Telekom Slovenije

21. skupščina Telekoma Slovenije - "medsebojni obračun" prejšnje Uprave in NS ter sporna neodvisnost Deloitte revizije, ki je delničarje stala kar 400.000 EUR

Na današnji skupščini so pooblaščenci MDS zastopali 22.325 delnic oziroma 0,43 % zastopanega kapitala. Delničarji Telekoma Slovenije so se po obširni razpravi seznanili s posebnim revizijskim poročilom Deloitte revizije o poslovanju družbe, ter potrdili posebnega pravnega pooblaščenca, ki bo v naslednjih šestih mesecih preveril, ali bi bila vložitev odškodninskih tožb pravno utemeljena. To delo bo opravila odvetniška pisarna Ilić, ki jo je kot najcenejšo izbral Kad na osnovi treh prejetih ponudb.

 

Ljubljana, 07. marec 2012


 

Hipotetična škoda 21,5 mio EUR, revizija stala šokantnih 400.000,00 EUR

Direktor Deloitte revizije, d.o.o. Yuri Sidorovich je pojasnil, da so (21,5 milijonsko) škodo izračunali na podlagi predpostavk in da so se nadzorniki po njegovem mnenju še premalo vtikali v njihovo delo. Sicer pa Sidorovich trdno stoji za poročilom, vse očitke zavrača, odškodninske odgovornosti pa jim ni moč naprtiti, saj so »podali svoje pošteno neodvisno mnenje«. Foto: Tit Košir - Većer.

Pri tem se nehote postavlja vprašanje glede neodvisnosti mnenja revizijske hiše Deloitte, saj naj bi le ta pripravila dve različni reviziji, sklicujoč se na dejstvo, da naj bi revizija, ki je nosila decembrski datum, bila osnutek, čeprav tega v revizijski hiši navkljub astronomski ceni niso uspeli zapisati na prvo stran dokumenta.

 

Kaj pa moralna odgovornost revizorjev?

Predsednik Društva MDS Rajko Stanković je g. Sidorovichu pojasnil, da je njihova revizija morda res skladna z določili mednarodnega standarda, a je več strokovnjakov iz stroke prepričanih, da je cena revizije nad vsako razumno mejo. Spomnil je tudi, da bi lahko prevzeli pri napačnih ocenah vsaj moralno odgovornost, če že ne želijo odškodninske, ter jih spomnil, da na osnovi njihovega napačnega izračuna glede 10 % deleža TTG na Slovaškem sedaj sodno obravnavajo nekdanje nadzornike Luke Koper, ki so verjeli njihovim cenitvam in ocenam o vrednosti deleža, katere razkorak se je izkazal kasneje ob izredni reviziji PWC iz 50 mio na vsega 11,5 mio EUR.

 

Posnetek 21. skupščine delničarjev družbe Telekom Slovenije, d.d., za ogled pritisnite TUKAJ.

 

Obširna razprava navrgla kar nekaj dvomov glede točnosti poročila revizorjev

Skupščina Telekom Slovenije - dividenda delničarjem po nasprotnem predlogu AUKN v višini 3,40 EUR in izvolitev novih članov NS

Na današnji 20. skupščini Telekoma Slovenije, ki je potekala na sedežu družbe v Ljubljani, so se delničarji družbe seznanili s poslovanjem družbe v letu 2010 ter odločali o delitvi 29,5 milijona bilančnega dobička. Skupščina delničarjev je potrdila in odobrila delo uprave in nadzornega sveta v letu 2010, jima podelila razrešnico, sprejela spremembe in dopolnitve statuta ter izvolila nova člana NS družbe.

 

Ljubljana, 31. avgust 2011


 

Današnje skupščine Telekoma Slovenije so se udeležili delničarji - lastniki 5.333.817 delnic ali 81,99 % celotnega kapitala družbe. Društvo MDS je tudi tokrat izvedlo organizirano zbiranje pooblastil. Pooblaščenca Društva MDS – Adolf Zupan in Ljubiša Stanojević sta skupaj zastopala 47 delničarjev – lastnikov 45.031 delnic ali 0,35 % kapitala. 

