Posebni revizor družbe Center naložbe, d.d., bo imenovan preko sodišča na predlog 10 delničarjev družbe

NatisniNatisni
Predsednik Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši, Rajko Stanković, je na današnji skupščini družbe Center naložbe, d.d., uspešno vložil predlog za dodatno točko dnevnega reda. Kot pooblaščenec desetih delničark in delničarjev družbe, je na dnevni red skupščine uvrstil dodatno, 4. točko dnevnega reda, in sicer; 'Imenovanje posebnega revizorja, skladno z 3. odstavkom 5. člena Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (ZPNPID-NPB3)'.
 
Proti novi 4. točki dnevnega je pričakovano glasovala zgolj družba Kolonel, d.d. Ob tem naj spomnimo, da so edini javnosti znani lastniki Kolonela Boško in Anica Šrot, preko svoje družbe Atka-Prima ter Pierpaolo Cerani. Hkrati ne gre pozabiti dejstva, da ima Kolonel v lasti nekaj več kot 75,06 % družbe Center naložbe, le ta pa je imela v lasti nekaj več kot 70,88 % družbe Infond Holding. Dalje pa je Infond Holding imela v lasti nekaj več kot 57 % družbe Pivovarna Laško.
 
Glede na pričakovan razplet glasovanja na današnji skupščini bo Rajko Stanković, kot pooblaščenec desetih malih delničarjev, v zakonsko predvidenem roku vložil zahtevo za imenovanje revizorja na pristojno sodišče. Naj omenimo, da sodišče o takem predlogu oziroma zahtevku ne razpravlja, ampak zgolj določa revizorja.
 
Sledi besedilo celotnega predloga in pa njegova utemeljitev:
 
Rajko Stanković, kot pooblaščenec 10 delničark in delničarjev družbe Center Naložbe, finančna družba, d.d., Titova cesta 2a, 2000 Maribor
 
Ljubljana, 4. januarja 2010
 
Skupščini družbe Center Naložbe, finančna družba, d.d., Titova cesta 2a, 2000 Maribor, ki zaseda 4. januarja 2010 ob 11.00 uri
 
 
Zadeva: Nova 4. točka dnevnega reda: Imenovanje posebnega revizorja, skladno z 3. odstavkom 5. člena Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (ZPNPID-NPB3)
 
Pravni temelj:
3. odstavek 5. člena Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (ZPNPID-NPB3) določa:  »Predlog za imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve ustanovitvenih postopkov ali vodenja posameznih poslov, ki so bili izvršeni po uveljavitvi tega zakona, lahko skupščini poda deset delničarjev. Če skupščina tak predlog zavrne, imenuje posebnega revizorja sodišče na predlog najmanj desetih delničarjev. Posebni revizor je lahko imenovan samo enkrat za preveritev ustanovitvenega postopka in enkrat za preveritev vodenja posameznega posla.«
 
Predlog nove točke dnevnega reda:
4. točka. Imenovanje posebnega revizorja skladno z 3. odstavkom 5. člena Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb
 
Rajko Stanković, kot pooblaščenec 10 delničarjev družbe Center Naložbe, finančna družba, d.d., Titova cesta 2.a, 2000 Maribor, katerih prijave in pooblastila je pravočasno oddal (dne 30. decembra 2009 po e-pošti in po priporočeni pošti s povratnico), skladno z določili 3. odstavka 5. člena Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb zahtevajo, da skupščina družbe Center Naložbe, finančna družba, d.d., na svojem zasedanju 4. januarja 2010  uvrsti novo točko dnevnega reda in imenuje posebnega revizorja, ki bo preveril vodenje in nadzor vseh poslov družbe Center Naložbe d.d. od 24. julija 2007 do vključno 31. decembra 2009.
 
Utemeljitev predloga:
Stanje nesolventnosti, v kateri se je znašla družba Center Naložbe d.d., je posledica prekomernega zadolževanja družbe v preteklosti. To pomeni, da je družba v preteklosti poslovala negospodarno in s svojim negospodarnim delovanjem oškodovala vse delničarje družbe Center Naložbe d.d.
 
Cilji revizije so:
 1. ugotoviti, iz katerih virov in kdaj so bila pridobljena posojila ter na kakšen način je družba Center Naložbe d.d. zavarovala svoje obveznosti iz prejetih posojil.
 2. ugotoviti, za kakšen namen in kdaj so bila porabljena sredstva iz prejetih posojil in kako so bile v družbi Center Naložbe d.d. terjatve za dana posojila zavarovane.
 3. ugotoviti odgovorne osebe za prekomerno zadolženost družbe Center Naložbe d.d.
 4. ugotoviti višino škode zaradi prekomerne zadolženosti in posledično nesolventnosti družbe, ki so jo utrpeli delničarji družbe Center Naložbe d.d.
 
