Zavarovalnica Triglav

Delničarji Zavarovalnice Triglav potrdili vse predlagane sklepe – dividenda znaša kar 2,5 EUR

Na današnji jubilejni 40. skupščini delničarjev Zavarovalnice Triglav, d.d., so delničarji potrdili vse predlagane sklepe, ki sta jih predlagala Uprava in Nadzorni svet (NS) družbe. Delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo v  četrtek, 11.06.2015 bodo upravičeni do dividende v višini 2,5 EUR. Na skupščini je predstavnik Društva MDS, iz naslova organiziranega zbiranja pooblastil prejel največ glasov od vseh pooblaščencev in tako zastopal preko 7,5 % glasovalnih pravic.

 

Ljubljana, 9. junij 2015


 

Skupina Triglav zabeležila 24 % rast vrednosti delnice v letu 2014

Delnica Zavarovalnice Triglav je v letu 2014 zabeležila kar 24 % rast, prav tako pa se je rahlo povečal delež tujih vlagateljev, ki trenutno zastopajo 17,6 % vseh lastnikov. Zavarovalnica Triglav ohranja dobro boniteto in sicer A-, kljub temu da so se v letu 2014 rahlo znižale pobrane premije, delež izplačanih škod pa je bil zaradi vremenskih razmer višji.

 

Rekordna dividenda, razrešnica in revizor

Zaradi dobrih rezultatov sta Uprava in NS delničarjem predlagala izplačilo rekordno visoke dividende, ki je sestavljena iz rednega dela (1,25 EUR) in izredne dividende (prav tako 1,25 EUR), torej skupno 2,5 EUR bruto na delnico.

Vsi delničarji družbe PIVOVARNA LAŠKO bodo prejeli ponudbo za odkup delnic po 25,56 EUR za delnico

Prodajni konzorcij Pivovarne Laško, d.d. (Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Alpen invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Abanka Vipa, d.d., KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o., Nova kreditna banka Maribor, d.d., in Zavarovalnica Triglav, d.d., Sklad obrtnikov in podjetnikov, Banka Koper d.d.), je dne 13.04.2015 z družbo Heineken International B.V. podpisal prodajno pogodbo o prodaji 51,11% lastniškega deleža v kapitalu družbe Pivovarna Laško, d.d., po ceni 25,56 EUR za delnico. Plačilo kupnine in prenos delnic na novega lastnika bo izveden po izpolnitvi odložnih pogojev, ki so opredeljeni v prodajni pogodbi in med katere sodi tudi soglasje Javne agencije za varstvo konkurence (AVK).

 

Ljubljana, 29. april 2015


 

Po izpolnitvi odložnih pogojev je pričakovati, da bodo številni mali delničarji prejeli ponudbe za nakup delnic Pivovarne Laško, d.d. (z oznako PILR) s strani različnih borznih hiš in družb. Male delničarje opozarjamo, da bo družba Heineken International B.V., skladno z določili slovenske prevzemne zakonodaje objavila najprej prevzemno namero in nato še prevzemno ponudbo. 

To pomeni, da bodo vsi preostali delničarji prejeli prevzemno ponudbo za odkup njihovih delnic z oznako PILR  po enaki ceni, t.j. po 25,56 EUR za 1 delnico. Pričakovati je, da bosta prevzemna namera in prevzemna ponudba podani v roku 30 do 45 dni od dneva izpolnitve odložnega pogoja – pridobitve soglasja AVK.

mag. Adolf Zupan - vodja OMD Zavarovalnice Triglav pri Društvu MDS

mag. Adolf zupan (Foto arhiv državnega sveta RS)Mag. Adolf Zupan je magister pravnih znanosti z bogatimi izkušnjami na področju telekomunikacij, saj je bil dolgoletni pomočnik generalnega direktorja PTT podjetja Slovenije, od leta 1993 pa direktor tedanje PTT Slovenija. Po ločitvi Pošte in Telekoma Slovenije je leta 1995 prevzel mesto generalnega direktorja Telekoma Slovenije, ki ga je uspešno vodil do 1998. Nato je ostal zaposlen v družbi kot svetovalec uprave. Oktobra 2001 ga je nadzorni svet z 90 % večino ob enotni podpori delavcev na javnem razpisu izbral izmed petih kandidatov za predsednika uprave družbe, a sta bila postopek izbora in razpis pozneje razveljavljena, saj se je nekdo očitno ustrašil kompetentnega kadra na vrhu Telekoma Slovenije. Zato se je odločil, da sprejme novi izziv in septembra 2002 je postal predsednik Uprave Zavarovalnice Tilia d.d., Novo mesto, ki jo je uspešno vodil do konca leta 2006, ko je odstopil in odločil za samostojno pot poslovnega svetovanja. Zato smo v Društvu MDS prepričani, da bo uspešno zastopal interese malih delničarjev v podjetju Zavarovalnica Triglav. Od 3. decembra 2010 dalje, pa je tudi član Izvršnega odbora Društva MDS.

