Notarji dobro plačani in hkrati za nič odgovorni?!

NatisniNatisni

Notarska zbornica Slovenije kljub opustitvi dolžnih ravnanj notarke Nevenke Tory na skupščini družbe D Naložbe, d.d., meni, da ni bilo nepravilnosti 

Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (Društvo MDS) je danes, 27. oktobra 2010 prejelo pisni odgovor izvršnega odbora Notarske zbornice Slovenije na zahtevo društva MDS za uvedbo disciplinskega postopka zoper notarko Nevenko Tory iz Ljubljane, zaradi opustitve dolžnih ravnanj na avgustovski skupščini delniške družbe D Naložbe, d.d.. Izvršni odbor Notarske zbornice Slovenije v svojem pisnem odgovoru tako ugotavlja, da na skupščini omenjene družbe ni bilo moč zaslediti nepravilnosti v zvezi z notarkinim poslovanjem, ter da o samem poteku skupščine, izjavah in zahtevah delničarjev ne more presojati oz. bo o tem moralo na podlagi tožbe odločiti sodišče (pisni odgovor Notarske zbornice Slovenije).

 

Ljubljana, 27. oktober 2010


 

Kljub zahtevi o vpisu ugotovljenih dejstev notarka tega NE stori!?

Na skupščini delniške družbe D Naložbe, ki je potekala 25. avgusta 2010, je prisostvovala tudi vabljena notarka Nevenka Tory. Pooblaščencema delničarjev Mojci Cvetko in Samu Logarju, kljub eksplicitni zahtevi do vpogleda v prijave in pooblastila udeleženih delničarjev, s strani predsedujočega Danila Peteha, predsednika Uprave, ni bil omogočen vpogled v zahtevano dokumentacijo, čeprav sta na podlagi 305. člena ZGD-1 do teh informacij bila upravičena. Zato sta neposredno na sami skupščini zahtevala od notarke Nevenke Tory, da to dejstvo zapiše neposredno v zapisnik, vendar tega ni storila. Več o skupščini si lahko preberete tukaj.

Tega ni storila niti po vnovični pisni zahtevi delničarja Društva MDS po dopolnitvi zapisnika skupščine, z namenom zagotovitve resnične in poštene informacije o poteku seje skupščine.

 

Tudi po pisnem protestu, notarka ostaja neomajna…

Na to nedoslednost je Društvo MDS notarko po prejemu njenega pisnega odgovora glede seznama opozorilo tudi po telefonu. Vendar je notarka, v svojem znanem, »zelo arogantnem slogu« ponovno povedala, da ne bo dopolnjevala ali kakorkoli spreminjala nič in naj kar tožimo oziroma uveljavljamo druga obstoječa pravna sredstva. Odgovor notarke si lahko ogledate (odgovor notarke Nevenke Tory na pisno zahtevo delničarja Društvo MDS).

Zelo nenavadno in dvomljivo pa je tudi dejstvo, da se je ob koncu skupščine s predsedujočim dogovarjala »o širini popisane debate na skupščini s strani udeležencev«, namesto izdelave obveznega zapisa dejanskega stanja in vseh zahtev delničarjev, ki so skladne z ZGD-1C.

 

Čemu se morajo delničarji prijavljati 4 dni pred skupščino, ko pa pregleda nad tem NI?

Skupščina delniške družbe je institucionalno najvišji organ same družbe, na kateri se sprejemajo pomembne odločitve, ki so v interesu vseh delničarjev delniške družbe. Zakon o gospodarskih družbah določa, da je pogoj za sestavo seznama prisotnih udeležencev na skupščini družbe tudi pravilna in pravočasna pisna prijava delničarja. Skladnost in zakonitost sestave seznama prijavljenih udeležencev pa na sami skupščini preverja notar, kot nosilec javnega pooblastila, ki s svojim pečatom podeli seznamu naravo verodostojne listine.

Notarka Nevenka Tory je s svojim ravnanjem na skupščini družbe D Naložbe očitno in zavestno potrdila seznam udeležencev skupščine, ki ni imel izkazane podlage v ustrezni in verodostojni dokumentaciji in s takšnim ravnanjem vzpostavila dvom o legitimnosti predmetne skupščine.

S tem je opustila svojo dolžnost, ki jo ima kot nosilec javnih pooblastil, saj ni ne pred samo skupščino, ne na sami skupščini preverila dokumentacije, ki je osnova za izvedbo same seje skupščine (prijav in pooblastil), naknadno pa tega tudi ni omogočila udeležencem skupščine, zato ocenjujemo, da  je s podpisom »fiktivnega« seznama, storila bistveno kršitev določil ZGD-1C ter zlorabila zaupanje v zapisnik kot javno listino.

S tovrstnim dejanjem je omogočila tudi, da se je dokumentacija lahko dopolnjevala tudi po sami skupščini, kar pod vprašaj postavlja tudi verjetnost po uspehu vložene izpodbojne tožbe na pristojno sodišču.

S tem je najbrž povzročila veliko materialno škodo delničarjem družbe D Naložbe, saj se sedaj do odločitve o izpodbojni tožbi lahko neovirano nadaljuje izčrpavanje podjetja. Direktor Danilo Peteh si je omogočil nadaljevanje izplačevanja 6.500 EUR bruto plače, čeprav je družba praktično insolventna in je to dejstvo, dne 12.10.2010 tudi potrdil s predlogom za stečaj. Več o tem si lahko ogledate tukaj.

 

Notarji – KOMU NA ČAST?

Dejstvo je, da notarka ni vpogledala v prijave in pooblastila pred samo skupščino.

Skladno z določili zakona s področja notarske službe, notar mora svoje delo opravljati:

  • pošteno,
  • vestno
  • in v skladu s predpisi.

Notar odgovarja stranki za škodo, povzročeno s kršitvijo dolžnosti ali pooblastil, določenih s tem zakonom. Menimo, da notarkino ravnanje na skupščini meče slabo luč na notarsko delo in notariat, ki naj bi bil neodvisen popisovalec in varuh zakonitosti ter verodostojnosti izdanih listin.

Ker pa to ni prvi prekršek notarke Nevenke Tory, ki je bila med drugim tudi pomemben akter »v aferi Orion«, menimo, da si ne zasluži več javnega pooblastila za vodenje notarske pisarne, opravljanje dela notarke ter sodelovanja na skupščinah gospodarskih družb, saj jih ne opravlja kot profesionalka v skladu z načeli poštenja in profesionalne etike, pač pa po mandatu, ki jih pridobi s strani vodilnih na skupščini.

 

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.