 

Potrjene spremembe in dopolnitve statuta

Spremembe in dopolnitve statuta so delničarji podprli s kar 99,58 % prisotnih glasov. Te zajemajo mdr. razširitev dejavnosti družbe Telekom, ki je potrebna zaradi pripojitve družbe Mobitel julija 2011, spremembe pogojev kandidatov za člane uprave, uvedbo soglasja nadzornega sveta k odločitvam uprave glede dajanja poroštev in garancij.

 

Delničarjem 3,40 EUR dividende, upravi in NS razrešnica

20. skupščina Telekoma Slovenije

Delničarji se bodo seznanili z letnim poročilom, hkrati pa bo skupščina sprejela tudi sklep o delitvi bilančnega dobička. Čeprav je le ta nižji od lanskega, Uprava in NS predlagata enako dividendo kot lani, to je 3,00 EUR za posamezno delnico oziroma 2/3 celotnega dobička za leto 2010. V Društvu MDS pozdravljamo tovrstno odločitev družbe, saj menimo da je v trenutnih razmerah dividenda izredno pozitiven signal za delničarje Telekoma Slovenije.

Skupščina bo prav tako potrdila razrešnico Upravi in NS, delničarji pa bodo glasovali tudi o dveh novih članih Nadzornega sveta, potem ko sta iz slednjega odstopila mag. Ciril Kafol in dr. Zvonko Kremljak. Ker je Društvo MDS nominacijskemu odboru posredoval tudi svoj predlog za izvolitev nadomestnega člana NS, bomo ta isti predlog predložili tudi skupščini družbe, v upanju, da bi mali delničarji Telekoma Slovenije, ki jih je nekaj več kot 12.000 in zastopajo malenkost manj kot 15 % kapitala družbe, dobili svojega predstavnika v NS.

19. skupščina Telekoma Slovenije - uspešna pripojitev Mobitela

Na 19. skupščini družbe Telekom Slovenije, d.d., so pooblaščenci Društva MDS zastopali 22.466 delnic oziroma 0,43 % kapitala prisotnega na skupščini. Delničarji so praktično soglasno podali soglasje o pripojitvi družbe Mobitel, d.d. k družbi Telekom Slovenije, d.d.

 

Ljubljana, 15. junij 2011


 
Glede na številne medijske objave, odzive in morebitna odprta vprašanja, ki so se pojavila v zvezi z Elaboratom, ki ga je Telekom pripravil v okviru projekta Orion in predvideva združitev Telekoma in Mobitela v enotno družbo dne 1. 7. 2011, je Društvo MDS sprejelo in podalo naslednja stališča:

  • Združitveni postopki operaterjev fiksne in mobilne telefonije ne predstavljajo nič novega v svetu telekomunikacij. Večina velikih tujih telekomunikacijskih družb je v preteklosti že opravila podobne postopke, saj so se zavedale prednosti novih tehnologij, povečanja tržnega deleža in zaščite že obstoječih segmentov prihodka. Ne nazadnje, po nekaterih ocenah lahko združevanje fiksne in mobilne tehnologije po načelu FMC (Fixed-Mobile Convergence) lahko združenim operaterjem v petih letih omogoči tudi do 15-odstotno povečanje prihodkov, kar je vsekakor dobro tako za družbo, kot tudi njene lastnike - delničarje.
  • Dejstvo je, da je vedno več različnih želja in zahtev uporabnikov telekomunikacijskih storitev po drugačnih vsebinah, kot so osnovne funkcije telefoniranja (npr. možnosti fotografiranja, predvajanja glasbe, hitrejšega pošiljanja in sprejemanja elektronske pošte, brskanja po spletu, uporabe različnih IT aplikacij ipd.). S tovrstnim združevanjem bodo uporabniki imeli možnost dobiti več različnih in bolj naprednih storitev na enem mestu (one-stop shop).
  • V organizacijskem smislu, združevanje služb obeh družb je korak naprej v optimizaciji in pomeni novo kvaliteto uporabniku prijaznejših storitev, na dolgi rok pa tudi zmanjševanje stroškov.

