Seznam skupščin

Delničarska družba Datum skupščine Naslov Vir objave Opombe
VODNOGOSPODARSKO PODJETJE d.d. 13.07.2018 - 10:00 v prostorih družbe na naslovu Ulica Mirka Vadnova 5, Kranj AJPES z dne 12.06.2018, objava št. 3890237 seznanitev z letnim poročilom za 2017, uporaba bilančnega dobička
POMORSKA DRUŽBA, upravljanje holding družb d.d., Portorož 13.07.2018 - 11:00 na sedežu družbe, Obala 55, Portorož AJPES z dne 11.06.2018, objava št. 3887978 seznanitev z letnim poročilom za 2017
IMPOL 2000 družba za upravljanje d.d. 13.07.2018 - 13:00 Partizanska cetsa 38, Slovenska Bistrica AJPES z dne 11.06.2018, objava št. 3888636 seznanitev z letnim poročilom za 2017, odločanje o uporabi bilančnega dobička, imenovanje revizorja za 2018
Iskra Mehanizmi Holding, industrija mehanizmov, aparatov in sistemov, d.d. Lipnica 17.07.2018 - 09:00 na sedežu družbe, Lipnica 8, 4245 Kropa AJPES z dne 15.06.2018, objava št. 3894099 seznanitev z letnim poročilom za 2017, uporaba bilančnega dobička, imenovanje revizorja, imenovanje članov NS
REGIA GROUP, investicijsko upravljanje d.d. 17.07.2018 - 10:00 na sedežu družbe, Vodovodna cesta 93, Ljubljana AJPES z dne 13.06.2018, objava št. 3891294 sprememba sklepa o uporabi bilančnega dobička
ZIDGRAD Splošno gradbeno podjetje Idrija d.d. 17.07.2018 - 12:00 Vojkova 8, Idrija AJPES z dne 13.06.2018, objava št. 3891793 imenovanje revizorja za 2018, odločanje o uporabi bilančnega dobička
CELJSKI SEJEM družba za organiziranje in prirejanje sejmov, športnih in kulturno zabavnih prireditev d.d. 17.07.2018 - 12:00 v sejni sobi Press 1, upravna stavba driužbe, Dečkova cesta 1, Celje AJPES z dne 15.06.2018, objava št. 3894244 seznanitev z letnim poročilom za 2017, uporaba bilančnega dobička, imenovanje revizorja
LAMETA, delniška družba pooblaščenka d.d. 17.07.2018 - 12:30 Študentski dom Ljubljana, Svetčeva 9, 1000 Ljubljana AJPES z dne 14.06.2018, objava št. 3893045 imenovanje posebnega revizorja, vožitev tožbe za povrnitev škode in imenovanje posebnega zastopnika
ELEKTRO UNIMONT proizvodnja, montaža d.d. 18.07.2018 - 12:00 v sejni sobi poslovne stavbe, Tovarniška cesta 1, Slovenske Konjice AJPES z dne 14.06.2018, objava št. 3893006 poročilo nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila za leto 2017, uporaba bilančnega dobička, poročanje skupščini na podlagi določil 247. člena ZGD-1
METREL merilna in regulacijska oprema d.d. 18.07.2018 - 13:30 na sedežu družbe, Ljubljanska cesta 77, Horjul AJPES z dne 15.06.2018, objava št. 3894580 seznanitev z letnim poročilom za 2017, uporaba bilančnega dobička, imenovanje revizorja, imenovanje članov NS
METREL DUS družba za upravljanje in svetovanje, d.d. 18.07.2018 - 14:30 na sedežu družbe, Ljubljanska cesta 77, Horjul AJPES z dne 15.06.2018, objava št. 3894577 seznanitev z letnim poročilom za 2017, uporaba bilančnega dobička, imenovanje delniškega odbora, pooblastilo za nakup lastnih delnic
IGMAT, Inštitut za gradbene materiale, d.d. 19.07.2018 - 15:00 v sejni sobi Igmat d.d., Polje 351 C, 1260 Ljubljana - Polje AJPES z dne 13.06.2018, objava št. 3890474 imenovanje članov NS, odločanje o uporabi bilančnega dobička in seznanitev delničarjev s prejemki uprave in članov NS
