Organi Društva MDS

NatisniNatisni

predsednik Društva Mali delničarji Slovenije

 

Rajko Stanković, rojen 1968 leta v Postojni, je leta 1996 diplomiral na Upravni fakulteti v Ljubljani in si pridobil naziv višji upravni delavec. V času izobraževanja se je ukvarjal z organiziranjem prireditev in kasneje tudi politično deloval kot predsednik MLD v Ljubljani ter generalni sekretar MLD podmladka liberalnih demokratov na republiškem nivoju do leta 1994.

Bil pa pa je tudi podpredsednik in poslanec študentskega parlamenta ŠOU v Ljubljani, v katerem je deloval tri leta. 

Od leta 1994 do 1996 se je zaposlil kot vodja vseh treh begunskih centrov v Ljubljani (Roška, Vič, Šmartinska) in vodil 40 zaposlenih in skrbel za oskrbo 2.000 beguncev iz BIH. Od septembra 1996, pa do junija leta 2001 pa je delal kot referent za logistiko in repatriacijo ter vodja financ na Uradu Vlade RS za priseljevanje in begunce. Sodeloval je tako z IOM, UNHCR, kakor tudi s tujimi veleposlaništvi ter nevladnimi organizacijami. Od leta 1999 dalje, ni več član nobene politične stranke v RS.

Od julija 2001 do oktobra 2006 je bil zaposlen kot samostojni podjetnik, od novembra 2006 do konca leta 2008, pa  je bil zaposlen kot generalni sekretar oz. poslovni sekretar v Vseslovenskem združenju malih delničarjev (VZMD).

Aprila 2009 se je odločil, da bo 'pot' zaščite malih delničarjev nadaljeval samostojno, zato je eden izmed glavnih ustanoviteljev Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši.

V prostem času se je aktivno vključeval v delo Sveta staršev Vrtca Trnovo, kjer je opravljal funkcijo predsednika Sveta staršev v šolskem letu 2009/10 in 2010/11. Konec leta 2016 je bil drugič izvoljen za predsednika Sveta Zavoda Vrtca Trnovo, ki jo je opravljal do konca septembra 2020. Od oktobra 2020 je član Sveta staršev Gimnazije Antona Aškerca, od oktobra leta 2022 pa tudi predsednik Sveta staršev Gimanzije Antona Aškerca in član Sveta Šolskega centra Ljubljana.
 
Prav tako pa je bil aktiven v Aktivu Svetov staršev ljubljanskih vrtcev, ki se je ustanovil leta v začetku leta 2011. V šolskem letu 2011/12 pa je svoje  aktivnosti na področju šolske problematike nadaljeval in se vključil v delo Sveta staršev Osnovne šole Trnovo, kjer je v šolskem letu 2012/2013 prvič, v šolskem letu 2014/2015 pa drugič, izvoljen za 2 letni mandat, kot eden od treh podpredsednikov Sveta staršev OŠ Trnovo in je to funkcijo opravljal do konca šolskega leta 2015/2016.
 
Od novembra 2009 pa do 26. junija 2010, pa je bil tudi član dvanajst (12) članskega posvetovalnega telesa Vzajemne d.v.z. katerega je vodil predsednik izredne Uprave Vzajemne, d.v.z., Dušan Kidrič. 
 
Od maja 2010 pa do marca 2012 je bil član delovne skupine (7 staršev iz celotnega območja RS) za organizirano uresničevanje interesa staršev na področju vzgoje in izobraževanja v vrtcih pri MŠŠ - Direktoratu za vrtce in osnovno šolo, ki ga je pod ministrovanjem Igorja Lukšiča vodil generalni direktor Boris Černilec. 
 
Poleg svojih organizacijskih, koordinacijskih in vodstvenih sposobnosti, si je v letih od 2006 do 2009 nabral številna znanja iz gospodarskega področja, posebej kar zadeva upravljanje in strukturo delniških družb in delničarstva na splošno. Njegova aktivna vloga pri varstvu malih delničarjev vse od leta 2006 dalje in pa njegova želja po pomoči malemu človeku se odraža tudi v njegovi požrtvovalnosti in odrekanju.
 
Od 13. junija 2013 do 12. junija 2017 je bil član NS Zavarovalnice Triglav, d.d., in član revizijske komisije NS Zavarovalnice Triglav, d.d., od julija 2014 do oktobra 2022 je bil član NS Žito, d.o.o. (prej d.d.), in član revizijske komisije NS Žito, d.o.o. (prej d.d.). Od 13.12.2017 do 13.12.2021 je bil tudi član v NS Unior, d.d. in član in podpredsednik revizijske komisije NS Unior, d.d. Dne 25. avgusta 2023 pa je nastopil mandat kot član in podpredsednik NS Elektro Gorenjska in član revizijske komisije Elektro Gorenjska. Od 5. marca 2024 dalje pa tudi član nadzornega sveta KDD, d.d.

