Telekom Slovenije

Delničarjem Telekom Slovenije 10 EUR dividende

Na današnji 25. skupščini delničarjev Telekom Slovenije, d.d., je bilo prisotnega nekaj več kot 43 odstotkov kapitala z glasovalno pravico. Republika Slovenija (62,54 %), KAD (5.59 %) in SOD (4,25 %) niso imeli glasovalnih pravic zaradi odločbe ATVP. Tako sta pooblaščenca Društva MDS Rajko Stanković in Ljubiša Stanojević zastopala nekaj več kot 88.500 delnic (1,35 % osnovnega kapitala družbe) oz. 351 delničarjev, kar je na sami skupščini predstavljalo 12,46 % glasovalnih pravic od prisotnega kapitala.

 

Ljubljana, 30. maj 2014


 

Nadzorni svet pozitivno ocenil delo uprave

Poročilo NS družbe Telekom Slovenije je predstavil namestnik predsednika mag. Adolf Zupan. Delo poslovodstva je bilo po oceni nadzornikov v danih kriznih gospodarskih razmerah zelo dobro, nadzorniki pa opozarjajo, da se ob nujnem kleščenju stroškov ne sme pozabiti na pravice zaposlenih, saj bi nižanje zadovoljstva zaposlenih lahko vplivalo na poslovanje. Telekom Slovenije je v letu 2013 in tudi v začetku letošnjega leta po besedah mag. Zupana posloval v skladu s planom, poslovodstvo pa si je pohvalo zaslužilo tudi s pregledom dela svojih predhodnikov, zlasti v družbah na Balkanu.

 

Predsednik Uprave poudaril, da želi Telekom Slovenije biti najmanj drugi operater na trgu

Predsednik uprave Telekom Slovenije mag. Rudolf Skobe je povedal, da je skupina povečala prihodke za 4 mio EUR (s pridobitvijo novih uporabnikov in uvajanjem novih storitev), ter je rezultat znašal 799 milijonov EUR. Čisti dobiček je znašal 52,5 mio EUR, kar je za 18 odstotkov več od lanskoletnega.

Nadaljuje se tudi konsolidacija trga ter povečujejo sinergije med družbami v skupini. Telekom Slovenije je z izgradnjo lastnega optičnega omrežja postal pravi regionalni operater in ni več le skupek operaterjev.

V letu 2014 si Telekom Slovenije želi ohraniti položaj v Sloveniji in organsko rasti v tujini s ciljem, da bi na teh trgih postal drugi operater. Predvidena je tudi rast prihodkov, čistega dobička naj bi bilo za 63 milijonov evrov. Zaradi nezmožnosti doseganja višjih ciljev se je Telekom Slovenije lani umaknil iz Albanije, v Bosni pa je z uvedbo mobilne telefonije postal pravi konvergenčni operater.

 

Delničarjem kar 10 EUR bruto dividende, sklep soglasno sprejet brez enega samega glasu nasprotovanja

Skupščina delničarjev Telekoma Slovenije izvolila manjkajoča člana NS in potrdila dodatnih 8,30 EUR dividende

Delničarji Telekoma Slovenije z glasovalno pravico so podprli nasprotni predlog, ki lastnikom za dividende namenja 8,30 evra po delnici. Za novega člana NS sta bila izvoljena dr. Marko Hočevar in Matej Matzele Golob. Sprejete pa so bile tudi spremembe statuta in podeljeno pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic.

 

Ljubljana, 01. julij 2013


 

Uprava bo nudila vso potrebno pomoč v morebitnem prodajnem postopku

Ker se je Telekom Slovenije znašel na seznamu 15 podjetij, ki naj bi jih država prodala, je predsednik Uprave Rudi Skobe ob robu predstavitev rezultatov lanskega in prvih 3 mesecev letošnjega leta poudaril, da bo Uprava nudila vso potrebno pomoč morebitnemu postopku odprodaje deleža Republike Slovenije v družbi. Po sprejetem sklepu o dividendi pa je poudaril, da bodo strategijo poslovanja prilagodili sklepu skupščine, kar najbrž pomeni zmanjšanje naložb v razvoj.

Za ogled celotne 24. skupščine delničarjev Telekoma Slovenije pritisni TUKAJ.

