Zavarovalnica Triglav

Delničarjem Zavarovalnice Triglav 1,7 EUR dividende v 30 dneh

Skupščina delničarjev Zavarovalnice Triglav, d.d. se je na današnji 39. skupščini seznanila s poslovanjem Skupine Triglav v letu 2013, ob tem podelila razrešnico Upravi in NS, delničarji pa so z 92,75 % večino podprli nasprotni predlog družbe Žito, d.d., za delitev bilančnega dobička, kar pomeni da bodo delničarji v 30 dneh prejeli 1,70 EUR dividende bruto dividende na delnico. Triglav bo torej za dobiček namenil slabo polovico dobička oziroma 38,65 milijonov od 77,83 milijonov EUR celotnega dobička. Pooblaščenec Društva MDS, Grega Tekavec, je iz naslova organiziranega zbiranja pooblastil, ki ga je izvajala družba, od malih delničarjev prejel največ pooblastil in je tako zastopal skoraj 9 % glasovalnih pravic.

 

Ljubljana, 10. junij 2014


 

Poslovanje Skupine Triglav v letu 2013

Skupina Triglav je v letu 2013 obračunala nekaj več kot 900 milijonov EUR zavarovalne premije, kar je 4 % manj od preteklega leta. Poslovni izid leta 2013 je sicer nad planiram, kljub tem pa manjši kot v letu 2012.

Predsednik Uprave, Andrej Slapar je v okviru predstavitve letnega poročila izpostavil tudi, da je Zavarovalnica Triglav oslabila vse naložbe v obveznice slovenskih bank.

 

Za dividende slaba polovica celotnega dobička

Delničarji so na sami skupščini sprejeli odločitev, da se za dividende nameni skoraj polovica celotnega dobička, kar znaša 1,70 EUR dividende. Uprava in Nadzorni svet (NS) sta sicer namesto tega predlagala dividendo 1,10 EUR, delničar VZMD pa je predlagal kar 2,50 EUR dividende, vendar delničarji o predlogu VZMD niti niso glasovali.

Na skupščini je delničar Plama-pur, d.d. podal predlog, da se dividende nameni le 2,8 milijona EUR oziroma 0,13 EUR dividende, vendar pa je za sklep glasovalo le 0,72 % prisotnih delničarjev.

Ob tem velja še dodati, da državne delničarji še vedno niso imeli glasovalnih pravic, posledično pa je bilo na skupščini prisotnih le slabih 4 milijone delnic od sicer skoraj 23 milijonov izdanih delnic.

 

Podelitev razrešnice in imenovanje revizorja

Skupščina Zavarovalnice Triglav – dividenda 2,00 EUR, Društvo MDS uspelo s predlogom za odpoklic in imenovanje novega Nadzornega sveta

Delničarji Zavarovalnice Triglav, d.d. so na današnji 38. skupščini na predlog SOD-a sprejeli 2,00 EUR bruto dividende za posamezno delnic, ter na predlog Društva MDS odpoklicali vse člane Nadzornega sveta (NS), ki so bili imenovani na prejšnji, 37. skupščini, dne 14.02.2013, zoper katero je Društvo MDS vložilo tudi izpodbojno tožbo. V nov NS so bili imenovani Rajko Stanković, dr. Dubravko Štimac, dr. Mario Gobbo, Matej Runjak in Matija Blažič.

 

Ljubljana, 11. junij 2013


 

Dividenda 2,00 EUR namesto zgolj 1,00 EUR

Delničarji so z 92 % večino potrdili predlog SOD-a, da se za dividende nameni okoli 45 milijonov EUR dobička, kar je sicer točno dvakrat (2x) več od prvotnega predloga Uprave in NS. V Društvu MDS smo seveda predlog za izplačilo višje dividende podprli, kljub lastnemu predlogu, ki je predvideval dividendo v višini 1,44 EUR.