SALUS, LJUBLJANA, d.d. 19.07.2018 - 16:00 poslovni stavbi družbe Salus, s sedežem v Ljubljani, Litostrojska cesta 46 A SEONET z dne 18.06.2018, objava INI-548/18 potrditev in soglasje k podpisu Prodajne pogodbe in pripadajoče dokumentacije za nakup 14.827 delnic družbe Sanolabor d.d. z dne 23.5.2018 in k izvedbi vseh transakcij in dejanj, ki jih predvidevajo Prodajna pogodba in pripadajoča dokumentacija, vključno z naknadno prevzemno ponudbo za pridobitev vseh preostalih izdanih delnic družbe Sanolabor d.d., povečanje osnovnega kapitala družbe Salus z denarnimi vložki in izključitev prednostne pravice obstoječih delničarjev
VELO NEPREMIČNINE, upravljanje naložb, d.d. 20.07.2018 - 11:00 v prostorih notarke Nevenke Tory, Beethovnova ulica 14, 1000 Ljubljana AJPES z dne 18.06.2018, objava št. 3895482 seznanitev z letnim poročilom za 2017, seznanitev z izgubo v letu 2017, poročilo o pridobivanju lastnih delnic, zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic, poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala, dopolnitev dejavnosti družbe, spremembe statuta družbe zaradi dopolnitve dejavnosti družbe, zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic, zaradi poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala in druge spremembe statuta ter pooblastilo upravnemu odboru za uskladitev besedila statuta oz. za sprejem prečiščenega besedila statuta skladno s sprejetimi odločitvami skupščine
GORENJSKA BANKA D.D., KRANJ 20.07.2018 - 12:00 v sejni sobi št. 15 Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj AJPES z dne 18.06.2018, objava št. 3894833 poročilo Nadzornega sveta Skupščini delničarjev Gorenjske banke d.d., Kranj o preveritvi revidiranega letnega poročila Gorenjske banke d.d., Kranj in Skupine Gorenjska banka Kranj za poslovno leto 2017 ter stališče Nadzornega sveta k poročilu pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2017, uporaba bilančnega dobička, spremembe statuta, izvolitev članov NS
TALUM Tovarna aluminija d.d. Kidričevo 23.07.2018 - 12:30 na sedežu družbe v Kidričevem, Tovarniška cesta 10 AJPES z dne 18.06.2018, objava št. 3895926 seznanitev z letnim poročilom za 2017, uporaba bilančnega dobička, imenovanje revizorja
KOMET konfekcija Metlika, d.d. 24.07.2018 - 09:00 na sedežu družbe Rosalnice 1, Metlika AJPES z dne 22.06.2018, objava št. 3901883 seznanitev z letnim poročilom za 2017, imenovanje članov NS, pooblastilo za nakup in umik lastnih delnic
SALONIT ANHOVO Gradbeni materiali, d.d. 25.07.2018 - 08:00 v sejni sobi v 2. nadstropju na sedežu družbe, Anhovo 1, Deskle AJPES z dne 22.06.2018, objava št. 3901593 seznanitev z letnim poročilom za 2017, uporaba bilančnega dobička, imenovanje članov NS, imenovanje revizorja
KOPITARNA SEVNICA D.D. 25.07.2018 - 09:00 na sedežu družbe v Sevnici, Prvomajska ulica 8 AJPES z dne 21.06.2018, objava št. 3899700 seznanitev z letnim poročilom za 2017, imenovanje revizorja za 2018, izvolitev člana NS
