Zavarovalnica Triglav

Poročilo s 34. skupščine delničarjev Zavarovalnice Triglav, mali delničarji brez predstavnika v NS

Na 34. skupščini Zavarovalnice Triglav, ki je bila v ponedeljek 28. junija 2010 so 4 pooblaščenci Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (v nadaljevanju Društvo MDS), zastopali 235.824 delnic oz. 1,50 % prisotnega kapitala na skupščini. To je kar 3 krat več od števila zastopanih delnic na lanski, 33. skupščini delničarjev (za ilustracijo: VZMD se ni izneveril tradiciji in je zopet zastopal le 1 svojo delnico). 

Ljubljana, 28. junija 2010
 
Čeprav mali delničarji predstavljajo pomemben lastniški segment v Zavarovalnici Triglav, d.d., saj jih je čez 30.000 in imajo okoli 25 % lastništva, žal nismo uspeli z nasprotnim predlogom, da za predstavnika v NS družbe izvolimo mag. Adolfa Zupana, kljub dejstvu, da ima ustrezne poslovne in delovne izkušnje s področja vodenja zavarovalniških poslov in storitev. Za razliko od izvoljenega kandidata je v vseh podjetjih, ki jih je vodil, uspešno opravljal svoje naloge in so le-ta poslovala pozitivno. Na tem mestu si lahko ogledate kronološki pregled delovnih izkušenj mag. Adolfa Zupana.
 
Izvoljeni kandidat Vladimir Uršič je zaposlen kot svetovalec v insolventnem podjetju G7, vendar sta ga SOD in KAD kljub temu potrdila. Domnevamo, da zato ker gre za nekdanjega člana Uprave Zavarovalnice Triglav (do leta 2004), s podporo dolgoletne prve dame Nade Klemenčič, ki ga je tudi javno podprla.
 
Na skupščini smo delničarji izvedeli, da se opravljajo številne interne revizije domnevno spornih poslov na Balkanu in Slovaškem, skladno s sprejetim planom in usmeritvami NS, ki ga vodi Borut Jamnik. Ali bodo proti katerem od članov bivše Uprave ukrepali, pa bodo pokazali izsledki revizij.
 
Pri 3. točki dnevnega reda smo v Društvu MDS podali nasprotni predlog, da se za dividende nameni zgolj 3,6 % bilančnega dobička in v ta namen razdeli 0,40 EUR dividende na delnico. Žal nismo bili uslišani, saj je obveljal prvotni predlog, bojda zaradi krepitve kapitalske ustreznosti skladno s Solventnostjo 2, ki jo uvajajo vse zavarovalnice skladno z evropsko direktivo.

Zavarovalnica Triglav: ali bo mag. Adolf Zupan izvoljen v NS družbe, na predlog malih delničarjev?

Tokratne 34. skupščine Zavarovalnice Triglav, ki bo v ponedeljek 28. junija 2010 ob 14. uri, se bodo udeležili 4 pooblaščenci Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (v nadaljevanju Društvo MDS), ki bodo zastopali 235.824 delnic oz. 1,04 % osnovnega kapitala družbe. To je kar 3 krat več od števila zastopanih delnic na lanski, 33. skupščini delničarjev. Na letošnji skupščini bo to pomenilo približno 1,52 % glasovalnih pravic.

 
Mali delničarji predstavljajo pomemben segment družbe Triglav, d.d., saj jih je čez 30.000 in imajo okoli 25 % delež v lastništvu. Zato upravičeno zahtevamo vsaj enega predstavnika v NS družbe. V ta namen smo predlagali mag. Adolfa Zupana.
 
Ljubljana, 27. junija 2010
 
Društvo MDS že od svoje ustanovitve dalje organizirano zastopa male delničarje na skupščinah Zavarovalnice Triglav. Tako je Rajko Stanković, predsednik Društva MDS, na 32. skupščini delničarjev Zavarovalnice Triglav zastopal 42.931 delnic (VZMD le 1 samo delnico), na 33. skupščini delničarjev Zavarovalnice Triglav pa je Društvo MDS zastopalo 75.762 delnic, oziroma 0,512 % glasovalnih pravic (VZMD pa zopet le 1 delnico, katere lastnik so oni sami).