 

Odpoklic starega NS in imenovanje novih članov NS

Društvo MDS je kot eden izmed predlagateljev razširitve dnevnega reda že ob vložitvi poudaril, da si bo do skupščine prizadeval sestaviti NS, ki bo odražal uravnoteženo sestavo glede na lastniško strukturo družbe Zavarovalnice Triglav in pa hkrati tudi glede na strokovne kompetence predlaganih kandidatov.

Za ogled TV prispevka novinarja Florjana Zupana iz oddaje Dnevnik TV SLO1 ob 19.00 uri, z dne 11.06.2013 pritisnite TUKAJ ali na sliko.

Na tej osnovi so bili na današnji skupščini z več kot 90 % večino sprejeti vsi predlagani kandidati in sicer:

Rajko Stanković, po izobrazbi višji upravni delavec, predsednik Društva Mali delničarji Slovenije, ki se že od junija 2006 dalje ukvarja z zaščito interesov malih delničarjev. V svoji poslovni karieri je med drugim delal tudi kot vodja 3 centrov za začasne begunce iz BIH, delal kot odgovorna oseba na področju logistike, repatriacije in vodja financ na Uradu Vlade RS za priseljevanje in begunce, ter na področju gostinstva in organizacije dogodkov. Zaposlen kot predsednik v Društvu Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS).

dr. Dubravko Štimac, magister organizacije in menedžmenta, doktoriral pa je iz področja financ na Ekonomski fakulteti v Zagrebu. Svojo profesionalno pot na vodilnih položajih je pričel kot direktor skrbniških storitev za vrednostne papirje pri Privredni banki Zagreb, kjer je bil tudi vodja projekta pokojninske reforme. Od 2001 je zaposlen kot predsednik uprave družbe PBZ Croatia, d.d., za obvezno pokojninsko zavarovanje. Med pomembenjši funkcijami je trenutno predsednik nadzornih svetov v Podravki d.d. in Zagrebški borzi d.d.

dr. Mario Gobbo, magister biokemije, doktoriral pa je iz managmenta na Wharton School Univerzi v Pensilvaniji. Ima več kot 30 letne izkušenj iz področja dela finančnih institucij, farmacevtske industrije, biotehnologije, telekomunikacij, nafte, plina in energijo. Bil je dolgoletni glavni direktor v Natexis Bleichroder, pred tem pa je delal kot partner v azijskih Healthcare skladih. Med drugim je delal tudi kot vodja oddelka za znanosti na International Finance Corporation, delal je v Skupini Svetovne banke, v Lazard Brothers v Londonu, Continental Illinois National Bank, švicarski Bank Corporation International Ltd in drugih uglednih finančnih institucijah. Zaposlen kot neodvisni svetovalec v lastnem podjetju.

Zavarovalnica Triglav - predsednik Uprave razrešen

Za ogled prispevka novinarke Ane Turk iz oddaje DANES na Planet TV z dne 22.05.2013 pritisnite TUKAJ.

 

Vložena razširitev dnevnega reda 38. skupščine Zavarovalnice Triglav

Društvo MDS je danes uspešno vložilo ražiritev dnevnega reda 38. skupščine Zavarovalnice Triglav, d.d., ki bo potekala 11. junija. Skupaj s sopodpisniki, ki skupaj zastopajo potrebnih 5 % osnovnega kapitala Zavarovalnice Triglv, bo skupščina odločala tudi o dodatni, 5. točki dnevnega reda, ki nosi naslov odpoklic in imenovanje članov Nadzornega sveta (NS). Naj ob tem spomnimo, da je Društvo MDS že vložilo predlog za višjo dividendo in sicer predlagamo, da bi dividenda namesto 1,00 EUR znašala 1,44 EUR (kar je še vedno manj kot tretjina dobička Zavarovalnice Triglav).

