Seznam skupščin

Delničarska družba Datum skupščine Naslov Vir objave Opombe
ALPLES, industrija pohištva, d.d, Železniki 23.04.2018 - 09:00 v poslovnih prostorih družbe, Češnjica 48/a, Železniki AJPES z dne 21.03.2018, objava št. 3687192 seznanitev z letnim poročilom za 2017, imenovanje revizorja za 2018, razrešitev dosedanjega člana NS in imenovanje novega člana NS
LIPA AJDOVŠČINA Tovarna pohištva d.d. - v likvidaciji 23.04.2018 - 09:30 na sedežu družbe v Ajdovščini, Lokarjev drevored 1 AJPES z dne 21.03.2018, objava št. 3687143 sprejem poročila likvidacijskega upravitelja o poteku likvidacijskega postopka in o predlogu za razdelitev premoženja, odločanje o nagradi likvidacijskemu upravitelju.
PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana 26.04.2018 - 10:00 v konferenčni dvorani na Dunajski cesti 48, 1000 Ljubljana AJPES z dne 09.03.2018, objava št. 3674762 seznanitev z letnim poročilom za 2017, predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička (predlagana dividenda: 16,00 EUR bruto na delnico), imenovanje revizorja za 2018
PREDILNICA LITIJA HOLDING d.d. 26.04.2018 - 12:00 v sejni sobi poslovne stavbe Litus, Kidričeva 1, Litija AJPES z dne 26.03.2018, objava št. 3692196 seznanitev z letnim poročilom za 2017, odločanje o uporabi bilančnega dobička (predlog dividende: 6,40 EUR bruto na delnico), imenovanje revizorja za 2018, imenovanje članov upravnega odbora
Sava Turizem d.d. 04.05.2018 - 10:00 v veliki sejni sobi družbe Sava Turizem d.d. na Dunajski 152 v Ljubljani (VI. nadstropje) AJPES z dne 30.03.2018, objava št. 3698460 sprememba Statuta družbe, prejemki nadzornega sveta družbe, seznanitev skupščine z revidiranim Letnim poročilom družbe Sava Turizem d.d. in Skupine Sava Turizem za leto 2017, s Poročilom nadzornega sveta družbe Sava Turizem d.d. o delu nadzornega sveta v letu 2017, o preveritvi letnega poročila družbe Sava Turizem d.d. in Skupine Sava Turizem za leto 2017 z mnenjem Nadzornega sveta o revidiranem letnem poročilu družbe Sava Turizem d.d. in Skupine Sava Turizem za leto 2017, ter o preveritvi poročila uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2017 z mnenjem Nadzornega sveta o revidiranem poročilu uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2017, razporeditev bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe, imenovanje revizorja za poslovno leto 2018
LIVAR, Proizvodnja in obdelava ulitkov, d.d. 07.05.2018 - 10:00 v sejni sobi na naslovu Ljubljanska cesta 43, Ivančna Gorica AJPES z dne 04.04.2018, objava št. 3701434 finančni položaj družbe, sprememba statuta družbe
BPG hramba plemenitih kovin d.d. 07.05.2018 - 10:00 v pisarni notarja Bojana Podgorška, Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana AJPES z dne 06.04.2018, objava št. 3705696 letno poročilo za poslovno leto 2017, poročilo nadzornega sveta k letnemu poročilu, informacija o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta, odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta
REKREACIJSKO TURISTIČNI CENTER ŽIČNICE, Kranjska gora, d.d. 07.05.2018 - 11:00 na sedežu družbe v Kranjski Gori, Borovška cesta 103a AJPES z dne 06.04.2018, objava št. 3705988 predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatu preveritve letnega poročila uprave za poslovno leto 2017, informacije o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice, spremembe statuta, imenovanje novih članov NS
Hoteli Bernardin d.d. Portorož 07.05.2018 - 12:00 v dvorani Adria kongresnega centra Grand hotela Bernardin v Portorožu AJPES z dne 06.04.2018, objava št. 3704890 seznanitev z letnim poročilom za 2017, uporaba bilančnega dobička, imenovanje revizorja za 2018