Delničarjem Zavarovalnice Triglav 1,7 EUR dividende v 30 dneh

Skupščina delničarjev Zavarovalnice Triglav, d.d. se je na današnji 39. skupščini seznanila s poslovanjem Skupine Triglav v letu 2013, ob tem podelila razrešnico Upravi in NS, delničarji pa so z 92,75 % večino podprli nasprotni predlog družbe Žito, d.d., za delitev bilančnega dobička, kar pomeni da bodo delničarji v 30 dneh prejeli 1,70 EUR dividende bruto dividende na delnico. Triglav bo torej za dobiček namenil slabo polovico dobička oziroma 38,65 milijonov od 77,83 milijonov EUR celotnega dobička. Pooblaščenec Društva MDS, Grega Tekavec, je iz naslova organiziranega zbiranja pooblastil, ki ga je izvajala družba, od malih delničarjev prejel največ pooblastil in je tako zastopal skoraj 9 % glasovalnih pravic.

 

Ljubljana, 10. junij 2014


 

Poslovanje Skupine Triglav v letu 2013

Skupina Triglav je v letu 2013 obračunala nekaj več kot 900 milijonov EUR zavarovalne premije, kar je 4 % manj od preteklega leta. Poslovni izid leta 2013 je sicer nad planiram, kljub tem pa manjši kot v letu 2012.

Predsednik Uprave, Andrej Slapar je v okviru predstavitve letnega poročila izpostavil tudi, da je Zavarovalnica Triglav oslabila vse naložbe v obveznice slovenskih bank.

 

Za dividende slaba polovica celotnega dobička

Delničarji so na sami skupščini sprejeli odločitev, da se za dividende nameni skoraj polovica celotnega dobička, kar znaša 1,70 EUR dividende. Uprava in Nadzorni svet (NS) sta sicer namesto tega predlagala dividendo 1,10 EUR, delničar VZMD pa je predlagal kar 2,50 EUR dividende, vendar delničarji o predlogu VZMD niti niso glasovali.

Na skupščini je delničar Plama-pur, d.d. podal predlog, da se dividende nameni le 2,8 milijona EUR oziroma 0,13 EUR dividende, vendar pa je za sklep glasovalo le 0,72 % prisotnih delničarjev.

Ob tem velja še dodati, da državne delničarji še vedno niso imeli glasovalnih pravic, posledično pa je bilo na skupščini prisotnih le slabih 4 milijone delnic od sicer skoraj 23 milijonov izdanih delnic.

 

Podelitev razrešnice in imenovanje revizorja

Skupščina Zavarovalnice Triglav – dividenda 2,00 EUR, Društvo MDS uspelo s predlogom za odpoklic in imenovanje novega Nadzornega sveta

Delničarji Zavarovalnice Triglav, d.d. so na današnji 38. skupščini na predlog SOD-a sprejeli 2,00 EUR bruto dividende za posamezno delnic, ter na predlog Društva MDS odpoklicali vse člane Nadzornega sveta (NS), ki so bili imenovani na prejšnji, 37. skupščini, dne 14.02.2013, zoper katero je Društvo MDS vložilo tudi izpodbojno tožbo. V nov NS so bili imenovani Rajko Stanković, dr. Dubravko Štimac, dr. Mario Gobbo, Matej Runjak in Matija Blažič.

 

Ljubljana, 11. junij 2013


 

Dividenda 2,00 EUR namesto zgolj 1,00 EUR

Delničarji so z 92 % večino potrdili predlog SOD-a, da se za dividende nameni okoli 45 milijonov EUR dobička, kar je sicer točno dvakrat (2x) več od prvotnega predloga Uprave in NS. V Društvu MDS smo seveda predlog za izplačilo višje dividende podprli, kljub lastnemu predlogu, ki je predvideval dividendo v višini 1,44 EUR.

