Seznam skupščin

Delničarska družba Datum skupščine Naslov Vir objave Opombe
AGIS TECHNOLOGIES, podjetje za proizvodnjo in storitve, d.d. 22.01.2018 - 10:00 na sedežu družbe, Rajšpova ulica 16, Ptuj AJPES z dne 19.12.2017, objava št. 3583009 seznanitev z letnim poročilom za 2016, imenovanje revizorja za 2017
NAMA Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana 25.01.2018 - 12:00 na sedežu družbe, Tomšičeva 1, Ljubljana, v sejni sobi AJPES z dne 22.12.2017, objava št. 3588806 imenovanje članov NS
AMZS družba za opravljanje storitev članom AMD in drugim udeležencem v cestnem prometu d.d. 29.01.2018 - 10:00 v sejni dvorani družbe, Dunajska cesta 128 A, Ljubljana AJPES z dne 22.12.2017, objava št. 3588874 imenovanje člana NS, predstavnika delničarjev
NIKA DUS poslovno svetovanje d.d. 29.01.2018 - 12:00 na sedežu družbe, Trg izgnancev 1a, 8250 Brežice AJPES z dne 27.12.2017, objava št. 3589593 poročilo uprave in nadzornega sveta o poslovanju v letu 2016, uporaba bilančnega dobička
SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d. 30.01.2018 - 11:00 v 6. nadstropju poslovne stavbe na sedežu družbe, Dunajska cesta 152, Ljubljana AJPES z dne 22.12.2017, objava št. 3587709 soglasje za prenos premoženja družbe
ACH 3, holdinška dejavnost, d.d. 05.02.2018 - 09:00 v prostorih Odvetniške družbe KBP, o.p.,d.o.o. na naslovu Trg republike 3, 1000 Ljubljana AJPES z dne 04.01.2018, objava št. 3598385 odpoklic člana UO, imenovanje člana UO, spremembe statuta družbe
NIKA RIS rizični investitor sistema d.d. 12.02.2018 - 12:30 na sedežu družbe, Trg izgnancev 1a, 8250 Brežice AJPES z dne 10.01.2018, objava št. 3605462 poročilo uprave in nadzornega sveta o poslovanju v letu 2016, uporaba bilančnega dobička in podelitve razrešnice članom uprave in nadzornega sveta
DATALAB Tehnologije d.d. 12.02.2018 - 14:00 v sejni sobi na sedežu družbe Datalab Tehnologije d.d., Hajdrihova ulica 28C, 1000 Ljubljana AJPES z dne 10.01.2018, objava št. 3606289 razveljavitev Sklepa št. 4, s katerim je skupščina dne 29.12.2017 podala soglasje za delitev družbe DATALAB Tehnologije d.d. po postopku oddelitve z ustanovitvijo nove družbe DATALAB AH, Upravljanje družb, d.d. in sprejela statut nove družbe DATALAB AH, Upravljanje družb, d.d. ter imenovala člane prvega upravnega odbora in prvega revizorja, soglasje skupščine za delitev družbe DATALAB Tehnologije d.d. po postopku oddelitve z ustanovitvijo nove družbe, sprejem statuta nove družbe DATALAB AH, Upravljanje družb, d.d., imenovanje članov prvega upravnega odbora in prvega revizorja
AG, družba za investicije d.d. 14.02.2018 - 09:00 v Kamniku, Kajuhova pot 4, 1241 Kamnik AJPES z dne 12.01.2018, objava št. 3609849 pridobivanje lastnih delnic in umik lastnih delnic
PANVITA, MESNA INDUSTRIJA RADGONA d.d. 19.02.2018 - 12:00 na sedežu družbe, Ljutomerska cesta 28 A, Gornja Radgona AJPES z dne 17.01.2018, objava št. 3614199 sprememba statuta, povečanje osnovnega kapitala
TALUM Tovarna aluminija d.d. Kidričevo 20.02.2018 - 12:30 na sedežu družbe v Kidričevem, Tovarniška cesta 10 AJPES z dne 17.01.2018, objava št. 3614045 zmanjšanje osnovnega kapitala družbe z umikom delnic
SALONIT ANHOVO Gradbeni materiali, d.d. 21.02.2018 - 08:30 v sejni sobi v 2. nadstropju na sedežu družbe, Anhovo 1, 5210 Deskle AJPES z dne 17.01.2018, objava št. 3615298 prenehanje mandata in izvolitev člana NS
NIGRAD, komunalno podjetje, d.d. 28.02.2018 - 12:00 v sejni sobi družbe, Zagrebška cesta 30, Maribor AJPES z dne 11.12.2017, objava št. 3572668 spremembe in dopolnitve statuta družbe, pooblastilo za nakup lastnih delnic
NIKA investiranje in razvoj d.d. Brežice 29.12.2018 - 13:00 na sedežu družbe, Trg izgnancev 1a, 8250 Brežice AJPES z dne 27.12.2017, objava št. 3589591 imenovanje revizorja za 2017

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.