Zavarovalnica Triglav

Poročilo iz 18. skupščine Telekoma Slovenije - Izredna revizija 'DA', sklad lastnih delnic 'NE'

Na 18. skupščini družbe Telekom Slovenije, d.d, so pooblaščenci Društva MDS zastopali kar 39.859 delnic oz. 0,8 % kapitala prisotnega na skupščini. Delničarji so potrdili zahtevo KAD-a in SOD-a o posebni reviziji vodenja nekaterih poslov v zadnjih petih letih, niso pa potrdili sklepa o oblikovanju sklada lastnih delnic.

 

Ljubljana, 24. 3. 2011


 

Za ogled prispevka TV SLO 1 o 18. skupščini Telekom Slovenije kliknite na sliko ali TUKAJ.

Sklad lastnih delnic ni bil potrjen

Skupščina ni podprla sklepa o pooblastilu upravi za nakup lastnih delnic, ki ga je predlagala skupina delničarjev, ki ima v lasti okrog šest odstotkov družbe. Gre za delničarje NFD, Kapitalska družba, Perspektiva FT, NLB, Primorski skladi in Zavarovalnica Triglav. Prav tako so zavrnili nasprotni predlog družbe KD Skladi, ki je predlagal spremembo razpona pri nakupni ceni delnic, in je to dodatno argumentirala z dejstvom, da ima Telekom Slovenije glede na razpoložljive podatke cca 100 milijonov evrov prostega denarnega toka, ki bi se ga lahko namenilo bodisi razdolževanju bodisi kakšnim drugim stvarem.

 

Sklada lastnih delnic ni rešitev za dvig vrednosti delnice

Agencija za upravljanje kapitalskih naložb (AUNK) države je predlogu nasprotovala, tako kot tudi uprava in nadzorni svet družbe. Po mnenju AUKN mora biti oblikovanje sklada lastnih delnic premišljeno in podprto z dolgoročno poslovno strategijo podjetja, odkup pa bi lahko negativno vplival na kapitalske ustreznosti družbe in imel tudi verjetno negativnih vplivov na mednarodno boniteto družbe. Vrednost morajo odražati predvsem dobri poslovni rezultati družbe in sistematično uresničevanje njene strategije.

 

Izglasovana je bila posebna revizija za zadnjih 5 let

Kapitalska družba (Kad) in Slovenska odškodninska družba (Sod), ki imata skupaj v lasti petino Telekoma, sta zahtevala, da se med drugim razišče Telekomove prevzeme v Sloveniji in tujini, nakupe in prodaje nepremičnin ter tudi večja vlaganja. Revizorji bodo med drugim ocenili, ali so bili posli ekonomsko upravičeni, transparentni in zavarovani ter kako vplivajo na družbo z vidika izpostavljenosti tveganjem. Kot zanimivost povejmo, da sta SOD in KAD lani podelila razrešnico bivši Upravi, katero sta sedaj vzela pod drobnogled.

 

Nasprotni predlog Društva MDS ni bil sprejet

Rajko Stanković – predsednik Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (MDS) je predlagal nasprotni sklep, s katerim bi revizija zajela le obdobje do konca mandata prejšnje uprave se pravi od 24.03.2006 in do 01. 03. 2010, saj lahko posle pod sedanjo upravo kadarkoli preveri notranja revizija. Zahtevali pa so tudi, da se preveri delovanje notranje revizije, ki očitno teh nepravilnosti ni zasledila, ali pa o tem ni upala poročati?!

17. skupščina Vzajemne, d.v.z. v znamenju le 25 % zastopanosti mladih in delovno aktivnih in boju za sponzorska sredstva?!

Skupščine zdravstvene zavarovalnice Vzajemna, ki je potekala 26. julija so se udeležili tudi pooblaščenci Društva MDS. Skoraj 4 ure trajajoča skupščina je minila v znamenju upokojencev, ki so preko organiziranega zbiranja pooblastil uspeli zbrati ogromno število pooblastil, hkrati pa so v nadzorni svet tudi izvoli predstavnike, ki jim bodo kar najbolj ugajali. Predsednik Društva MDS, Rajko Stanković je po skupščini izrazil veliko mero zaskrbljenosti, saj bomo v prihodnosti po vsej verjetnosti priča izčrpavanju zavarovalnice.
Ljubljana, 27. julij 2010


Zveza društev upokojencev (ZDUS) si je z jasno premočjo na skupščini zadala tudi pomembno nalogo: pokazati, kako bodo sami uspešnejši pri prestrukturiranju zavarovalnice.
 