Poročilo iz 18. skupščine Telekoma Slovenije - Izredna revizija 'DA', sklad lastnih delnic 'NE'

Na 18. skupščini družbe Telekom Slovenije, d.d, so pooblaščenci Društva MDS zastopali kar 39.859 delnic oz. 0,8 % kapitala prisotnega na skupščini. Delničarji so potrdili zahtevo KAD-a in SOD-a o posebni reviziji vodenja nekaterih poslov v zadnjih petih letih, niso pa potrdili sklepa o oblikovanju sklada lastnih delnic.

 

Ljubljana, 24. 3. 2011


 

Za ogled prispevka TV SLO 1 o 18. skupščini Telekom Slovenije kliknite na sliko ali TUKAJ.

Sklad lastnih delnic ni bil potrjen

Skupščina ni podprla sklepa o pooblastilu upravi za nakup lastnih delnic, ki ga je predlagala skupina delničarjev, ki ima v lasti okrog šest odstotkov družbe. Gre za delničarje NFD, Kapitalska družba, Perspektiva FT, NLB, Primorski skladi in Zavarovalnica Triglav. Prav tako so zavrnili nasprotni predlog družbe KD Skladi, ki je predlagal spremembo razpona pri nakupni ceni delnic, in je to dodatno argumentirala z dejstvom, da ima Telekom Slovenije glede na razpoložljive podatke cca 100 milijonov evrov prostega denarnega toka, ki bi se ga lahko namenilo bodisi razdolževanju bodisi kakšnim drugim stvarem.

 

Sklada lastnih delnic ni rešitev za dvig vrednosti delnice

Agencija za upravljanje kapitalskih naložb (AUNK) države je predlogu nasprotovala, tako kot tudi uprava in nadzorni svet družbe. Po mnenju AUKN mora biti oblikovanje sklada lastnih delnic premišljeno in podprto z dolgoročno poslovno strategijo podjetja, odkup pa bi lahko negativno vplival na kapitalske ustreznosti družbe in imel tudi verjetno negativnih vplivov na mednarodno boniteto družbe. Vrednost morajo odražati predvsem dobri poslovni rezultati družbe in sistematično uresničevanje njene strategije.

 

Izglasovana je bila posebna revizija za zadnjih 5 let

Kapitalska družba (Kad) in Slovenska odškodninska družba (Sod), ki imata skupaj v lasti petino Telekoma, sta zahtevala, da se med drugim razišče Telekomove prevzeme v Sloveniji in tujini, nakupe in prodaje nepremičnin ter tudi večja vlaganja. Revizorji bodo med drugim ocenili, ali so bili posli ekonomsko upravičeni, transparentni in zavarovani ter kako vplivajo na družbo z vidika izpostavljenosti tveganjem. Kot zanimivost povejmo, da sta SOD in KAD lani podelila razrešnico bivši Upravi, katero sta sedaj vzela pod drobnogled.

 

Nasprotni predlog Društva MDS ni bil sprejet

Rajko Stanković – predsednik Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (MDS) je predlagal nasprotni sklep, s katerim bi revizija zajela le obdobje do konca mandata prejšnje uprave se pravi od 24.03.2006 in do 01. 03. 2010, saj lahko posle pod sedanjo upravo kadarkoli preveri notranja revizija. Zahtevali pa so tudi, da se preveri delovanje notranje revizije, ki očitno teh nepravilnosti ni zasledila, ali pa o tem ni upala poročati?!

18. skupščina Telekoma Slovenije

Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (Društvo MDS) že od ustanovitve dalje organizirano zastopa male delničarje Telekoma Slovenije, d.d. V kratkem času in s skromnimi sredstvi smo zbrali dovolj pooblastil, da smo na 16. skupščini Telekoma Slovenije leta 2009 zastopali 19.848 delnic oz. 0,4 % prisotnega kapitala, na 17. skupščini Telekoma Slovenije leta 2010, pa smo zastopali že čez 24.900 delnic.

