Luka Koper

Poziv Upravi in Nadzornemu svetu Luke Koper k zagotovitvi ustreznih delovnih pogojev v izogib nadaljni poslovni škodi

Pred slabima dvema urama se je končala skupščina Luke Koper, d.d., ki je sicer minila brez večjih zapletov in so lahko delničarji ustrezno predstavili svoja stališča, hkrati pa se ni odločalo niti o zamenjavi članov Nadzornega sveta (NS), saj je SDH še pred samo skupščino umaknil predlagani dodatni točki dnevnega reda.

V luči navedenega ostaja toliko bolj nejasno, s kakšnim razlogom je onemogočeno delo v Luki Koper, zato pozivamo Upravo in NS, kot odgovorne organe za morebitno nastalo škodo, ki nastane zaradi neupravičenega zaustavitve delovanja družbe, da nemudoma vzpostavi nadaljevanje delovnega procesa. Ne samo, da se neposredno škoduje delničarjem in družbi Luka Koper, škoda nastaja tudi vsem ostalim gospodarskim subjektom.

 

Ljubljana in Koper, 01. julij 2016


Za ogled prispevka iz Dnevnika na RTV Slovenija 1 z dne 01.07.2016 kliknite na sliko ali tukaj.

Primorce razburile poteze Vlade v Luki Koper

Za ogled prispevka iz oddaje Odmevi na RTV Slovenija 1 z dne 28.06.2016 kliknite na sliko ali tukaj.

Luka Koper – rekordni rezultati z rekordnim stroškom na zaposlenega

Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) v zadnjih dneh z mešanimi občutki spremlja dogajanje, v povezavi z družbo Luko Koper, d.d. Skupščina družbe bo potekala prihodnji petek, 01. julija in čeprav se v Društvu MDS želimo jasno distancirati od ravnanj tako večinskega lastnika kot Uprave in Nadzornega sveta (NS) oziroma predsednice NS, smo pri pregledu letnega poročila Luke Koper za leto 2015 naleteli na izredno zanimiv podatek, katerega nameravamo izpostaviti tudi na sami skupščini Luke Koper, predvsem pa na skupščinah drugih delniških družb. Luka Koper se je v zadnjih dneh pohvalila z doseženimi rezultati, ki so po posameznih kazalnikih nadpovprečno dobri, za kar vodstvu družbe iskreno čestitamo, žal pa pri navajanju kazalnikov o dobičkonosnosti in donosnosti na kapital pogrešamo navedbo, da družba kuje tudi rekord pri stroških dela na posameznega zaposlenega. 

Povprečni mesečni strošek zaposlenca v Luki Koper znaša 3.833,79 EUR. Za primerjavo, v družbi Krka povprečen mesečni strošek zaposlenega znaša 2.551,27 EUR oziroma kar 1.282,52 EUR manj, v družbi Prva Group, ki jo vodi predsednica NS Luke Koper pa povprečni strošek na zaposlenega znaša 2.271,97 EUR oziroma 1.561,82 EUR manj (za celotno povprečno slovensko bruto plačo manj). Glede na nadpovprečne rezultate, ki jih beleži Luka Koper, navkljub visokim stroškom dela, bomo na prihajajočih skupščinah Krke in Gorenja ki bosta potekali 7. in 8. julija, vodstvo družbe povprašali, zakaj njihovi zaposlenci niso deležni tovrstnih prejemkov.

 

Ljubljana in Koper, 23. junij 2016


 

Izračun Društva MDS – poziv naj podatke preveri vsak sam

V izogib napakam ali označevanju, da vodimo takšen ali drugačen konstrukt proti družbi ali posameznikom, spodaj prilagamo obsežno analizo za 20 slovenskih družb, v kateri je navedeno število zaposlenih v posamezni družbi, strošek dela, (preračunan) povprečni letni strošek dela na zaposlenega in (preračunan) povprečni mesečni strošek na zaposlenega. Nazadnje je v tabeli prikazana tudi razlika v znesku napram Luke Koper, delež zaposlencev z najmanj univerzitetno izobrazbo ter točne strani letnih poročil, od koder smo zajeli vse navedene podatke. Naziv posamezne družbe vsebuje tudi neposredno povezavo do letnega poročila pričujoče družbe z izjemo letnih poročil za Časnik Finance in družbo Dnevnik, katerih letni poročili so dostopni na AJPESu (za leto 2014). Na ta način si lahko vsak posameznik sam preveri točnost navedenih podatkov in v primeru da smo kje zapisali napačen podatek, se seveda iskreno opravičujemo.