BOJ ZA SPONZORSKA SREDSTVA?!
 
Glede na spremenjene okoliščine v zadnjih mesecih, se v Društvu MDS žal ne moremo znebiti občutkov, da je celotna skupščina bila podrejena pridobivanju sredstev. V preteklosti so namreč sindikati (ZSSS) prejemali 200.000 € sredstev na letni ravni, kjer je 100.000 € izhajalo neposredno iz donacije, 100.000 € pa iz naslova sponzoriranja. Glede na to, da so omenjena sredstva ukinjena, se bojimo, da je bil primarni cilj včerajšnje skupščine vnovična pridobitev omenjenih sredstev in hkrati tudi nekakšen revanšizem za 'neposlušnost' in 'nepokorščino'.
 
NEPODELITEV RAZREŠNIC IN NESPOŠTOVANJE ZAKONODAJE
 
Če kazanje "mišič" pri nepodelitvi razrešnic tako stari, kot tudi "izredni" ekipi vodstva in nadzornega sveta lahko še razumemo kot morebitno nestrinjanje z opravljenim delom, pa ne moremo razumeti, da so prav novoizvoljeni nadzorniki prvi prekršili določila novele ZGD-1C. Z neizglasovanjem sprememb statuta so namreč Vzajemno, d.v.z., pahnili v prekršek. Če bo ta imel tudi finačne posledice pa bo kmalu jasno. Za ogled prispevka TV SLO1 klikni na sliko ali tukaj.
 
Ali je to prvi znak, da bodo novi nadzorniki "civilne družbe" upoštevali samo tiste zakone, ki so le njim povšeči, pa bo pokazal čas.
 
ŠE VEDNO NEPOJASNJENA VLOGA ZAVAROVALNICE TRIGLAV PRI FINANCIRANJU ZDUS-a
 

Poročilo s 34. skupščine delničarjev Zavarovalnice Triglav, mali delničarji brez predstavnika v NS

Na 34. skupščini Zavarovalnice Triglav, ki je bila v ponedeljek 28. junija 2010 so 4 pooblaščenci Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (v nadaljevanju Društvo MDS), zastopali 235.824 delnic oz. 1,50 % prisotnega kapitala na skupščini. To je kar 3 krat več od števila zastopanih delnic na lanski, 33. skupščini delničarjev (za ilustracijo: VZMD se ni izneveril tradiciji in je zopet zastopal le 1 svojo delnico). 

Ljubljana, 28. junija 2010
 
Čeprav mali delničarji predstavljajo pomemben lastniški segment v Zavarovalnici Triglav, d.d., saj jih je čez 30.000 in imajo okoli 25 % lastništva, žal nismo uspeli z nasprotnim predlogom, da za predstavnika v NS družbe izvolimo mag. Adolfa Zupana, kljub dejstvu, da ima ustrezne poslovne in delovne izkušnje s področja vodenja zavarovalniških poslov in storitev. Za razliko od izvoljenega kandidata je v vseh podjetjih, ki jih je vodil, uspešno opravljal svoje naloge in so le-ta poslovala pozitivno. Na tem mestu si lahko ogledate kronološki pregled delovnih izkušenj mag. Adolfa Zupana.
 
Izvoljeni kandidat Vladimir Uršič je zaposlen kot svetovalec v insolventnem podjetju G7, vendar sta ga SOD in KAD kljub temu potrdila. Domnevamo, da zato ker gre za nekdanjega člana Uprave Zavarovalnice Triglav (do leta 2004), s podporo dolgoletne prve dame Nade Klemenčič, ki ga je tudi javno podprla.
 
Na skupščini smo delničarji izvedeli, da se opravljajo številne interne revizije domnevno spornih poslov na Balkanu in Slovaškem, skladno s sprejetim planom in usmeritvami NS, ki ga vodi Borut Jamnik. Ali bodo proti katerem od članov bivše Uprave ukrepali, pa bodo pokazali izsledki revizij.
 
Pri 3. točki dnevnega reda smo v Društvu MDS podali nasprotni predlog, da se za dividende nameni zgolj 3,6 % bilančnega dobička in v ta namen razdeli 0,40 EUR dividende na delnico. Žal nismo bili uslišani, saj je obveljal prvotni predlog, bojda zaradi krepitve kapitalske ustreznosti skladno s Solventnostjo 2, ki jo uvajajo vse zavarovalnice skladno z evropsko direktivo.

