za štiriletno mandatno obdobje, s pričetkom mandata 01. 09. 2021 in sicer Jožeta Hebarja in mag. Draga Štefeta ter ponovno imenovala za nov 4 letni mandat dosedanjega predsednika nadzornega sveta Tomaža Orešiča.

 

Delničarjem Elektra Maribor 9,86 centov dividende, Uprava Elektra Maribor umaknila točko o spremembah statuta zato več delničarjev napovedalo uveljavljanje ničnosti sklepov skupščine

Na 26. skupščini delničarjev Elektra Maribor, se skupščina seznanila z letnim poročilom, odločila je, da bodo delničarji dobili 9,86 centa na delnico bruto dividende, podelili so razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu (NS) in niso odločali o spremembah statuta, saj je Uprava tik pred skupščino točko umaknila z dnevnega reda, zato smo v Društvu MDS in še nekaj drugih delničarje napovedali ugotavljanje ničnosti skupščine, saj je med drugim tudi Društvo MDS z drugih manjšinskih delničarjev predlagal spremembe statuta v 11. členu, ki sledi zakonski obveznosti donosa v višini 4 % osnovnega kapitala za dividend in šele nato se lahko opravijo razporeditve morebitnih presežkov finančnih sredstev v druge rezerve in to največ do višini ½ in ne 2/3 kot do sedaj. Skupščina je zaradi nasprotovanja delničarja SDH zavrnila tudi Pooblastilo Upravi za pridobivanje lastnih delnic v razponu od 75 % knjigovodske vrednosti (KV) pa do 100 % (KV). Skupščina je tudi izvolila novega člana NS.

 

Maribor, 30.06.2021

 

Poslovanje v letu 2020 s padcem čistega dobička za 27 % in padcem EBIT za 22 %

Skupščina se je seznanila z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2020 z mnenjem revizorja, iz katerega je razvidno, da je družba v letu 2020 poslovala uspešno in dosegla čisti poslovni izid v višini 10.473.594 evrov. Družba je imela konec leta 2020 skupaj 221.067 uporabnikov omrežja, 16.867 km elektrodistribucijskega omrežja, 755 zaposlenih in 700 delničarjev. V letu 2020 je družba v skladu s potrebami uporabnikov realizirala investicijska vlaganja v višini 31.571.377 evrov. Družba je povečala robustnost srednje- in nizkonapetostnega omrežja na 72,7 %, delež v napredni merilni sistem merjenja vključenih uporabnikov na 94,3 % ter za 42 % povečala število mrežno integriranih proizvodnih virov. Z velikim angažmajem zaposlenih in deležnikov je družba tudi v zahtevnih razmerah leta 2020 poslovala uspešno tako v regulirani kot tudi tržni dejavnosti. Zaradi epidemije COVID-19 je Agencija za energijo po navodilu zakonodajalca zmanjšala donos na sredstva iz 5,26 % na 4,13 %, kar je posledično pomenila, da so se prihodki družbe in skupine Elektro Maribor znižali za 3,47 mio EUR. Družba je za investicije namenila 33,5 mio EUR.

Knjigovodska vrednost delnice in sicer na dan 31.12.2020 vrednost delnice znaša 9,05 EUR, med tem ko je preteklo leto znašala 8,883 EUR.

 

Dividenda v višini 9,86 centa bruto bo izplačana 30. septembra 2021

Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2019 znaša 3.290.286,55 EUR in se uporabi za delitev delničarjem družbe. Bruto dividenda na delnico znaša 0,0986 EUR, delničarjem ,ki bodo vpisani v delniško knjigo pri KDD na dan 29.09.2021.