KIG podjetje za proizvodnjo in upravljanje družb d.d. 26.07.2018 - 08:00 v prostorih družbe MSIN d.o.o., Leskoškova cesta 6, Ljubljana AJPES z dne 21.06.2018, objava št. 3900541 seznanitev z letnim poročilom za 2017, odločanje o uporabi bilančnega dobička, imenovanje revizorja za 2018
ŽIMA tovarna ščetk, d.d. 26.07.2018 - 08:30 v sejni sobi v prostorih družbe MSIN d.o.o., Leskoškova cesta 6, Ljubljana AJPES z dne 20.06.2018, objava št. 3898632 seznanitev z letnim poročilom za 2017, imenovanje revizorja za 2018, imenovanje člana NS
NARAVNO ZDRAVILIŠČE TOPOLŠICA d.d. 26.07.2018 - 10:00 na sedežu družbe, v poslovnih prostorih uprave družbe Naravno zdravilišče Topolšica, d.d., Topolšica 77, 3326 Topolšica AJPES z dne 22.06.2018, objava št. 3901886 seznanitev z letnim poročilom za 2017, prenehanje članstva v NS, imenovanje članov NS, imenovanje revizorja za 2018, ukinitev sejnin za člane NS družbe
MLINOSTROJ d.d., podjetje za izgradnjo tehnoloških objektov in naprav 26.07.2018 - 14:00 poslovnih prostorih družbe Mlinostroj d.d. Domžale, Študljanska c. 5 AJPES z dne 26.06.2018, objava št. 3903000 seznanitev z letnim poročilom za 2017, uporaba bilančnega dobička, imenovanje revizorja za 2018
ESOTECH, družba za razvoj in izvajanje ekoloških in energetskih projektov, d.d. 27.07.2018 - 11:00 Preloška cesta 1, Velenje AJPES z dne 26.06.2018, objava št. 3903707 seznanitev z letnim poročilom za 2017, uporaba bilančnega dobička (predlog dividende: 25,00 EUR bruto na delnico), pooblastilo za ravnanje z lastnimi delnicami
BLISK MONTAŽA, inštalacije, krovsko kleparska in zaključna dela v gradbeništvu d.d. Murska Sobota 27.07.2018 - 15:00 na sedežu družbe, Plese 9, Murska Sobota AJPES z dne 22.06.2018, objava št. 3901747 seznanitev z letnim poročilom za 2017, povečanje osnovnega kapitala, uskladitev statuta
MC MEDICOR, mednarodni center za kardiovaskularne bolezni, d.d. 02.08.2018 - 14:00 v prostorih druibe, Ljubljana, Tbilisijska 81 AJPES z dne 29.06.2018, objava št. 3908270 seznanitev z letnim poročilom za 2017, uporaba bilančnega dobička, imenovanje članov NS, imenovanje revizorja za 2018
TBJ, tehnični biro Jesenice, d.d. 03.08.2018 - 10:00 na sedežu družbe, Cesta Borisa Kidriča 41, Jesenice AJPES z dne 28.06.2018, objava št. 3906571 seznanitev z letnim poročilom za 2017, uporaba bilančnega dobička
POMGRAD, gradbeno podjetje d.d. 06.08.2018 - 13:00 v poslovnih prostorih upravne stavbe družbe, Bakovska ulica 31, Murska Sobota AJPES z dne 21.06.2018, objava št. 3900265 seznanitev z letnim poročilom za 2017, odločanje o uporabi bilančnega dobička, imenovanje revizorja za 2018, imenovanje člana NS
PANVITA, MESNA INDUSTRIJA RADGONA d.d. 07.08.2018 - 08:00 Lendavska ulica 5, Rakičan, Murska Sobota AJPES z dne 02.07.2018, objava št. 3909771 seznanitev z letnim poročilom za 2017, imenovanje revizorja za 2018
Panvita mesnine, proizvodnja hrane, d.d. 07.08.2018 - 09:00 Lendavska ulica 5, Rakičan, Murska Sobota AJPES z dne 02.07.2018, objava št. 3909733 seznanitev z letnim poročilom za 2017, imenovanje članov NS, imenovanje revizorja za 2018