Zavarovalnica Triglav: ali bo mag. Adolf Zupan izvoljen v NS družbe, na predlog malih delničarjev?

Tokratne 34. skupščine Zavarovalnice Triglav, ki bo v ponedeljek 28. junija 2010 ob 14. uri, se bodo udeležili 4 pooblaščenci Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (v nadaljevanju Društvo MDS), ki bodo zastopali 235.824 delnic oz. 1,04 % osnovnega kapitala družbe. To je kar 3 krat več od števila zastopanih delnic na lanski, 33. skupščini delničarjev. Na letošnji skupščini bo to pomenilo približno 1,52 % glasovalnih pravic.

 
Mali delničarji predstavljajo pomemben segment družbe Triglav, d.d., saj jih je čez 30.000 in imajo okoli 25 % delež v lastništvu. Zato upravičeno zahtevamo vsaj enega predstavnika v NS družbe. V ta namen smo predlagali mag. Adolfa Zupana.
 
Ljubljana, 27. junija 2010
 
Društvo MDS že od svoje ustanovitve dalje organizirano zastopa male delničarje na skupščinah Zavarovalnice Triglav. Tako je Rajko Stanković, predsednik Društva MDS, na 32. skupščini delničarjev Zavarovalnice Triglav zastopal 42.931 delnic (VZMD le 1 samo delnico), na 33. skupščini delničarjev Zavarovalnice Triglav pa je Društvo MDS zastopalo 75.762 delnic, oziroma 0,512 % glasovalnih pravic (VZMD pa zopet le 1 delnico, katere lastnik so oni sami).

Društvo MDS je kot delničar Zavarovalnice Triglav in predlagatelj že 20. aprila 2010, skladno z vabilom družbe, objavljenim na svetovnem spletu, vložilo predlog nominacijskemu odboru za izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta. Predlagali smo mag. Adolfa Zupana, ki naj predstavlja in zastopa interese malih delničarjev Zavarovalnice Triglav v nadzornem svetu družbe. Predlagani kandidat izpolnjuje vse pogoje in zahteve, skladno s pozivom nominacijskega odbora, in je v ta namen predložil vsa zahtevana potrdila ter dokazila. V sklicu skupščine je bil za nadomestnega člana  predlagan Vladimir Uršič, zato je Društvo MDS v roku podalo nasprotni predlog za skupščino, da se za nadomestnega člana NS Zavarovalnice Triglav, d.d., izvoli mag. Adolfa Zupana.
 
Mag. Adolf Zupan je bil rojen 21.10.1953 v Novem mestu, kjer je končal osnovno in srednjo šolo. Po izobrazbi je magister pravnih znanosti, s številnimi izkušnjami s področja gospodarskega prava, veliko izkušenj ima tudi kot član organov vodenja v številnih gospodarskih družbah. 

ZAVAROVALNICA TRIGLAV - organizirano zbiranje pooblastil - mag. Adolf Zupan kandidat za nadomestnega člana Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d.

Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (v nadaljevanju: Društvo MDS) je dne 08. junija 2010 pričelo z omejenim organiziranim zbiranjem pooblastil za 34. skupščino Zavarovalnice Triglav, d.d. Vsi tisti, ki obrazcev niste prejeli si ga lahko natisnete sami, več informacij v rubriki aktualno, ali pa pošljete e-pošto na info@skupaj.si z osebnimi podatki (ime in priimek, datum rojstva, ulici in hišno številko) in vam pošljemo obrazec v pdf.obliki.

Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (v nadaljevanju: Društvo MDS) je takoj po objavi sklica skupščine družbe Zavarovalnica Triglav, d.d., v petek, dne 28. maja 2010 vložilo nasprotni predlog k objavljeni 6. točki dnevnega reda. Kot delničar predlaga, da namesto Vladimirja Uršiča izvoli mag. Adolfa Zupana za nadomestnega člana Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, z mandatom od dneva sprejetja sklepa na skupščini do 07. aprila 2013. O tem, kdo bo novi nadzornik, bodo delničarji odločali na 34. skupščini družbe, ki bo 28. junija 2010. Obrazloženi nasprotni predlog Društva MDS je družba prejela 31. maja 2010 s povratnico.

