Elektro Maribor

Elektro Maribor, d.d. - Kontaktni podatki

Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. (oznaka delnice: EMAG)
Vetrinjska ulica 2
2000 Maribor
Telefon: +386 (2) 220 01 15
Faks: +386 (2) 252 22 41
Spletna stran: www.elektro-maribor.si
 

Finančni podatki o družbi

 

 

Družba:

Elektro Maribor

Oznaka delnice:

EMAG

Borza:

Ni v borzni kotaciji

ISIN koda:

SI0031108580

     
 

Znesek/število

Datum

Osnovni kapital družbe:

139.773.510,00€

31.12.2014

Število vseh delnic:

33.495.324

31.12.2014

Lastne delnice:

    0

31.12.2014

Število delničarjev:

1.320

31.12.2014

Knjigovodska vrednost delnice zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   7,37€

31.12.2014

Knjigovodska vrednost delnice zadnji objavljeni podatek:

   7,45€

30.06.2015

Borzna cena na zadnji dan preteklega poslovnega leta:

 

 

Tržna kapitalizacija

246.860.537,88€

31.12.2014

     

Kontakt za vlagatelje:

 

Telefon:

02 22 00 000

Email:

info@elektro-maribor.si

 

 

Vir podatkov:

Lastni izračuni in podatki

 

 

Opozorilo:

Predstavljeni podatki so informativne narave. Društvo MDS ne odgovarja za točnost podatkov. Za pridobitev uradnih podatkov se obrnite neposredno na družbo.

Delničarjem Elektra Maribor 12 centov dividende - Imenovan nov član NS

Delničarji Elektra Maribor so se na današnji skupščini delničarjev seznanili s poslovanjem v letu 2016 in ob tem potrdili predlog SDH, da se za dividendo nameni 0,12 EUR bruto na posamezno delnico, ki bo izplačana 30.09.2017. Pooblaščenec Društva MDS je na skupščini zastopal več kot 300.000 glasov delničarjev, oziroma več kot 1 % osnovnega kapitala družba.

 

Maribor in Ljubljana, 30. junij 2017


 

Elektro Maribor v letu 2016 ustvarilo skoraj 13 milijonov EUR 

Skupina Elektro Maribor je v letu 2016 dosegla čisti poslovni izid v višini 12,8 milijona EUR, med tem ko je EBIT marža v letu 2016 znašala 13 milijonov EUR, v primerjavi z 12,3 milijona EUR v letu 2015. Družba je sicer slabih 8 milijonov EUR dobička prenesla v druge rezerve iz dobička, kar pomeni da je kapital družbe na dan 31.12.2016 znašal že 260 milijonov EUR.

Temu primerno se je zvišala tudi knjigovodska vrednost delnice in sicer na dan 31.12.2016 vrednost delnice znaša 7,77 EUR, med tem ko je preteklo leto znašala 7,58 EUR. 

 

Sklad lastnih delnic - delničarji niso podlegli pritiskom k razprodaji delnic

V Društvu MDS nas veseli, da delničarji niso podlegli pritiskom in pristali na odkup delnic po bistveno nižji ceni, kot bi bila poštena tržna cena, za delnice Elektro podjetij. Posledično je uprava Elektra Maribor od predvidene najvišje kvote (1.245.273 delnic) uspela odkupiti zgolj 72.753 delnic, kar predstavlja 0,22 % osnovnega kapitala. 

V Društvu MDS ocenjujemo da je dobro poslovanje Elektra Maribor in posledično dodatna rast kapitala in same knjigovodske vrednosti jasen pokazatelj, da so delnice EMAG vredne več, zato tudi ne moramo pristajati na razlago, da se delnice kupujejo v sklad lastnih delnic z namenom "maksimalizacije vrednosti za delničarje in z namenom povečanja vrednosti premoženja družbe."

Upamo in pričakujemo, da se bodo pogoji za odkup delnic v sklade lastnih delnic v prihodnosti bistveno spremenili, predvsem z vidika razpona cene, po kateri naj bi uprava odkupovala delnice.