 

Odpoklic starega NS in imenovanje novih članov NS

Društvo MDS je kot eden izmed predlagateljev razširitve dnevnega reda že ob vložitvi poudaril, da si bo do skupščine prizadeval sestaviti NS, ki bo odražal uravnoteženo sestavo glede na lastniško strukturo družbe Zavarovalnice Triglav in pa hkrati tudi glede na strokovne kompetence predlaganih kandidatov.

Za ogled TV prispevka novinarja Florjana Zupana iz oddaje Dnevnik TV SLO1 ob 19.00 uri, z dne 11.06.2013 pritisnite TUKAJ ali na sliko.

Na tej osnovi so bili na današnji skupščini z več kot 90 % večino sprejeti vsi predlagani kandidati in sicer:

Rajko Stanković, po izobrazbi višji upravni delavec, predsednik Društva Mali delničarji Slovenije, ki se že od junija 2006 dalje ukvarja z zaščito interesov malih delničarjev. V svoji poslovni karieri je med drugim delal tudi kot vodja 3 centrov za začasne begunce iz BIH, delal kot odgovorna oseba na področju logistike, repatriacije in vodja financ na Uradu Vlade RS za priseljevanje in begunce, ter na področju gostinstva in organizacije dogodkov. Zaposlen kot predsednik v Društvu Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS).

dr. Dubravko Štimac, magister organizacije in menedžmenta, doktoriral pa je iz področja financ na Ekonomski fakulteti v Zagrebu. Svojo profesionalno pot na vodilnih položajih je pričel kot direktor skrbniških storitev za vrednostne papirje pri Privredni banki Zagreb, kjer je bil tudi vodja projekta pokojninske reforme. Od 2001 je zaposlen kot predsednik uprave družbe PBZ Croatia, d.d., za obvezno pokojninsko zavarovanje. Med pomembenjši funkcijami je trenutno predsednik nadzornih svetov v Podravki d.d. in Zagrebški borzi d.d.

dr. Mario Gobbo, magister biokemije, doktoriral pa je iz managmenta na Wharton School Univerzi v Pensilvaniji. Ima več kot 30 letne izkušenj iz področja dela finančnih institucij, farmacevtske industrije, biotehnologije, telekomunikacij, nafte, plina in energijo. Bil je dolgoletni glavni direktor v Natexis Bleichroder, pred tem pa je delal kot partner v azijskih Healthcare skladih. Med drugim je delal tudi kot vodja oddelka za znanosti na International Finance Corporation, delal je v Skupini Svetovne banke, v Lazard Brothers v Londonu, Continental Illinois National Bank, švicarski Bank Corporation International Ltd in drugih uglednih finančnih institucijah. Zaposlen kot neodvisni svetovalec v lastnem podjetju.

Zavarovalnica Triglav - predsednik Uprave razrešen

Za ogled prispevka novinarke Ane Turk iz oddaje DANES na Planet TV z dne 22.05.2013 pritisnite TUKAJ.

 

Vložena razširitev dnevnega reda 38. skupščine Zavarovalnice Triglav

Društvo MDS je danes uspešno vložilo ražiritev dnevnega reda 38. skupščine Zavarovalnice Triglav, d.d., ki bo potekala 11. junija. Skupaj s sopodpisniki, ki skupaj zastopajo potrebnih 5 % osnovnega kapitala Zavarovalnice Triglv, bo skupščina odločala tudi o dodatni, 5. točki dnevnega reda, ki nosi naslov odpoklic in imenovanje članov Nadzornega sveta (NS). Naj ob tem spomnimo, da je Društvo MDS že vložilo predlog za višjo dividendo in sicer predlagamo, da bi dividenda namesto 1,00 EUR znašala 1,44 EUR (kar je še vedno manj kot tretjina dobička Zavarovalnice Triglav).

 

Ljubljana, 17. maj 2013


 

Odpoklic in imenovanje članov Nadzornega sveta

Predlog sklepa 5.1: Skupščina družbe, z dnem 11.06.2013, z mesta člana nadzornega sveta odpokliče:
- mag. Jovan Lukovac,
- g. Aleš Živkovič,
- g. Rok Strašek,
- g. Žiga Andoljšek in
- g. Blaž Šlemic,
ki so bili imenovani dne 14.02.2013, na 37. skupščini družbe, s pričetkom mandata dne 08.04.2013.

Predlog sklepa 5.2: Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem 12.06.2013, izvoli g. Rajko Stanković.

