Skupščina Petrola se je seznanila z škodo zaradi regualacije cen v Sloveniji in Hrvaški in predvidenimi ukrepi

NatisniNatisni

Pooblaščenca Društva MDS sta na skupščini zastopala 381 delničarjev in 324.339 delnic z glasovalno pravico oz 1,08 % zastopanega kapitala na skupščini. V nadaljevanju objava Petrola d.d. z dne 27.12.2022.

 

Ljubljana, 27.12.2022

35. skupščina družbe Petrol d.d. Ljubljana je obravnavala vpliv regulacije cen energentov na poslovanje skupine Petrol in obvladana tveganja družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana

 

Regulacija cen goriv in ostalih energentov pomembno vpliva na poslovanje skupine Petrol v letu 2022 in tudi v 2023. Poziv k povračilu škode.

Danes, 27. 12. 2022, je bila izvedena skupščina delničarjev družbe Petrol d.d., Ljubljana, ki je bila sklicana na zahtevo delničarjev Vizija Holding, d.o.o. in Vizija Holding Ena, d.o.o. Na seji so se delničarji seznanili:

- s poročilom nadzornega sveta in uprave o nastali škodi zaradi regulacije cen energentov v letu 2022 in povračilu škode s strani Republike Slovenije in Republike Hrvaške ter o vplivu le-teh na poslovanje in bonitetno oceno družbe/skupine v letu 2022 in z oceno vpliva le-teh na poslovanje družbe/skupine v letu 2023;

- s poročilom nadzornega sveta in uprave družbe o poslovanju hčerinske družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana v letu 2022 in

- s poročilom nadzornega sveta in uprave o vplivih regulacije cen naftnih derivatov, plina in elektrike na poslovanje družbe/skupine v letu 2022 in z oceno vpliva na poslovanje družbe/skupine v letu 2023.

 

Škoda kot posledica regulacije cen naftnih derivatov

Delničarjem je bilo najprej predstavljeno, na kakšen način in v kolikšni meri je bila družbi Petrol d.d., Ljubljana in skupini Petrol povzročena škoda, ki je nastala z regulacijo cen naftnih derivatov v Sloveniji in na Hrvaškem, ter aktivnosti, ki jih je družba doslej izvedla, da bi ji bila nastala škoda povrnjena. V obeh državah so ukrepi regulacije cen protipravni in nesorazmerni, saj celotno breme regulacije nosijo trgovci z naftnimi derivati, s čimer je podana pravna podlaga za uveljavljanje odškodninskih zahtevkov.

V Sloveniji je Vlada v letu 2022 sprejela dve uredbi (v mesecu marcu in maju; Uradni list RS št. 36/2022, s sprememb. in dopol. in 64/2022), s katerima je določila najvišjo dovoljeno drobnoprodajno in veleprodajno ceno naftnih derivatov ter (od 1. 4. 2022 dalje) obveznost podjetij, da ne smejo prenehati prodajati blaga. Vlada je z obema uredbama cene 95-oktanskega neosvinčenega motornega bencina in dizelskega goriva določila tako nizko, da družba Petrol d.d., Ljubljana s prodajo po reguliranih cenah ni pokrila niti nabavnih stroškov goriva. S kasnejšo uredbo (junij) je vlada določila najvišjo dovoljeno višino marže in mehanizem izračuna cene goriv. Izračunana škoda za družbo Petrol d.d., Ljubljana za obdobje od 15. 3. 2022 do 20. 6. 2022 po metodologiji „Obrazec za ugotavljanje škode iz regulacije“, prejeti s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, znaša 106.931.045 EUR. Izračun je preverila tudi revizorska hiša PriceWaterhouse Coopers, ki je potrdila njegovo matematično pravilnost.

Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana si je v komunikaciji z državnimi organi v Sloveniji skozi številne sestanke, dopise in poslane zahtevke ves čas prizadevala za dialog in rešitve, vezano na neustrezno regulacijo cen in povrnitev nastale škode.