Poslovodstvo naj v sodelovanju z NS izbere posebnega revizorja na osnovi zbiranja ponudb. Ob tem naj upošteva, da mora biti izbran priznan in usposobljen revizor oz. revizijska hiša, ki ni sodeloval v zadnjih 5 letih pri revidiranju ali poslovnem svetovanju pri družbah Center Naložbe d.d., Infond Holding d.d., Atka – prima d.o.o., Kolonel, d.d. ter družbah Skupine Pivovarne Laško.
 
Posebni revizor naj preveri predvsem:
 • Vsa bančna posojila, ki jih je prejela družba Center Naložbe, d.d., za kakšen namen so bila najeta in za kakšen namen so bila porabljena sredstva, pri čemer naj prav tako preveri, ali je bilo podano predhodno soglasje nadzornega sveta družbe.
 • Vsa posojila, ki jih je prejela družba Center Naložbe, d.d., od družb iz Skupine Pivovarne Laško, za kakšen namen so bila najeta in za kakšen namen so bila porabljena sredstva, pri čemer naj tudi preveri, ali je bilo podano predhodno soglasje nadzornega sveta družbe.
 • Vsa posojila, ki jih je družba Center Naložbe, d.d., posodila Infond Holdingu, d.d., za kakšen namen so bila dana in za kakšen namen so bila ta sredstva dejansko porabljena sredstva, pri čemer naj tudi preveri, ali je bilo podano predhodno soglasje nadzornega sveta družbe in ugotovi, ali so bila posojila vrnjena in na kašen način so bila zavarovana v primeru nevračila.
 • Vsa morebitna posojila, ki jih je družba Center Naložbe, d.d., dala družbam Kolonel, d.d., Atki- Prima d.o.o.,  za kakšen namen so bila dana in za kakšen namen so bila ta sredstva dejansko porabljena sredstva, pri čemer naj prav tako preveri, ali je bilo podano predhodno soglasje nadzornega sveta družbe in ugotovi, ali so bila posojila vrnjena in na kašen način so bila zavarovana v primeru nevračila.
 • Ali je kot posojilodajalec družbi Center Naložbe d.d. na kateremkoli dokumentu podpisan Boško Šrot, bivši predsednik Skupine Pivovarne Laško, ter pod kakšnimi pogoji so bila ta posojila vrnjena oziroma kako so bila zavarovana v primeru nevračila.
 • Vse individualne pogodbe članov poslovodstva in nadzornih svetov ter zaposlenih, zunanjih svetovalcev, ter vsa morebitna druga pogodbena razmerja z povezanimi družbami (Infond Holding, Atka – Prima d.o.o., Kolonel, d.d.).
 • Koliko so si člani poslovodstev in člani nadzornih svetov v času od 24. julija 2007 do 31. decembra 2009 izplačali nagrad ( v materialni ali nematerialni obliki).
 • Preveri naj tudi gospodarnost vseh stroškov pri organizaciji skupščine z dne 3. decembra 2009, zlasti zato, ker poslovodstvo oz. pripravljalci skupščine niso pripravili gradiva za skupščino skladno z določili ZGD-1 (prospekt za dokapitalizacijo ni bil podan na ATVP) in so s tem povzročili družbi nepotrebne stroške (organizacija skupščine) in gospodarsko škodo (kazen ATVP). Ob tem naj se preveri tudi odgovornost predsedujočega odvetnika in notarja, ki bi morala, glede na njuno izkušenost in ugled, na tako evidentno pomanjkljivost poslovodstvo pravočasno opozoriti.
 • Vse ostale morebitne sporne posle, katere bo zaznal pri pregledu poslovne dokumentacije. 
 
O svojih ugotovitvah mora posebni revizor pisno poročati najkasneje v roku 8 dni po zaključku revizije poslovodstvu družbe, ki pa mora nato z ugotovitvami revizije seznaniti predlagatelje posebne revizije in vse ostale delničarje, skladno z določili ZGD-1. Hkrati tudi skliče skupščino družbe, ki se bo seznanila z rezultati posebne revizije in zahtevala morebitne odškodninske postopke proti odgovornim. 
 
Predlagatelj:
Rajko Stanković kot pooblaščenec 10 delničarjev

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.