Vnovično zmanjšanje reguliranih prihodkov pa mnenju Društva MDS prinaša v prihodnje:

  • izrazito poslabšanje finančne stabilnosti distribucijskih podjetij,
  • zmanjšanje čistega poslovnega izida za 20 %, torej na raven izpred petih let,
  • znižanje kreditne sposobnosti družb, saj se bo faktor razmerja neto finančni dolg/EBITDA poslabšal na nivo, ki bo družbam otežil pridobivanje tujih virov sredstev financiranja investicij, ki zagotavljajo ekonomsko upravičenost investiranja s tujimi viri,
  • zmanjšanje investicijskih vlaganj v omrežje (popolnoma v nasprotju z Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom, ki predvideva bistveno višji obseg investicij od trenutnih investicijskih vlaganj distribucijskih podjetij),
  • verjetnost kršitve zavez/sodil iz obstoječih kreditnih pogodb tako komercialnih kot EIB.

Zato je Društvo MDS na SDH, Ministrstvo za infrastrukturo in Ministrstvo za finance naslovilo več pobud, da to nelogičnost (zmanjšala donos na sredstva iz 5,26 % na 4,13 %) odpravijo, saj na drugi strani nacionalni energetski program predvideva večkratno povečanje investicij, in tako znižanje ne spodbuja vlaganj.

 

Za investicije Elektra Maribor NEPP predvideva v letih 2021 do 2030. kar 953 mio EUR

Načrt razvoja distribucijskega omrežja za obdobje 2021–2030, katerega podlaga je v letu 2020 sprejeti NEPN, predvideva, da je v naslednjih letih v distribucijska omrežja za električno energijo za področje Slovenije skupaj treba vložiti 4,2 milijarde evrov, od tega družba Elektro Maribor kar 953 milijonov evrov. Uprava Elektro Maribor ocenjuje, da ima zagotovljenih približno 40 % potrebnih virov oz. 381 mio EUR za investicije v tem obdobju. Trenutna zadolženost Elektro Maribor ne omogoča take zadolžitve, saj koeficient neto finančni dolg/EBITDA znaša že 1,20 % in prostora za veliko dodatnega zadolževanja več ni. NEPN predstavlja enega od osrednjih državnih razvojnih projektov.

Prav zato Društvo MDS meni, da breme elektrifikacije ne morejo prevzeti samo EDP-ji s svojimi finančnimi viri,  ampak mora za to sredstva zagotoviti država iz proračuna ali pa iz evropskih strukturnih pomoči za zeleno energijo.

 

Družba Elektro Maribor z novim članom nadzornega sveta

Skupščina je za člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev za štiriletno mandatno obdobje, od 1.9.2021 naprej izvolila Sama Iršiča.

 

Društvo MDS predlagalo ustanovitev Sklad lastnih delnic, žal neuspešno

Delničarjem Elektro Maribor 0,1459 EUR dividende konec septembra 2020

Delničarji družbe Elektro Maribor d. d. so se 30. junija 2020 sestali na 25. redni seji skupščine družbe, kjer je bilo zastopanega 86,83 % osnovnega kapitala. Predsednik Društvo MDS Rajko Stanković je zastopalo 670.800 delnic oz. 2,31 % prisotnega kapitala.

 

Maribor, 30. junij 2020

 

Skupščina se je seznanila z lanskim poslovanjem in podelila razrešnico Upravi in nadzornemu svetu

Matična družba Elektro Maribor je v letu 2019 dosegla čisti poslovni izid v višini 14,3 milijona EUR, med tem ko je EBIT marža v letu 2019 znašala 14,1 milijonov EUR, v primerjavi z 15,7 milijoni EUR v letu 2018. Družba je 9 milijonov EUR dobička namenila za oblikovanje drugih rezerv iz dobička, ki na 31.12.2019 znašajo 64,785 milijonov EUR in dosegajo 46,55 % osnovnega kapitala.