 

                 
 

Družba

Število zaposlenih na dan 31.12.2015

Stroški dela kumulativni (v EUR)

Mesečni strošek na zaposlenega

Razlika v primerjavi z Luko Koper

Delež (v %) delavcev z univerzitetno izobrazbo

Vir LP (stran)

 
 

Luka Koper

1.040

48.075.673,00

3.852,22 €

-

26,51

234

 
 

Banka Koper

754

28.469.000,00

3.146,44 €

687,34 €

ni podatka

85, 104

 
 

Telekom Slovenije

3.803

130.215.000,00

2.853,34 €

980,45 €

33

9, 132, 133, 202

 
 

Krka

10.564

323.419.000,00

2.551,27 €

1.282,52 €

54,8

106, 157

 
 

Slovenske železnice

8.069

243.961.000,00

2.519,53 €

1.314,26 €

ni podatka

37, 117

 
 

Cinkarna Celje

955

28.419.832,00

2.479,92 €

1.353,87 €

13,6

6, 57

 
 

RTV Slovenija

1.948

56.205.000,00

2.404,39 €

1.429,40 €

44,25

17, 104

 
 

DARS

1.242

35.832.067,00

2.404,19 €

1.429,59 €

26,4 (VI - VIII)

17, 41

 
 

Unior

2.103

59.952.489,00

2.375,67 €

1.458,11 €

10,01

3, 136

 
 

Prva Group

116

3.162.577,00

2.271,97 €

1.561,82 €

ni podatka

18, 50

 
 

Zavarovalnica Triglav

5.379

142.787.896,00

2.212,12 €

1.621,67 €

36,01

7, 58

 
 

KD Group

1.282

32.674.000,00

2.123,89 €

1.709,89 €

47,8 (VI - VIII)

33, 49, 51

 

 

SavaRe

2.488

59.557.283,00

1.994,82 €

1.838,97 €

35,9

97, 209

 

 

Gorenje

10.617

231.362.000,00

1.815,97 €

2.017,81 €

ni podatka

14, 134

 
 

Istrabenz

505

10.395.960,00

1.715,50 €

2.118,28 €

15 (cca. prečitano z grafa)

5, 52, 101

 
 

Intereuropa

1.370

25.213.000,00

1.533,64 €

2.300,15 €

35,9 (VI - VIII)

5, 121

 
 

Petrol

4.068

65.139.674,00

1.334,39 €

2.499,39 €

20,84

65, 146

 
 

Mercator

22.922

256.848.000,00

933,78 €

2.900,01 €

7

8, 81, 141

 
 

Finance (AJPES - leto 2014)

90

3.316.740,00

3.071,06 €

762,73 €

54

7,8, 26

 
 

Dnevnik (AJPES - leto 2014)

166

5.201.080,00

2.610,98 €

1.222,80 €

40,36

18, 58

 
 

Vir: Revidirana letna poročila družb.

 
 

 

Povprečni strošek zaposlenega v Luki Koper skoraj dvakratnih povprečne bruto plače v Sloveniji

Statistični urad Republike Slovenije za december 2015 navaja, da je povprečna plača v Sloveniji znašala 1.594,93 EUR med tem ko povprečna bruto plača v Skupini Luke Koper znaša 3.095,00 EUR.

V Društvu MDS pozdravljamo nagrajevanje delavcev, vendar pa s tem težko najdemo odgovore za delničarje, ki se obračajo na nas z vprašanji, kdaj bo Luka Koper delila višjo dividendo… 

Delničarjem Luke Koper 0,94 EUR dividende

Delničarji Luke Koper so potrdili predlog države glede delitve bilančnega dobička, kar pomeni da bodo delničarji prejeli 0,94 EUR bruto dividende za posamezno delnico. V Nadzorni svet (NS) družbe je bila ponovno izvoljena Sabina Mozetič in bo tako v Luki Koper še naprej zastopala interese Mestne občine Koper, Uprava Luke Koper pa je danes predstavila tudi povzetke sveže sprejete strategije za obdobje 2016 – 2020 ter 2020 – 2030. Pooblaščenec Društva MDS in delničar, Matjaž Stare, ki meni, da so predstavljeni poudarki novo sprejete strategije premalo ambiciozni je z namenom oblikovanja še bolj ambicioznih ciljev, oblikoval svojo vizijo razvoja Luke Koper, ki si jo lahko ogledate tukaj.