Na dan 07.06.2017 je v Elektro Maribor okoli 760 malih in manjšinskih delničarjev, ki v lastništvu niso povezani z Republiko Slovenijo in imajo skupaj v lasti skoraj 6 milijonov delnic, kar predstavlja več kot 17 % celotne emisije.

 

Imenovan nov član NS in potrjen revizor za leto 2017

Za novega član NS je bil na predlog SDH imenovan David Klarič, hkrati pa so delničarji potrdili tudi, da se za revizorja 2017 imenuje družba Rating, d.o.o.

Elektro Maribor – Država Vs. Mali delničarji 5-0

Delničarji Elektra Maribor, d.d., so se na današnji 21. skupščini, kjer sta pooblaščenca Društva MDS zastopala 2,76 % prijavljenih glasov, seznanili s poslovanjem družbe v letu 2015. Po nasprotnem predlogu SDH je bil za dividende namenjen celoten bilančni dobiček, ki je v letu 2015 znašal 5,4 milijona EUR. Delničarji bodo tako v 90 dneh prejeli dobrih 0,16 EUR dividende po posamezni delnici. Glavni delničar, Republika Slovenija in v njenem imenu SDH je predlagal, da se upravi podeli pooblastilo za odkup lastnih delnic po cenah od 2,07 EUR do 2,76 EUR, med tem ko smo v Društvu MDS predlagali, da se zgornja cena določi na revidirani knjigovodski vrednosti delnice, to je 7,58 EUR. Podlaga za razpon cene, ki jo je določil SDH ostaja neznanka (!?), saj jo na SDH 'ne smejo' oziroma ne želijo razkriti niti delničarjem niti družbi sami, ki naj bi te lastne delnice odkupovala. V Društvu MDS zato delničarjem odsvetujemo prodajo delnic po tako nizki ceni.

Glede na sprenevedanje države na vseh petih skupščinah elektro distribucijskih podjetij bo Društvo MDS od SDH zahteval razkritje informacije javnega značaja in tako po uradni poti skušal priti do skrivnostnih cenitev, ki so bile plačane z davkoplačevalskim denarjem in uradno ne vemo niti, kdo je te cenitve izvajal, kaj šele koliko je SDH za njih plačal.

 

Maribor in Ljubljana, 31. avgust 2016


 

Poslovanje Elektra Maribor v letu 2015

Skupina Elektro Maribor je v letu 2015 dosegla čisti poslovni izid v višini 11,2 milijona EUR, med tem ko je EBIT marža v letu 2015 znašala 12,2 milijona EUR, v primerjavi z 10,9 milijona EUR v letu 2014. Matična družba Elektro Maribor, d.d. je v letu 2015 zabeležila slabih 5,5 milijona EUR čistega dobička, v primerjavi z 4,5 milijona EUR v preteklem letu in ob tem uprava in NS predlagata, da se 5,36 milijona EUR dobička nameni za izplačilo dividend, slabih 100.000 EUR pa se prerazporedi v druge rezerve.

Delničarji so sprejeli nasprotni predlog SDH, ki je za dobiček razdelil celotni bilančni dobiček, kar pomeni, da točna dividenda znaša 0,1628 EUR bruto na delnico.

 

SODO za leto 2016 še ni podpisal aneksa z EDP-ji 

Kljub temu, da je od pričetka leta minilo 8 mesecev, SODO (Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o.) in EDP-ji (elektro distribucijska podjetja) še niso podpisali aneksa, s katerim bi uredili medsebojne obveznosti in razmerja za leto 2016. Poglavitni razlog za nesklenitev aneksa naj bi bil v tem, da SODO zahteva več sredstev od EDP-jev, kot jih je izračunala pristojna Agencija za energijo. Težave z nedopustnim zaostajanjem podpisa aneksov se ponavljajo iz leta v leto. 

