Skupščina Petrola delničarjem namenila 22 EUR dividende, izvolila novega nadzornika in bila obveščena o vloženi tožbi zoper bivšo Upravo

NatisniNatisni

Na današnji skupščini družbe PETROL, d.d., je bilo prisotnega 66,45% kapitala z glasovalno pravico. Skupščine sta se udeležila predsednik Društva MDS Rajko Stanković in izvršni sekretar Društva MDS Grega Tekavec, ki sta zastopala skupaj 1,10 % prisotnega kapitala, oz. 366 delničarjev, ki so lastniki 15.195 delnic v okviru zbiranja pooblastil družbe Petrol d.d.

 

Ljubljana, 22.04.2021


 

Skupščina podelila razrešnice in potrdila sklep o delitvi 22 EUR dividende

Skupščina se je sezanila z revidiranil letnim poročilom Družbe Petrol in Skupine Petrol, ter podelila razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu. Potrdila je tudi sklep o delitvi dividende v višini 22,00 € bruto na delnico, za kar bo družba namenila skoraj ves bilančni dobiček, ki je konec leta 2020 znašal 45.355.156,00 €. Družba bo izplačala dividende 06. avgusta 2021 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 05. avgusta 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V okviru razprave se je predsednik Društva MDS sprva zahvalil vsem zaposlenim v skupini Petrol in upravi in NS družbe za dober rezultat v izjemno zahtevnem poslovnem letu 2020. Še posebej je izpostavil napore uprave pri optimiziranju poslovanja in obvladovanja stroškov ter uspeh strokovnih služb v tradingu in risk managementu. Po projekcijah uprave in pa po predstavljenem na webcastu Ljubljanske borze 24. marca so bila pričakovanja čistega poslovnega izida pri 50 mio EUR, dejansko dosežen rezultat za leto 2020 za večinskega lastnika pa skoraj 40% višje, pri 69 mio EUR, kar močno odstopa od pričakovanj uprave. 

Ob tem sicer pozitivnem razvoju dogodkov, pa smo Upravo prosili za obširnejša pojasnila v Letnem poročilu 2020 predstavljenih postavkah drugi prihodki in odhodki. Skupina Petrol je kot trgovec z energenti in pri poslovanju z energenti izpostavljena različnim tveganjem, med bolj izpostavljenimi z valutnim, cenovnim in količinskim tveganjem.

Brez dodatnih pojasnil v Letnem poročilu in ob trenutnih razkritjih, lahko Petrol v delu njegove dejavnosti razumemo tudi kot sklad tveganega kapitala, ki je s trgovanjem (black box) z izvedenimi finančnimi instrumenti v lanskem letu ustvaril visoke prihodke, ki močno presegajo vrednosti iz preteklih let (kljub spremembi računovodskih usmeritev glede pripoznanja učinkov iz IFI). Zato je kot delničar glede na trenutna razkritja izrazil upravičeno zaskrbljenost, da brez pojasnil, kako celovito se upravlja s tveganji, v katerem od prihodnjih kvartalov lahko pričakujemo tudi visoko izgubo.

Dotaknil se je tudi Strategije 2025 in se strinjal z Upravo družbe, da je ambiciozna. Ravno zaradi svoje ambicioznosti v javno objavljenem dokumentu Strategije pogrešamo več informacij. Kaj so gonilniki pričakovane močne rasti, kakšen bo razrez prihodkov in EBITDA po posameznih dejavnostih Skupine v letu 2025? Prav tako smo upravo povabil k višji ravni transparentnosti, predvsem pri načrtovanih naložbah v navedenem obdobju, kot recimo ob zadnji objavi o načrtovanem največjem povečanju prodajnih mest v zgodovini družbe na Hrvaškem. 

Opozorilo smo, da vse predstavljene nejasnosti oz. negotovost predstavljajo diskont, ki se odraža na nižji tržni ceni delnice in želel bi si v prihodnje, da so vse nadzorovane informacije v čim večji meri javno dostopne in tako zagotavljajo, skladno z zahtevami zakonodaje, enakomerno obveščenost vseh delničarjev.

Uprava je pojasnila, da gre za enkratne prihodke iz izvedenih finančnih instrumentov in povedala, da so natančno razložili to tudi v letnem poročilu. Pojasnila je tudi pričakovanja glede uspešnosti posameznih dejavnostih in zagotovila, da bo pravočasno in celovito informirala delničarje o vseh relavantnih dejstvih tudi v nadalje.

 

Skupščina se je seznanila s Poročilom uprave o izvedenih aktivnostih v zvezi z ugotovitvami poročila delničarjem o posebni reviziji in bila informirana o vloženi tožbi zoper bivšo Upravo

Delničarji so se seznanili tudi s Poročilom uprave o izvedenih aktivnostih v zvezi z ugotovitvami poročila delničarjem o posebni reviziji, na podlagi sklepa št. 2.3., sprejetega na 32. skupščini, z dne 28. 12. 2020 in z ugotovitvami uprave ter uzvedencev, kar je rezultiralo, da je družba Petrol na dan skupščine vložila tožbo zoper člane bivše Upravo s katero družba zahteva povrnitev povzročene škode pri vodenju posameznih poslov v višini 8 mio EUR. Poročilo Uprave si lahko preberete TUKAJ.

 

Skupščina se je izvolila novega člana nadzornega sveta

Skupščina je tudi za novega člana nadzornega sveta Petrol izvolila dr. Janeza Žlaka. Pred tem pa se je skupščina tudi seznanila z novimi predstavniki delavcev v nadzornem svetu družbe Petrol. 

Zapisnik skupščine si lahko ogledate TUKAJ.

 

 

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.