Koper, 21. avgust 2015


Društvo MDS je zastopalo 2,59 % oziroma več kot 275.000 delnic. Kljub kritični razpravi glede določenih zaostankov v preteklem letu je glasovalo za razrešnico Upravi in NS, saj je predsednik uprave poudaril, da so se intenzivno posvetili izpostavljenimi problemom v okviru razprave o poročilu za leto 2014.

Edini ki ni podprl vseh sklepov razen izvolitve v NS je bil predstavnik Mestne občine Koper, saj je vseskozi viselo v zraku ali bo njihova predstavnica v NS Sabina Mozetič izvoljena ali ne. Na koncu je bila izvoljena skoraj soglasno saj so se predstavniki države glasovanja vzdržali. 

Za ogled Primorske kronike z dne 21.08.2015 kliknite na sliko ali tukaj.

Luka Koper – napoved višje dividende in razprava o razvoju

V Kopru se pravkar začenja 26. skupščina Luke Koper, d.d., na kateri bodo delničarji razpravljali tako o poslovanje v minulem letu kakor tudi od bodočem razvoju Luke Koper. Iz medijev je moč razbrati, da namerava država predlagati delitev večine bilančnega dobička, ki znaša 14,6 milijona EUR, kar bi okvirno znašalo 1 EUR na delnico. Delničarji bodo odločali tudi o imenovanju članice NS predstavnice Občine Koper, Sabine Mozetič, ki je funkcijo članice NS opravlja tudi v trenutnem mandatu in ji je le ta potekel 12.07.2015. Pooblaščenca Društva MDS na skupščini zastopata nekaj manj kot 3 % zastopanega kapitala.

 

Ljubljana in Koper, 21. avgust 2015


 

Razvoj Luke Koper v prihodnjih letih

Pooblaščenca Društva MDS sta v okviru razprave izpostavila kar nekaj tem in pri tem Upravi in NS zastavila številna vprašanja, ki se med drugim nanašajo tudi na razvojne projekte, o katerih so delničarji že večkrat razpravljali na preteklih skupščinah, vendar pa do danes še vedno ostajajo le na papirju. Temeljne ugotovitve so sledeče:

  • neizpolnjevanje razvojnih ambicij in načrtov glede izgradnje novega glavnega vhoda v koprsko pristanišče in podaljšanja pomolov,
  • upravljanje z nekaterimi naložbami, ki so se jih v Luki Koper lotili še za Časarjeve uprave, vendar danes opažamo, da so zapuščene, zanemarjene in nedonosne (npr. nova poslovna stavba, objekt Luna in plato ob družbi Adria terminali, območje Orleške gmajne na obrobju Sežane, zemljišča v Občini Beltinci),
  • podpis pogodbe z EIB o najemu posojila za naložbo v razširitev kontejnerskega terminala, v podaljšanje I. pomola in v opremo ter sprejetje 'domnevne obveze' s strani uprave in nadzornega sveta družbe, da delničarji naj ne bi mogli razpolagati in odločati o polovici ustvarjenega letnega dobička, kot je to bila praksa v prejšnji pogodbi iz leta 2011,
  • pogoste kadrovske menjave v upravi,
  • medijska sporočila, da razvojni interesi Luke Koper, lokalnih skupnosti, znotraj katerih pristanišče je in države niso usklajeni niti se ne zbližujejo, 
  • Luka Koper še vedno ni predstavila vizije in razvojne strategije.   

 

Sledeč iz navedenih ugotovitev bosta pooblaščenca Društva MDS na današnji skupščini med drugim zastavila sledeča vprašanja Upravi in NS:

Po nični skupščini Krke zdaj preklicana še skupščine Luke Koper - tokrat bo brez mandata od 12.07.2015 dalje članica NS, ki zastopa interese Občine Koper

Po zapletih na skupščini Krke, za katero je Uprava družbe sama pripoznala ničnost skupščine, identičen scenarij sledi na Luki Koper. Skupščina je bila sklicana dne 08.06.20215 na spletni strani AJPES-a, kar pomeni, da bi prvi možen datum izvedbe skupščine bil šele 09.07.2015 in ne 08.07.2015, kot je to predvideno v sklicu skupščine. Uprava Luke Koper je pravkar objavilo obvestilo o preklicu skupščine.

Društvo MDS je sicer kot običajno, na naslove delničarjev posredovalo pooblastilo za zastopanje na skupščini, v priloženem pismu pa smo delničarje seznanili tudi z aktualno problematiko v Luki Koper ter nanizali vprašanja, ki sta jih pooblaščenca nameravala zastaviti na sami skupščini. V Društvu MDS sicer vsebine pisma nismo javno objavljali, saj želimo na skupščini sprva prejeti relevantne odgovore, vendarle pa se postavlja vprašanje, kdaj bo skupščina izvedena, zaradi napačnega roka sklica. Ob tem bo od dne 12.07.2015 NS ostal brez članice NS, ki zastopa interese Občine Koper.