 

Ljubljana, 17. maj 2013


 

Odpoklic in imenovanje članov Nadzornega sveta

Predlog sklepa 5.1: Skupščina družbe, z dnem 11.06.2013, z mesta člana nadzornega sveta odpokliče:
- mag. Jovan Lukovac,
- g. Aleš Živkovič,
- g. Rok Strašek,
- g. Žiga Andoljšek in
- g. Blaž Šlemic,
ki so bili imenovani dne 14.02.2013, na 37. skupščini družbe, s pričetkom mandata dne 08.04.2013.

Predlog sklepa 5.2: Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem 12.06.2013, izvoli g. Rajko Stanković.

Predlog sklepa 5.3: Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem 12.06.2013, izvoli g. Krešo Šavrič.

Predlog sklepa 5.4: Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem 12.06.2013, izvoli g. Igor Mihajlović.

Predlog sklepa 5.5: Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem 12.06.2013, izvoli g. Goran Gojković.

Predlog sklepa 5.6: Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem 12.06.2013, izvoli g. Milan Tomaževič.

Društvo MDS predlagalo višjo dividendo v Zavarovalnici Triglav

Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) je kot delničar Zavarovalnice Triglav, d.d. vložilo nasprotni predlog k točki dnevnega reda 38. skupščine delničarjev. Nasprotni predlog se nanaša na delitev bilančnega dobička, kjer Uprava in Nadzorni svet (NS) predlaga delitev dividende v višini 1,00 EUR na delnico, v Društvu MDS pa smo predlagali, da se med delničarje razdeli slaba tretjina celotnega dobička oziroma 1,44 EUR na delnico.

 

Ljubljana, 14. maj 2013


 

Delničarje Zavarovalnice Triglav so v preteklem letu prejeli 0,70 EUR bruto dividende na posamezno delnico in skladno s sporočilom za javnost, ki je objavljeno na spletni strani Zavarovalnice Triglav, je družba poslovno leto 2012 zaključila z rekordnim rezultatom in na ravni skupine Triglav presegla poslovni izid leta 2011 za kar 55 %.

Glede na izkazane poslovne rezultate skupine Triglav in pa upoštevaje zaostrenih gospodarskih razmer smo v Društvu MDS ocenili, da je v danem momentu lahko dividenda ključnega pomena za male delničarje, pri tem pa smo v ozir vzeli tudi kontinuiteto poslovanja Zavarovalnice Triglav in predlagali, da se za dividendo nameni le slaba tretjina izkazanega bilančnega dobička, s čimer v nobene primeru ne posegamo v tekoče poslovanje družbe.

19. skupščina Save, d.d. - sprejeti vsi sklepi skupščine

Pooblaščenca Društva Mali delničarji Slovenije (Društva MDS), sta na današnji, 19. skupščini družbe Sava, d.d., zastopala nekaj manj kot 100.000 glasov malih delničarjev, kar je na skupščini predstavljalo več kot 6,64 % prisotnega kapitala. Skupščina družbe je potrdila vse predlagane sklepe, vključno z imenovanjem novega člana nadzornega sveta (NS), g. Mira Medveška. Poleg poenostavljenega zmanjšanja kapitala, so delničarji potrdili tudi Letno poročilo za leto 2012, ki je bilo zaznamovano z obširni razdolževanjem celotne skupine Sava.

 

Bled in Ljubljana, 30. april 2013


 

Poslovna skupina Sava je v letu 2012 dosegla 192,2 milijona evrov prihodkov

Na sami skupščini je delničarje med drugim podrobno zanimalo tudi kako so potekali posli z Merkurjem in pa če je zoper prejšnje vodstvo bil sprožen kakršen koli postopek, s strani NS družbe, saj iz tega naslova družba beleži slabitev v skupni višini nekaj več kot 70 mio EUR. Žal do tega trenutka ni bila vložene ne kazenska in ne odškodninska tožba zoper bivše poslovodstvo.

