Zavarovalnica Triglav

Zavarovalnica Triglav: ali bo mag. Adolf Zupan izvoljen v NS družbe, na predlog malih delničarjev?

Tokratne 34. skupščine Zavarovalnice Triglav, ki bo v ponedeljek 28. junija 2010 ob 14. uri, se bodo udeležili 4 pooblaščenci Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (v nadaljevanju Društvo MDS), ki bodo zastopali 235.824 delnic oz. 1,04 % osnovnega kapitala družbe. To je kar 3 krat več od števila zastopanih delnic na lanski, 33. skupščini delničarjev. Na letošnji skupščini bo to pomenilo približno 1,52 % glasovalnih pravic.

 
Mali delničarji predstavljajo pomemben segment družbe Triglav, d.d., saj jih je čez 30.000 in imajo okoli 25 % delež v lastništvu. Zato upravičeno zahtevamo vsaj enega predstavnika v NS družbe. V ta namen smo predlagali mag. Adolfa Zupana.
 
Ljubljana, 27. junija 2010
 
Društvo MDS že od svoje ustanovitve dalje organizirano zastopa male delničarje na skupščinah Zavarovalnice Triglav. Tako je Rajko Stanković, predsednik Društva MDS, na 32. skupščini delničarjev Zavarovalnice Triglav zastopal 42.931 delnic (VZMD le 1 samo delnico), na 33. skupščini delničarjev Zavarovalnice Triglav pa je Društvo MDS zastopalo 75.762 delnic, oziroma 0,512 % glasovalnih pravic (VZMD pa zopet le 1 delnico, katere lastnik so oni sami).

Društvo MDS je kot delničar Zavarovalnice Triglav in predlagatelj že 20. aprila 2010, skladno z vabilom družbe, objavljenim na svetovnem spletu, vložilo predlog nominacijskemu odboru za izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta. Predlagali smo mag. Adolfa Zupana, ki naj predstavlja in zastopa interese malih delničarjev Zavarovalnice Triglav v nadzornem svetu družbe. Predlagani kandidat izpolnjuje vse pogoje in zahteve, skladno s pozivom nominacijskega odbora, in je v ta namen predložil vsa zahtevana potrdila ter dokazila. V sklicu skupščine je bil za nadomestnega člana  predlagan Vladimir Uršič, zato je Društvo MDS v roku podalo nasprotni predlog za skupščino, da se za nadomestnega člana NS Zavarovalnice Triglav, d.d., izvoli mag. Adolfa Zupana.
 
Mag. Adolf Zupan je bil rojen 21.10.1953 v Novem mestu, kjer je končal osnovno in srednjo šolo. Po izobrazbi je magister pravnih znanosti, s številnimi izkušnjami s področja gospodarskega prava, veliko izkušenj ima tudi kot član organov vodenja v številnih gospodarskih družbah. 

ZAVAROVALNICA TRIGLAV - organizirano zbiranje pooblastil - mag. Adolf Zupan kandidat za nadomestnega člana Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d.

Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (v nadaljevanju: Društvo MDS) je dne 08. junija 2010 pričelo z omejenim organiziranim zbiranjem pooblastil za 34. skupščino Zavarovalnice Triglav, d.d. Vsi tisti, ki obrazcev niste prejeli si ga lahko natisnete sami, več informacij v rubriki aktualno, ali pa pošljete e-pošto na info@skupaj.si z osebnimi podatki (ime in priimek, datum rojstva, ulici in hišno številko) in vam pošljemo obrazec v pdf.obliki.

Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (v nadaljevanju: Društvo MDS) je takoj po objavi sklica skupščine družbe Zavarovalnica Triglav, d.d., v petek, dne 28. maja 2010 vložilo nasprotni predlog k objavljeni 6. točki dnevnega reda. Kot delničar predlaga, da namesto Vladimirja Uršiča izvoli mag. Adolfa Zupana za nadomestnega člana Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, z mandatom od dneva sprejetja sklepa na skupščini do 07. aprila 2013. O tem, kdo bo novi nadzornik, bodo delničarji odločali na 34. skupščini družbe, ki bo 28. junija 2010. Obrazloženi nasprotni predlog Društva MDS je družba prejela 31. maja 2010 s povratnico.