 

Ljubljana in Koper, 03. julij 2015


 

Društvo MDS spremlja dogajanje v Luki Koper

V Društvu MDS se že od leta 2010 redno udeležujemo skupščin Luke Koper in z vsakokratnim zbiranjem pooblastil malih delničarjev, slednje skušamo seznanjati z aktualno problematiko v družbi. Na žalost v Luki Koper zadnja leta ne manjka pretresov, zaradi česar so za tokratno skupščino delničarji prejeli nekoliko daljše pismo.

Mnogokrat smo na skupščinah Luke Koper poslušali o aktualnih načrtih, povezanih z izgradnjo novega pomola, izgradnjo novega vhoda v pristanišče, podaljšanje in poglabljanje pomolov ipd., vendar zdi se, da večina projektov ostaja črka na papirju.

Grega Tekavec - vodja OMD Luke Koper pri Društvu MDS

vodja Odbora malih delničarjev Luke Koper pri Društvu MDS

Grega Tekavec, rojen leta 1986 v Ljubljani, je leta 2005 uspešno zaključil izobraževanje na Gimnaziji Ljubljana - Šiška ter z odličnim uspehom na maturi pridobil naziv gimnazijski maturant. Študij je nadaljeval na Fakulteti za družbene vede, smer Evropske študije - družboslovni vidiki, kjer je uspešno zaključil dodiplomski študij in pridobil naziv diplomant evropskih študij.

Že kot gimnazijec je preko študentskega servisa opravljal različna dela, med drugim je bil zaposlen tudi na Pošti Slovenije. Na fakulteti je sprva delal v podjetju Rutar Ljubljana, nato pa je v letu 2007 začel delati na Vseslovenskem združenju malih delničarjev (VZMD). Tam je bil zaposlen vse do julija 2009, v tem času pa si je pridobil številna znanja v povezavi z gospodarstvom in delničarstvom. Hkrati je občasno opravljal razna dela na sami fakulteti, med katere sodi anketiranje, računalniška dela in tutorstvo.

Jeseni leta 2009 je začel delati pri Društvu - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši, kjer je bil na decembrski skupščini 2009 in ponovno decembra 2011 izvoljen za izvršnega sekretarja Društva Mali delničarji Slovenije. Dne 28. maja 2012 je postal nadzornik v Družbi za spodbujenaje Triglavskega narodnega parka (TNP). Od 19. novembra 2012 dalje pa opravlja funkcijo v.d. predsednika Uprave v Družbi za spodbujanje Triglavskega narodnega parka (TNP).

Luka Koper - 0,16 EUR dividende in razrešnica Upravi in NS

Današnje, sicer le 20 minut trajajoče skupščine družbe Luka Koper, d.d., se je udeležilo 75,66 % kapitala, pooblaščenca društva MDS pa sta zastopala več kot 100.000 delnic oziroma dober odstotek prisotnega kapitala. Skupščina se je seznanila z letnim poročilom uprave o poslovanju v letu 2013, podelila razrešnice članom nadzornega svetu in uprave, ter na podlagi nasprotnega predloga SDH, d.d. izglasovala višjo dividendo (0,16 EUR bruto na delnico) od prvotno predlagane dividende v višini 0,10 EUR bruto. Izglasovane so bile tudi spremembe statuta družbe, določene višine plačil in sejnin za opravljanje funkcije članov nadzornega sveta in njegovih komisij, ter izbran revizor za leto 2014.

 

Koper, 8. julij 2014


 

Po izvolitvi delovnih teles se je skupščina seznanila z letnim poročilom družbe ter prejemki članov uprav in nadzornega sveta. 

SDH, d.d. je na sami skupščini vložil nasprotni predlog glede višine dividende. Namesto sprva predlaganih 0,10 EUR bruto dividende je predlagal izplačilo dividende v višini 0,16 EUR bruto na delnico, kar so prisotni delničarji soglasno potrdili s 100 % oddanih glasov. Z več kot 99% oddanih glasov za je skupščina tudi podelila razrešnice članom uprave in nadzornega sveta družbe.

Skupščina je soglasno potrdila o predlagane spremembe statuta družbe, s katerimi so bila nadomeščena sedanja določila o veljavnosti sklepa, ki ga sprejme večina prisotnih članov nadzornega sveta z določilom, da je za veljavnost sklepa, ki ga sprejme nadzorni svet, potrebna večina, določena z zakonom, ter načinu objave sklica skupščine.