 
Ljubljana, 01. junija 2010              
 
Društvo MDS že od svoje ustanovitve dalje organizirano zastopa male delničarje na skupščinah Zavarovalnice Triglav. Tako je Rajko Stanković, predsednik Društva MDS, na 32. skupščini delničarjev Zavarovalnice Triglav zastopal 42.931 delnic, (VZMD le 1 delnico), na 33. skupščini delničarjev Zavarovalnice Triglav, pa je Društvo MDS zastopalo 75.762 delnic, oziroma 0,512 % glasovalnih pravic na skupščini (VZMD pa le 1 delnico, katere lastnik so oni sami).
 
 
Društvo MDS je kot delničar Zavarovalnice Triglav in predlagatelj že 20. aprila 2010, skladno z vabilom družbe, objavljenim na svetovnem spletu, vložilo predlog nominacijskemu odboru za izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta, in sicer mag. Adolfa Zupana (na sliki zgoraj levo), ki naj predstavlja in zastopa interese malih delničarjev Zavarovalnice Triglav v nadzornem svetu družbe. Predlagani kandidat izpolnjuje vse pogoje in zahteve skladno s pozivom nominacijskega odbora in je v ta namen predložil vsa zahtevana potrdila ter dokazila o izpolnjevanju zahtevanih kriterijev. Na tem mestu si lahko ogledate kronološki pregled delovnih izkušenj mag. Adolfa Zupana.
 
Mag. Adolf Zupan je bil rojen 21.10.1953 v Novem mestu, kjer je končal osnovno in srednjo šolo. Po izobrazbi
je magister pravnih znanosti, s številnimi izkušnjami s področja gospodarskega prava, veliko izkušenj ima tudi kot član organov vodenja v številnih gospodarskih družbah.

mag. Adolf Zupan predlagan za nadomestnega člana Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d.

Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (v nadaljevanju Društvo MDS) že od svoje ustanovitve dalje organizirano zastopa male delničarje. Tako je Rajko Stanković, predsednik Društva MDS na 32. skupščini delničarjev Zavarovalnice Triglav zastopal 42.931 delnic, (VZMD le 1 delnico), na 33. skupščini delničarjev Zavarovalnice Triglav, pa je Društvo MDS zastopalo 75.762 delnic, oziroma 0,512 % glasovalnih pravic na skupščini (VZMD pa le 1 delnico, katere lastnik so oni sami).
 
Ljubljana, 21.04.2010
 

Skladno z vabilom k vložitvi kandidature za nadomestnega člana NS, objavljenim na spletni strani www.triglav.si, je Društvo MDS, včeraj ob 10.00 uri (v zahtevanem roku), kot delničar Zavarovalnice Triglav, d.d. in predlagatelj, vložilo predlog, da se za nadomestnega člana Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d. izvoli mag. Adolfa Zupana.

Obrazložitev:
V lastniški strukturi Zavarovalnice Triglav, d.d. je preko 30.000 malih delničarjev oz. vlagateljev. Menimo, da bi bilo najbolj korektno in smotrno, da se za novega člana Nadzornega sveta izvoli predstavnika, ki bo zagovarjal interese malih delničarjev oziroma vlagateljev, saj so ti interesi ne samo v korist samih vlagateljev, ampak tudi v korist celotne družbe in njenega nadaljnjega razvoja.
 
Predlagani kandidat mag. Adolf Zupan je nedvomno strokovnjak, ki je v svoji dosedanji karieri uspel pridobiti ogromno izkušenj, zato ga dajemo v presojo nominacijskemu odboru, da ga imenuje kot nadomestnega člana NS Zavarovalnice Triglav, d.d.
 
Mag. Adolf Zupan je magister pravnih znanosti z bogatimi izkušnjami na področju telekomunikacij in zavarovalništva, s katerim se ukvarja samostojno še danes. Od 3. decembra 2009 dalje, pa je tudi zelo aktivni član Izvršnega odbora Društva MDS.
 
Podajamo kratek kronološki pregled njegovih bogatih delovnih izkušenj:
 

ZAVAROVALNICA TRIGLAV - poročilo s skupščine

Ljubljana, 24. 08. 2009
 
Predsednik Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši Rajko Stanković se je danes udeležil 33. redne skupščine Zavarovalnice Triglav, d.d., na kateri je zastopal delničarje – lastnike 75.762 delnic, oziroma 0,512 % glasovalnih pravic na skupščini.
 
Po uvodni proceduri je sledila predstavitev letnega poročila Uprave zavarovalnice Triglav, ki ga je predstavil predsednik uprave g. mag. Vladimir Miša Čeplak. Rezultati so kljub recesiji zadovoljivi in tudi trend je v letošnjem letu pozitiven.
 