 

Delničarjem dodatnih 8,30 EUR dividende

Skupščina delničarjev Telekoma Slovenije je podprla nasprotni predlog skupine delničarjev glede uporabe bilančnega dobička v višini 100.839.530,63 evrov za poslovno leto 2012. Tako so delničarji potrdili predlog, da se za dividende nameni 53.995.467,40 evrov oz. 8,30 evra bruto na delnico (po predlogu Uprave in NS naj bi bila le 1,46 EUR), kar skupaj z že izplačano vmesno dividendo v višini 3,70 evra bruto na delnico predstavlja 78.065.736 evrov. Preostali del bilančnega dobička v višini 22.773.794,63 evrov se prenese v naslednje leto.

 

Skupščina izvolila manjkajoča člana nadzornega sveta

Delničarji niso v celoti podprli osnovnega predloga NS za izvolitev nadomestnih članov NS. Namesto predlaganega Jožeta Palčnika so na predlog Modre zavarovalnice za novega člana NS izvolili Mateja Matzele Goloba. Za drugega manjkajočega člana pa je bil izvoljen dr. Marko Hočevar, ki je bil član NS še v njegovi prejšnji sestavi.

Namesto sprejema neustavne retroaktivne zakonodaje naj se Vlada raje pogovarja

V Društvu Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) smo izredno negativno presenečeni, da Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravlja spremembe zakonodaje, ki bistveno posegajo v pravice malih delničarjev in pri tem niti ne vpraša za mnenje tistih, ki delujemo na tem področju že kar nekaj časa. Naj spomnimo, da je Vlada RS že pod vodstvom Boruta Pahorja sprejela avtentično razlago 2. odstavka 75. člena Zakona o Prevzemi (ZPre-1), v povezavi s 63. členom ZPre-1, ki so bile tedaj kljub jasnim opozorilom Društva MDS in ATVP o nezakonitosti, ter retroaktivnosti, sprejete in jih je nato ustavno sodišče odpravilo oziroma razveljavilo.

 

Ljubljana, 12. april 2013


 

Poziv Ministrstvu in Vladi RS

Zato v Društvu MDS Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter celotno Vlado RS pozivamo, da ne sprejema novih neustavnih sprememb zakonodaje, saj s tem ponovno želijo grobo poseči v obstoječe predpise in to verjetno zgolj z enim samim ciljem; 'kadrovsko kombinatoriko v NS' v podjetjih, kjer država nima glasovalnih pravic. V Društvu MDS bomo uporabili vsa pravna sredstva, da zaščitami upravljalske pravice malih delničarjev.

Kot že večkrat do sedaj, smo dokazali, da je strah, da bomo mali delničarji ugrabili družbe, kjer je država brez pravic, neutemeljen; to smo konkretno dokazali na skupščini Telekoma Slovenije, kje bi lahko mali in manjšinski delničarji preglasovali edinega državnega lastnika Modro zavarovalnico, a tega nismo storili, saj si kot odgovorni deležnik ne uzrupiramo večine, pa čeprav smo z strani države in njenih paradržavnih upravljalce vedno znova izključeni iz procesa nadziranja družb. Tako smo kljub temu, da država ni imela glasovalnih pravic, državnim lastnikom prepustili 4 od 6 mest, kar je v sorazmerju z lastniško sestavo Telekoma Slovenije (državni in paradržavni lastniki imajo skupaj 73,82 %).

Zelo zanimivo pa je na drugi strani bilo glasovanje v Petrolu, kjer si je država, ki ima nekaj več kot 30 %, uzrupirala 5 od 6 mest in malim delničarjem ni prepustila niti enega člana NS; eno mesto je dala le g. Dariju Južni kot 11 % lastniku le tega.

mag. Adolf Zupan izvoljen za nadzornika Telekoma Slovenije - poročilo s 23. skupščine

Društvo Mali delničarji Slovenije je uspelo z svojim nasprotnim predlogom, ki ga je podalo skupaj z Modro zavarovalnico in za člana nadzornega sveta je bil izvoljen član Izvršnega odbora Društva MDS mag. Adolf Zupan, ki bo svoj 4 letni mandat pričel 27. Aprila 2013. Trije pooblaščenci Društva MDS so na 23 skupščini v okviru lastnega zbiranja pooblastil zastopali 354 delničarjev, ki so lastniki 80.758 delnic TLSG, kar je na skupščini predstavljalo 11,33 % glasovalnih pravic. Na skupščini je zaradi odvzema glasovalnih pravic s strani ATVP državnim lastnikom bilo glasovalnih le 1.743.732 delnic od 6.535.478 vseh delnic, dejansko pa je bilo prisotno 723.752 delnic oz. 41,51 % z glasovalno pravico oz. 11,07 % vseh delnic družbe.