Predlog sklepa 5.3: Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem 12.06.2013, izvoli g. Krešo Šavrič.

Predlog sklepa 5.4: Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem 12.06.2013, izvoli g. Igor Mihajlović.

Predlog sklepa 5.5: Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem 12.06.2013, izvoli g. Goran Gojković.

Predlog sklepa 5.6: Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem 12.06.2013, izvoli g. Milan Tomaževič.

Društvo MDS predlagalo višjo dividendo v Zavarovalnici Triglav

Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) je kot delničar Zavarovalnice Triglav, d.d. vložilo nasprotni predlog k točki dnevnega reda 38. skupščine delničarjev. Nasprotni predlog se nanaša na delitev bilančnega dobička, kjer Uprava in Nadzorni svet (NS) predlaga delitev dividende v višini 1,00 EUR na delnico, v Društvu MDS pa smo predlagali, da se med delničarje razdeli slaba tretjina celotnega dobička oziroma 1,44 EUR na delnico.

 

Ljubljana, 14. maj 2013


 

Delničarje Zavarovalnice Triglav so v preteklem letu prejeli 0,70 EUR bruto dividende na posamezno delnico in skladno s sporočilom za javnost, ki je objavljeno na spletni strani Zavarovalnice Triglav, je družba poslovno leto 2012 zaključila z rekordnim rezultatom in na ravni skupine Triglav presegla poslovni izid leta 2011 za kar 55 %.

Glede na izkazane poslovne rezultate skupine Triglav in pa upoštevaje zaostrenih gospodarskih razmer smo v Društvu MDS ocenili, da je v danem momentu lahko dividenda ključnega pomena za male delničarje, pri tem pa smo v ozir vzeli tudi kontinuiteto poslovanja Zavarovalnice Triglav in predlagali, da se za dividendo nameni le slaba tretjina izkazanega bilančnega dobička, s čimer v nobene primeru ne posegamo v tekoče poslovanje družbe.

19. skupščina Save, d.d. - sprejeti vsi sklepi skupščine

Pooblaščenca Društva Mali delničarji Slovenije (Društva MDS), sta na današnji, 19. skupščini družbe Sava, d.d., zastopala nekaj manj kot 100.000 glasov malih delničarjev, kar je na skupščini predstavljalo več kot 6,64 % prisotnega kapitala. Skupščina družbe je potrdila vse predlagane sklepe, vključno z imenovanjem novega člana nadzornega sveta (NS), g. Mira Medveška. Poleg poenostavljenega zmanjšanja kapitala, so delničarji potrdili tudi Letno poročilo za leto 2012, ki je bilo zaznamovano z obširni razdolževanjem celotne skupine Sava.

 

Bled in Ljubljana, 30. april 2013


 

Poslovna skupina Sava je v letu 2012 dosegla 192,2 milijona evrov prihodkov

Na sami skupščini je delničarje med drugim podrobno zanimalo tudi kako so potekali posli z Merkurjem in pa če je zoper prejšnje vodstvo bil sprožen kakršen koli postopek, s strani NS družbe, saj iz tega naslova družba beleži slabitev v skupni višini nekaj več kot 70 mio EUR. Žal do tega trenutka ni bila vložene ne kazenska in ne odškodninska tožba zoper bivše poslovodstvo.

Skupina Sava je lani ustvarila 99,3 milijona evrov čiste izgube, medtem ko je ta leto prej znašala nekaj več kot 157 milijonov evrov. Družba Sava je lani ustvarila 49 milijonov evrov čiste izgube, kar je približno tretjina predlanske izgube. Na izgube so večinoma vplivale slabitve finančnih naložb.

Za ogled prispevka novinarja Florjana Zupana iz Dnevnika ob 19.00 uri TV SLO1 kliknite TUKAJ.

Vrednost oslabitev na ravni skupine so znašale 85,4 milijona evrov, od česar 52,8 milijona evrov oslabitev odpade na naložbo v Gorenjsko banko, d.d., 24,7 milijona evrov pa na oslabitev naložbe v Abanko Vipa, d.d. Poleg oslabitev finančnih naložb so na dosežen finančni izid vplivali nižji finančni prihodki, predvsem kot posledica zaostrenih gospodarskih razmer in z njo povezano manjšo kupno močjo.