MERKUR nepremičnine, d.d. 08.05.2018 - 10:00 na sedežu družbe Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo AJPES z dne 04.04.2018, objava št. 3702557 predstavitev Letnega poročila za leto 2017 z mnenjem revizorja in poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2017, informacija o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta, ugotovitev bilančne izgube za leto 2017 ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2017, imenovanje revizorja za 2018
Nova Vizija, informacijski inženiring in svetovanje d.d. 08.05.2018 - 13:00 v prostorih notarja Srečka Gabrila, Savinjska cesta 20, Žalec AJPES z dne 06.04.2018, objava št. 3705395 seznanitev skupščine in sprejem letnega poročila za leto 2017, delitev dobička, delitev nerazporejenega dobička preteklih let
Hranilnica LON d.d., Kranj 08.05.2018 - 16:00 Žanova ulica 3, Kranj AJPES z dne 03.04.2018, objava št. 3701115 imenovanje posebnega revizorja
Banka Intesa Sanpaolo, d.d. 09.05.2018 - 11:00 v sejni sobi banke, Pristaniška ulica 14, Koper (VI. nadstropje) časnik Finance z dne 09.04.2018, stran 5 izvolitev člana NS
TOVARNA OLJA GEA d.d., Slovenska Bistrica 11.05.2018 - 10:00 na sedežu družbe v Slovenski Bistrici, Trg svobode 3 SEONET z dne 10.04.2018, objava št. INI-270/18 seznanitev z letnim poročilom za 2017, uporaba bilančnega dobička (predlog dividende: 0,20 EUR bruto na delnico)
TELEKOM SLOVENIJE, d.d. 11.05.2018 - 14:00 v Multimedijski dvorani na sedežu družbe, Cigaletova 15, Ljubljana AJPES z dne 05.04.2018, objava št. 3703150 sprejem Poslovnika o delu skupščine, pisno poročilo NS o potrditvi Letnega poročila za 2017, predlog uporabe bilančnega dobička za 2017 (predlog dividende: 6,30 EUR bruto na delnico), seznanitev s spremembami v NS, poročilo o sodnih postopkih zoper bivše člane uprave
METALKA ZASTOPSTVA HOLDING Podjetje za upravljanje, zastopanje in storitve, d.d. 15.05.2018 - 09:00 na sedežu družbe, Dalmatinova 2/III, Ljubljana AJPES z dne 28.03.2018, objava št. 3695029 seznanitev z letnim poročilom za 2017
REKREACIJSKO TURISTIČNI CENTER KRVAVEC, d.d. 15.05.2018 - 10:00 Grad 76, Cerklje na Gorenjskem AJPES z dne 13.04.2018, objava št. 3713667 seznanitev z letnim poročilom za 2017, uporaba bilančnega dobička, odobritev pravnega posla, imenovanje članov NS
ELEKTROTEHNA INTERSET Mednarodna trgovina, d.d. 15.05.2018 - 14:00 Trdinov trg 4a, Mengeš AJPES z dne 10.04.2018, objava št. 3709607 volitve članov NS
Loterija Slovenije, d.d. 17.05.2018 - 12:00 v sejni sobi na sedežu družbe, Gerbičeva ulica 99, Ljubljana časnik Dnevnik z dne 13.04.2018, stran 22 seznanitev z letnim poročilom za 2017, uporaba bilančnega dobička (predlog dividende: 46,80 EUR bruto na delnico), imenovanje revizorja za 2018
Pokojninska družba A, d.d. 17.05.2018 - 13:00 v sejni sobi (V. nadstropje) poslovne stavbe EUROCENTER, Tivolska cesta 48, Ljubljana časnik Dnevnik z dne 14.04.2018, stran 14 soglasje za uporabo lastnih delnic za izplačilo dividende delničarjem, seznanitev z letnim poročilom za 2017, odločanje o uporabi bilančnega dobička (predlog dividende: 4,59 EUR bruto na delnico)
ELEKTROMONTAŽA elektromontažno in projektivno podjetje, d.d. 18.05.2018 - 09:00 v poslovnih prostorih družbe, Zaloška cesta 143, Ljubljana AJPES z dne 11.04.2018, objava št. 3710267 seznanitev z letnim poročilom za 2017, uporaba bilančnega dobička (predlog dividende: 2,50 EUR bruto na delnico)
POMURSKE MLEKARNE d.d. 21.05.2018 - 10:00 v sejni sobi na sedežu družbe, Industrijska ulica 10, Murska Sobota AJPES z dne 19.04.2018, objava št. 3720556 seznanitev z letnim poročilom za 2017, uporaba bilančnega dobička, imenovanje revizorja za 2018
IDEALDOM, svetovanje, d.d. 21.05.2018 - 14:00 v prostorih notarske pisarne Nada Kumar, Slovenska 56, v Ljubljani AJPES z dne 17.04.2018, objava št. 3717215 seznanitev z letnim poročilom za 2017, zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic družbe