Skupina Sava je lani ustvarila 99,3 milijona evrov čiste izgube, medtem ko je ta leto prej znašala nekaj več kot 157 milijonov evrov. Družba Sava je lani ustvarila 49 milijonov evrov čiste izgube, kar je približno tretjina predlanske izgube. Na izgube so večinoma vplivale slabitve finančnih naložb.

Za ogled prispevka novinarja Florjana Zupana iz Dnevnika ob 19.00 uri TV SLO1 kliknite TUKAJ.

Vrednost oslabitev na ravni skupine so znašale 85,4 milijona evrov, od česar 52,8 milijona evrov oslabitev odpade na naložbo v Gorenjsko banko, d.d., 24,7 milijona evrov pa na oslabitev naložbe v Abanko Vipa, d.d. Poleg oslabitev finančnih naložb so na dosežen finančni izid vplivali nižji finančni prihodki, predvsem kot posledica zaostrenih gospodarskih razmer in z njo povezano manjšo kupno močjo.

 

Gumarstvo je v letu 2012 še zadnjič v sestavi Poslovne skupine Sava in je na mednarodnih trgih doseglo 120,2 milijona evrov prihodkov od prodaje. Dejavnost je bila uspešno prodana češki gumarski skupini ČGS, ki se je pogodbeno zavezala ohraniti tudi obstoječa delovna mesta vsaj še naslednjih 5 let.

Turizem je ustvaril 64,8 milijona evrov prodajnih prihodkov, kar je na skoraj enaki ravni kot leto poprej. Upad obiskov slovenskih gostov so uspešno nadomestili z gosti iz tujine, kjer je družba zabeležila 2,8 % rast nočitev. Rast nočitev domačih gostov je bila 1,6 %, kar nekoliko presega povprečje slovenske turistične panoge. In prav turistična divizija naj bi v prihodnje bila ena od dveh gonilnih sil Poslovne skupine Sava.

Dejavnost Nepremičnin je bila prodana Zavarovalnici Triglav, d.d. za 16,7 milijonov EUR.

Družba Sava je lani ustvarila 3,1 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je bilo za 43 % manj kot predlani in za 18 % nad načrtovanimi. Kar 81 % je predstavljala prodaja storitev Save, družbam v skupini. Oslabitve finančnih naložb so na čisti rezultat vplivale v višini 34,5 milijona evrov.

 

Skupščina sprejela poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala

Osnovni kapital družbe se z dosedanjega zneska, ki znaša 83.751.567,51 EUR, zmanjša za znesek 58.309.716,03 EUR, tako, da po zmanjšanju znaša 25.441.851,48 EUR. Pripadajoči znesek vsake delnice v osnovnem kapitalu bo po njegovem zmanjšanju znašal 12,68 EUR. Sprejem takega sklepa pa ne spreminja razmerij (odstotkov) med obstoječimi delničarji v družbi, saj število delnic ostaja enako, kot pred sprejemom tega sklepa.

Društvo MDS nadaljuje aktivnosti za sklic izredne skupščino Zavarovalnice Triglav

Društvo MDS je do današnjega dne zbralo podporo delničarjev, ki skupaj dosegajo 4,10 % osnovnega kapitala, zato bo poskušalo v tem tednu dokončati začeto in dobiti še manjkajočih 0,9 % in tako oddati popolno zahtevo za sklic izredne skupščine delničarjev Zavarovalnice Triglav.

Ljubljana, 22.marec 2013


 

Prav tako pa je prejšnji teden dobilo odgovor odvetnice Carmen Dobnik, ki prereka vse zahteve Društva MDS iz tožbe in hkrati zanimivo zahteva povišanje pcto, saj si želi ohraniti možnost do revizije, saj se verjetno »upravičeno boji?«, da bi morda sodišče že na prvi stopnji razsodilo zaradi hudih kršitev več določil ZGD-1, ZPRE-1 in ZSDH v korist Društva MDS, ki je v tožbi jasno opozorilo na številne nepravilnosti pri izvedbi in vodenju skupščine, kar ima za posledico potencialno škodo za družbo in njene delničarje.