 

Gumarstvo je v letu 2012 še zadnjič v sestavi Poslovne skupine Sava in je na mednarodnih trgih doseglo 120,2 milijona evrov prihodkov od prodaje. Dejavnost je bila uspešno prodana češki gumarski skupini ČGS, ki se je pogodbeno zavezala ohraniti tudi obstoječa delovna mesta vsaj še naslednjih 5 let.

Turizem je ustvaril 64,8 milijona evrov prodajnih prihodkov, kar je na skoraj enaki ravni kot leto poprej. Upad obiskov slovenskih gostov so uspešno nadomestili z gosti iz tujine, kjer je družba zabeležila 2,8 % rast nočitev. Rast nočitev domačih gostov je bila 1,6 %, kar nekoliko presega povprečje slovenske turistične panoge. In prav turistična divizija naj bi v prihodnje bila ena od dveh gonilnih sil Poslovne skupine Sava.

Dejavnost Nepremičnin je bila prodana Zavarovalnici Triglav, d.d. za 16,7 milijonov EUR.

Družba Sava je lani ustvarila 3,1 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je bilo za 43 % manj kot predlani in za 18 % nad načrtovanimi. Kar 81 % je predstavljala prodaja storitev Save, družbam v skupini. Oslabitve finančnih naložb so na čisti rezultat vplivale v višini 34,5 milijona evrov.

 

Skupščina sprejela poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala

Osnovni kapital družbe se z dosedanjega zneska, ki znaša 83.751.567,51 EUR, zmanjša za znesek 58.309.716,03 EUR, tako, da po zmanjšanju znaša 25.441.851,48 EUR. Pripadajoči znesek vsake delnice v osnovnem kapitalu bo po njegovem zmanjšanju znašal 12,68 EUR. Sprejem takega sklepa pa ne spreminja razmerij (odstotkov) med obstoječimi delničarji v družbi, saj število delnic ostaja enako, kot pred sprejemom tega sklepa.

Društvo MDS nadaljuje aktivnosti za sklic izredne skupščino Zavarovalnice Triglav

Društvo MDS je do današnjega dne zbralo podporo delničarjev, ki skupaj dosegajo 4,10 % osnovnega kapitala, zato bo poskušalo v tem tednu dokončati začeto in dobiti še manjkajočih 0,9 % in tako oddati popolno zahtevo za sklic izredne skupščine delničarjev Zavarovalnice Triglav.

Ljubljana, 22.marec 2013


 

Prav tako pa je prejšnji teden dobilo odgovor odvetnice Carmen Dobnik, ki prereka vse zahteve Društva MDS iz tožbe in hkrati zanimivo zahteva povišanje pcto, saj si želi ohraniti možnost do revizije, saj se verjetno »upravičeno boji?«, da bi morda sodišče že na prvi stopnji razsodilo zaradi hudih kršitev več določil ZGD-1, ZPRE-1 in ZSDH v korist Društva MDS, ki je v tožbi jasno opozorilo na številne nepravilnosti pri izvedbi in vodenju skupščine, kar ima za posledico potencialno škodo za družbo in njene delničarje.

Za ogled TV prispevka novinarja Florjana Zupana iz TV Dnevnika SLO 1 z dne 23.03.2013 ob 19.00 uri pritisnite TUKAJ ali na sliko.

Zaradi tega bo Društvo MDS nadaljevalo z sklicem izredne skupščine skladno s tretjim odstavkom 295. člena in prvim odstavkom 296. člena Zakona o gospodarskih družbah ( Ur.l. RS, št. 65/2009, v nadaljevanju ZGD-1), in zahtevalo od Uprava družbe Zavarovalnica Triglav, d.d., da najpozneje v dveh mesecih po prejemu popolne zahteve skliče skupščino družbe z dnevnim redom, kot ga predlagajo delničarji - predlagatelji.

Razlog za podano pisno zahtevo za sklic skupščine s predlaganim dnevnim redom je v tem, da je na zadnji, 37. skupščini družbe Zavarovalnice Triglav, prišlo do sprejema sklepov, ki po mnenju Društva MDS potencialno škodujejo družbi in njenim delničarjem.

Zato bomo predlagali, da skupščina družbe z dnem zasedanja skupščine z mesta člana nadzornega sveta odpokliče:
- mag. Jovan Lukovac,
- g. Aleš Živkovič,
- g. Rok Strašek,
- g. Žiga Andoljšek in
- g. Blaž Šlemic,
ki so bili imenovani dne 17.02.2013, na 37. skupščini družbe, s pričetkom mandata dne 08.04.2013.

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.