Skupščina Luke Koper – popravni izpit na spremembe statuta

Skupščina Luke Koper je na tokratni skupščini ponovno odločala o spremembi statuta, potem ko je Društvo MDS na prejšnji skupščini, dne 07.10.2013, jasno opozorilo predstavnika države, da predlagane spremembe statuta niso skladne z veljavno zakonodajo in zaradi tega vložilo izpodbojno tožbo, ki ji je sodišče tudi sledilo. Tokrat je država oziroma Slovenska odškodninska družba, d.d. (SOD), poskrbela za veljavne spremembe statuta, kljub temu pa je izpodbijanje napovedala Mestna občina Koper. Pooblaščenca Društva MDS sta sicer na skupščini zastopala nekaj manj kot 1,5 % prisotnega kapitala.

 

Koper, 19. marec 2014


 

Skrbni pregled odškodninskih postopkov in načrti za leto 2014

Predsednik Uprave, Gašpar Gašpar Mišić je v okviru 4. točke dnevnega reda, na kateri je delničarje seznanil s potekom odškodninskih postopkov, poudaril, da namen izvedbe skrbnega pregleda naj ne bi bil umik postopkov. Svoje pomisleke v zvezi z nenavadno vsebino je izrazil tudi predstavnik države, v nadaljevanju pa je sledila predstavitev poslovnega načrta za leto 2014.

Predsednik Uprave je v okviru Poslovnega načrta predstavil nekatere finančne kazalnike, ki jih družba v letošnjem letu namerava celo podvojiti oziroma v nekaterih delih povečati za celo 250 %. Upoštevaje dejstvo, da je Poslovni načrt potrdil tudi Nadzorni svet družbe, delničarji z velikimi pričakovanji upajo na uresničitev napovedi, ki bi za delničarje seveda pomenili izplačilo dividend in rast vrednosti delnice Luke Koper.

 

Društvo MDS vložilo zahtevo za prednostno obravnavo v zadevi Luka Koper

Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) je danes na Okrožno sodišče v Kopru naslovilo prošnjo za prednostno obravnavo zadeve, v kateri naslovno sodišče naproša, da naj o tožbenem zahtevku Društva MDS, kot tožeče stranke, odloča prednostno. Društvo MDS je prošnjo za prednostno reševanje zadeve utemeljilo s tem, da je ta gospodarsko pravdna zadeva pomembna tako za Luko Koper, kot toženo stranko in njene delničarje, kakor tudi za razvoj korporacijskega prava v Republiki Sloveniji.

 

Koper in Ljubljana, 13. januar 2014


 

Za obe pravdni stranki je pomembno, da se zadeva čimprej zaključi, saj je sedaj vzpostavljeno stanje, ki ne koristi niti toženi stranki, niti njenim delničarjem, za kar pa ni krivo Društvo MDS, kot to poskušajo posamezniki prikazati v javnosti.

Spomnimo se dejstva, da je na skupščini Luke Koper, ki je odločala o spremembah statuta, predsednik Društva MDS Rajko Stanković opozoril na nezakonitosti, ter predlagal, da se skupščina pred odločanjem o tem prekine in pozval predstavnika SOD-a, da pridobi soglasje odgovornih za uskladitev predlogov spremembe statuta z zakonskimi dikcijami ZGD-1 in Zakona o soupravljanju delavcev. Tedaj je tudi vnaprej napovedal, da bo v nasprotnem primeru glasoval PROTI in vložil izpodbojno tožbo, ter predlog za začasno zadržanje vpisa statutarnih sprememb. 

Predstavnik SOD-a je to možnost zavrnil, rekoč, da so se oni tako odločili in ne bodo spreminjali dikcije predloga. Predsedujoči skupščine tudi ni prekinil in je dal na glasovanje nasprotni predlog SOD-a, ki so ga prinesli neposredno na samo skupščino.

Skupščina Luke Koper je torej sprejela spremembe statuta, ki so po mnenju Društva MDS nezakonite, čemur je sledila tudi odločitev sodišča v Kopru, ki je 29.10.2013 izdalo sklep s katerim je ugodilo predlogu Društva MDS za zadržanje vpisa sprememb statuta v register, do pravnomočne rešitve spora o izpodbijanju sklepa skupščine glede sprememb statuta družbe. Izpodbojna tožba Društva MDS je bila tudi vložena v roku in sicer 05.11. 2013.

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.