Društvo MDS je kot delničar Zavarovalnice Triglav in predlagatelj že 20. aprila 2010, skladno z vabilom družbe, objavljenim na svetovnem spletu, vložilo predlog nominacijskemu odboru za izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta. Predlagali smo mag. Adolfa Zupana, ki naj predstavlja in zastopa interese malih delničarjev Zavarovalnice Triglav v nadzornem svetu družbe. Predlagani kandidat izpolnjuje vse pogoje in zahteve, skladno s pozivom nominacijskega odbora, in je v ta namen predložil vsa zahtevana potrdila ter dokazila. V sklicu skupščine je bil za nadomestnega člana  predlagan Vladimir Uršič, zato je Društvo MDS v roku podalo nasprotni predlog za skupščino, da se za nadomestnega člana NS Zavarovalnice Triglav, d.d., izvoli mag. Adolfa Zupana.
 
Mag. Adolf Zupan je bil rojen 21.10.1953 v Novem mestu, kjer je končal osnovno in srednjo šolo. Po izobrazbi je magister pravnih znanosti, s številnimi izkušnjami s področja gospodarskega prava, veliko izkušenj ima tudi kot član organov vodenja v številnih gospodarskih družbah. 

ZAVAROVALNICA TRIGLAV - organizirano zbiranje pooblastil - mag. Adolf Zupan kandidat za nadomestnega člana Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d.

Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (v nadaljevanju: Društvo MDS) je dne 08. junija 2010 pričelo z omejenim organiziranim zbiranjem pooblastil za 34. skupščino Zavarovalnice Triglav, d.d. Vsi tisti, ki obrazcev niste prejeli si ga lahko natisnete sami, več informacij v rubriki aktualno, ali pa pošljete e-pošto na info@skupaj.si z osebnimi podatki (ime in priimek, datum rojstva, ulici in hišno številko) in vam pošljemo obrazec v pdf.obliki.

Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (v nadaljevanju: Društvo MDS) je takoj po objavi sklica skupščine družbe Zavarovalnica Triglav, d.d., v petek, dne 28. maja 2010 vložilo nasprotni predlog k objavljeni 6. točki dnevnega reda. Kot delničar predlaga, da namesto Vladimirja Uršiča izvoli mag. Adolfa Zupana za nadomestnega člana Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, z mandatom od dneva sprejetja sklepa na skupščini do 07. aprila 2013. O tem, kdo bo novi nadzornik, bodo delničarji odločali na 34. skupščini družbe, ki bo 28. junija 2010. Obrazloženi nasprotni predlog Društva MDS je družba prejela 31. maja 2010 s povratnico.

 
Ljubljana, 01. junija 2010              
 
Društvo MDS že od svoje ustanovitve dalje organizirano zastopa male delničarje na skupščinah Zavarovalnice Triglav. Tako je Rajko Stanković, predsednik Društva MDS, na 32. skupščini delničarjev Zavarovalnice Triglav zastopal 42.931 delnic, (VZMD le 1 delnico), na 33. skupščini delničarjev Zavarovalnice Triglav, pa je Društvo MDS zastopalo 75.762 delnic, oziroma 0,512 % glasovalnih pravic na skupščini (VZMD pa le 1 delnico, katere lastnik so oni sami).
 
 
Društvo MDS je kot delničar Zavarovalnice Triglav in predlagatelj že 20. aprila 2010, skladno z vabilom družbe, objavljenim na svetovnem spletu, vložilo predlog nominacijskemu odboru za izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta, in sicer mag. Adolfa Zupana (na sliki zgoraj levo), ki naj predstavlja in zastopa interese malih delničarjev Zavarovalnice Triglav v nadzornem svetu družbe. Predlagani kandidat izpolnjuje vse pogoje in zahteve skladno s pozivom nominacijskega odbora in je v ta namen predložil vsa zahtevana potrdila ter dokazila o izpolnjevanju zahtevanih kriterijev. Na tem mestu si lahko ogledate kronološki pregled delovnih izkušenj mag. Adolfa Zupana.
 
Mag. Adolf Zupan je bil rojen 21.10.1953 v Novem mestu, kjer je končal osnovno in srednjo šolo. Po izobrazbi
je magister pravnih znanosti, s številnimi izkušnjami s področja gospodarskega prava, veliko izkušenj ima tudi kot član organov vodenja v številnih gospodarskih družbah.

mag. Adolf Zupan predlagan za nadomestnega člana Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d.

Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (v nadaljevanju Društvo MDS) že od svoje ustanovitve dalje organizirano zastopa male delničarje. Tako je Rajko Stanković, predsednik Društva MDS na 32. skupščini delničarjev Zavarovalnice Triglav zastopal 42.931 delnic, (VZMD le 1 delnico), na 33. skupščini delničarjev Zavarovalnice Triglav, pa je Društvo MDS zastopalo 75.762 delnic, oziroma 0,512 % glasovalnih pravic na skupščini (VZMD pa le 1 delnico, katere lastnik so oni sami).
 
Ljubljana, 21.04.2010
 

Skladno z vabilom k vložitvi kandidature za nadomestnega člana NS, objavljenim na spletni strani www.triglav.si, je Društvo MDS, včeraj ob 10.00 uri (v zahtevanem roku), kot delničar Zavarovalnice Triglav, d.d. in predlagatelj, vložilo predlog, da se za nadomestnega člana Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d. izvoli mag. Adolfa Zupana.

Obrazložitev:
V lastniški strukturi Zavarovalnice Triglav, d.d. je preko 30.000 malih delničarjev oz. vlagateljev. Menimo, da bi bilo najbolj korektno in smotrno, da se za novega člana Nadzornega sveta izvoli predstavnika, ki bo zagovarjal interese malih delničarjev oziroma vlagateljev, saj so ti interesi ne samo v korist samih vlagateljev, ampak tudi v korist celotne družbe in njenega nadaljnjega razvoja.
 
Predlagani kandidat mag. Adolf Zupan je nedvomno strokovnjak, ki je v svoji dosedanji karieri uspel pridobiti ogromno izkušenj, zato ga dajemo v presojo nominacijskemu odboru, da ga imenuje kot nadomestnega člana NS Zavarovalnice Triglav, d.d.
 
Mag. Adolf Zupan je magister pravnih znanosti z bogatimi izkušnjami na področju telekomunikacij in zavarovalništva, s katerim se ukvarja samostojno še danes. Od 3. decembra 2009 dalje, pa je tudi zelo aktivni član Izvršnega odbora Društva MDS.
 
Podajamo kratek kronološki pregled njegovih bogatih delovnih izkušenj:
 

ZAVAROVALNICA TRIGLAV - poročilo s skupščine

Ljubljana, 24. 08. 2009
 
Predsednik Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši Rajko Stanković se je danes udeležil 33. redne skupščine Zavarovalnice Triglav, d.d., na kateri je zastopal delničarje – lastnike 75.762 delnic, oziroma 0,512 % glasovalnih pravic na skupščini.
 
Po uvodni proceduri je sledila predstavitev letnega poročila Uprave zavarovalnice Triglav, ki ga je predstavil predsednik uprave g. mag. Vladimir Miša Čeplak. Rezultati so kljub recesiji zadovoljivi in tudi trend je v letošnjem letu pozitiven.
 
V nadaljevanju je potekalo glasovanje o razrešnici upravi, ki je za leto 2008 ni dobila. Predstavnika KAD-a in SOD-a sta presenetljivo glasovala PROTI, čeprav je predsednik KAD-a g. Borut Jamnik predlagal ravno nasprotno.
 
Ko je hotela predsedujoča skupščine nadaljevati s glasovanjem o razrešnici nadzornemu svetu, je predsednik Društva opozoril, da delničarji nismo bili deležni predstavitve s strani predstavnikov NS družbe.
 
Predsedujoča je nato sicer opozorila, da smo zamudili s prijavo k besedi, kar pa ne drži, saj predstavitve poročila NS za leto 2008 ni bilo, saj ni bil prisoten predsednik NS, da pa sta na tej skupščini prisotna dva člana NS, pa žal ni povedala. Ponudila je, da njihovo predstavitev prebere, vendar je predsednik Društva to možnost zavrnil in ugotovil, da v tem primeru očitno gre za "veliko spoštovanje do delničarjev družbe" s strani aktualnega Nadzornega sveta družbe, ki niso utegnili zagotoviti nekoga, da bi predstavil poročilo na skupščini delničarjev. Tudi NS ni dobil razrešnice za leto 2008.
 
Sklep o izboru revizorja in spremembah statuta je bil skoraj soglasno potrjen.
 