Družba Petrol d.d., Ljubljana je na temo regulacije cen naftnih derivatov in upravičenosti do povračila škode pridobila pravni mnenji prof. dr. Mihe Juharta in odvetnika Tomaža Ilešiča iz Odvetniške družbe Rojs, Peljhan, Prelesnik & Partnerji. Pridobljeni pravni mnenji pritrjujeta stališču družbe Petrol d.d., Ljubljana, da so sprejeti vladni ukrepi nezakoniti in neustavni, saj so nesorazmerni in nenujni. Ob zapovedani prodaji naftnih derivatov in hkratni opustitvi določitve primernega nadomestila za čas regulacije, je družbi Petrol d.d., Ljubljana nastala občutna premoženjska škoda, ki predstavlja tako močan poseg v pravico do svobodne gospodarske pobude iz 74. člena Ustave in pravico do zasebne lastnine iz 33. člena Ustave, da je izpolnjen kvalifikatorni element protipravnosti. Glede na izpolnjene predpostavke odškodninske odgovornosti na strani države je družba Petrol d.d., Ljubljana upravičena do povračila škode. 

 

 

Na Hrvaškem, ki je za skupino Petrol drugi najpomembnejši trg, in kjer so maloprodajne cene naftnih derivatov regulirane od 7. 2. 2022 naprej, se je družba Petrol d.o.o. soočala z obdobji prodaje z negativno maržo. Po lastnih ocenah družbe je škoda, nastala zaradi 

regulacije cen goriv na Hrvaškem, dosegla 45,6 mio EUR. V pripravi  je tudi izračun škode s strani sodnega izvedenca za finance in računovodstvo in pooblaščenega revizorja. Navkljub številnim aktivnostim, usmerjenim v prekinitev nesorazmerne in nevzdržne regulacije, do rešitev ni prišlo. Tudi na Hrvaškem so zahtevki za povrnitev škode podkrepljeni s pravnima mnenjema prof. dr. Siniše Petrovića o pravnih možnostih za zavarovanje pravnega in finančnega položaja in upravičenosti zahtevka ter odvetnice Belinde Čačić iz odvetniške pisarne Čačić & partneri odvjetničko društvo glede odškodninske odgovornosti.

Upravi družb Petrol d.d., Ljubljana in Petrol d.o.o. sta s številnimi dopisi pristojna ministrstva in Vlado Republike Hrvaške pozivali k spremembi nesorazmernih ukrepov, najavili pa tudi odškodninski zahtevek in druge potrebne ukrepe za zavarovanje pravnega in finančnega položaja družbe Petrol d.o.o.. Hrvaško vlado sta opozorili tudi na to, da ob nadaljevanju obstoječe regulacije nadaljnja oskrba hrvaškega trga z naftnimi derivati s strani skupine Petrol ne bo več mogoča. Skupina Petrol je prisiljena k nadaljnjim ukrepom za zaščito svojih interesov. Zato bo v sredo, 28. 12. 2022, od 12. do 13. ure opozorilno zaprla svoja prodajna mesta na Hrvaškem (z izjemo bencinskih servisov na avtocestah in v marinah). S tem ukrepom želijo opozoriti na resnost situacije in preprečiti, da na Hrvaškem ne bi prišlo do motenj v oskrbi ter do pomanjkanja naftnih derivatov.

Tako v Sloveniji kot na Hrvaškem bo družba Petrol d.d., Ljubljana, v primeru neodzivnosti odločevalcev glede povrnitve škode, primorana vložiti predlog za mirno rešitev spora pred Državnima odvetništvoma Slovenije in Hrvaške ter v primeru neuspešnega mirnega reševanja spora vložiti odškodninske tožbe za zavarovanje svojega pravnega in finančnega položaja.

Obvladana tveganja v poslovanju družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana

Poslovanje družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana je v letu 2022 zaznamovalo dogajanje na trgu zemeljskega plina, ki je bilo zaradi vojne v Ukrajini izpostavljeno zmanjšanim dobavam ruskega plina in visoki volatilnosti cen.