V nadaljevanju je potekalo glasovanje o razrešnici upravi, ki je za leto 2008 ni dobila. Predstavnika KAD-a in SOD-a sta presenetljivo glasovala PROTI, čeprav je predsednik KAD-a g. Borut Jamnik predlagal ravno nasprotno.
 
Ko je hotela predsedujoča skupščine nadaljevati s glasovanjem o razrešnici nadzornemu svetu, je predsednik Društva opozoril, da delničarji nismo bili deležni predstavitve s strani predstavnikov NS družbe.
 
Predsedujoča je nato sicer opozorila, da smo zamudili s prijavo k besedi, kar pa ne drži, saj predstavitve poročila NS za leto 2008 ni bilo, saj ni bil prisoten predsednik NS, da pa sta na tej skupščini prisotna dva člana NS, pa žal ni povedala. Ponudila je, da njihovo predstavitev prebere, vendar je predsednik Društva to možnost zavrnil in ugotovil, da v tem primeru očitno gre za "veliko spoštovanje do delničarjev družbe" s strani aktualnega Nadzornega sveta družbe, ki niso utegnili zagotoviti nekoga, da bi predstavil poročilo na skupščini delničarjev. Tudi NS ni dobil razrešnice za leto 2008.
 
Sklep o izboru revizorja in spremembah statuta je bil skoraj soglasno potrjen.
 
Po skupščini je predsednik Društva zbranim novinarjem pravilno napovedal, da je z nepodelitvijo razrešnice Upravi za leto 2008 iz boja za novega predsednika Uprave dokončno izpadel sedanji predsednik, ki je bil v prejšnji upravi delavski direktor. Prav tako je napovedal, da bo NS na popoldanski seji izvolil g. Matjaža Rakovca, kar se je tudi dejansko zgodilo.
 
Novoizvoljenemu Predsedniku uprave Zavarovalnice Triglav, d.d., g. Matjažu Rakovcu iskreno čestitamo, ter mu želimo obilo uspehov pri delu. Prav tako mu želimo, da bi bil uspešen tudi pri razreševanju težav in problemov, ki so verjetno posledica porušenih medsebojnih odnosov znotraj družbe in so žal negativno odmevali v javnosti.
 
Mali delničarji si želimo stabilne družbe, ki raste, se razvija in ustvarja dobiček, ter posledično prinaša dividendni donos.
 
Tudi v Zavarovalnici Triglav smo ustanovili Odbor malih delničarjev, ki ga vodi mag. Adolf Zupan, njegov namestnik pa je Matej Krušnik.

Polet Gorenja in izjemnih dividendnih donosov

Medij: Delo (Posel & denar) Avtorji: Grega Meden Teme: Mali delničarji Datum: Pon, 04. jun.. 2018 Stran: 12

Domači trg Prevzemi in dividende bodo na trg prinesli dodatno likvidnost

Tisti vlagatelji, ki so v predvolilnih tednih pričakovali brezveterje na domačem kapitalskem trgu, so se nekoliko ušteli, saj je pomlad prinesla prevzemno ponudbo za delnice Gorenja. Kitajski Hisense je v preteklih dveh tednih dodobra vznemiril trgovanje z delnicami velenjskega proizvajalca bele tehnike. Kmalu po objavi namere so Kitajci začeli na borzi kupovati delnice malih delničarjev in institucionalnih vlagateljev.

V nekaj dneh so po cenah, malenkost nižjih od prevzemnih 12 evrov, kupih malo manj kot 33 odstotkov vseh delnic. Nenavaden manever, ki ga v preteklosti nismo prav pogosto videli, saj je bila v zraku očitno bojazen pred konkurenčno (cenovno višjo) prevzemno ponudbo. Ta poteza je prodajalcem delnic prinesla okoli 90 milijonov evrov, medtem ko bodo preostali prodajalci denar dobili šele po koncu prevzemne ponudbe na začetku julija.

Poletje na ljubljanski borzi bo tako nenavadno živahno, saj bodo poleg kupnine za Gorenje vlagatelji na svoj račun dobili še več deset milijonov evrov letošnjih dividend. Zelo visoka likvidnost bo ob predpostavki mirnih globalnih trgov blagodejno vplivala na cene domačih delnic. Še posebno zato, ker so delnice v primerjavi z razvitimi trgi precej podcenjene, napovedana gospodarska rast Slovenije in naših izvoznih trgov pa ostaja razmeroma visoka.