  

izvršni sekretar Društva Mali delničarji Slovenije

 

Grega Tekavec, rojen leta 1986 v Ljubljani, je leta 2005 uspešno zaključil izobraževanje na Gimnaziji Ljubljana - Šiška ter z odličnim uspehom na maturi pridobil naziv gimnazijski maturant. Študij je nadaljeval na Fakulteti za družbene vede, smer Evropske študije - družboslovni vidiki, kjer je uspešno zaključil dodiplomski študij in pridobil naziv diplomant evropskih študij.

Že kot gimnazijec je preko študentskega servisa opravljal različna dela, med drugim je bil zaposlen tudi na Pošti Slovenije. Na fakulteti je sprva delal v podjetju Rutar Ljubljana, nato pa je v letu 2007 začel delati na Vseslovenskem združenju malih delničarjev (VZMD). Tam je bil zaposlen vse do julija 2009, v tem času pa si je pridobil številna znanja v povezavi z gospodarstvom in delničarstvom. Hkrati je občasno opravljal razna dela na sami fakulteti, med katere sodi anketiranje, računalniška dela in tutorstvo.

Jeseni leta 2009 je začel delati pri Društvu - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši, kjer je bil na decembrski skupščini 2009 in ponovno decembra 2011 izvoljen za izvršnega sekretarja Društva Mali delničarji Slovenije. Dne 28. maja 2012 je postal član Nadzornega sveta v Družbi za spodbujenaje Triglavskega narodnega parka, d.d. (Družba TNP, d.d.). Od 19. novembra 2012 do 28. maja 2015 pa je opravljal funkcijo predsednika Uprave v Družbi TNP, d.d. Od meseca marca 2015 dalje opravlja tudi funkcijo člana upravnega odbora družbe Marles, d.d. Od julija 2019 pa je zaposlen na mestu izvršnega direktorja v podjetju Velo d.d.

 

člani Izvršnega odbora Društva Mali delničarji Slovenije

 

Prof. dr. Simon Čadež, preizkušeni računovodja, je predstojnik Inštituta za računovodstvo in revizijo na Ekonomski Fakulteti Univerze v Ljubljani. Napisal je vrsto znanstvenih in strokovnih del s področij računovodstva in strateškega managementa, znanje s teh področij pa posreduje študentom Ekonomske fakultete in Fakultete za matematiko in fiziko. Je član Evropskega (EAA) in Avstralskega (AFAANZ) združenja računovodij in finančnikov.

Poleg akademskega dela aktivno sodeluje tudi v širšem družbenem okolju. Je član poravnalnega odbora po 609. členu ZGD-1 za preizkuse menjalnih razmerij pri lastniškem preoblikovanju družb ter predsednik komisije za vodenje postopka prodaje kapitalskih naložb v Družbi za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka. Je tudi aktiven vlagatelj v vrednostne papirje domačih in tujih izdajateljev.

 

 

mag. Adolf Zupan je magister pravnih znanosti z bogatimi izkušnjami na področju telekomunikacij, saj je bil dolgoletni pomočnik generalnega direktorja PTT podjetja Slovenije, od leta 1993 pa direktor tedanje PTT Slovenija. Po ločitvi Pošte in Telekoma Slovenije je leta 1995 prevzel mesto generalnega direktorja Telekoma Slovenije, ki ga je uspešno vodil do leta 1998. Nato je ostal zaposlen v družbi kot svetovalec uprave. Oktobra 2001 ga je nadzorni svet z 90 % večino ob enotni podpori delavcev na javnem razpisu izbral izmed petih kandidatov za predsednika uprave družbe, a sta bila postopek izbora in razpis pozneje razveljavljena, saj se je nekdo očitno ustrašil kompetentnega kadra na vrhu Telekoma Slovenije.

Zato se je odločil, da sprejme nov izziv in septembra 2002 je postal predsednik Uprave Zavarovalnice Tilia d.d., Novo mesto, ki jo je uspešno vodil do konca leta 2006, ko je odstopil in odločil za samostojno pot poslovnega svetovanja.

 

Gordan Šibić je mali delničar in vlagatelj v številnih podjetjih, strokovnjak s področja investicijskih financ in računovodstva, ter starosta borcev za pravice malih delničarjev.