 
Ljubljana, 01. junija 2010              
 
Društvo MDS že od svoje ustanovitve dalje organizirano zastopa male delničarje na skupščinah Zavarovalnice Triglav. Tako je Rajko Stanković, predsednik Društva MDS, na 32. skupščini delničarjev Zavarovalnice Triglav zastopal 42.931 delnic, (VZMD le 1 delnico), na 33. skupščini delničarjev Zavarovalnice Triglav, pa je Društvo MDS zastopalo 75.762 delnic, oziroma 0,512 % glasovalnih pravic na skupščini (VZMD pa le 1 delnico, katere lastnik so oni sami).
 
 
Društvo MDS je kot delničar Zavarovalnice Triglav in predlagatelj že 20. aprila 2010, skladno z vabilom družbe, objavljenim na svetovnem spletu, vložilo predlog nominacijskemu odboru za izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta, in sicer mag. Adolfa Zupana (na sliki zgoraj levo), ki naj predstavlja in zastopa interese malih delničarjev Zavarovalnice Triglav v nadzornem svetu družbe. Predlagani kandidat izpolnjuje vse pogoje in zahteve skladno s pozivom nominacijskega odbora in je v ta namen predložil vsa zahtevana potrdila ter dokazila o izpolnjevanju zahtevanih kriterijev. Na tem mestu si lahko ogledate kronološki pregled delovnih izkušenj mag. Adolfa Zupana.
 
Mag. Adolf Zupan je bil rojen 21.10.1953 v Novem mestu, kjer je končal osnovno in srednjo šolo. Po izobrazbi
je magister pravnih znanosti, s številnimi izkušnjami s področja gospodarskega prava, veliko izkušenj ima tudi kot član organov vodenja v številnih gospodarskih družbah.

mag. Adolf Zupan predlagan za nadomestnega člana Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d.

Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (v nadaljevanju Društvo MDS) že od svoje ustanovitve dalje organizirano zastopa male delničarje. Tako je Rajko Stanković, predsednik Društva MDS na 32. skupščini delničarjev Zavarovalnice Triglav zastopal 42.931 delnic, (VZMD le 1 delnico), na 33. skupščini delničarjev Zavarovalnice Triglav, pa je Društvo MDS zastopalo 75.762 delnic, oziroma 0,512 % glasovalnih pravic na skupščini (VZMD pa le 1 delnico, katere lastnik so oni sami).
 
Ljubljana, 21.04.2010
 

Skladno z vabilom k vložitvi kandidature za nadomestnega člana NS, objavljenim na spletni strani www.triglav.si, je Društvo MDS, včeraj ob 10.00 uri (v zahtevanem roku), kot delničar Zavarovalnice Triglav, d.d. in predlagatelj, vložilo predlog, da se za nadomestnega člana Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d. izvoli mag. Adolfa Zupana.

Obrazložitev:
V lastniški strukturi Zavarovalnice Triglav, d.d. je preko 30.000 malih delničarjev oz. vlagateljev. Menimo, da bi bilo najbolj korektno in smotrno, da se za novega člana Nadzornega sveta izvoli predstavnika, ki bo zagovarjal interese malih delničarjev oziroma vlagateljev, saj so ti interesi ne samo v korist samih vlagateljev, ampak tudi v korist celotne družbe in njenega nadaljnjega razvoja.
 
Predlagani kandidat mag. Adolf Zupan je nedvomno strokovnjak, ki je v svoji dosedanji karieri uspel pridobiti ogromno izkušenj, zato ga dajemo v presojo nominacijskemu odboru, da ga imenuje kot nadomestnega člana NS Zavarovalnice Triglav, d.d.
 
Mag. Adolf Zupan je magister pravnih znanosti z bogatimi izkušnjami na področju telekomunikacij in zavarovalništva, s katerim se ukvarja samostojno še danes. Od 3. decembra 2009 dalje, pa je tudi zelo aktivni član Izvršnega odbora Društva MDS.
 