Družba je imela konec leta 2019 skupaj 219.905 uporabnikov omrežja, 16.691 km elektrodistribucijskega omrežja, 755 zaposlenih in 700 delničarjev. V letu 2019 je družba v skladu s potrebami uporabnikov realizirala investicijska vlaganja v višini 32.302.073 evrov, kar je največ doslej. Družba je povečala robustnost srednje in nizkonapetostnega omrežja na 71,5 %, delež v napredni merilni sistem merjenja vključenih uporabnikov na 86,4 % ter za 42 % povečala število mrežno integriranih proizvodnih virov. Družba je tudi v letu 2019 poslovala uspešno tako v regulirani kot tudi tržni dejavnosti, za 3,5 % je povečala vrednost sredstev in dosegla najvišji kosmati denarni tok v poltretjem desetletju.  

Skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2019, s poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila poslovodstva o odnosih s povezanimi družbami, s prejemki članov vodenja in nadzora družbe ter s pravili nadzornega sveta o drugih pravicah uprave.

 

Knjigovodska vrednost delnice je bila 31.12.2019 v višini 8,88 EUR

Knjigovodska vrednost delnice na dan 31.12.2019 vrednost delnice znaša 8,88 EUR, med tem ko je preteklo leto znašala 8,36 EUR. 

 

Agencija za energijo s spremembo akta o omrežnini delničarjem vzela 2,4 mio eur letos in 4 mio EUR lani

Dodajmo še, da je skladno z aktom o omrežnini za leto 2020 priznani reguliran donos na sredstva izračunal na podlagi znižane stopnje donosnosti 4,13 % (do sedaj je bila 5,26 %) in priznane povprečne vrednosti regulirane baze sredstev, kar pomeni, da vlaganja v posodabljanje infrastrukture in izvajanje nacionalne strategije samo iz delniškega kapitala niso ne zadostna ne stroškovno upravičena.

Zato smo  v Društvu MDS opozorili, da mora Republika Slovenija za investicije v omrežje prispeva tudi preko infrastrukturnega in gospodarska ministrstva v okviru razpoložljivih evropskih in drugih spodbud za nove investicije, ne pa samo iz denarnega toka in akumulacije ter zadolževanja elektro distribucijskih podjetij.

V kolikor temu ne bo država namenila dodatnih virov smo predlagali, da Uprava in Nadzorni svet razmislita o predlogu, da se delniške družbe transformira v javno gospodarsko družbo, ob sočasni pošteni rešitvi statusa dosedanjih delničarjev, ki niso iz vrst države in z njo povezanih skladov.

 

Elektro Maribor z več kot 100 milionskimi investicijami po sprejemu NEPN-a?

Še več v Nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu (NEPN) je predvideno za 3 do 4 kratno povečanje obsega vlaganj glede na trenutno stanje, kar pa ni možno zagotavljati iz sredstev družbe. V kolikor bo NEPN uveljavljen bo moral Elektro Maribor za investicije nameniti namesto dosedanjih 32 mio nekaj več kot 100 mio EUR.

 

Izredna revizija še ni povsem zaključena

Skupščina se je seznanila tudi o opravljeni izredni reviziji opredmetenih osnovnih sredstev družbe, pri tem je predstavnica predlagatelja izredne revizije na skupščini povedala, da le ta še ni povsem zaključena, saj predlagatelj meni, da revizija ni bila izvedena skladno s predlaganim sklepom, ki je le to naložil družbi.

 

Delničarji bodo prejeli dividendo v višini 0,1459 EUR na delnico konec septembra 2020

Sprejet je bil predlog, da se celotni bilančni dobiček v višini 4.868.346,25 evra se uporabi za delitev delničarjem družbe v obliki dividend, ki jih bo družba izplačala dne 30. septembra 2020.

Skupščina je potrdila in odobrila delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2019 ter tudi podelila razrešnici upravi in nadzornemu svetu.

 

Osnovni kapital družbe po novem kar 203,93 mio EUR

Društvo MDS in ostali mali delničarji smo nasprotovali spremembam statuta, ki je omogočil dvig osnovnega kapitala, saj družba zaradi spornega določila v 11. členu statuta že do sedaj ni dosegala 4 % donosa za delničarje, sedaj ga bo še težje. Pri tem kot zanimivost povejmo, da imata Krka in Petrol osnovni kapital v všini med 52 in 55 mio EUR.