Zato Društvo MDS poziva Ministrstvo za infrastrukturo ter upravljalca Republike Slovenije, SDH, da presekata ta gordijski vozel in zagotovita, da bodo letos, predvsem pa v prihodnje medsebojna razmerja urejena skladno z zakoni, pred pričetkom pogodbenih obveznosti ene ali druge stranke.

 

Sklad lastnih delnic – določena cena po predlogu SDH še vedno brez pojasnjene podlage, cenitve pa naj bi bile izvedeno transparentno, a še vedno ostajajo zaupne!?

Delničarji smo v okviru pooblastila upravi za pridobivanje lastnih delnic, zastavili vprašanja, ki so se nanašala na določitev razpona cene delnice, ki je znašal od 2,07 EUR do 2,76 EUR. Razpon cen temelji na osnovi 'transparentnih cenitev', ki pa žal niso na voljo ne delničarjem družbe, ne poslovodstvu in nadzornemu svetu družbe, niti ni znano kdo je sploh omenjene cenitve izvajal.

Društvo MDS je glede na objavljene informacije s seje NS SDH z dne 21.04.2016 ugotovilo, da je ta 'skrivnostni cenilec' najverjetneje  P&S CAPITAL d.o.o. Dean Mikolič-a, ki naj bi po besedah predstavnice SDH na današnji skupščini, cenitve izdelal za namen odkupa manjšinskih deležev in odkup nelikvidnih delnic, pri tem pa upošteval bodoče dividendne donose in bodoče investicije. Čeprav naj bi ta ukrep dvigoval likvidnost pa se je verjetno pri tem pozabilo, da je v Strategiji upravljanja državnega premoženja, ki jo je sprejel Državni zbor RS zapisano, da naj bi Republika Slovenije pridobila 100 % deleže v vseh infrastrukturnih podjetjih, kar EDP-ji vsekakor so, kar ne more biti minus temveč plus pri morebitnih cenitvah.

Elektro Celje – 0,13 EUR dividende z upanjem na sistemske ureditev izstopa delničarjev v vseh Elektro podjetjih

Delničarji Elektra Celje so se na 20. redni skupščini seznanili s poslovanjem družbe v letu 2014, ki je bilo zaznamovano z žledolom in hkrati tudi vse večjemu porastu konkurentov na trgu z električno energijo. Delničarji so glede delitve bilančnega dobička potrdili nasprotni predlog SDH, da se za dividendo nameni 0,13 EUR, med tem ko se o nasprotnem predlogu Društva MDS ni glasovalo. V Društvu MDS smo sicer predlagali dividendo 0,17, kar je skladno tudi z zakonsko zahtevo o minimalni delitvi 4 % osnovnega kapitala. Posledično so bile na sklep o delitvi dobička napovedane izpodbojne tožbe s strani delničarjev Društva MDS, Vipe Holding, Adriatic Slovenice, GI Dakote ter Ampelus Holdinga. Pooblaščenca Društva MDS sta zastopala 3,28 % osnovnega kapitala.

 

Celje, 31. avgust 2015


 

Sklad lastnih delnic in uvrstitev na borzo zavrnjeni z upanjem na čimprejšnji sistemsko ureditev

Društvo MDS je skupaj z nekaterimi delničarji razširil dnevni red skupščine, katerih namen je bil uvrstitev delnic na borzo kakor tudi pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic. Obe razširitvi nista dobili ustrezne podpore na sami skupščini, je pa predstavnik SDH poudaril, da predlagani vsebini ne nasprotujejo, da pa je potrebno vsebino urediti sistemsko za vseh 5 elektro podjetij.

Izhajajoč iz sprejete Strategije o upravljanja kapitalskih naložb države mora namreč država konsolidirati lastništvo v Elektro podjetjih, kar pomeni da bodo delničarji vendarle dobili možnost izstopa po pošteni ceni.