Panvita, Kmetijstvo in proizvodnja hrane, d.d. 07.08.2018 - 10:30 na sedežu družbe, Lendavska ulica 5, Rakičan, Murska Sobota AJPES z dne 02.07.2018, objava št. 3909774 seznanitev z letnim poročilom za 2017, imenovanje revizorja za 2018
MURALES, Tovarna masivnega pohištva d.d. Ljutomer 09.08.2018 - 12:00 v sejni sobi na sedežu družbe, Kolodvorska ulica 3, Ljutomer AJPES z dne 05.07.2018, objava št. 3914837 seznanitev z letnim poročilom za 2017, uporaba bilančnega dobička, imenovanje revizorja za 2018
PIVKA perutninarstvo d.d. 10.08.2018 - 13:00 v sejni sobi na sedežu družbe, Kal 1, Pivka AJPES z dne 06.07.2018, objava št. 3915530 seznanitev z letnim poročilom za 2017, uporaba bilančnega dobička, imenovanje revizorja za 2018
AKTIVA VAROVANJE, varovanje premoženja, trgovina, storitve in proizvodnja d.d. 14.08.2018 - 11:00 Kraljeviča Marka ulica 5, Maribor AJPES z dne 11.07.2018, objava št. 3920087 seznanitev z letnim poročilom za 2017, uporaba bilančnega dobička
TOVARNA KEMIČNIH IZDELKOV d.d. 20.08.2018 - 13:00 v prostorih sejne sobe družbe, Za Savo 6, Hrastnik AJPES z dne 12.07.2018, objava št. 3921685 seznanitev z letnim poročilom za 2017, poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala družbe, povečanje osnovnega kapitala družbe, imenovanje revizorja za 2018
COMMERCE, Trgovina, zastopstva, posredništvo, proizvodnja, storitve d.d. 21.08.2018 - 09:00 na sedežu družbe, Mencingerjeva 7, Ljubljana AJPES z dne 12.07.2018, objava št. 3920821 seznanitev z letnim poročilom za 2017, uporaba bilančnega dobička, imenovanje članov upravnega odbora
LEPENKA, podjetje za proizvodnjo in predelavo papirja Tržič, d.d. 22.08.2018 - 09:00 v sejni sobi družbe Salomon d.o.o. v poslovni stavbi na naslovu Vevška cesta 52, Ljubljana - Črnuče AJPES z dne 09.07 2018, objava št. 3917178 seznanitev z letnim poročilom za 2017, uporaba bilančnega dobička
GORIČANE tovarna papirja Medvode, d.d. 22.08.2018 - 12:00 na sedežu družbe Ladja 10, 1215 Medvode AJPES z dne 11.07.2018, objava št. 3920110 seznanitev z letnim poročilom za 2017, uporaba bilančnega dobička, imenovanje revizorja za 2018, imenovanje člana NS
PRIMAT tovarna kovinske opreme d.d. 27.08.2018 - 08:00 na sedežu družbe v prostorih sejne sobe, Industrijska ulica 22, Maribor AJPES z dne 11.07.2018, objava št. 3919952 seznanitev z letnim poročilom za 2018, uporaba bilančnega dobička, imenovanje revizorja za 2018, imenovanje članov NS
D.P. STEKLARNA HRASTNIK družba pooblaščenka, d.d. 27.08.2018 - 12:00 v sejni sobi družbe Sinet d.o.o. v Hrastniku, Cesta 1. maja 83 AJPES z dne 14.06.2018, objava št. 3892173 seznanitev skupščine s pisnim poročilom nadzornega sveta, uporaba bilančnega dobička
TERME DOBRNA, termalno zdravilišče d.d. 31.08.2018 - 10:00 v konferenčni sobi VIVAT v hotelu VITA, Dobrna 46, 3204 Dobrna AJPES z dne 12.07.2018, objava št. 3920890 seznanitev z letnim poročilom za 2017, uporaba bilančnega dobička, imenovanje revizorja za 2018

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.