Lastniki družbe  in poslovodstvo družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana so pravočasno pristopili k reševanju situacije. Po zaznani začetni potrebi po dodatnem kapitalu v višini 250 mio EUR so bile s strani družbe Petrol d.d., Ljubljana izvedene aktivnosti za zagotovitev likvidnosti in obvladovanje tveganj pri poslovanju družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana. Do 30. 11. 2022 ocenjena škoda z naslova nedobav po ruski pogodbi znaša 117 mio EUR. Škoda nastaja tudi v decembru 2022. Škoda je delno pobotana, preostanek pa se terja od družbe Gazprom Export.

Z vsemi izvedenimi aktivnostmi je družba Petrol d.d., Ljubljana zagotovila likvidno poslovanje družbe Geoplin,d.o.o. Ljubljana, preprečila nadaljnje negativne posledice iz sklenjene pogodbe za dobavo plina z družbo Gazprom Export, zagotovila dobavo plina iz drugih virov in z odvrnitvijo potrebe po dokapitalizaciji ohranila lastniški položaj obstoječih družbenikov oziroma posredno delničarjev družbe Petrol d.d., Ljubljana. Poslovodstvo družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana še naprej izvaja vse aktivnosti za zagotovitev nemotene oskrbe slovenskih odjemalcev zemeljskega plina.

Vpliv regulacije cen goriv in ostalih energentov na poslovanje v letu 2022 in 2023

V letu 2022 je regulacija cen goriv na vseh trgih dosegla negativni vpliv na EBITDA skupine Petrol v skupni višini 194,1 mio EUR, regulacije cen ostalih energentov na trgih Slovenije in Hrvaške pa 16 mio EUR. Največji negativni vpliv odpade na regulacijo cen goriv v Sloveniji do 20. 6. 2022 (106 mio EUR) in regulacijo cen goriv na Hrvaškem (45,6 mio EUR).
Nadaljevanje regulacije cen goriv, slabši nabavni pogoji ter višji stroški zaradi inflacije in dražjih energentov bodo močno vplivali tudi na poslovanje v letu 2023. V primeru brez povračil za regulaciji cen električne energije in zemeljskega plina v Sloveniji (trenutno je zakon v usklajevanju) bo pričakovani skupni negativni vpliv reguliranih segmentov v prihodnjem letu znašal 248,1 mio EUR. Omenjeno bo vplivalo tudi na investicijsko sposobnost in dinamiko zelenega prehoda skupine Petrol. Skladno z razpoložljivimi sredstvi skupina Petrol v letu 2022 in 2023 zmanjšuje investicije za 100 mio EUR, s tem pa se znižuje tudi delež investicij, namenjenih energetski tranziciji.

 

Skupina Petrol napoveduje vložitev pobude za začetek postopka presoje ustavnosti Zakona o kontroli cen. Trenutni regulativni ukrepi na področju prodaje goriv so nesorazmerni, okoliščin za regulacijo cen naftnih derivatov ni več,  cene nafte pa so ponovno na enakem nivoju kot pred začetkom vojne v Ukrajini. Regulacija cen je neustrezna, ker uničuje trg. Od Vlad Republike Slovenije in Republike Hrvaške skupina Petrol pričakuje zagotovitev pravnega okvira za vzpostavitev poslovnega okolja, ki bo omogočalo konkurenčno tržno poslovanje in investicije oziroma razvoj, ki je nujno potreben v energetskem sektorju. Če pri določenih energentih na določenih trgih ne bo ustreznih tržnih pogojev, bo potrebno poslovno prestrukturiranje, kar pomeni, da bo potreben razmislek o začasnem prenehanju prodaje teh energentov, dokler ustrezni tržni pogoji ne bodo ponovno vzpostavljeni. Ker so posegi v trg tako veliki, da ta ne deluje, bo problematika o učinkih regulacij in državnih pomoči naslovljena tudi na Evropsko komisijo. 

Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.