VELO trgovina na veliko in malo d.d., Ljubljana 21.05.2018 - 15:00 v prostorih notarke Nevenke Tory, Beethovnova ulica I4, 1000 Ljubljana AJPES z dne 20.04.2018, objava št. 3723588 seznanitev z letnim poročilom za 2017, uporaba bilančnega dobička, imenovanje namestnika člana NS, poročilo o pridobivanju lastnih delnic, spremembe statuta družbe
CESTNO PODJETJE PTUJ D.D. 22.05.2018 - 09:00 na sedežu družbe, Zagrebška cesta 49/a, Ptuj AJPES z dne 20.04.2018, objava št. 3723518 seznanitev z letnim poročilom za 2017, uporaba bilančnega dobička, imenovanje revizorja za 2018
KOMPAS BLED, turistično podjetje d.d., Bled 23.05.2018 - 12:00 v Hotelu Kompas Bled na Bledu, Cankarjeva cesta 2 AJPES z dne 18.04.2018, objava št. 3718905 seznanitev z letnim poročilom za 2017, poslovni plan družbe za 2018, volitve članov NS
DELNIŠKA DRUŽBA AJDACOM, družba pooblaščenka d.d. 24.05.2018 - 08:30 v poslovni stavbi Dvorana 7 - sejna soba, Šmartinska 152, Ljubljana AJPES z dne 20.04.2018, objava št. 3723079 seznanitev z letnim poročilom za 2017, uporaba bilančnega dobička (predlog dividende: 9,20 EUR bruto na delnico), imenovanje revizorja za 2018
BLAGOVNO TRGOVINSKI CENTER d.d. 24.05.2018 - 09:00 v poslovni stavbi Dvorana 7 - sejna soba, Šmartinska 152, Ljubljana AJPES z dne 20.04.2018, objava št. 3723082 seznanitev z letnim poročilom za 2017, uporaba bilančnega dobička (predlog dividende: 9,60 EUR bruto na delnico), imenovanje člana NS, imenovanje revizorja za 2018
KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE d.d. 24.05.2018 - 11:00 v sejni sobi Občine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana AJPES z dne 19.04.2018, objava št. 3721929 seznanitev z letnim poročilom za 2017, uporaba bilančnega dobička (predlog dividende: 0,50 EUR bruto na delnico), imenovanje revizorja za 2018 in 2019
GRAD, računalniški programi in inženiring d.d. 24.05.2018 - 16:00 v prostorih družbe, Tržaška cesta 261, Ljubljana AJPES z dne 23.04.2018, objava št. 3724488 realizacija sklepov 28. redne seje skupščine, delitev bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu, cene in pravila trgovanja z lastnimi delnicami
Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d.d. 25.05.2018 - 10:00 v protokolarnem prostoru na naslovu Cesta krških žrtev 47, Krško AJPES z dne 20.04.2018, objava št. 3723424 seznanitev z letnim poročilom za 2017, uporaba bilančnega dobička (predlog dividende: 7,00 EUR bruto na delnico), imenovanje revizorja za 2018, pooblastilo upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic
SAP SERVO mehanični obrati d.d. 29.05.2018 - 09:00 v sejni sobi poslovne zgradbe "Media24", Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana - Polje AJPES z dne 19.04.2018, objava št. 3720555 sprememba glavne dejavnosti, imenovanje članov NS, sprememba in čistopis statuta družbe
Pozavarovalnica Sava, d.d. 29.05.2018 - 13:00 v dvorani Horus v hotelu Austria Trend Hotel Ljubljana, Dunajska cesta 154,1000 Ljubljana AJPES z dne 12.04.2018, objava št. 3711800 seznanitev z letnim poročilom za 2017, uporaba bilančnega dobička (predlog dividende: 0,80 EUR bruto na delnico)
ŽELEZAR ŠTORE D.P. delniška družba pooblaščenka d.d. 30.05.2018 - 14:00 v prostorih male telovadnice OŠ Štore, Ulica Cvetke Jerin 5, Štore (Lipa) AJPES z dne 23.04.2018, objava št. 3724159 seznanitev z letnim poročilom za 2017, uporaba bilančnega dobička (predlog dividende: 0,29 EUR bruto na delnico)
CINKARNA CELJE, d.d., Celje 05.06.2018 - 14:00 v večnamenski dvorani na sedežu družbe, Kidričeva 26, Celje SEONET z dne 12.04.2018, objava št. INI-285/18 seznanitev z letnim poročilom za 2017, uporaba bilančnega dobička (predlog dividende: 26,52 EUR bruto na delnico), imenovanje revizorja za 2018, pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.