Ljubljana, 10. marec 2011


 

DRUŠTVO MDS LANI OB PODPORI REPUBLIKE SLOVENIJE, KOT DELNIČARJA, USPELO Z NASPROTNIM PREDLOGOM

Na lanski, 17. skupščini Telekoma Slovenije je bil na predlog Društva MDS sprejet tudi nasprotni sklep, s katerim skupščina ni podelila razrešnice nekdanji Upravi pod vodstvom Bojana Dremlja in nadzornikom pod vodstvom Damjana Koletnika. Za takšen predlog smo se odločili na podlagi ugotovitev o velikih izgubah ter dvomljivih poslih na Balkanu. Posledica tega je tudi sedaj uradno potrjena izguba 211 mio EUR, Uprava Telekoma Slovenije, d.d. pa naj bi odgovorne tudi odškodninsko tožila, kot sledi iz medijske izjave g. Ivice Kranjčeviča - predsednika Uprave.

PREDMET SKUPŠČINE: USTANOVITEV SKLADA LASTNIH DELNIC IN ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST NADZORNIKOV IN UPRAVE

Pri pripravi na 18. sejo skupščino Telekoma Slovenije je mag. Adolf Zupan, predsednik Odbora malih delničarjev Telekoma Slovenije pri Društvu MDS predlagal, da NE PODPREMO ustanovitev sklada lastnih delnic. Mag. Adolf Zupan je podjetnik in strokovnjak z bogatimi izkušnjami na področju telekomunikacij, ki je v svoji bogati poslovni karieri bil dolgoletni pomočnik generalnega direktorja PTT podjetja Slovenije, od leta 1993 pa direktor tedanje PTT Slovenija in ne nazadnje tako predsednik, kot tudi član Uprave Telekoma Slovenije.

USTANOVITVE SKLADA LASTNIH DELNIC DRUŠTVO MDS NE PODPIRA

17. skupščina Telekoma Slovenije - Predstavnik Vlade podprl Društvo MDS pri ločenem glasovanju o razrešnicah

Predstavniki Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (Društva MDS) so se danes, 1. julija, udeležili 17. skupščini družbe Telekom Slovenije, d.d., kjer so preko organiziranega zbiranja pooblastil zastopali preko 24.000 glasov. Na volje je tudi video zapis celotne skupščine. Za ogled pritisnite TUKAJ.
 
Ljubljana, 1. julij 2010

Predsednik Društva MDS, Rajko Stanković, je na skupščini podal nasprotni predlog o podeljevanju razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu in predlagal ločeno poimensko glasovanje. Dejstvo je namreč, da se je 26. aprila 2009 zamenjal nadzorni svet, kar upravičuje smiselnost ločenega glasovanja o razrešnicah.
 
Predstavnik Republike Slovenije oziroma Vlade je podprl nasprotno predlog Društva MDS, hkrati pa se je izkazalo, da je predlog po ločenem glasovanju utemeljen, saj skupščina NI podelila razrešnice tako staremu predsedniku Uprave, Bojanu Dremlju, kot tudi staremu predsedniku Nadzornega sveta, Damjanu Koletniku. Brez razrešnice pa so na skupščini ostali tudi trije predstavniki delavcev.
 
V Društvu MDS pozdravljamo podporo Vlade in s tem tudi upamo, da bo trenutna Uprava in Nadzorni svet kompetentno in premišljeno izvedla napovedano prenovo družbe, ter da bodo nepodeljene razrešnice imeli tudi moralni pomen za vse predstavnike Uprav in Nadzornih svetov v delniških družbah po vsej Sloveniji, saj smo prepogostokrat priča 'navidezni' nedotakljivosti vodstev družb, čeprav je njihova odgovornost jasna.