Podajamo kratek kronološki pregled njegovih bogatih delovnih izkušenj:
 

ZAVAROVALNICA TRIGLAV - poročilo s skupščine

Ljubljana, 24. 08. 2009
 
Predsednik Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši Rajko Stanković se je danes udeležil 33. redne skupščine Zavarovalnice Triglav, d.d., na kateri je zastopal delničarje – lastnike 75.762 delnic, oziroma 0,512 % glasovalnih pravic na skupščini.
 
Po uvodni proceduri je sledila predstavitev letnega poročila Uprave zavarovalnice Triglav, ki ga je predstavil predsednik uprave g. mag. Vladimir Miša Čeplak. Rezultati so kljub recesiji zadovoljivi in tudi trend je v letošnjem letu pozitiven.
 
V nadaljevanju je potekalo glasovanje o razrešnici upravi, ki je za leto 2008 ni dobila. Predstavnika KAD-a in SOD-a sta presenetljivo glasovala PROTI, čeprav je predsednik KAD-a g. Borut Jamnik predlagal ravno nasprotno.
 
Ko je hotela predsedujoča skupščine nadaljevati s glasovanjem o razrešnici nadzornemu svetu, je predsednik Društva opozoril, da delničarji nismo bili deležni predstavitve s strani predstavnikov NS družbe.
 
Predsedujoča je nato sicer opozorila, da smo zamudili s prijavo k besedi, kar pa ne drži, saj predstavitve poročila NS za leto 2008 ni bilo, saj ni bil prisoten predsednik NS, da pa sta na tej skupščini prisotna dva člana NS, pa žal ni povedala. Ponudila je, da njihovo predstavitev prebere, vendar je predsednik Društva to možnost zavrnil in ugotovil, da v tem primeru očitno gre za "veliko spoštovanje do delničarjev družbe" s strani aktualnega Nadzornega sveta družbe, ki niso utegnili zagotoviti nekoga, da bi predstavil poročilo na skupščini delničarjev. Tudi NS ni dobil razrešnice za leto 2008.
 
Sklep o izboru revizorja in spremembah statuta je bil skoraj soglasno potrjen.
 
Po skupščini je predsednik Društva zbranim novinarjem pravilno napovedal, da je z nepodelitvijo razrešnice Upravi za leto 2008 iz boja za novega predsednika Uprave dokončno izpadel sedanji predsednik, ki je bil v prejšnji upravi delavski direktor. Prav tako je napovedal, da bo NS na popoldanski seji izvolil g. Matjaža Rakovca, kar se je tudi dejansko zgodilo.
 
Novoizvoljenemu Predsedniku uprave Zavarovalnice Triglav, d.d., g. Matjažu Rakovcu iskreno čestitamo, ter mu želimo obilo uspehov pri delu. Prav tako mu želimo, da bi bil uspešen tudi pri razreševanju težav in problemov, ki so verjetno posledica porušenih medsebojnih odnosov znotraj družbe in so žal negativno odmevali v javnosti.
 
Mali delničarji si želimo stabilne družbe, ki raste, se razvija in ustvarja dobiček, ter posledično prinaša dividendni donos.
 
Tudi v Zavarovalnici Triglav smo ustanovili Odbor malih delničarjev, ki ga vodi mag. Adolf Zupan, njegov namestnik pa je Matej Krušnik.

Polet Gorenja in izjemnih dividendnih donosov

Medij: Delo (Posel & denar) Avtorji: Grega Meden Teme: Mali delničarji Datum: Pon, 04. jun.. 2018 Stran: 12

Domači trg Prevzemi in dividende bodo na trg prinesli dodatno likvidnost

Tisti vlagatelji, ki so v predvolilnih tednih pričakovali brezveterje na domačem kapitalskem trgu, so se nekoliko ušteli, saj je pomlad prinesla prevzemno ponudbo za delnice Gorenja. Kitajski Hisense je v preteklih dveh tednih dodobra vznemiril trgovanje z delnicami velenjskega proizvajalca bele tehnike. Kmalu po objavi namere so Kitajci začeli na borzi kupovati delnice malih delničarjev in institucionalnih vlagateljev.