V Društvu MDS smo sicer predstavnika SDH vprašali, če lahko to sistemsko ureditev pričakujemo na naslednjih skupščinah; torej v letu 2016, vendar natančnega odgovora nismo dobili, saj pooblaščenec teh informacij ni imel. Vsekakor si bomo v Društvu MDS prizadevali, da se najde sistemska rešitev ki bo vodila k maksimiranju cene delnice vsakega Elektro podjetja in to v kar najkrajšem možnem času.

 

Žledolom povzročil za 6,15 milijonov EUR škod

Elektro Celje je iz naslova žledoloma utrpela za 6,15 milijonov EUR škod pri čemer je iz zavarovalnice prejela povrnjenih 2,01 milijona EUR ob siceršnji letni premiji, ki za infrastrukturo znaša okoli 700.000 EUR. 

 

SODO Elektru Celje dolžan več kot 4 milijone EUR

Delničarjem Elektra Maribor 0,12 EUR dividende

Delničarji Elektra Maribor so se na današnji skupščini seznanili s poslovanjem Elektra Maribor v letu 2014 in med drugim izglasovali dividendo v višini 0,12 EUR za posamezno delnico. Delničarji bodo dividende prejeli v roku 90 dni. Uprava in NS sta sicer predlagala dividendo v višini 0,11 EUR, v Društvu MDS pa smo predlagali delitev celotnega dobička, kar bi znašali 0,135 EUR dividende na posamezno delnico. Delničarji so na koncu potrdili predlog SDH, v višini 0,12 EUR.

 

Maribor, 30. junij 2015


 

Napovedana možnost izpodbijanja sklepa o delitvi dobička

V Društvu MDS smo mnenja, da bi morala družba razdeliti celoten dobiček v obliki dividend, zaradi česar sta pooblaščenca Društva MDS napovedala možnost izpodbijanja sprejetega sklepa. Potrjen je bil sicer predlog države oziroma SDH, v višini 0,12 EUR dividende.

Pooblaščenca Društva MDS sta sicer na skupščini zastopala kar 4,3 % glasovalnih pravic.

 

Potrjeni sklepi Uprave in NS

Delničarji so potrdili vse preostale sklepe, ki sta jih predlagala Uprava in NS, z izjemo 5. točke dnevnega reda, ki se je nanašala na zavarovanje odgovornosti članov organa vodenja in nadzora, kjer so se delničarji zgolj seznanili z namero o zavarovanju odgovornosti.

Elektro Maribor z novimi predstavniki v NS

Delničarji družbe Elektro Maribor, d.d. so se danes sestali na svoji 19. skupščini družbenikov, na kateri so odločali o spremembi statuta ter imenovanju članov Nadzornega sveta (NS). Za nove člane NS so bili imenovani Tomaž Orešič, Mateja Čuk Anžlovar in Ciril Pucko, med tem ko nasprotni predlog Društva MDS ni bil uvrščen na glasovanje, saj se je prvotno glasovalo o predlogu države oziroma Slovenskega državnega holdinga, d.d. (SDH). Na skupščini je bilo sicer zastopano 82,32 % osnovnega kapitala, pooblaščenec Društva MDS pa je na skupščini zastopal preko 400.000 glasov.

 

Maribor, 12. december 2014


 

Sprememba statuta

V okviru spremembe statuta je pooblaščenec Društva MDS, Upravi in NS zastavil vprašanja v zvezi s predlagano spremembo statuta, ki po novem daje možnost Upravi, da s soglasjem NS prodaja infrastrukturne objekte. Predsednik Uprave je v okviru odgovor pojasnil, da Uprava nima namena prodajati omenjenih objektov, da pa imajo trenutno zgolj en primer, kjer želi uporabnik odkupiti transformatorsko postajo, med tem ko drugih tovrstnih primerov ni.

Delničarji so predlagane spremembe sprejeli, skupaj z ostalimi predlogi, ki jih je podal SDH, med tem ko se o predlogu Društva MDS ni glasovalo. Društvo MDS je sicer predlagalo, da soglasje za prodajo ali odsvajanje infrastrukturnih objektov daje skupščina in ne NS, prav tako pa je vprašljiva sama veljavnost sprememb statuta, saj trenutno še vedno velja Uredba o energetski infrastrukturi.