Po skupščini je predsednik Društva zbranim novinarjem pravilno napovedal, da je z nepodelitvijo razrešnice Upravi za leto 2008 iz boja za novega predsednika Uprave dokončno izpadel sedanji predsednik, ki je bil v prejšnji upravi delavski direktor. Prav tako je napovedal, da bo NS na popoldanski seji izvolil g. Matjaža Rakovca, kar se je tudi dejansko zgodilo.
 
Novoizvoljenemu Predsedniku uprave Zavarovalnice Triglav, d.d., g. Matjažu Rakovcu iskreno čestitamo, ter mu želimo obilo uspehov pri delu. Prav tako mu želimo, da bi bil uspešen tudi pri razreševanju težav in problemov, ki so verjetno posledica porušenih medsebojnih odnosov znotraj družbe in so žal negativno odmevali v javnosti.
 
Mali delničarji si želimo stabilne družbe, ki raste, se razvija in ustvarja dobiček, ter posledično prinaša dividendni donos.
 
Tudi v Zavarovalnici Triglav smo ustanovili Odbor malih delničarjev, ki ga vodi mag. Adolf Zupan, njegov namestnik pa je Matej Krušnik.

Podaljšek za prevzem Gorenjske banke

Medij: Dnevnik (Poslovni Dnevnik) Avtorji: Sebastjan Morozov Teme: Mali delničarji Datum: Tor, 17. apr.. 2018 Stran: 5

SKUPŠČINA SAVE

Na skupščini Save so delničarji srbski Al K banki podaljšali rok za predložitev soglasij srbske in Evropske centralne banke za prevzem Gorenjske banke. Hkrati so zavrnili predlog dokapitalizacije Save. Sveža sredstva je Sava nameravala porabiti za že dlje časa načrtovani prevzem Hotelov Bernardin.


Na včerajšnji skupščini so lastniki Save srbski AIK banki podaljšali rok za predložitev potrebnih dovoljenj za prevzem Gorenjske banke do konca aprila. Takrat se izteče skrajni rok, do katerega bi morala biti na podlagi prodajnega sporazuma prodaja 55 odstotkov delnic Gorenjske banke končana. Za nakup tega paketa delnic je AIK banka, ki ji je v preteklosti uspelo pridobiti že 2l-odstotni lastniški delež Gorenjske banke, pred nekaj meseci oddala najvišjo ponudbo v višini 298 evrov za delnico.

Podaljšek AIK banki predlagali na SDH

Predlog za podaljšek roka so na SDH pod vodstvom predsednice uprave Lidie Glavina utemeljili s tem, da je AIK banka za to zaprosila, da bi bilo v korist Save, da se delnice Gorenjske banke prodajo, saj bi se tako lahko razdolžila, in da je prodaja nujna, ker predstavlja enega od ključnih ukrepov za poplačilo upnikov iz prisilne poravnave leta 2016.

Dovoljenja srbske in Evropske centralne banke (ECB) bi morala AIK banka, tako kot so na januarski skupščini odločili lastniki Save, 37,65-odstotne lastnice Gorenjske banke, predložiti že sredi marca. To se ni zgodilo. Takrat so v srbski centralni banki pojasnili, da AIK banka nima potrebnega soglasja za prevzem Gorenjske banke. Na vprašanje, ali so AIK banki zdaj dovolili prevzem Gorenjske banke, v srbski centralni banki včeraj niso odgovorili. Tako srbska kot Evropska centralna banka sta v preteklosti sicer že soglašali, da AIK banka lahko lastništvo v Gorenjski banki zviša na več kot 50 odstotkov, a se je veljavnost dovoljenja iztekla februarja letos. Poleg Save delnice Gorenjske banke v paketu prodajata še Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) in Zavarovalnica Triglav.

V Telekomu ni prostora za dejavnosti z izgubo

Medij: Delo (Gospodarstvo) Avtorji: Katja Svenšek Teme: Mali delničarji Datum: Tor, 13. jun.. 2017 Stran: 10

Pogovor z Nado Drobne Popovič, članico uprave SDH 

Spregovorila je o energetiki, Telekomu, Luki Koper in usodi holdinga. 