V nekaj dneh so po cenah, malenkost nižjih od prevzemnih 12 evrov, kupih malo manj kot 33 odstotkov vseh delnic. Nenavaden manever, ki ga v preteklosti nismo prav pogosto videli, saj je bila v zraku očitno bojazen pred konkurenčno (cenovno višjo) prevzemno ponudbo. Ta poteza je prodajalcem delnic prinesla okoli 90 milijonov evrov, medtem ko bodo preostali prodajalci denar dobili šele po koncu prevzemne ponudbe na začetku julija.

Poletje na ljubljanski borzi bo tako nenavadno živahno, saj bodo poleg kupnine za Gorenje vlagatelji na svoj račun dobili še več deset milijonov evrov letošnjih dividend. Zelo visoka likvidnost bo ob predpostavki mirnih globalnih trgov blagodejno vplivala na cene domačih delnic. Še posebno zato, ker so delnice v primerjavi z razvitimi trgi precej podcenjene, napovedana gospodarska rast Slovenije in naših izvoznih trgov pa ostaja razmeroma visoka.

Postal druga naj večja zavarovalnica

Medij: Vestnik Murska Sobota (Gospodarstvo) Avtorji: Adriana Gašpar Teme: ZGD-1 zakon o gospodarskih družbah Datum: Čet, 31. maj. 2018 Stran: 7

Generali prevzel Adriatic Slovenico 

Skupina KD Group finančna družba, d. d., Adriatic Slovenico prodala za 245 milijonov evrov 

Generali CEE Holding B. V. in skupina KD Group finančna družba, d. d., sta sklenila dogovor o pridobitvi 100-odstotnega lastniškega deleža v Adriatic Slovenici, d. d., so sporočili iz zavarovalnice Generali, ki je, kot pravijo, del neodvisne italijanske skupine z močno prisotnostjo v mednarodnem prostoru. 

Dogovor morajo sicer potrditi še regulativni organi. S prevzemom Adriatic Slovenice pa postaja Skupina Generali druga največja zavarovalnica na slovenskem trgu, takoj za zavarovalnico Triglav. Poleg slovenske Adriatic Slovenice Generali prevzema še na Poljskem Concordio Poland, ki ima sedež v Poznanu in 14 podružnic po Poljskem. 

Adriatic Slovenka je s skoraj 15-odstotnim tržnim deležem tretja največja zavarovalnica v Sloveniji. Ima več kot 500 tisoč strank in 1,7 milijona zavarovalnih polic. Po celotni državi ima razvejano prodajno mrežo s 373 prodajnimi mesti. Kaj prevzem pomeni za poslovalnice in zaposlene, za zdaj še ni znano. Smo pa neuradno izvedeli, da zaposleni o prevzemu prej naj ne bi bili obveščeni, da pa imajo za zdaj navodila, da delajo tako, kot da prevzema ne bi bilo. 

Prevzemni vrtiljak

Medij: Večer (Pogledi) Avtorji: Damijan Toplak Teme: Mali delničarji Datum: Pet, 25. maj. 2018 Stran: 19

Že nekaj časa smo v Sloveniji priča velikim premikom na bančno-zavarovalniškem parketu. Pravzaprav se je pričelo leta 2013 z večmilijardno bančno sanacijo in grožnjo Sloveniji z evropsko trojko. No, danes je že mogoče videti, da so bile največje slovenske banke, kot so NLB, Nova KBM in Abanka z Banko Celje, preveč dokapitalizirane, zato že sproščajo rezervacije in svojim (novim) lastnikom izplačujejo zajetne dividende. Številni mali delničarji in predvsem slovenski institucionalni investitorji pa so z ukrepom Banke Slovenije pred slabimi petimi leti ostali brez svojih delnic in podrejenih obveznic. Ti iz tega naslova ne prejemajo nikakršnih dividend in ne obresti, so pa mnogi vložili tožbe, a epiloga teh še niso dočakali.