 

Ljubljana, 06.02.2013 ob 16.00 uri

Izplačilo vmesne dividende v višini 3,70 EUR na delnico

Skupščina družbe je sprejela sklep, da uprava družbe, do na podlagi pooblastila iz 47. člena Statuta družbe izplača vmesno dividendo v maksimalno dovoljeni višini glede na zakonske določbe. Vmesna dividenda se izplača delničarjem v roku 30 dni po sprejemu tega sklepa na skupščini družbe. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 723.649 glasov, kar predstavlja delež 11,07 % delnic v osnovnem kapitalu. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 718.475 glasov, kar predstavlja delež 99,28 % oddanih glasov, proti je glasovalo 5.174 glasov, vzdržanih glasov je bilo 103.

Seznanitev s potekom mandata članom nadzornega sveta družbe

Skupščina družbe se je seznanila, da bo z dnem 26.4.2013 potekel mandat naslednjim članom nadzornega sveta družbe: mag. Tomažu Bergincu, Franciju Mugerletu, dr. Tomažu Kalinu, dr. Jaroslavu Bercetu, dr. Marku Hočevarju, Nataši Štelcer.

Skupščina je izvolila 6 članov NS iz vrst kapitala

Skupščina družbe za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem 27.4.2013, imenovala 

- mag. ADOLFA ZUPANA, ki je prejel 579.623 glasov, kar predstavlja delež 87,47 % oddanih glasov,
- mag. MATJAŽA JANŠO, ki je prejel 575.003 glasov, kar predstavlja delež 86,77 % oddanih glasov,

- BERNARDA BABIČ, ki je prejela 473.324 glasov, kar predstavlja delež 83,25 % oddanih glasov,

- MIHA KLUNA, ki je prejel 555.111 glasov, kar predstavlja delež 83,77 % oddanih glasov,

- BORUT JAMNIK, ki je prejel 466.955 glasov, kar predstavlja delež 82,13 % oddanih glasov,

- mag. TOMAŽA BERLOČNIK, ki je prejel 569.015 glasov, kar predstavlja delež 85,05 % oddanih.

Za ogled celotnega poteka 22. skupščine delničarjev Telekoma Slovenije pritisnite TUKAJ.

Za ogled TV prispevka novinarja Florjana Zupana iz Dnevnika TV SLO1 z dne 06.02.2013 ob 19.00 uri o dogajanju na 23. skupščini delničarjev Telekoma Slovenije pritisni TUKAJ.

Medij: TV Slovenija 1, Avtorji: Florjan Zupan Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Dnevnik ob 19 uri Datum: 06.02.2013 Trajanje / Duration: 2 min Stran: splet 15.26

DEJAN LADIKA: Popoldne so kadrovali tudi nadzorniki Slovenske odškodninske družbe. Ker se uprava Soda ni uklonila vladi in ni preklicala današnje skupščine Telekoma, so nadzorniki odslovili predsednika uprave Tomaža Kuntariča. Skupščina Telekoma je popoldne vendarle bila. Ker pa država ni imela vseh glasovalnih pravic, so svojo voljo pri imenovanju novih nadzornikov lahko uveljavili tudi mali delničarji.

FLORJAN ZUPAN: Predsednik uprave Soda Tomaž Kuntarič tudi danes ni želel podpisati preklica, ker bi s tem kršil zakon o državnem holdingu. Za to bi namreč potreboval soglasje državnega zbora, so ga nato dopoldne razrešili. Kuntariča tudi danes nismo priklicali za komentar. Preostala člana uprave Peter Ješovnik in Igo Gruden sta nato na sedežu Telekoma vnovič neuspešno skušala prepričati upravo k preklicu. Ker je država zaradi kršenja prevzemne zakonodaje ostala brez glasov, so imeli glavno besedo mali delničarji, ki so zastopali dobrih 40 odstotkov glasov in nato dosegli imenovanje treh svojih članov.