Ljubljana - SDH upravlja slabih 12 milijard evrov premoženja, čista dobičkonosnost pa je lani po prvih ocenah dosegla več kot pet odstotkov. Dovolj, da bo SDH obstal? »Ne bi želeli, da se portfelj zmanjšuje, prehaja na ministrstva, ker ta decentralizacija, nepreglednost in nejasen sistem upravljanja nas lahko pripeljejo tja, kjer smo nekoč že bili, ko rezultati niso bili ravno najboljši,« pravi članica uprave SDH Nada Drobne Popovič. 


Koliko znaša knjigovodska vrednost premoženja, ki je v upravljanju SDH, in koliko donos na kapital? 

Skupna vrednost kapitalskih deležev v neposredni lasti RS in SDH je konec leta 2015 znašala 11,6 milijarde evrov in se povečuje. Čista dobičkonosnost lastniškega kapitala se je prav tako povečala, in sicer za 2,9 odstotne točke v letu 2015, kar je znašalo 4,7 odstotka, in gre za izjemen napredek, saj je v preteklosti znašala dober odstotek. Gre za rezultate na podlagi konsolidiranih izkazov vseh skupin družb, ki jih imamo v upravljanju, torej portfelja RS in SDH. Prvi interni izračuni za lani so pokazali, da bodo rezultati za leto 2016 še boljši in da govorimo o povprečni več kot petodstotni čisti dobičkonosnosti lastniškega kapitala v družbah, ki jih imamo v upravljanju. 

Skoraj tretjino knjigovodske vrednosti premoženja predstavljajo naložbe v energetiki in večina te je za državo strateškega pomena. 

Novi nadzorniki, dividenda enaka kot lani

Medij: Delo (Gospodarstvo) Avtorji: G.R., (Ba.Pa.) Teme: Rajko Stanković Datum: Sre, 31. maj. 2017 Stran: 8

Zavarovalnica Triglav Delničarji bodo dobili po 2,5 evra bruto za delnico - Lani za 29 odstotkov več čistega dobička 

Ljubljana - Delničarji Zavarovalnice Triglav so na včerajšnji skupščini odločili, da se za dividende nameni 56,8 milijona evrov bilančnega dobička oziroma 2,5 evra bruto za delnico. Obenem so imenovali tudi nove člane nadzornega sveta, saj sedanjim, predstavnikom delničarjev, 12. junija poteče mandat. 


Zavarovalnico Triglav bodo po novem nadzirali Nataša Damjanovič iz Abanke, Žiga Škerjanc iz SDH, Andrej Andoljšek iz Gorenjske banke in Milan Tomaževič, upokojenec, sicer pa nekdanji predsednik uprave Zavarovalnice Triglav. Mariu Gobbu iz svetovalnega podjetja Access Corporate Finance Partners iz Londona, ki je že doslej nadziral zavarovalnico, pa so zaupali še en štiriletni mandat. 

Doslej so zavarovalnico nadzirali Dubravko Štimac, Mario Gobbo, Gregor Rok Kastelic, Rajko Stankovič in Matija Blažič. 

O preostalem dobičku v naslednjih letih 

Na skupščini so delničarji soglašali, da se od 82,4 milijona evrov bilančnega dobička za leto 2016 nameni za izplačilo dividend 56,8 milijona evrov. V naslednjih letih pa se bo odločalo o preostalih 25,6 milijona evrov. Dividenda za delnico je enaka kot lani, in sicer 2,5 evra bruto, prejeli jo bodo delničarji, ki bodo 15. junija vpisani v delniško knjigo. 

Zavarovalnica Triglav je preteklo leto končala s 75,3 milijona evrov čistega dobička, kar je 29 odstotkov več kot leto prej. Obseg zbranih premij se je povečal za odstotek na 593 milijonov evrov. Skupina Triglav, v kateri so še zavarovalnice na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Črni gori, Srbiji in Makedoniji, je obseg zbranih premij povečala za dva odstotka na 936 milijonov evrov. 

Dobiček bo med 70 do 80 milijoni 

Med nadzorniki Triglava tudi šef Gorenjske banke

Medij: Dnevnik (Poslovni Dnevnik) Avtorji: Manja Pušnik Teme: Rajko Stanković Datum: Sre, 31. maj. 2017 Stran: 5

Delničarji Zavarovalnice Triglav bodo po včerajšnji skupščini prejeli dividende v višini 2,50 evra bruto na delnico. Med novoimenovanimi nadzorniki naše največje zavarovalnice sta tudi Andrej Andoljšek, prvi mož Gorenjske banke, in nekdanji šef Zavarovalnice Triglav Milan Tomaževič.