Za ogled TV prispevka novinarja Florjana Zupana iz TV Dnevnika SLO 1 z dne 23.03.2013 ob 19.00 uri pritisnite TUKAJ ali na sliko.

Zaradi tega bo Društvo MDS nadaljevalo z sklicem izredne skupščine skladno s tretjim odstavkom 295. člena in prvim odstavkom 296. člena Zakona o gospodarskih družbah ( Ur.l. RS, št. 65/2009, v nadaljevanju ZGD-1), in zahtevalo od Uprava družbe Zavarovalnica Triglav, d.d., da najpozneje v dveh mesecih po prejemu popolne zahteve skliče skupščino družbe z dnevnim redom, kot ga predlagajo delničarji - predlagatelji.

Razlog za podano pisno zahtevo za sklic skupščine s predlaganim dnevnim redom je v tem, da je na zadnji, 37. skupščini družbe Zavarovalnice Triglav, prišlo do sprejema sklepov, ki po mnenju Društva MDS potencialno škodujejo družbi in njenim delničarjem.

Zato bomo predlagali, da skupščina družbe z dnem zasedanja skupščine z mesta člana nadzornega sveta odpokliče:
- mag. Jovan Lukovac,
- g. Aleš Živkovič,
- g. Rok Strašek,
- g. Žiga Andoljšek in
- g. Blaž Šlemic,
ki so bili imenovani dne 17.02.2013, na 37. skupščini družbe, s pričetkom mandata dne 08.04.2013.

Društvo MDS vložilo izpodbojno tožbo na sklepe 37. skupščine Zavarovalnice Triglav – Poziv nadzornemu svetu SOD-a naj nemudoma razreši upravo SOD-a

V imenu Društva Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) je skladno z napovedmi, odvetnica, mag. Alja Markovič Čas, danes na Okrožno sodišče v Ljubljani vložila izpodbojno tožbo za razveljavitev sprejetih sklepov 37. skupščine družbe Zavarovalnica Triglav, d.d., ki je potekala 14. februarja 2013. Društvo MDS se je za vložitev tožbe odločilo na osnovi evidentnih kršitev prevzemne zakonodaje (natančneje 63. in 64. člena Zakona o prevzemih – Zpre-1) ter Zakona o Slovenskem državnem holdingu (22., 35. in 38. člena ZSDH), na osnovi katerega je uprava SOD-a z glasovanjem na skupščini napravila hujšo kršitev dolžnosti in jo je kot tako potrebno nemudoma razrešiti. Prav tako je Društvo MDS skladno z določili 64. člena Zpre-1 o navedenih kršitvah in vloženi izpodbojni tožbi obvestilo ATVP in od nje zahtevalo, da odloči skladno z določili 64. člena Zpre-1.

 

Ljubljana, 21. februar 2013


 

Za državo prevzemna zakonodaja ne velja

Društvo MDS je že na sami skupščini Zavarovalnice Triglav, d.d. od predsedujočega na skupščini, odvetnika Francija Matoza ter poprej tudi od pooblaščenke uprave odvetnice Carmen Dobnik, zahteval, da se vsem državnim delničarjem, ki jih je pod lupo vzela tudi ATVP, vzame glasovalne pravice, saj skupaj presegajo prevzemni prag, vendar niso podali prevzemne ponudbe. Čeprav so določila ZPre-1 jasna, pa do odvzema glasovalnih pravic ni prišlo in skupščina je glasovala o nasprotnem predlogu delničarja Slovenske odškodninske družbe, d.d. (SOD), ki pa uradno sploh ni bil prisoten na skupščini!? Tudi sicer so nasprotni predlogi, podani s strani Uprave SOD-a, popolnoma neskladni z določili ZGD-1 in bi kot taki morali biti zavrnjeni s strani predsedujočega skupščini, odvetnika Francija Matoza, prvotni predlog o zamenjavi predsedujoče pa s strani pooblaščenke Uprave ZT Carmen Dobnik.