Sprva je Abanka prevzela Banko Celje, združeni pa naj bi šli v prodajo prihodnje leto, podobno velja tudi za največjo slovensko banko NLB. To so prizadele še tožbe nekdanjih hrvaških varčevalcev v stari Ljubljanski banki, in kot je nedavno opozoril ekonomist Franjo Štiblar, po rodu Mariborčan in tudi prvi nadzornik hitro rastoče Delavske hranilnice, je terjatev do (nekdanjih) hrvaških podjetij za milijardo evrov več kot dolgov prebivalstvu, pa se to ne izpostavlja dovolj. Po drugi strani je Slovenija, vsaj na papirju, suverena država in ji je NLB po državni pomoči v obliki dokapitalizacij izplačala že veliko dividend, zato vztrajanje Bruslja in s tem popuščanje Ljubljane pri prodaji največje slovenske banke ni povsem razumljivo. In to po tem, ko je bila ameriškemu finančnemu skladu Apollo in EBRD za bagatelo oziroma 250 milijonov evrov prodana Nova KBM, ki je pripojila še PBS in Raiffeisen banko. Za slednjo se sicer govori, da bo po očiščenju poslovanja Nove KBM preko avstrijske matice kupila to bančno skupino nazaj. Banka Koper pa je, tako kot od srede koprski Adriatic Slovenka, že v italijanskih rokah, Nova KBM bi lahko pristala v avstrijskih, kar je za omenjeni obmejni območji, ki lastniško ne bosta imeli več svojih finančnih institucij, lahko problematično.

Podaljšek za prevzem Gorenjske banke

Medij: Dnevnik (Poslovni Dnevnik) Avtorji: Sebastjan Morozov Teme: Mali delničarji Datum: Tor, 17. apr.. 2018 Stran: 5

SKUPŠČINA SAVE

Na skupščini Save so delničarji srbski Al K banki podaljšali rok za predložitev soglasij srbske in Evropske centralne banke za prevzem Gorenjske banke. Hkrati so zavrnili predlog dokapitalizacije Save. Sveža sredstva je Sava nameravala porabiti za že dlje časa načrtovani prevzem Hotelov Bernardin.


Na včerajšnji skupščini so lastniki Save srbski AIK banki podaljšali rok za predložitev potrebnih dovoljenj za prevzem Gorenjske banke do konca aprila. Takrat se izteče skrajni rok, do katerega bi morala biti na podlagi prodajnega sporazuma prodaja 55 odstotkov delnic Gorenjske banke končana. Za nakup tega paketa delnic je AIK banka, ki ji je v preteklosti uspelo pridobiti že 2l-odstotni lastniški delež Gorenjske banke, pred nekaj meseci oddala najvišjo ponudbo v višini 298 evrov za delnico.

Podaljšek AIK banki predlagali na SDH

Predlog za podaljšek roka so na SDH pod vodstvom predsednice uprave Lidie Glavina utemeljili s tem, da je AIK banka za to zaprosila, da bi bilo v korist Save, da se delnice Gorenjske banke prodajo, saj bi se tako lahko razdolžila, in da je prodaja nujna, ker predstavlja enega od ključnih ukrepov za poplačilo upnikov iz prisilne poravnave leta 2016.

Dovoljenja srbske in Evropske centralne banke (ECB) bi morala AIK banka, tako kot so na januarski skupščini odločili lastniki Save, 37,65-odstotne lastnice Gorenjske banke, predložiti že sredi marca. To se ni zgodilo. Takrat so v srbski centralni banki pojasnili, da AIK banka nima potrebnega soglasja za prevzem Gorenjske banke. Na vprašanje, ali so AIK banki zdaj dovolili prevzem Gorenjske banke, v srbski centralni banki včeraj niso odgovorili. Tako srbska kot Evropska centralna banka sta v preteklosti sicer že soglašali, da AIK banka lahko lastništvo v Gorenjski banki zviša na več kot 50 odstotkov, a se je veljavnost dovoljenja iztekla februarja letos. Poleg Save delnice Gorenjske banke v paketu prodajata še Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) in Zavarovalnica Triglav.

V Telekomu ni prostora za dejavnosti z izgubo

Medij: Delo (Gospodarstvo) Avtorji: Katja Svenšek Teme: Mali delničarji Datum: Tor, 13. jun.. 2017 Stran: 10

Pogovor z Nado Drobne Popovič, članico uprave SDH 

Spregovorila je o energetiki, Telekomu, Luki Koper in usodi holdinga. 