Ker se sedanjim petim članom nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav čez približno dva tedna izteče mandat, so delničarji na včerajšnji skupščini imenovali nove nadzornike. To so: Nataša Damjanovič, izvršna direktorica Abanke za poslovanje s prebivalstvom, mednarodni svetovalec Mario Gobba, Žiga Škerjanec, pravnik v SDH, sicer pa nadzornik v Luki Koper in nekdanji član nadzornega sveta Heliosa, ter Andrej Andoljšek, predsednik uprave Gorenjske banke, in Milan Tomaževič, nekdanji predsednik uprave Zavarovalnice Triglav, štiriletno mandatno obdobje novi člani nadzornega sveta nastopijo 12. junija. Takrat se namreč izteče mandat dosedanjim članom nadzornega sveta, predstavnikom delničarjev, in sicer Dubravku Štimcu, Mariu Gobbu, Gregorju Roku Kastelicu, Rajku Stankoviču in Matiji Blažiču. Igorju Stebernaku, prvemu nadzorniku zavarovalnice, se mandat izteče šele junija 2020, med nadzorniki pa so še trije zaposleni. 

Odpravi neustavnosti očitajo neustavnost

Medij: Delo (Aktualno) Avtorji: Maja Grgič Teme: Mali delničarji Datum: Čet, 13. apr.. 2017 Stran: 3

Pripombe na predlog zakona Zavarovalnice napovedujejo uporabo vseh pravnih sredstev - Mali vlagatelji so za sporazumno poravnavo

Ljubljana - Predlagane rešitve so neustavne in omejujejo sodno varstvo oškodovanih vlagateljev, med drugim izhaja iz pripomb, ki jih je ministrstvo za finance prejelo na predlog zakona o sodnem varstvu imetnikov kvalificiranih obveznosti bank. Rok za pripombe se izteče danes.


Predlog omenjenega zakona naj bi na podlagi odločbe ustavnega sodišča razlaščencem zagotovil učinkovito pravno varstvo. Predlog predvideva, da lahko lastniki podrejenih finančnih instrumentov in delnic šestih saniranih bank pričakujejo odškodnino, če bo sodišče ugotovilo, da so bili na slabšem, kot bi bili, če Banka Slovenije za posamezno banko ne bi izrekla izrednega ukrepa. O tem bo presojalo sodišče, pri čemer bo morala Banka Slovenija dokazati, da je pri izreku izrednega ukrepa ravnala skrbno. Pri tem se bodo postopki po bankah združevali, skupaj pa je bilo izbrisanih za 960 milijonov evrov obveznosti.

Ministrstvo je po naših informacijah do včeraj prejelo pripombe do desetih deležnikov. Pripombe na predlog zakona je skupaj poslalo tudi deset večjih lastnikov izbrisanih podrejenih obveznic in delnic bank, ki so skupaj ostali brez 90 milijonov evrov naložb po nominalni vrednosti, to so Sava Re, Zavarovalnica Triglav, Adriatic Slovenka, Prva, Skupina Prva, Sava pokojninska družba, KBM Infond, Hranilnica Lon, KD Skladi in Fondi Slloveno - Kosovar i Pensioneve.

Favoriziranje položaja Banke Slovenije

Kot navajajo, predlog ne zagotavlja učinkovitega sodnega varstva, saj da že v izhodišču daje prednost statusu Banke Slovenije. Moti jih, da predlog ne dopušča ugotavljanja, ali so bili sploh podani pogoji za izrek izrednega ukrepa. Menijo, da predlagana rešitev onemogoča sodno preverbo številnih podatkov in indicev, iz katerih izhaja, da so bili izračuni kapitalskega stanja v bankah, ki so bili podlaga za izredne ukrepe, narejeni na podlagi metodologije, ki ni bila v skladu z mednarodnimi standardi bančnega nadzora, in da so bili izrečeni izredni ukrepi nepotrebni. Omenjeni vlagatelji napovedujejo, da bodo, ce država ne bo zagotovila ustreznih zakonskih podlag, uporabili vsa pravna sredstva za zaščito svojih interesov.

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.