Skupščina Telekoma Slovenije - podeljena razrešnica upravi in nadzornemu svetu, potrjena dividenda v višini 10,00 evrov in imenovan revizor za leto 2015

NatisniNatisni

Na 26. skupščini delničarjev družbe Telekom Slovenije, d.d. je bilo prisotnih dobrih 35 % vseh delničarjev. Pooblaščenca Društva MDS sta zastopala 93.447 delnic oziroma kar 15,43 % prisotnega kapitala na skupščini, ki so v lasti 366 delničarjev. Skupščina se je seznanila z letnim poročilom in podelila razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Soglasno je bila potrjena predlagana dividenda v višini 10,00 evrov bruto na delnico. Delničarji so upravi in nadzornemu svetu zastavili tudi nekaj vprašanj v zvezi s poslovanjem in doseganjem zastavljenega načrta v povezavi s prodajnim postopkom.

 

Ljubljana, 15. maj 2015


 

V letu 2014 uresničeni vsi strateški cilji, optimizirani stroški dela – Uprava ocenjuje, da bo zastavljeni načrt v letu 2015 dosežen, ne glede na to, kdo bo novi lastnik

Skupščina bi se morala sicer pričeti ob 14. uri, kot je bilo tudi predvideno s sklicem, vendar je zaradi nesklepčnosti bila prestavljena za eno uro. Po preložitvi začetka se je skupščine v drugem sklicu udeležilo slabih 35 odstotkov kapitala z glasovalno pravico.

Predsednik uprave družbe mag. Rudolf Skobe je ob predstavitvi poslovanja v letu 2014 pojasnil, da so v lanskem letu uresničili vse strateške cilje, pridobili nazaj nekaj velikih strank, ter naprej gradili omrežje LTE in optimizirali stroške dela. Za sponzorstva in donacije so v letu 2014 namenili 2,5 milijona evrov.

Predsednik Društva MDS Rajo Stanković je na upravo in nadzorni svet družbe naslovil vprašanja o stanju vloženih tožb zoper nekdanje člane uprave in nadzornega sveta, ocenah izterljivosti zahtevkov ter morebitnih drugih poravnav v bodoče. S strani drugih delničarjev pa je bilo možno slišati tudi vprašanja o skupni oceni vseh tožb zoper družbo.

 

 

Skupščina je sicer potekala v času tretjega poskusa prodaje skoraj tričetrtinskega deleža družbe, zato je delničarje zanimalo, kako bo s poslovanjem družbe in doseganjem zastavljenega načrta glede prihodkov in dobička Telekoma Slovenije ob morebitni prodaji. Predsednik uprave mag. Skobe je podal oceno, da bo zastavljeni načrt v letu 2015 dosežen, ne glede na to, kdo bo morebitni novi lastnik.

 

10,00 evrov bruto dividende na delnico

Delničarji so potrdili predlog, da se za izplačilo dividend nameni celotni bilančni dobiček v višini 65.054.780,00 evrov oz. 10,00 evrov bruto na posamezno delnico. Dividende bodo izplačane v roku 90 dni vsem tistim delničarjem, ki so dva delovna dneva po sprejemu tega sklepa na skupščini družbe, bili vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic s pravico do.
 
Delničarji so se na skupščini seznanili in potrdili Pravila o drugih pravicah člana uprave

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.