 

Uprava SOD zavestno kršila ZSDH?!

Poleg kršitev ZPre-1 je s tem, ko je uprava SOD glasovala v imenu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ), le-ta kršila tudi določila ZSDH. Čeprav je 5. odstavek 38. člena ZSDH jasen, da lahko SDH v imenu ZPIZ-a glasuje izključno kadar gre za zagotavljanje dodatnih sredstev za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, si SOD zakon očitno razlaga po svoje. Kljub navedenemu določilu, je SOD namreč v imenu ZPIZ-a mirno glasoval o novih članih NS kakor tudi ostalih točkah dnevnega reda in to na osnovi nasprotnih predlogov delničarja, ki ga uradno sploh ni bilo na skupščini, saj uresničevanja glasovalnih pravic in svoje aktivne udeležbe ni prijavil verifikacijski komisiji 37. skupščine Zavarovalnice Triglav, d.d., ker je s tem hotel zaobiti določila zakona o SDH.

 

Poziv nadzornemu svetu SOD-a k takojšnji razrešitvi uprave SOD

Rajko Stanković, kot zakoniti zastopnik Društva MDS, na osnovi določil 35. člena in podredno 6. odstavka 22. člena ZSDH javno pozivam nadzorni svet SOD-a, da nemudoma razreši celotno upravo SOD-a in sicer mag. Petra Ješovnika, Iga Grudna in Nado Drobne Popovič ter prične z imenovanje nove uprave, ki bo imela ustrezne kompetence ter pravno znanje, saj je uspela na skupščini Zavarovalnice Triglav, d.d., narediti kar 4 pravne napake, ki so izpodbojne.

37 skupščina Zavarovalnice Triglav - politika uveljavila interese z namerno kršitvijo Zpre-1 in ZSDH

Na današnji 37. skupščini delničarjev Zavarovalnice Triglav, d.d. so pooblaščenci Društva MDS v okviru lastnega organiziranega zbiranja pooblastil zastopali 826.722 delnic oz. imeli 7,33 % glasovalnih pravic (3,64 % osnovnega kapitala družbe). Povedano drugače, Društvo MDS je bilo po številu zastopanih delnic, glede na današnje stanje delnic pri KDD, 3 največji delničar Zavarovalnice Triglav, d.d., takoj za državnim Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) in Slovensko odškodninsko družbo (SOD). Društvo MDS je zahtevalo, da Carmen Dobnik oz. kasneje Franci Matoz, kot predsedujoči skupščini, predstavnikom SOD-a, ki so na skupščini zastopali ZPIZ odvzame glasovalne pravice zaradi kršitve ZPRE-1 oz. Zakona o SDH, vendar tej zahtevi niso ugodili. Zato je Društvo MDS napovedalo zahtevo za ugotavljanje ničnosti skupščine oz. najavilo izpodbojnost sprejetih sklepov.

 

Ljubljana, 14. februar 2013


 

Zahteva za mirovanje glasovalnih pravic po ZPRE-1

 

Takoj po otvoritvi skupščine je Rajko Stanković – predsednik Društva MDS zahteval, da zaradi kršitve Zakona o prevzemih (ZPRE-1) na skupščini, skladno z določili zakona, mirujejo glasovalne pravice ZPIZ, ki jih je zastopal SOD, ter vseh drugih povezanih oseb, ki so kršile ZPRE-1, o odvzemu glasovalnih pravic pa odloča Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP).

 

Za ogled prispevka novinarja Florjana Zupana iz Dnevnika TV SLO1 ob 19 uri z dne 14.12.2013 pritisnite TUKAJ ali na sliko.