RAJKO STANKOVIČ Društvo malih delničarjev Slovenije, (MDS): To, kar se je danes dogajalo na SOD-u, ni dobra korporativna praksa in da je bil ves strah in ves pritisk, katerega je bila deležna zdaj že bivša uprava Soda neupravičen.

Odziv Društva MDS na odstop Matjaža Janše in Miha Kluna z NS Telekom Slovenije

Društvo Mali delničarji Slovenije kot eden izmed predlagateljev nasprotnega predloga (ki je zastopalo več kot 11 % glasov na skupščini) na današnji 23. skupščini družbe Telekom Slovenije, d.d. obžaluje odločitev dveh novoizvoljenih članov Nadzornega sveta, Matjaža Janše in Mihe Kluna, ki sta podala odstopno izjavo le nekaj ur po izvolitvi. Ob tem v Društvu MDS z začudenjem spremljamo odzive obeh, zdaj že bivših nadzornikov, ki kot razlog za odstop navajata odsotnost večinskega nadzora države v družbi. G. Miha Klun v svoji odstopni izjavi celo navaja, da ima država le 4 nadzornike od devetih, čeprav ima NS le 6 predstavnikov kapitala (trije so predstavniki delavcev), s čimer ima država dejansko večino v NS, ko govorimo o zastopanosti delničarjev. 


Istočasno bi v Društvu MDS želeli odstopljenima nadzornikoma javno sporočiti, da članstvo v NS ne pomeni zastopanje samo določenega delničarja, ampak član v NS zastopa vse deležnike in dela v korist družbe ter v skladu z zakoni in načeli korporativnega upravljanja, ki veljajo za vse člane NS, ne glede na njihovo pripadnost. Ob tem želimo v Društvu MDS obema kandidatoma sporočiti, da v kolikor štejeta ostale predstavnike v NS za "sovražnike", potem ne poznata osnovnih načel korporativnega upravljanja zato jima prilagamo izvleček iz Kodeksa o upravljanju javnih delniških družb, ki so ga podpisale Ljubljanska borza, Združenje članov NS, Združenje Manager ter tudi Društvo MDS in VZMD. 
 
Ljubljana, 06. februar 2013

Matjaž Janša in Miha Klun očitno kandidirala in zdaj odstopila na ukaz?!
 
Glede na obe izjave ob odstopu novoizvoljenih članov NS Telekoma Slovenije ne gre mimo dejstva, da sta tako g. Janša kot g. Klun očitno svoje soglasje za kandidaturo kakor tudi svoj odstop podala po ukazu druge osebe, hkrati pa je iz njunih izjav moč razbrati, da so vsi ostali člani NS, vključno s predstavniki delavcev, sovražniki države.
 
Kljub dejstvu, da je država danes ostala brez glasovalnih pravic, so preostali delničarji skupaj z Društvom MDS oblikovali kompromisen predlog, ki je vključeval kar 4 predstavnike države od skupaj 6 predstavnikov kapitala, vendar pa je dobrota malih delničarjev bila premalo za "požrešne" predstavnike države, ki v vsem vidijo "sovražnike", čeprav sami nimajo niti enega glasa na skupščini.

Društvo MDS predlaga mag. Adolfa Zupana za člana nadzornega sveta Telekoma Slovenije

Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) bo danes na 23. skupščini delničarjev družbe Telekoma Slovenije, d.d., predlagalo, da se za enega od 6 novih članov Nadzornega sveta Telekoma Slovenije iz vrst kapitala izvoli tudi član Izvršnega odbora Društva MDS mag. Adolf Zupan, ki je tudi nekdanji direktor Telekoma Slovenije. Kljub priporočilo uprave Slovenske odškodninske družbe, ki je upravi Telekoma Slovenije, po zamrznitvi glasovalnih pravic, predlagala preklic skupščine družbe, je le ta sporočila, da tega ne bo storila in da skupščina bo.