Ljubljana - SDH upravlja slabih 12 milijard evrov premoženja, čista dobičkonosnost pa je lani po prvih ocenah dosegla več kot pet odstotkov. Dovolj, da bo SDH obstal? »Ne bi želeli, da se portfelj zmanjšuje, prehaja na ministrstva, ker ta decentralizacija, nepreglednost in nejasen sistem upravljanja nas lahko pripeljejo tja, kjer smo nekoč že bili, ko rezultati niso bili ravno najboljši,« pravi članica uprave SDH Nada Drobne Popovič. 


Koliko znaša knjigovodska vrednost premoženja, ki je v upravljanju SDH, in koliko donos na kapital? 

Skupna vrednost kapitalskih deležev v neposredni lasti RS in SDH je konec leta 2015 znašala 11,6 milijarde evrov in se povečuje. Čista dobičkonosnost lastniškega kapitala se je prav tako povečala, in sicer za 2,9 odstotne točke v letu 2015, kar je znašalo 4,7 odstotka, in gre za izjemen napredek, saj je v preteklosti znašala dober odstotek. Gre za rezultate na podlagi konsolidiranih izkazov vseh skupin družb, ki jih imamo v upravljanju, torej portfelja RS in SDH. Prvi interni izračuni za lani so pokazali, da bodo rezultati za leto 2016 še boljši in da govorimo o povprečni več kot petodstotni čisti dobičkonosnosti lastniškega kapitala v družbah, ki jih imamo v upravljanju. 

Skoraj tretjino knjigovodske vrednosti premoženja predstavljajo naložbe v energetiki in večina te je za državo strateškega pomena. 

Novi nadzorniki, dividenda enaka kot lani

Medij: Delo (Gospodarstvo) Avtorji: G.R., (Ba.Pa.) Teme: Rajko Stanković Datum: Sre, 31. maj. 2017 Stran: 8

Zavarovalnica Triglav Delničarji bodo dobili po 2,5 evra bruto za delnico - Lani za 29 odstotkov več čistega dobička 

Ljubljana - Delničarji Zavarovalnice Triglav so na včerajšnji skupščini odločili, da se za dividende nameni 56,8 milijona evrov bilančnega dobička oziroma 2,5 evra bruto za delnico. Obenem so imenovali tudi nove člane nadzornega sveta, saj sedanjim, predstavnikom delničarjev, 12. junija poteče mandat. 


Zavarovalnico Triglav bodo po novem nadzirali Nataša Damjanovič iz Abanke, Žiga Škerjanc iz SDH, Andrej Andoljšek iz Gorenjske banke in Milan Tomaževič, upokojenec, sicer pa nekdanji predsednik uprave Zavarovalnice Triglav. Mariu Gobbu iz svetovalnega podjetja Access Corporate Finance Partners iz Londona, ki je že doslej nadziral zavarovalnico, pa so zaupali še en štiriletni mandat. 

Doslej so zavarovalnico nadzirali Dubravko Štimac, Mario Gobbo, Gregor Rok Kastelic, Rajko Stankovič in Matija Blažič. 

O preostalem dobičku v naslednjih letih 

Na skupščini so delničarji soglašali, da se od 82,4 milijona evrov bilančnega dobička za leto 2016 nameni za izplačilo dividend 56,8 milijona evrov. V naslednjih letih pa se bo odločalo o preostalih 25,6 milijona evrov. Dividenda za delnico je enaka kot lani, in sicer 2,5 evra bruto, prejeli jo bodo delničarji, ki bodo 15. junija vpisani v delniško knjigo. 

Zavarovalnica Triglav je preteklo leto končala s 75,3 milijona evrov čistega dobička, kar je 29 odstotkov več kot leto prej. Obseg zbranih premij se je povečal za odstotek na 593 milijonov evrov. Skupina Triglav, v kateri so še zavarovalnice na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Črni gori, Srbiji in Makedoniji, je obseg zbranih premij povečala za dva odstotka na 936 milijonov evrov. 

Dobiček bo med 70 do 80 milijoni 

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.