Že v daljnem letu 2001, ko v Republiki Sloveniji še ni bilo organizacije, ki bi se sistematično ukvarjala z zaščito malih delničarjev je z serijo tožb nastopil proti velikim delničarjem.

Bil je prvi, ki se je leta 2001 uprl prvi zlorabi instituta lastnih delnic, ki je omogočila prevzem družbe. Njegovo zasebno podjetje Fi_com, d.o.o., je po sedmih letih pravdanja (januarja 2008) vendarle dosegel, da je višje sodišče v Ljubljani s pravnomočnim sklepom odločilo, da je bil skupščinski sklep iz leta 2001 o umiku lastnih delnic ničen, o drugih skupščinskih sklepih pa bi moralo vnovič odločati sodišče prve stopnje. Ob mediaciji predsednika Društva MDS je bil sklenjena izvensodna poravnava in dogovor med BTC in Gordanom Šibičom marca 2010, ko je slednji tudi umaknil vse tožbe zoper BTC, d.d., saj stvari le niso bile tako črno belo kot so izgledale ob vložitvi tožb. Še enkrat se je izkazalo, da je dogovor vedno možen, če je le kanček pripravljenost na popuščanje na obeh straneh.

 

Izvršni direktor Društva Mali delničarji Slovenije

                                                                                        

Ljubiša Stanojević, rojen 1969 je leta 1995 diplomiral na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani in si pridobil naziv univ. dipl. inž. arhitekture.  

Od leta 1996 do 2003 je samostojno delal v arhitekturi, gradbeništvu, prostorskem načrtovanju, oblikovanju, tehničnem in poslovnem svetovanju, trgovini ter marketingu.

V tem času je ustanovil in vodil mikro družinsko podjetje za arhitekturo, poslovno in tehnično svetovanje, ter pričel spoznavati pomen podjetništva in delničarstva. Od 2003 do 2006 je bil zaposlen v javnem sektorju (Upravna enota Ljubljana, Agencija za radioaktivne odpadke) na različnih nalogah.  Med leti 2007 in 2008 se je vrnil v projektivo, kratek čas delal na Mestni občini Ljubljana, kasneje pa odločil za nadaljevanje samostojne strokovne poti, kot samostojni projektant, svetovalec in predavatelj na področju arhitekture, investicijskega inženiringa, tehničnega in poslovnega svetovanja, ter trajnostnega razvoja.

Je eden od treh ustanovnih članov Društva MDS, ki se udeležuje številnih skupščin d.d., kot pooblaščenec delničarjev. Avgusta 2010 je kot predstavnik 10.000 malih delničarjev bil izvoljen tudi za člana nadzornega sveta v družbi Sklad za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka, ki se je nato preimenoval v Družbo za spodbujanje Triglavskega narodnega parka. Kot nadzornik je eden glavnih protagonistov, ki je uspel prepričati ostale člane NS, da se odpravi krivično vinkulacijo delnic in izboril možnost, da bodo zaradi težkih gospodarskih razmer in negotovega razvoja delničarji te družbe vsaj delno poplačani iz denarja, ki ga bo družba pridobila z postopkom odprodaje kapitalskih naložb. Mandat nadzornika je zaključil 28. maja 2012. Od februarja 2011 do aprila 2013 je opravljal tudi funkcijo direktorja v logističnem podjetju od meseca marca 2015 do marca 2020 pa je opravljal funkcijo člana upravnega odbora družbe Marles, d.d.

Ni član nobene politične stranke.

 

člani Nadzornega odbora Društva Mali delničarji Slovenije

  

Anton Žibert je mlad upokojenec in mali delničar v več podjetjih in ima bogate izkušenj na področju zaščite malih delničarjev, saj je uspešno pripeljal male delničarje LIP RADOMLJE, ki so bili neorganizirani in prepuščeni samovolji direktorja iz izgubljene situacije do združitve v OMD in nato uspešne odprodaje delnic. Ob tem uspešnem projektu je potrebno poudariti, da je aktiven tudi na področju športnih dejavnosti, kakor tudi družbeno aktiven na različnih področjih, kjer nesebično deli svoje bogate izkušnje z drugimi.

V času aktivnega dela je bil tudi več kot 10 let član nadzornega sveta, zadnjih 20 let delovne dobe pa je delal na dveh vodilnih delovnih mestih, bil je direktor splošno kadrovskega sektorja in direktor splošnega sektorja.
 