 

Ljubljana, 06.02.2013

 

Preklica skupščine ne bo, bo pa le ta sklepčna šele ob 15.00 uri in ne ob prvem sklicu ob 14.00 uri

Ker ima Sod le 4,25 odstotkov delnic Telekoma, uprava Telekoma Slovenije na podlagi tega ne more preklicati skupščine, ki jo je sklicala država s prek 60 odstotki (predlog za sklic je takrat podal AUKN) delnic družbe, so sporočili s Telekoma Slovenije. Ker ob prvem sklicu ob 14.00 uri ne bo prisotno 51 % kapitala, bo veljaven šele drugi sklic ob 15.00 uri, ki omogoča izvedbo skupščine neglede višino na zastopanosti kapitala.

Predlog Uprava SOD-a podala, ker je na njo pritiskal nadzorni svet SOD-a?! 

Uprava Slovenske odškodninske družbe (Sod) je svoje nadzornike na izredni seji seznanila z okoliščinami sklica skupščine Telekoma Slovenije (TS) ter z doslej izvedenimi postopki in razmerami, ki so nastale po odvzemu glasovalnih pravic s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) državnim lastnikom TS-ja, v zraku pa je bil tudi odpoklic Uprave Sod-a. Za ogled prispevka novinarja Florjana Zupana iz Dnevnika TV SLO1 ob 19.00 uri z dne 05.02.2013 pritisni TUKAJ.

ATVP le izvaja zakon, ki velja za vse deležnike

ATVP je januarja državi, Zavarovalnici Triglav, Sodu, Kadu, NKBM-ju, Aerodromu Ljubljana in Skladu za financiranje razgradnje NEK odvzel glasovalne pravice v TS-ju, ker omenjeni lastniki z Luko Koper delujejo usklajeno. Prepoved razpolaganja z glasovalnimi pravicami velja, dokler omenjeni lastniki ne dajo prevzemne ponudbe ali ne znižajo lastniškega deleža pod prevzemni prag.

Vsebina tokratne 23. skupščine družbe delničarjev Telekoma Slovenije, d.d.

ad. 1) Tokratna skupščina bo odločala o dveh zelo vsebinskih točkah. Delničarji bomo najprej odločali o delitvi vmesne dividende v višini 3,40 EUR na delnico in v ta namen razdelili ½ bilančnega dobička leta 2012. Glede na številne slabitve, ki so bile zaradi nasedlih naložb opravljene v zadnjih nekaj letih menimo, da je prav, da delničarji sedaj participiramo pri dobičku. Glede na to, da Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) dovoljuje izplačilo vmesne dividende, bomo pooblaščenci tak sklep tudi podprli, saj menimo, da izplačilo le tega ne bo ogrozilo poslovanja družbe in njenega nadaljnega razvoja.

Anton Žibert - vodja OMD Lip Radomlje in namestnik vodje OMD Telekoma Slovenije pri Društvu MDS

Anton Žibert je upokojenec in mali delničar v več podjetjih in ima bogate izkušenj na področju zaščite malih delničarjev, saj je uspešno pripeljal male delničarje LIP RADOMLJE, ki so bili neorganizirani in prepuščeni samovolji direktorja iz izgubljene situacije do združitve v OMD in nato uspešne odprodaje delnic.

Ob tem uspešnem projektu je potrebno poudariti, da je aktiven tudi na področju športnih dejavnosti, kakor tudi družbeno aktiven na različnih področjih, kjer nesebično deli svoje bogate izkušnje z drugimi. V času aktivnega dela je bil tudi več kot 10 let član nadzornega sveta, zadnjih 20 let delovne dobe pa je delal na dveh vodilnih delovnih mestih, bil je direktor splošno kadrovskega sektorja in direktor splošnega sektorja.
 

Bo Južna zopet skriti adut Janševe vlade?

Medij: Dnevnik, Poslovni Dnevnik  Datum: 26.01.2013  Avtor: Polanič Matjaž  Teme: Sklici skupščin delniških družb, ZPRE-1 zakon o prevzemih Stran: 8

Slaba dva tedna pred skupščino Telekoma Slovenije, na kateri bodo delničarji odločali o zamenjavi celotnega nadzornega sveta, je direktor Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) Damjan Žugelj državi vzel glasovalne pravice v nacionalnem operaterju. Zaradi kršitve zakona o prevzemih so brez glasovalnih pravic poleg države ostali tudi Kapitalska družba (Kad), Slovenska odškodninska družba (Sod), NKBM, Zavarovalnica Triglav, Sklad za financiranje razgradnje NEK in Aerodrom Ljubljana, ki imajo skupaj v lasti 73 odstotkov Telekoma.