 

Imenovanje članov NS

Delničarji Elektra Maribor razdelili ves dobiček

Današnje skupščine Elektro Maribor, d.d. se je udeležilo 83,01 % kapitala, pooblaščenca društva MDS pa sta zastopala več kot 50 delničarjev oziroma preko 2 % prisotnega kapitala. Skupščina se je seznanila z letnim poročilom uprave o poslovanju v letu 2013, podelila razrešnice nadzornemu svetu in upravi, ter na podlagi nasprotnega predloga SDH, d.d. in KAD, d.d. izglasovala višjo dividendo (0,09 EUR bruto) od prvotno predlagane dividende v višini 0,07 EUR bruto. Izglasovane so bile tudi spremembe statuta družbe ter izbran revizor za leto 2014.

 

Maribor, 27. junij 2014


 

Predsednik uprave družbe Elektro Maribor, d.d., mag. Sovič je med predstavitvijo letnega poročila za poslovno leto 2013 izpostavil ključne dogodke, ki so vplivali na poslovanje družbe ter posledično tudi na čisti dobiček družbe. Dobiček družbe v letu 2013 se je v primerjavi z rezultatom iz leta 2012 povečal za slabih 0,5 mio EUR, družba pa je tudi izvedla večino zastavljenih poslovnih ciljev.

SDH, d.d. in KAD, d.d. sta na sami skupščini vložila nasprotni predlog glede višine dividende. Namesto sprva predlaganih 0,07 EUR bruto dividende sta predlagala izplačilo dividende v višini 0,09 EUR bruto na delnico. Nasprotni predlog je bil soglasno izglasovan.

Skupščina se je seznanila in odločala o predlaganih spremembah statuta družbe. Rajko Stanković - predsednik Društva MDS, kot edini razpravljavec ob tej točki dnevnega reda, je izpostavil neusklajenost predlaganih sprememb statuta z določili ZGD-1 o enakomerni obveščenosti delničarjev, saj spremembe statuta v predlagani obliki dajejo prednost le največjemu delničarju, kar je v nasprotju s prej omenjenim določilom zakonodaje. Kljub temu je skupščina izglasovala predlagane spremembe statuta s 97,94 % glasov prisotnega kapitala, sklepu pa je nasprotovalo 2,06 %.

Delničarjem Elektra Maribor 9 centov dividende, na predlog SOD imenovan nov NS

Na današnji skupščini Elektra Maribor, d.d., sta pooblaščenca Društva MDS zastopala več kot 400.000 glasov malih delničarjev, kar je na skupščini predstavljalo več kot 1,5 % glasovalnih pravic. Skupščina je potrdila nasprotni predlog Slovenske odškodninske družbe (SOD), da se za dividendo nameni 9, namesto 7 centov bruto dividende. Prav tako je skupščina na predlog SOD potrdila nove člane nadzornega sveta (NS) in sicer Romana Ferenčaka, Dušana Mohorka, Franca Pangerla in Andrejo Katič. Člani NS nastopijo mandat 01.09.2013, saj prejšnjemu NS mandat poteče 31.08.2013.

 

Maribor, 28. junij 2013


 

Skupščina potrdila letno poročilo in razrešnico Upravi ter NS

Skupščina se je med drugim seznanila z Letnim poročilom za leto 2012 in v okviru razprave je Grega Tekavec, izvršni sekretar Društva MDS, prosil za dodatne informacije v zvezi z odprtim sodnim sporom z nekdanjim direktorjem, Andrejem Kosmačinom. Družba je namreč po informacijah Društva MDS, izgubila spor na prvostopenjskem sodišču, pritožba pa je v teku.

