Seznam skupščin

Delničarska družba Datum skupščine Naslov Vir objave Opombe
TVP - VZMETNI INŽENIRING razvoj, proizvodnja in trženje vzmeti in vzmetnih elementov d.d. 15.10.2018 - 11:00 v sejni sobi poslovne stavbre na naslovu Formin 39/d, Gorišnica AJPES z dne 14.09.2018, objava št. 3981867 seznanitev z letnim poročilom za 2017, sprememba dejavnosti družbe in sprejem statuta, povečanje osnovnega kapitala s stvarnim vložkom, sprememba nominalne vrednosti delnice
MINERVO, podjetje za miniranje, eksploatacijo rudnin, vrtanje in opremo d.d., Ljubljana 18.10.2018 - 08:00 Letališka cesta 27a, Ljubljana AJPES z dne 13.09.2018, objava št. 3979375 seznanitev z letnim poročilom za 2017, odločanje o uporabi bilančnega dobička
POMIN, družba pooblaščenka d.d. Ljubljana 18.10.2018 - 09:00 Letališka cesta 27a, Ljubljana AJPES z dne 13.09.2018, objava št. 3979379 seznanitev z letnim poročilom za 2017, odločanje o uporabi bilančnega dobička
KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE d.d. 19.10.2018 - 10:00 sejna soba v stavbi Občine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana AJPES z dne 17.09.2018, objava št. 3982351 preklic sklepa skupščine dne 24.05.2018 o imenovanju revizorja za 2018 in 2019 ter imenovanje novega revizorja za 2018 in 2019
AC COSMOS, d.d. 24.10.2018 - 12:00 Celovška cesta 182, Ljubljana časnik Dnevnik z dne 18.09.2018, stran 9 seznanitev z letnim poročilom za 2017, imenovanje revizorja za 2018
JAVNA RAZSVETLJAVA d.d. 25.10.2018 - 10:00 v pisarni notarke Marine Ružuč Tratnik, Šmartinska cesta 111, Ljubljana AJPES z dne 20.09.2018, objava št. 3987935 razprava o rezultatih poslovanja nekdanje uprave in vplivih na družbo
PIVKA, DRUŽBA POOBLAŠČENKA, d.d. 29.10.2018 - 07:00 v prostorih Kmetijske zadruge, Neverke 30, 6256 Košana AJPES z dne 26.09.2018, objava št. 3992576 seznanitev z letnim poročilom za 2017, odločanje o uporabi bilančnega dobička, predlog za podaljšanje mandata dosedanjim članom NS
TAB tovarna akumulatorskih baterij 06.11.2018 - 12:00 v sejni sobi na sedežu družbe Polena 6, Mežica. Časnik Finance z dne 05.10.2018 stran 5 Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine, sklepanje o uporabi bilančnega dobička in vprašanja in pobude delničarjev. Za izplačilo dividend delničarjem 60,00 EUR bruto na delnico.
ENERGIJA RM družba za gospodarjenje z naložbami d.d. 07.11.2018 - 12:00 v sejni sobi družbe ENERGIJA RM, d.d., Polena 5, Mežica AJPES z dne 05.10.2018, objava št. 4004023 sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička
HIT LARIX 08.11.2018 - 13:00 v sejni sobi na sedežu družbe (Dvorana Vršič), Borovška cesta 99, 4280 Kranjska Gora AJPES z dne 02.10.2018, objava št. 4000103 Odpoklic člana upravnega odbora in imenovanje novega člana upravnega odbora.
KOVINAR, inženiring, kovinarstvo in trgovina, Novo mesto, d.d. 09.11.2018 - 10:00 v prostorih notarja Janeza Klemenca, Prešernov trg 8, 8000 Novo mesto AJPES z dne 04.10.2018, objava št. 4002918 seznanitev z letnim poročilom za 2017, imenovanje članov NS
TOVARNA OLJA GEA d.d. 16.11.2018 - 10:00 na sedežu družbe v Slovenski Bistrici, Trg svobode 3 AJPES z dne 12.10.2018, objava št. 4012047 zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic, prenos delnic z oznako GSBG preostalih delničarjev na glavnega delničarja, umik delnic GSBG z organiziranega trga, imenovanje članov NS, imenovanje revizorja za 2018

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.