Žugelj pa glasovalnih pravic ni vzel NLB, ki je očitno niti ni vključil v postopek nadzora, čeprav je v večinski lasti države. Izid skupščine, napovedane za 6. februar, in imenovanje novih članov nadzornega sveta bo tako vse do zadnjega negotovo.

Eno od ključnih vlog na skupščini utegne imeti belokranjski poslovnež Dari Južna, ki je že na zadnji skupščini vlado rešil iz zagate in namesto države za vodenje Telekomove skupščine kar sam predlagal Francija Matoza. Glede na preteklo udeležbo nedržavnih lastnikov na skupščinah Telekoma bodo imele družbe blizu Južne kar okoli četrtino, skupaj z NLB pa tretjino vseh glasov. »Ne vem niti, kdo so predlagani člani za nadzorni svet, saj se s tem še nisem ukvarjal,« nam je povedal Južna in dodal: »Naslednji teden se bom odločil, ali se bom na skupščino sploh prijavil.«

Okoli 20 odstotkov glasov bodo na skupščini imeli vzajemni skladi, ki jih upravlja Skupina KD Group, prav tolikšen delež pa bo pripadel pokojninskim skladom, ki jih upravlja Modra Zavarovalnica. Pomembno vlogo utegnejo tokrat imeti tudi vlagatelji, ki se skrivajo za fiduciarnimi računi tujih bank, čeprav so se ti v preteklosti le redko udeleževali skupščin. Ker zdaj že nekdanja Agencija za upravljanje kapitalskih naložb države (AUKN) pri zahtevi za sklic skupščine Telekoma ni opravila nominacijskega postopka za nove nadzornike, je te naknadno začel opravljati kar Sod. Toda to se utegne izkazati za jalovo delo, saj zasebnim lastnikom ni treba upoštevati zakona o upravljanju kapitalskih naložb države.

ATVP državi odvzel glasovalne pravice v Novi KBM

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je državnim lastnikom odvzela glasovalne pravice v Novi kreditni banki Maribor (Nova KBM oziroma NKBM) zaradi usklajenega delovanja, s katerim so državni lastniki presegli zakonsko določen prag, na osnovi katerega bi morali slednji lastniki objaviti prevzemno ponudbo.

 

Ljubljana, 28. september 2012


 

"Usklajeno delovanje, presežen prevzemni prag" – kršitev izvira že od leta 2007 dalje

Država ima v Novi KBM - skupaj z nekaterimi podjetji - večinski, 51-odstotni lastniški delež. ATVP je zaradi tega presodila, da je država skupaj s povezanimi podjetji delovala usklajeno, hkrati pa presegla prevzemni prag in mora zato bodisi objaviti prevzemno ponudbo bodisi znižati svoj lastniški delež.

Direktor ATVP, dr. Damjan Žugelj je pojasnil, da država zaradi delniških poslov Luke Koper in NKBM-ja krši zakonodajo že od leta 2007, a agenciji ni uspelo ukrepati. "Tedanja vlada in del poslancev DZ-ja so nam to preprečevali tudi na način spremembe zakona, ki bi retroaktivno rešil neka nezakonita dejanja za nazaj," je izjavil.

 

Glasovalne pravice ključne za prihajajočo dokapitalizacijo, vendar kdo bo dejanski vplačnik?!

Banka bi morala do konca letošnjega leta sklicati skupščino delničarjev, saj je potrebna oziroma tako rekoč nujna kar 20-milijonska dokapitalizacija. Še več, NKBM naj bi potrebovala najmanj 100 milijonov EUR, o čemer bodo morali odločati delničarji.

Skoraj 100.000 malih delničarjev, ki je doslej izgubilo že skoraj 200 milijonov evrov, prinaša svoja opozorila. Rajko Stanković iz Društva mladih delničarjev  Slovenije (MDS) je pojasnil: "Država lahko še vedno obdrži svoj prevladujoči delež, a vprašanje je, ali bi dobili investitorja, ki bi se spustil v dokapitalizacijo, brez da bi dobil prevladujoči vpliv" (Za ogled prispevka na TV SLO 1 kliknite na sliko ali tukaj).

