Zakonodaja

Neuradna prečiščena besedila veljavne zakonodaje

Spodaj navedena prečiščena besedila so neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček za katerega Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Društvo MDS je spodnje dokumente reproduciralo iz spletne strani Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP), ki so dostopni tudi preko www.a-tvp.si. Za ogled uradnih besedil obiščite Povezavo do Registra predpisov Slovenije (Uradna besedila).

 

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1)

Zakon o prevzemih (ZPre - 1)

Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI)

Zakon o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (ZPNPID)

Zakon o bančništvu 1 (ZBan-1)

Zakon o bančništvu 2 (ZBan-2)

Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1)

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT)

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma 1 (ZPPDFT-1) *velja od 19.11.2016 dalje

Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3)

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)

Zakon o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (ZPSPID)

Zakon o finančnih konglomeratih (ZFK)

Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP)

 

DRUGI PREDPISI

Kodeks upravljanja javnih delniških družb

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalskimo naložbo države

Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga

Politika upravljanja Slovenskega državnega holdinga

Pravila borze

Pravila poslovanja KDD

Odbor DZ pripravil predlog novele o prevzemih za obravnavo na plenarni seji

Odbor DZ za gospodarstvo je danes ob sprejemu nekaterih dopolnil koalicije potrdil predlog novele zakona o prevzemih. Razprava se je osredotočila predvsem na določitev praga uspešnosti pri obveznih prevzemnih ponudbah in vprašanje sorazmernosti ukrepov, če se praga ne doseže. Predlog prenaša evropska določila glede poravnave poslov z vrednostnimi papirji (t.i. Target2-Securities) ter med drugim daje podlago za to, da bo lahko Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) državi vrnila glasovalne pravice v Zavarovalnici Triglav in Telekomu Slovenije.

Za ogled prispevka iz rubruke Aktualno na RTV Slovenija 3 z dne 09.09.2015 kliknite na sliko ali tukaj. Posnetek se prične na sedmi minuti.

Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.