Polet Gorenja in izjemnih dividendnih donosov

Medij: Delo (Posel & denar) Avtorji: Grega Meden Teme: Mali delničarji Datum: Pon, 04. jun.. 2018 Stran: 12

Domači trg Prevzemi in dividende bodo na trg prinesli dodatno likvidnost

Tisti vlagatelji, ki so v predvolilnih tednih pričakovali brezveterje na domačem kapitalskem trgu, so se nekoliko ušteli, saj je pomlad prinesla prevzemno ponudbo za delnice Gorenja. Kitajski Hisense je v preteklih dveh tednih dodobra vznemiril trgovanje z delnicami velenjskega proizvajalca bele tehnike. Kmalu po objavi namere so Kitajci začeli na borzi kupovati delnice malih delničarjev in institucionalnih vlagateljev.

V nekaj dneh so po cenah, malenkost nižjih od prevzemnih 12 evrov, kupih malo manj kot 33 odstotkov vseh delnic. Nenavaden manever, ki ga v preteklosti nismo prav pogosto videli, saj je bila v zraku očitno bojazen pred konkurenčno (cenovno višjo) prevzemno ponudbo. Ta poteza je prodajalcem delnic prinesla okoli 90 milijonov evrov, medtem ko bodo preostali prodajalci denar dobili šele po koncu prevzemne ponudbe na začetku julija.

Poletje na ljubljanski borzi bo tako nenavadno živahno, saj bodo poleg kupnine za Gorenje vlagatelji na svoj račun dobili še več deset milijonov evrov letošnjih dividend. Zelo visoka likvidnost bo ob predpostavki mirnih globalnih trgov blagodejno vplivala na cene domačih delnic. Še posebno zato, ker so delnice v primerjavi z razvitimi trgi precej podcenjene, napovedana gospodarska rast Slovenije in naših izvoznih trgov pa ostaja razmeroma visoka.

Vse dileme odpravnine Boštjana Jazbeca

Medij: Delo (Naslovna stran) Avtorji: Suzana Kos Teme: Banke Datum: Sre, 18. apr.. 2018

Odpravnina, ki guvernerju pripada po njegovi pogodbi o zaposlitvi, je v neskladju z internimi akti ustanove.

Ljubljana - Poslanci bodo imeli jutri pred seboj tudi predlog za razrešitev Boštjana Jazbeca s funkcije guvernerja Banke Slovenija. Ta odhaja v novo službo v Bruselj. Ob odhodu mu pripada celo odpravnina, ki bi jo v državnem zboru danes lahko problematizirali zaradi dilem, ki se pojavljajo v zvezi z njo.


Banka Slovenije bo kot delodajalec spoštovala obveznosti, ki izhajajo iz leta 2013 sklenjene pogodbe o zaposlitvi guvernerja Boštjana Jazbeca, vključno z določbo o upravičenosti do odpravnine v primeru predčasne razrešitve. Tako odgovarjajo v Banki Slovenije na v zadnjih dneh večkrat ponovljeno vprašanje Dela, ali bodo odpravnino odhajajočemu guvernerju tudi izplačali. Pred dnevi smo razkrili, da je guverner Boštjan Jazbec, ki odhaja predčasno in na svojo željo, ker je dobil novo, dobro plačano službo v Bruslju, upravičen tudi do odpravnine. Ta po naših informacijah presega 60.000 evrov bruto.

Določilo o odpravnini nično

»Po proučitvi posebnih predpisov ugotavljam, da je pogodbeno določilo, po katerem je guverner upravičen do odpravnine tudi v primeru, ko je razrešen na lastno pobudo pred potekom mandata, nično. Je namreč v izrecnem nasprotju z določili pravilnika o pravicah, obveznostih in odgovornostih članov sveta Banke Slovenije in delavcev s posebnimi pooblastili Banke Slovenije, ki določa (sedanji 22. člen), da članu sveta Banke Slovenije ne pripada pravica do odpravnine, če je bil razrešen, ker je sam tako zahteval,« opozarja Miha Šercer, odvetnik in strokovnjak za delovno pravo.