A ker je Republika Slovenija imela 93.84 % večino na skupščini je bil sprejet predlog o povečanju osnovnega kapitala družbe za 64.785.031,94 evrov, tako da ta po povečanju znaša 203.932.511,50 evrov in je razdeljen na 33.345.302 navadnih imenskih kosovnih delnic.

 

Društvo MDS je predlagalo spremembo 11. člena statuta družbe, ki bi omejilo razporejanje v druge rezerve iz dobička do 1/2

Društvo MDS je predlagalo, da lahko Uprava ali nadzorni svet oblikuje druge rezerve iz dobička v deležu do 1/2 čistega dobička, ki ostane po uporabi  za namene  iz  I. odstavka 230. člena ZGD- 1, razen če druge rezerve  iz dobička že dosegajo polovico osnovnega kapitala ali če bi druge rezerve iz dobička presegle polovico osnovnega kapitala, če bi bilo statutarno pooblastilo za oblikovanje rezerve iz dobička uporabljeno.

V preteklih letih smo zaradi možnosti, da Uprava in nadzorni svet kar 2/3 dobička razporedita v druge rezerve iz dobička nemalokrat delničarji prejeli manjše dividend od zakonskega minimuma, 4 % kar tudi vpliva na vrednost naložbe vseh delničarjev družbe in posledično likvidnost delnice. Nasprotni predlog ni bil sprejet, saj je SDH kot predstavnik države glasoval proti in na skupščini zastopal kar 93,84 % prisotnega kapitala. 

Sprejete pa so bile predlagane spremembe in dopolnitve statuta družbe na temo dopolnitve dejavnosti družbe in možnosti elektronske skupščine.

Elektro Maribor – 0,14 EUR dividende, razširitev dnevnega reda neuspešna

Delničarji so se sestali na skupščini družbe Elektro Maribor, v okviru katere je bila potrjena delitev celotnega bilančnega dobička, ki je v letu 2018 znašal 4,7 milijona EUR. Društvo MDS ni bilo uspšeno s predlogom, da se skrajša izplačilni rok dividende, prav tako pa država, kot glavni delničar ni podprla razširitve dnevnega reda, za odkup lastnih delnic kakor tudi ne za spremembo statuta družbe, ki so namenjene vzpostavitvi prvotnega stanja glede razporejanja dobička v druge rezerve. Pooblaščenca Društva MDS sta na skupščini zastopala preko 700.000 glasov delničarjev, kar je predstavljalo 2,5 % glasovalnih pravic.

 

Maribor in Ljubljana, 28. junij 2019


 

Pozitivno poslovanje v letu 2018

Matična družba Elektro Maribor je v letu 2018 dosegla čisti poslovni izid v višini 14,9 milijona EUR, med tem ko je EBIT marža v letu 2018 znašala 15,7 milijonov EUR, v primerjavi z 14,0 milijoni EUR v letu 2017. Družba je 9,3 milijonov EUR dobička namenila za oblikovanje drugih rezerv iz dobička, ki na 31.12.2018 znašajo 55,78 milijonov EUR in dosegajo 39,90 % osnovnega kapitala.

Temu primerno se je zvišala tudi knjigovodska vrednost delnice in sicer na dan 31.12.2018 vrednost delnice znaša 8,36 EUR, med tem ko je preteklo leto znašala 8,04 EUR.  

Delničarji bodo dividendo v višini 0,14 EUR na posamezno delnico prejeli izplačano 27.09.2019, čeprav smo v Društvu MDS predlagali, da se dividenda izplača že 31.07.2019, saj ni nobene potrebe po tako dolgem izplačilnem roku. Kljub temu se o predlogu Društva MDS ni glasovalo.

 

Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic in spremembe statuta

Kdo bo poleg države solastnik elektrodistribucije? Kitajci, Hrvati, Italijani ...?