 

Glede na javno objavljene  informacije (na spletnih straneh vseh vpletenih) se nihče izmed njih ni pritožil. Zato smo se postavili na stališče, da so »nemo« pritrdili očitkom ATVP, ki je pred tedni z odločbo odvzela glasovalne pravice vpletenim v Aerodromu Ljubljana in Telekomu Slovenije. Žal ne Carmen Dobnik niti kasnejši predsedujoči Franci Matoz temu nista ugodila, zato smo napovedali izpodbijanje oz. ugotavljanje ničnosti skupščinskih sklepov.

 

Zahteva Društva MDS za mirovanje glasovalnih pravic, skladno z določili 10. odstavka 38. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH)

 

Društvo MDS je predsedujočega skupščini seznanilo, da SOD za upravljanje z naložbami RS potrebuje soglasje Državnega zbora RS na predlog Vlade RS, po določilih 10. odstavka 38. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH), ki glasi:

 

»10) Do uveljavitve klasifikacije uprava SOD za upravljanje z naložbami Republike Slovenije, s katerimi je do uveljavitve tega zakona upravljala AUKN in katerih skupna knjigovodska vrednost naložbe presega 20 milijonov eurov oziroma naložb v družbah, v katerih imajo te družbe najmanj 25% lastniški delež ali 25% delež glasovalnih pravic, potrebuje soglasje državnega zbora na predlog vlade.«  

 

To pomeni, da bi moral SOD za upravljanje z naložbami RS, torej tudi glasovanje na skupščini Zavarovalnice Triglav, predložiti soglasje DZ RS, ki ga je v sprejem slednjemu predlagala Vlada RS. Ker takšnega soglasja na skupščini ni bilo, predstavniki SOD torej niso smeli glasovati v imenu ZPIZ. Carmen Dobnik je sicer zatrdila, da obstaja izjema v 4. in 5. alineji 38. člena ZSDH, kar po prepričanju Društva MDS ne drži. Navedeni alineji le določata, da ima blagajna ZPIZ ekonomska upravičenja do dividend ali morebitne kupnine ob odprodaji deleža v Zavarovalnici Triglav, ne pa blagajna SDH.

 

Zato je predsednik Društva MDS prebral določila ZSDH v zvezi z upravljanjem kapitalske naložbe ZPIZ v Zavarovalnici Triglav, ki glasijo:

»4) V enem mesecu od uveljavitve klasifikacije se z nepremičninami, ki jih ta določi za namen prvega prenosa in na katerih ima lastninsko pravico Republika Slovenija, kot s stvarnim vložkom, izvede dokapitalizacija SDH. Z dnem uveljavitve tega zakona se na SDH prenese upravljanje s kapitalsko naložbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije v družbi Zavarovalnica Triglav, d.d.

(5) SDH po lastni presoji upravlja s kapitalsko naložbo iz prejšnjega odstavka z edinim namenom zagotavljanja dodatnih sredstev za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, tako da je dolžan vsa prejeta denarna sredstva v zvezi z upravljanjem in razpolaganjem s kapitalsko naložbo iz prejšnjega odstavka nakazati Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.«

 

Kljub temu sta tako Carmen Dobnik kot tudi Franci Matoz zavrnila zahtevo za mirovanje oz. odvzem možnosti glasovanja, zato je Društvo MDS napovedalo izpodbijanje oz. ugotavljanje ničnosti skupščinskih sklepov.

 

Ali bo NS SOD-a razrešil vodstvo SOD-a?

Ker Uprava SOD do zasedanja 37. skupščine družbe Zavarovalnice Triglav, d.d., ni pridobila ustreznega soglasja Državnega zbora Republike Slovenije, ne mora uresničevati glasovalnih pravic, saj to skladno z 2. odstavkom 35. člena ZSDH pomeni kršitev dolžnosti uprave SOD, kar pa po 6. odstavku 22. člena ZSDH pomeni hujšo kršitev obveznosti člana Uprave. Zaradi tega bo Društvo MDS na NS SOD naslovilo dopis, da ustrezno ukrepajo zoper nezakonito delovanje sedanje Uprave SOD.

