Vnovičen poskus dokapitalizacije Center Naložb - Uprava in NS na zahtevo Društva MDS žal nista ostali brez razrešnice!

NatisniNatisni
Na skupščini družbe Center Naložbe, d.d., ki je potekala v petek, 23. julija, so pooblaščenci dr. Boštjan Udovič, Gordan Šibić, Grega Tekavec iz Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (Društvo MDS) in Stojan Auer iz Zavoda za izobraževanje in zastopanje malih delničarjev (Zavod MD) zastopali malenkost manj kot 20 tisoč glasov malih delničarjev, kar je na skupščini predstavljalo okoli 0,75 % glasovalnih pravic.
 
Ljubljana, 23. julij 2010

ZOPET KUPOVANJE ČASA ALI RES USPEŠNA DOKAPITALIZACIJA DRUŽBE?
 
Insolventna družba CENTER NALOŽBE je v postopku prisilne poravnave. V njo so jo pahnili Boško Šrot in njegove družbe, kar je na rob propada pripeljalo tudi 34.000 malih delničarjev. In prav mali delničarji bodo v zadnjem letu in pol deležni že 4. poskusa sklepanja o povečanju osnovnega kapitala družbe, ki naj bi družbo rešilo pred stečajem. Glede na objavljene pogojnike investitorjev, je to bilo pred skupščino malo verjetno in zopet je očitno šlo za kupovanje časa. Ali bi pooblaščenci podprli dokapitalizacijo je bilo odvisno od predstavljenih pisnih dokazov (bančnih garancij) na sami skupščini. Vsa dejstva je pretehtal tudi naš zunanji sodelavec dr. Boštjan Udovič, ki je predlagal tudi končno odločitev. Res je, da bi dokapitalizacija na nek način bila 'boljša kot nič', vendar ključnega pomena je vprašanje; kaj to pomeni za 34 tisoč državljanov Republike Slovenije.
 
Vodstvo Center naložb ni našlo pravih odgovorov; še več, pokazalo se je, da so vsi prejšnji poskusi dokapitalizacije bili pravno formalno nezadovoljivi za neznanega investitorja, kar je tudi onemogočalo samo dokapitalizacijo. Vodstvo je torej priznalo, da je tokrat moralo sklicati že 4. skupščino, samo zaradi napačnega formuliranja sklepa. Pooblaščenci Društva MDS so zaradi tega tudi glasovali PROTI predlagani dokapitalizaciji, ki nima osnove in realno žal ni neizvedljiva. 
 
NENAVADNO oz. iz rubrike “Saj ni res pa je”: »POST FESTUM« POTRDITEV REVIZORJA ZA 2009
 
Tokratna skupščina je tudi "post festum" potrdila izbor revizorja ECUM REVIZIJA D.O.O. za leto 2009. To je neobičajno in celo nedopustno, saj gre za sklepanje na skupščini v letu 2010. Zakaj imenovanja revizorja za 2009 niso opravili na kar 4 prejšnjih skupščinah v letu 2009 in 2010, ta trenutek verjetno ne ve nihče.
 
Odgovor vodstva pa je vnovič zaskrbljujoč, saj je le-to navedlo, da je določanje revizorja na zadnjih treh skupščinah izostalo zato, ker so bile skupščine namenjene zgolj dokapitalizaciji!? Ta ista družba naj bi bila revizor tudi v letu 2010, kar so pooblaščenci Društva MDS tudi podprli. Skupščina naj bi se seznanila tudi s sprejetim Poročilom nadzornega sveta o rezultatu preveritve revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2009.
 
BILANČNA IZGUBA IN NEPODELITEV RAZREŠNICE UPRAVAM IN NADZORNIM SVETOM
 
Društvo MDS je kot delničar družbe v roku podalo nasprotni predlog, ki popravlja 'malomarnost', ki sta si jo  privoščila Uprava in NS. Pri objavljenem predlogu o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice Upravi in NS, slednji predlagata le, da se skupščina seznani z 126.604.190 EUR bilančne izgube in da ostane nepokrita.
 
O razpravi in sklepanju o (ne)razrešnici Upravi in NS pa ni ne duha ne sluha! Misterij tudi ostaja odgovor zakaj družba ni objavila pravočasno posredovanega nasprotnega predloga Društva MDS k 4. točki dnevnega reda »Uporaba bilančnega dobička in podelitev nerazrešnice upravi in nadzornemu svetu«, ki se glasi:
 
"4.1. Skupščina ugotovi, da znaša bilančna izguba družbe Center Naložbe d.d. za leto 2009 126.604.190 EUR, pri čemer ostane bilančna izguba nepokrita.
4.2. Skupščina ne podeli razrešnico upravi za delo v poslovnem letu 2009"
4.3. Skupščina ne podeli razrešnico nadzornemu svetu za delo v poslovnem letu 2009".

 
Celotni nasprotni predlog si lahko ogledate tukaj.
 
 
OČITNE TEŽAVE Z VODENJE SKUPŠČINE TUDI TOKRAT
 
Zadnja skupščina ki je potekala 2. aprila 2010 je bila vodena katastrofalno. Predsedujoča skupščine žal ni bila kos zastavljeni nalogi. Upali smo, da bo predlagani odvetnik Andrej Simonič, ki smo ga v vlogi koordinatorja dveh povezanih oseb Aktive Naložbe razkrili 16. julija 2010, napovedano skupščino vodil bolje, vendar smo se očitno zmotili in so se potrdile naše pravilne napovedi, da že objavljeni dnevni red ter sklepi za tokratno skupščino, ki ni bil skladen z določi ZGD-1C poraja dvom o doraslosti k nalogi vodenja skupščine.
 
ODŠKODNINSKE TOŽBE ZOPER UPRAVE IN NADZORNIKE?
 
Mariborsko sodišče, ki je zahtevo o uvedbi izredne revizije za obdobje od uveljavitve Zakona o pravnih naslednicah PID-ov in do 31. 12. 2009, prejelo že 1. februarja 2010, nerazumljivo dolgo odloča. Zato je Društvo MDS poslalo tudi urgenco na pristojno sodišče v MB za prednostno reševanje te vloge. Tako smo v ponedeljek, 12. julija 2010 šele prejeli odgovor nasprotne stranke, ki pa ga je že posredovala prve dni aprila 2010 in je očitno v predalih mariborskega sodišča obtičal skoraj 2 mesece. Zakaj - odgovora žal ne poznamo. Upamo le, da bo sedaj postopek stekel naprej. Prav izsledki morebitnih revizij naj bi bili pravna podlaga za odškodninske tožbe, ki so po našem mnenju več kot upravičene, saj je družba tako rekoč na robu stečaja.
 
Naj še spomnimo, da sta Društvo MDS, kot delničar in INFOND HOLDING, kot upnik že 24. februarja preprečila poskus izbrisa družbe CENTER NALOŽBE, kar je razvidno iz priloženega dokumenta, ki si ga lahko ogledate tukaj.

 

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.