Medij: Finance (Dogodki in ozadja)  Avtorji: Tanja Smrekar  Teme:  mali delničarji Datum: Torek, 4. september 2018 Stran: 10

 

Alta bo v imenu manjšinskih lastnikov štirih elektrodistribucijskih podjetij - Elektro Ljubljana, Maribor, Celje in Gorenjska – že ta teden poslala potencialnim kupcem vabilo za nakup njihovih deležev (teaser). In koliko bo naprodaj? »Pričakujemo, da bomo prodali vsaj desetino vsakega podjetja,« pravijo predstavniki prodajalcev.

 

Spomnimo, država ima v elektrodistribuciji, ki sicer šteje za strateško panogo, po 80 odstotkov delnic. Pod 75-odstotni delež, sodeč po sedanji strategiji, ne bo šla.

 

Preostalo imajo zasebniki, med njimi so, kot je pred časom pisal Siol, tudi privatizacijski mogotec Igor LahAdriatic Slovenica (do pred kratkim v lasti KD Group, kupil jih je Generali), Triglav SkladiPetrol, državna Kad in Modra zavarovalnicaDZS pod vodstvom Bojana Petana, posredno Borut Kuharič (nekdanji prvi človek ajdovske Vipe Holdinga), odvetnik Aleš Rojs in Igor Štemberger oziroma borzna hiša Ilirika... V zadnjem času so se, pišejo na Siolu, v lastništvu pojavili tudi za zdaj neznani vlagatelji, ki se skrivajo za fiduciarnimi računi.

 

Kdo so potencialni kupci?

 

Hrvati bi skozi zadnja vrata vstopili v slovensko energetiko

Medij: SIOL Avtorja: Primož Cirman, Tomaž Modic Tema: mali delničarji, Datum: Pet, 24. avg.. 2018 Objava: 12.30 Link do objave: TUKAJ

Hrvatska elektroprivreda pod vodstvom Franeta Barbarića se zanima za vstop v lastništvo slovenskih elektrodistributerjev. 

Hrvaška energetika želi vstopiti v lastništvo slovenskih podjetij za distribucijo električne energije, ki so za državo strateškega pomena.

Hrvaški državni energetski velikan Hrvatska elektroprivreda (HEP) se zanima za lastniški vstop v pet slovenskih podjetij za distribucijo električne energije: Elektro Ljubljana, Elektro Maribor, Elektro Celje, Elektro Primorska in Elektro Gorenjska.

Foto: STAInformacijo nam je danes potrdilo več virov. HEP želi delnice kupovati od manjšinskih delničarjev teh podjetij, ki so se prvič v zgodovini povezali v prodajne konzorcije.

Ti bodo že predvidoma v naslednjem tednu objavili vabilo (teaser v angl.) za prodajo manjšinskih paketov delnic teh podjetij. Naprodaj bo najmanj deset odstotkov Elektra Ljubljana in Elektra Maribor, v preostalih podjetij pa za zdaj nekaj več kot pet odstotkov delnic, a bi se lahko ta delež v prihodnjih tednih še povečal.

Pohod HEP po Sloveniji

Večinski delničar vseh petih elektro podjetij je država, ki ima v lasti 80 odstotkov delnic. Konzorciji malih delničarjev bodo deleže prodajali po načelu zbiranja nezavezujočih ponudb.

HEP je leta 2016 s Slovenskimi železnicami podpisal pogodbo za dobavo električne energije do konca leta 2019 v vrednosti 26,5 milijona evrov. Foto: Slovenske železniceHEP, ki trži hrvaško polovico električne energije iz jedrske elektrarne Krško, je sicer že dodobra prodrl na slovenski trg. V zadnjih letih je pridobil nekaj velikih, tudi državnih odjemalcev, med drugim Mestno občino Ljubljana, Luko Koper in Slovenske železnice. V HEP so se pred leti zanimali tudi za nakup polovičnega deleža v trgovcu z električno energijo Gen-I.