 

Mali in manjšinski delničarji brez predstavnikov v NS Zavarovalnice Triglav

 

Po seznanitvi skupščine s potekom mandata obstoječim članom NS Zavarovalnice Triglav, je skupščina prešla na odločanje o novih članih NS, kjer je SOD ponovno podal nasprotne predloge, iz NS izključil »koalicijske neposlušneže«,  ter jih nadomestil z »ubogljivimi(?!)«.

 

Kljub dejstvu, da je v Zavarovalnici Triglav 35 % malih in manjšinskih lastnikov, le-ti ne bodo od 8. aprila 2013 dalje imeli niti enega predstavnika. Novi nadzorniki Zavarovalnice Triglav so: nekdanji državni sekretar na finančnem ministrstvu Aleš Živkovič, direktor Univerzitetnega inkubatorja Primorske Rok Strašek, nekdanji prvi mož Agencije za zavarovalni nadzor Mihael Perman, direktor Stanovanjskega sklada RS Žiga Andoljšek in Blaž Šlemic iz Deželne banke Slovenije. Še en mandat v nadzornem svetu pa ostaja direktor finančne družbe Bartimaeus in nekdanji v.d. direktorja Agencije za trg vrednostnih papirjev Jovan Lukovac.

Na vse izvolitve, razen na izvolitev dr. Mihaela Permana, ki ga Društvo MDS ceni kot vrhunskega strokovnjaka s področja nadzora zavarovalnic (saj gre za bivšega predsednika AZN in člana sveta AZN),  je predsednik Društva MDS Rajko Stanković napovedal možnost izpodbijanja sprejetih sklepov.

 

Seznanitev s postopki v TRIGLAV INT, naložbo v SAVO IP in vrednotenju nepremičnin

Ali bo tokratna dokapitalizacija Abanke uspešnejša?!

Delničarji Abanke Vipa, d.d. bodo na današnji 25. skupščini delničarjev ponovno odločali o dokapitalizaciji banke. Delničarji so namreč o dokapitalizaciji banke že odločali na prejšnji skupščini, ki je potekala 30. maja, vendar nihče izmed večjih delničarjev ni pristal na brezpogojno vplačilo zneska 7,00 EUR za posamezno delnico. Tokrat je emisijski znesek še nižji in znaša vsega 4,20 EUR za posamezno delnico, kar pomeni, da bodo deleži obstoječih delničarjev, v primeru uspešne dokapitalizacije, tako rekoč vsaj prepolovljeni, posledično pa se bo njihovo premoženje še dodatno znižalo. Pooblaščenca Društva MDS, Rajko Stanković in Grega Tekavec bosta na skupščini zastopala skoraj več kot 6,5 % prisotnega kapitala banke.

 

Ljubljana, 19. november 2012


 

Dokapitalizacija po 4,20 EUR – rezultati skrbnega pregleda delničarjem (ne)dostopni

Uprava Abanke, ki jo vodi mag. Jože Lenič, od delničarjev pričakuje, da bodo vplačali med 49,67 in 89,42 milijonov EUR svežega denarja in to brez da bi poznali stanje banke. Naj spomnimo, da je Abanka v letu 2011 ustvarila negativen poslovni izid v višini 119.149.053,18 EUR, prav tako pa lahko iz 9-mesečnega poročila za leto 2012 ugotovimo, da banka nadaljuje z negativnim trendom poslovanja in ustvarja nadaljnjo izgubo.

V spodnji tabeli so prikazani podatki o poslovanju banke v prvem 9-mesečju. Za ogled celotnih nerevidiranih in nekonsolidiranih podatkov o poslovanju za prvih devet mesecev poslovnega leta 2012 kliknite tukaj.

Knjigovodska cena pada, premoženje delničarjev razvrednoteno, s kapitalom obstoječih delničarjev nagrajeni dokapitalizatorji

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.