Postal druga naj večja zavarovalnica

Medij: Vestnik Murska Sobota (Gospodarstvo) Avtorji: Adriana Gašpar Teme: ZGD-1 zakon o gospodarskih družbah Datum: Čet, 31. maj. 2018 Stran: 7

Generali prevzel Adriatic Slovenico 

Skupina KD Group finančna družba, d. d., Adriatic Slovenico prodala za 245 milijonov evrov 

Generali CEE Holding B. V. in skupina KD Group finančna družba, d. d., sta sklenila dogovor o pridobitvi 100-odstotnega lastniškega deleža v Adriatic Slovenici, d. d., so sporočili iz zavarovalnice Generali, ki je, kot pravijo, del neodvisne italijanske skupine z močno prisotnostjo v mednarodnem prostoru. 

Dogovor morajo sicer potrditi še regulativni organi. S prevzemom Adriatic Slovenice pa postaja Skupina Generali druga največja zavarovalnica na slovenskem trgu, takoj za zavarovalnico Triglav. Poleg slovenske Adriatic Slovenice Generali prevzema še na Poljskem Concordio Poland, ki ima sedež v Poznanu in 14 podružnic po Poljskem. 

Adriatic Slovenka je s skoraj 15-odstotnim tržnim deležem tretja največja zavarovalnica v Sloveniji. Ima več kot 500 tisoč strank in 1,7 milijona zavarovalnih polic. Po celotni državi ima razvejano prodajno mrežo s 373 prodajnimi mesti. Kaj prevzem pomeni za poslovalnice in zaposlene, za zdaj še ni znano. Smo pa neuradno izvedeli, da zaposleni o prevzemu prej naj ne bi bili obveščeni, da pa imajo za zdaj navodila, da delajo tako, kot da prevzema ne bi bilo. 

Prevzemni vrtiljak

Medij: Večer (Pogledi) Avtorji: Damijan Toplak Teme: Mali delničarji Datum: Pet, 25. maj. 2018 Stran: 19

Že nekaj časa smo v Sloveniji priča velikim premikom na bančno-zavarovalniškem parketu. Pravzaprav se je pričelo leta 2013 z večmilijardno bančno sanacijo in grožnjo Sloveniji z evropsko trojko. No, danes je že mogoče videti, da so bile največje slovenske banke, kot so NLB, Nova KBM in Abanka z Banko Celje, preveč dokapitalizirane, zato že sproščajo rezervacije in svojim (novim) lastnikom izplačujejo zajetne dividende. Številni mali delničarji in predvsem slovenski institucionalni investitorji pa so z ukrepom Banke Slovenije pred slabimi petimi leti ostali brez svojih delnic in podrejenih obveznic. Ti iz tega naslova ne prejemajo nikakršnih dividend in ne obresti, so pa mnogi vložili tožbe, a epiloga teh še niso dočakali.

Sprva je Abanka prevzela Banko Celje, združeni pa naj bi šli v prodajo prihodnje leto, podobno velja tudi za največjo slovensko banko NLB. To so prizadele še tožbe nekdanjih hrvaških varčevalcev v stari Ljubljanski banki, in kot je nedavno opozoril ekonomist Franjo Štiblar, po rodu Mariborčan in tudi prvi nadzornik hitro rastoče Delavske hranilnice, je terjatev do (nekdanjih) hrvaških podjetij za milijardo evrov več kot dolgov prebivalstvu, pa se to ne izpostavlja dovolj. Po drugi strani je Slovenija, vsaj na papirju, suverena država in ji je NLB po državni pomoči v obliki dokapitalizacij izplačala že veliko dividend, zato vztrajanje Bruslja in s tem popuščanje Ljubljane pri prodaji največje slovenske banke ni povsem razumljivo. In to po tem, ko je bila ameriškemu finančnemu skladu Apollo in EBRD za bagatelo oziroma 250 milijonov evrov prodana Nova KBM, ki je pripojila še PBS in Raiffeisen banko. Za slednjo se sicer govori, da bo po očiščenju poslovanja Nove KBM preko avstrijske matice kupila to bančno skupino nazaj. Banka Koper pa je, tako kot od srede koprski Adriatic Slovenka, že v italijanskih rokah, Nova KBM bi lahko pristala v avstrijskih, kar je za omenjeni obmejni območji, ki lastniško ne bosta imeli več svojih finančnih institucij, lahko problematično.

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.