Njihovo ljubljansko podjetje HEP Energija, ki ima dva zaposlena, je v lanskem letu ustvarilo nekaj več kot 34 milijonov evrov prihodkov in minimalni dobiček.

Elektro Maribor – 13 centov dividende in nov NS; Društvo MDS ni uspelo z nasprotnim predlogom o višji ceni za nakupe lastnih delnic

Delničarji Elektra Maribor so se na današnji skupščini delničarjev seznanili s poslovanjem v letu 2017 in ob tem potrdili, da se za dividendo nameni 0,13 EUR bruto na posamezno delnico, ki bo izplačana 28. septembra 2018. Pooblaščenca Društva MDS sta na skupščini zastopala več kot 748.000 glasov delničarjev, oziroma več kot 2,23 % osnovnega kapitala družba. Društvo MDS je v okviru podaljšanja pooblastila upravi za nakup lastnih delnic predlagalo, da bi se delnice odkupovale v razponu od 75 % do 82 % knjigovodske vrednosti delnice, vendar država predloga ni podprla.

 

Maribor in Ljubljana, 28. junij 2018


 

Elektro Maribor v letu 2017 realizirala 13,47 milijonov EUR čistega poslovnega izida

Družba Elektro Maribor d.d. je v letu 2017 poslovala uspešno in realizirala čisti poslovni izid v višini 13.477.945 evrov, kar je največ v zadnjih dveh desetletjih. Načrtovani čisti poslovni izid leta 2016 je bil tako presežen za 14 %. Kot je bilo izpostavljeno med predstavitvijo Letnega poročila za 2017, je čisti poslovni izid glede na načrtovanega boljši predvsem zaradi višjih prihodkov, ki so za 4.325.734 evrov oziroma 5 % višji glede na načrtovane v primerjavi s stroški, ki so glede na načrtovane višji le za 2.517.840 evrov oziroma 4 %. Poslovni prihodki so znašali 82 mio EUR, odhodki pa 68,7 mio EUR.

Temu primerno se je zvišala tudi knjigovodska vrednost delnice in sicer na dan 31.12.2017 vrednost delnice znaša 8,04 EUR, med tem ko je preteklo leto znašala 7,77 EUR. 

 

Sklad lastnih delnic - delničarji niso podlegli pritiskom k razprodaji delnic

V Društvu MDS nas veseli, da delničarji niso podlegli pritiskom in pristali na odkup delnic po bistveno nižji ceni, kot bi bila poštena tržna cena, za delnice Elektro podjetij. Posledično je uprava Elektra Maribor od predvidene najvišje kvote uspela odkupiti zgolj 1.534  delnic. 

Društvo MDS ocenjuje, da dobro poslovanje Elektra Maribor (delnica z oznako EMAG), posledična dodatna rast kapitala ter same knjigovodske vrednosti (konec leta 2017 je znašala 8,04 EUR oziroma 3,5 % več kot v letu 2016) jasno kažejo na to, da so delnice EMAG vredne več. Zato tudi ne moremo pristati na razlago, da se delnice kupujejo v sklad lastnih delnic z namenom "maksimalizacije vrednosti za delničarje in z namenom povečanja vrednosti premoženja družbe." 

 

Društvo MDS s svojim predlogom za odkup lastnih delnic

Kot v revizijskem poročilu ugotavlja Računsko sodišče RS, sedanja ureditev slovenskega energetskega trga ni v skladu z energetsko zakonodajo EU. Najbolj smiselna pot za uskladitev zahteva pridobitev 100 % deleža države v elektro distribucijah, kar je vsebinski razlog za sedanje odkupe lastnih delnic. 

Zaradi prenizkih odkupnih cen je sedanja dinamika odkupa prepočasna, zato obstaja tveganje, da organi Evropske komisije ugotovijo neskladnost ureditve slovenskega energetskega trga z zakonodajo EU z vsemi negativnimi posledicami.