Danilo Dujović je mali delničar in vlagatelj v številnih podjetjih. Je tudi direktor zasebnega podjetja, ki se ukvarja z investicijskim in finančnim vlaganjem v vrednostne papirje tako doma, kot tudi v tujini. Je tudi eden od vodilnih članov OMD Elektro podjetij pri Društvu MDS in vodja OMD Pivovarne Laško pri Društvu MDS. Z svojim strokovnim znanjem in poznavanjem razmer na kapitalske trgu, daje pomemben prispevek pri delu Društva MDS. Njegove izkušnje in poznavanje delovanja trga nesebično deli z ostalimi člani in z veseljem priskoči na pomoč s strokovnim finančnim mnenjem.

 

Goran Gojkovič je podplomski specialist managementa in absolvent na magisterskem študiju z bogatimi vodstvenimi izkušnjami (zunanja trgovina Žito, vodenje in nadzor hčerisnkih družb, vodenje logistike v Elan Begunje, vodenje projetkov, članstva v Nadzornih  svetih Velana in Vipa Holdnig).  

V Skupini Žito je delal v Zunanji trgovini  na uvozu. Kasneje je postal tudi vodja izvoza in odgovoren za poslovanje hčernskih družb v tujini. V 2008 in 2009 je opravljal funkcijo vd direktorja hčerinske družbe v Beogradu in bil odgovoren za poslovanje hčerinskega podjetja v Zagrebu. 

Od leta 2011 do 2013 je delal v Elan Begunje kot vodja logistike, od leta 2013 do 2016 je delal kot vodja komerciale za Vočar d.o.o., od leta 2016 pa je zaposlen kot vodja transporta in logistike v Žito d.o.o.

Od leta 2012 je član nadzornega sveta Vipa Holding in od leta 2021 tudi član NS Žito d.d.

 

člani Častnega razsodišča Društva Mali delničarji Slovenije

 

Dr. Boštjan Udovič, rojen 2. 9. 1980, je doktor mednarodne ekonomije in strokovnjak za gospodarsko diplomacijo. Ima vrsto izkušenj in znanj s področja mednarodne ekonomije. Trenutno je zaposlen na Fakulteti za družbene vede, Univerze v Ljubljani kot asistent za področje mednarodnih odnosov. Je avtor več strokovnih člankov in predavanj.

Avgusta 2011 je bil izvoljen za člana Nadzornega sveta družbe Zvon ENA holding, d.d., v času največje krize cerkvenih zvonov, v upanju da bi njegova strokovna znanja pripomogla k sanaciji obeh družb. Žal je družba bila praktično insolventna in ni bilo rešitve saj obljubljenih svežih sredstev, ki naj bi jih zagotovil cerkveni investitor, družba Zvon Ena Holding ni nikoli prejela in stečaj je bil žal neizbežen. 

 

Tamara S. Intriago, je magistrirala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani iz področja financ. Tekom študija je predavala pri različnih predmetih, kasneje pa je delovala tudi kot asistent, zunanji sodelavec na katedri za statistiko. Po študiju se je zaposlila na Unicredit banki kot finančni analitik, kjer je delala 10 let in je med drugim bila tudi svetovalka za velika podjetja.

Trenutno je zaposlena kot asistentka na  Katedri za računovodstvo in revizijo na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in je mama treh otrok ter hkrati tudi aktivna športnica. V preteklosti je aktivno trenirala kotalkanje in drsanje, nato pa je športno pot nadaljevala kot inštruktorica vodene vadbe.

 

Franc ŽitnikFranc Žitnik je upokojenec, ki je bil kar 41 let uspešni direktor Gradbenega podjetja Bežigrad in je po upokojitvi še 8 let uspešno vodil Nadzorni svet te družbe. Zaradi njegove vizionarske odločitve, da GP Bežigrad izgradi sodobne skladiščne prostore z vso potrebno manipulacijo, je GP Bežigrad postal tudi uspešen logist. Dohodki iz te dejavnosti, pa so podjetju zagotavljali visoko kapitalsko ustreznost.

Zaradi strateške lege ob ljubljanski obvoznici, betonarne, sodobnih logističnih kapacitet in zaradi potrebe po združevanju na gradbenem trgu, je podjetje konec prejšnjega stoletja postalo zanimivo za konkurenco. Tako je bilo prodano skupini Vegrad, d.d., ki je ponudilo največjo kupnino. 

Franc Žitnik je še danes mali delničar v številnih podjetjih in še vedno nesebično deli svoje bogato znanje, ter se aktivno vključuje pri preprečitvah oškodovanj malih delničarjev. 

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.