Prav tako so bila na skupščini zastavljena vprašanja v zvezi s poslovanjem NS, saj naj bi na sejah NS prisostvoval odvetnik iz Ljubljane, g. Prelesnik in za udeležbo na sejah prejema tudi honorar, čeprav naj bi po Poslovniku o delu NS, na sejah lahko bili prisotni le člani NS, po potrebi člani revizijske komisije in člani Uprave, če so seveda vabljeni na sejo. Uprava se je zavezala, da bo odgovore poslala vsem prisotnim delničarjem najkasneje v 30 dneh, zato bomo o tem v Društvu MDS še poročali.

Uprava v obeh sestavah, tako pod vodstvom Silve Ropoše, kakor pod vodstvom mag. Borisa Soviča je prejela soglasno razrešnico, med tem ko je NS prejel razrešnico z 98 % večino.

 

Predsednik NS s svojim podjetjem med neplačniki omrežnine?!

Društvo MDS podpira pobudo Ministra Zvonka Černača za prenovo posebne kolektivne pogodbe v energetiki

V Društvu Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) podpiramo namero Ministra za infrastrukturo in prostor mag. Zvonka Černača, da prenovi posebno kolektivno pogodbo v elektroindustriji, ki je bila v preteklosti nemalokrat 'cokla' v odnosih med delničarji, poslovodstvom in sindikati. Če se spomnimo je nedorečenost oz. različno razumevanje določil posebne kolektivne pogodbe za energetiko delničarje v Elektro Primorska brez potrebe stala preko 100.000 EUR, (zaradi 'trmoglavosti' sindikata) večkrat pa je posebna kolektivna pogodba bila uporabljena tudi kot grožnja »z električnim mrkom«, kar ni dopustno in bi bilo potrebno po prepričanju Društva MDS to tudi z zakonom prepovedati.

 

Ljubljana, 12.  marec 2012


 

V Društvu MDS zato pozivamo vodstvo sindikata in vse njegove sindikalne zastopnike v energetiki naj v konstruktivnem vzdušju s pristojnimi službami ministrstva preverijo vse zapisane pravice in dolžnosti in naj bodo le te po novem odvisne predvsem od poslovnega rezultata. Prav tako naj se jasno izračuna model morebitnega nagrajevanja in naj se jasno opredelijo mirne rešitve v primeru spora (arbitraža) in naj stavka ostane le kot skrajno sredstvo sindikalnega boja.

Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) je danes v DZ RS poslalo predlog amandmajev k Zakonu o energetiki, saj bodo spremembe energetskega zakona že to soboto na dnevnem redu v DZ RS

V Društvu Mali delničarji Slovenije, ki že več kot tri leta aktivno sodeluje na skupščinah Elektro distribucije in na skupščinah združuje med 4 in 12 % malih delničarjev, menimo, da bi bil morebitni sprejem dikcije 72.a člena  v povezavi z 57 točko 4. člena, kot je ta trenutno predlagan, za delničarje Elektro-distribucijskih podjetij škodljiv in jim bi povzročil finančno škodo.

Potencialni obseg finančne škode na letnem nivoju ocenjujemo za vseh pet Elektro podjetij med 8,5 in 10 milijonov EUR, od tega med 1,7 do 2,05 milijona EUR odpade samo na male in manjšinske delničarje, ki so 20,5 % lastniki v vseh petih Elektro distribucijskih podjetjih. V ta namen je Društvo MDS danes poslalo vodjem poslanskih skupin prošnjo, da podprejo amandma in z njim preprečijo oškodovanje malih delničarjev, ki bi lahko nastalo.

 

Ljubljana, 26. januar 2012


"Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona - predlog za obravnavo zakona po nujnem postopku", Številka: 007-336/2011/30, Ljubljana, dne  09. 01. 2012, EVA 2011-2111-0076 (v nadaljevanju: gradivo)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona, ki je trenutno v obravnavi, dodaja v 23. členu (gradivo, stran 66) Energetskemu zakonu novi 72.a člen, ki se  glasi:

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.