Zato je Društvo MDS na današnji skupščini podalo nasprotni predlog, v okviru katerega je predlagalo, da se upravo družbe pooblasti, da lahko v obdobju od 1.09.2016 do 31.08.2019 kupuje lastne delnice po ceni, ki ne bo nižja od 75 % knjigovodske vrednosti delnice in ne višja od 82 % knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih revidiranih konsolidiranih računovodskih izkazov. 

Delničarji niso podprli nasprotni predlog, katerega namen je bil maksimirati vrednosti za delničarje in povečati vrednost premoženja družbe. Zato še vedno upamo in pričakujemo, da se bodo pogoji za odkup delnic v sklade lastnih delnic v prihodnosti bistveno spremenili, zlasti z vidika razpona cene, po kateri naj bi uprava odkupovala delnice. 

 

Imenovani novi člani NS in potrjen revizor za leto 2018

Delničarjem Elektra Maribor 12 centov dividende - Imenovan nov član NS

Delničarji Elektra Maribor so se na današnji skupščini delničarjev seznanili s poslovanjem v letu 2016 in ob tem potrdili predlog SDH, da se za dividendo nameni 0,12 EUR bruto na posamezno delnico, ki bo izplačana 30.09.2017. Pooblaščenec Društva MDS je na skupščini zastopal več kot 300.000 glasov delničarjev, oziroma več kot 1 % osnovnega kapitala družba.

 

Maribor in Ljubljana, 30. junij 2017


 

Elektro Maribor v letu 2016 ustvarilo skoraj 13 milijonov EUR 

Skupina Elektro Maribor je v letu 2016 dosegla čisti poslovni izid v višini 12,8 milijona EUR, med tem ko je EBIT marža v letu 2016 znašala 13 milijonov EUR, v primerjavi z 12,3 milijona EUR v letu 2015. Družba je sicer slabih 8 milijonov EUR dobička prenesla v druge rezerve iz dobička, kar pomeni da je kapital družbe na dan 31.12.2016 znašal že 260 milijonov EUR.

Temu primerno se je zvišala tudi knjigovodska vrednost delnice in sicer na dan 31.12.2016 vrednost delnice znaša 7,77 EUR, med tem ko je preteklo leto znašala 7,58 EUR. 

 

Sklad lastnih delnic - delničarji niso podlegli pritiskom k razprodaji delnic

V Društvu MDS nas veseli, da delničarji niso podlegli pritiskom in pristali na odkup delnic po bistveno nižji ceni, kot bi bila poštena tržna cena, za delnice Elektro podjetij. Posledično je uprava Elektra Maribor od predvidene najvišje kvote (1.245.273 delnic) uspela odkupiti zgolj 72.753 delnic, kar predstavlja 0,22 % osnovnega kapitala. 

V Društvu MDS ocenjujemo da je dobro poslovanje Elektra Maribor in posledično dodatna rast kapitala in same knjigovodske vrednosti jasen pokazatelj, da so delnice EMAG vredne več, zato tudi ne moramo pristajati na razlago, da se delnice kupujejo v sklad lastnih delnic z namenom "maksimalizacije vrednosti za delničarje in z namenom povečanja vrednosti premoženja družbe."

Upamo in pričakujemo, da se bodo pogoji za odkup delnic v sklade lastnih delnic v prihodnosti bistveno spremenili, predvsem z vidika razpona cene, po kateri naj bi uprava odkupovala delnice.

Na dan 07.06.2017 je v Elektro Maribor okoli 760 malih in manjšinskih delničarjev, ki v lastništvu niso povezani z Republiko Slovenijo in imajo skupaj v lasti skoraj 6 milijonov delnic, kar predstavlja več kot 17 % celotne emisije.

 

Imenovan nov član NS in potrjen revizor za leto 2017

Za novega član NS je bil na predlog SDH imenovan David Klarič, hkrati pa so delničarji potrdili tudi, da se za revizorja 2017 imenuje družba Rating, d.o.o.

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.