Ni pa to edina težava države. Podobna usoda namreč čaka njene glasovalne pravice tudi v podjetjih, kot so Krka, Zavarovalnica Triglav, Telekom Slovenije, Petrol, Abanka Vipa, Aerodrom Ljubljana, Pozavarovalnici Sava, je poročala TV Slovenija

 

Žugelj oglobil tudi Banko Slovenije – kazen 5.000 EUR

Delničarji Telekoma Slovenije na skupščini niso odločali o zamenjavi nadzornega sveta, dividenda 7 EUR

Že na samem začetku je potekal spopad kandidatov za predsedovanje skupščini. Za predsednika skupščine je bil s 64 % večino izvoljen Stojan Zdolšek, tako, da se o predlogu, da bi skupščino vodil Franci Matoz sploh ni glasovalo. Kot zanimivost povejmo, da o tej točki niso glasovali predstavniki AUKN. Delničarji so na skupščini odločali še o razdelitvi bilančnega dobička, podelili razrešnico upravi in nadzornemu svetu ter za revizorja za poslovno leto 2012 imenovali družbo KPMG Slovenija. Seznanili so se tudi z vloženimi tožbami zoper nekdanjo Upravo, ki ju je vložila odvetniška pisarna Ilić kot pooblaščenka skupščine delničarjev.
 
Ljubljana, 21.06.2012

 
Uprava in NS dobili razrešnico, delničarji pa 7 EUR dividende
 
Predsednik uprave Ivica Kranjčević je delničarje uvodoma seznanil s poslovanjem v letu 2011, ki ga je zaznamovalo predvsem združitev z Mobitelom. Tudi Telekom Slovenije se podobno kot druge družbe v regiji sooča z gospodarsko krizo, zato so sprejeli vrsto ukrepov v smeri zniževanja stroškov. Prihodki so se lani znižali za dva odstotka na 824,5 milijona evrov, pri tem pa je čisti dobiček znašal 34 milijonov evrov. Za ogled prispevka novinarja Florjana Zupana na TV SLO 1 pritisnite TUKAJ ali na sliko.

Med letošnjimi novimi projekti je Kranjčević izpostavil televizijo, ter projekt javno zasebnega partnerstva z Mestno občino Ljubljana.

Poudaril je še, da so eden najmanj zadolženih telekomov v Evropi. "Če se bo izkazal projekt ali tarča za prevzem, imamo vse možnosti, da to priložnost izkoristimo," je ugotovil.

V skladu z nasprotnim predlogom KAD-a in SOD-a so od slabih 120 milijonov evrov bilančnega dobička za leto 2011 za izplačilo dividend namenili 45,5 milijona evrov. Dividende tako znašajo sedem evrov na delnico, kar je več od zneska, ki ga je predlagala uprava družbe v višini 5,19 evra na delnico.

 
Vložene odškodninske tožbe zoper člane nekdanje Uprave

Delničarji Telekoma Slovenije so se seznanili tudi z vloženimi odškodninskimi tožbami zoper nekdanjo upravo pod vodstvom Bojana Dremlja zaradi vodenja nekaterih poslov v Sloveniji in na Kosovu, v skupnem znesku 56 milijonov evrov. Vir fotografije levo: časnik Delo fotograf Roman Šipič.

Potem, ko je revizorska družba Deloitte revizija v posebni reviziji vodenja nekaterih poslov v zadnjih letih v družbah skupine Telekom Slovenije ugotovila vrsto škod, katerih ocenjena vrednost gre v milijone evrov, so delničarji letos marca sedanji upravi pod vodstvom Ivice Kranjčevića naložili, da se morebitne tožbe vloži šele na podlagi opravljene predhodne pravne ocene utemeljenosti takšnih ukrepov.

Izdelavo pravne ocene so zaupali odvetniški pisarni Ilić iz Ljubljane, katere predstavnik je povedal, da so po preučitvi zajetne dokumentacije vložili dve odškodninski tožbi zaradi škode, ki je nastala pri nakupu slovenske družbe Najdi.si (7,6 milijona evrov), ter družbe Ipko na Kosovu (48,5 milijona evrov).

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.