Skladno z internimi pravili Banke Slovenije je pogodbo o zaposlitvi v imenu Banke Slovenije podpisal viceguverner, ki je bil v tistem času imenovan za namestnika guvernerja. To je bil po naših informacijah Janez Fabjan, zdaj zaposlen v državni Abanki. Danes nam ni odgovoril na vprašanje, kako se je to določilo v pogodbi o zaposlitvi njegovega nadrejenega sploh pojavilo.

Neskladna s samim namenom odpravnine

Hladna prha za delničarje Telekoma

Medij: Delo (Gospodarstvo) Avtorji: Karel Lipnik, Suzana Kos Teme: Mali delničarji Datum: Sob, 03. mar.. 2018 Stran: 12

Tožba Po naših informacijah so v SDH zelo nezadovoljni, ker bodo tokrat ob dobršen del dividend - Zaskrbljeni tudi mali delničarji

Ljubljana - Telekom bi moral prvega marca objaviti rezultate poslovanja za preteklo leto, a je to prestavil na začetek aprila, ko bo predstavil že revidirano letno poročilo. Razlog so »enkratni dogodki« oziroma odločitev o oblikovanju dodatnih rezervacij zaradi tožbe T2.


Uprava Telekoma se boji, da bi bil razkorak med nerevidiranimi in revidiranimi rezultati prevelik, zato je objavo rezultatov prestavila na prvi teden aprila, ko ima napovedano objavo letnega poročila. Prihodki so sicer skladni s pričakovanji, vprašanje pa je, kako bodo dodatne rezervacije, ki jih morajo oblikovati zaradi sodbe upravnega sodišča, vplivale na dobiček. Upravno sodišče je v odškodninski tožbi zaradi zlorabe prevladujočega položaja Telekoma dalo prav tožniku T2. Po naših informacijah bo namreč Telekom zaradi tožbe oblikoval za okoli 60 milijonov evrov dodatnih rezervacij oziroma nekaj manj kot polovico tožbenega zneska, katerega glavnica dosega 129 milijonov evrov, skupaj z obrestmi pa naj bi dosegel že 261 milijonov evrov.

Udarec za delničarje

Telekom sicer zato naj ne bi izkazal negativnega rezultata, bodo pa skoraj gotovo bistveno nižje dividende. Še zlasti pa bo ta mlinski kamen pomembno vplival na odločitev o morebitnem vnovičnem poskusu prodaje Telekoma, saj bi bila njegova vrednost oziroma kupnina ob nerešenem vprašanju tožbe T2 oziroma pričakovane odškodnine pomembno nižja. Uprava Telekoma se po naših informacijah sicer še ni odločila, ali se bo v tej zadevi odločila za uporabo izrednih pravnih sredstev oziroma za revizijo postopka.

Nadzorniki Slovenskega državnega holdinga (SDH) bodo o tem (in tudi o NLB ter njenemu bremenu tožb hrvaških varčevalcev) po pričakovanjih razpravljali na prihodnji seji čez slaba dva tedna. »Donosnost Skupine Telekom je pod donosnostjo primerljivih podjetij, opozoriti pa je treba, da donosnost Telekoma Slovenije precej niha. Donosnost panoge narašča, Telekom pa v povprečju po kazalniku donosnosti panogo sicer dohiteva,« so zapisali v letnem poročilu SDH glede svoje naložbe v nacionalnem telekomunikacijskem operaterju. Še pred leti so bila pričakovanja velika. Cilje Telekoma leta 2011 je v intervjuju za časnik Finance takratni prvi nadzornik Tomaž Berginc postavil takole, ko je odgovoril na vprašanje, kakšen bi bil normalen dobiček, da bi bil Telekom primerljiv z drugimi operaterji. »Konsolidirani dobiček skupine ob koncu strateškega obdobja ne more biti nižji od sto milijonov evrov! Vse, kar je manj, je dolgoročno nesprejemljivo. Kdor si tega cilja ne postavi, ne more biti del neke ekipe,« je poudaril tedanji prvi nadzornik.

Ocenili smo lanske prihodke

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.