Perutnina Ptuj - nasprotni predlog z zahtevo za delitev dividend

NatisniNatisni

Član izvršnega odbora Društva MDS doc. dr. Simon Čadež, ki je tudi delničar družbe Perutnine Ptuj d.d., je vložil nasprotni predlog k delitvi bilančnega dobička. Z nasprotnim predlogom zahteva, da se namesto predlagane nedelitve bilančnega dobička le-ta deli v višini 20 centov na delnico.

 

Ljubljana, 28. julij 2011


Nasprotni predlog k točki 2.2. glasi:

»2.2. Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2010 znaša 4.488.338,00 EUR se uporabi:

  • za dividende .……………………………...……..1.142.403,00 EUR (0,20 EUR bruto na delnico)
  • za prenos v naslednje leto ……...……..……....3.345.935,00 EUR. 

O uporabi prenesenega bilančnega dobička bo odločala skupščina delničarjev v prihodnjih letih. Dividende se delničarjem začnejo izplačevati v 60 dneh po končani skupščini, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 26. avgusta 2011 (presečni datum 2).«

 

Obrazložitev predloga: Družba Perutnina Ptuj, d.d. na dan 31.12.2010 izkazuje 4.488.338,00 EUR bilančnega dobička. Predsednik Uprave je že na lanski avgustovski skupščini obljubil delitev dividend v naslednjem letu (kakor izhaja iz notarskega zapisnika z dne 16.08.2010), na ponovljeni skupščini 23.12.2010 pa te izjave ni preklical.

Prav tako so delničarji na obeh skupščinah (avgustovski 2010 in decembrski 2010) potrdili sklep o pooblastilu Upravi za pridobivanje lastnih delnic, zato menim, da ni razloga, da v letošnjem letu nebi delničarjem namenil vsaj del bilančnega dobička za dividende.

V ta namen predlagam delitev zgolj 25,45 % bilančnega dobička (stanje na dan 31.12.2010), ostalih 74,55 % pa prepuščamo v plemenitenje in uporabo družbi. Menim, da z delitvijo dela dobička z ničemer ne ogrožamo poslovanja družbe, hkrati pa nagradimo zveste delničarje družbe, ki so se v preteklosti že večkrat odrekli razdeljevanju dobička zaradi razvoja družbe.

 

ZAHTEVA ZA POJASNITEV STATUSA DOLGOV IN OBRAZLOŽITVE SLABITEV IN NAVEDB V MEDIJIH

Na skupščini bomo tudi zahtevali poročilo o stanju t.i. »patronatske izjave«, s katero Perutnina Ptuj izkazuje 10 miljonsko terjatev do Skupine Pivovarne Laško zaradi posojila propadlima družbama Infond Holding  in Center naložbe Boška Šrota.  Zahtevali pa bomo tudi dodatna pojasnila o slabitvah naložb, zlasti v Merkurju, d.d.. Po poročanju medijev so se pojavila tudi namigovanja o določenih ne preveč transparentnih dejanjih v hčerinskih podjetjih in tudi o tem pričakujemo podrobnejša pojasnila Uprave in NS.

 

SPREMEMBE STATUTA, KI OMOGOČAJO KAR 50 % DOKAPITALIZACIJO

Pooblaščenci Društvo MDS in Zavoda za zastopanje in izobraževanje malih delničarjev Maribor, najbrž pa tudi še kak delničar, na skupščini Perutnine Ptuj ne bomo soglašali s predlaganimi spremembami statuta, ki omogočajo kar 50 %, sicer odprto dokapitalizacijo, saj menimo, da sedanji predlog ni dovolj utemeljen.

Še več - prepričani smo, da gre za »manever«, ki omogoča konsolidacijo lastništva, ki je bila ogrožena s propadom Bineta Kordeža, katerega Merkur, d.d. je največji, skoraj 25 % lastnik. Nepotrjene govorice namigujejo, da naj bi v lastništvo, v primeru nevplačila obstoječih delničarjev, izdatneje vstopila ameriška družba STR z »nejasnim lastništvom« in prav tako nejasnimi cilji njenega morebitnega vstopa.

 

OSTALE VSEBINE SKUPŠČINE PERUTNINE PTUJ

Drugače se bo družba na skupščini med drugim seznanila z: letnim poročilom družbe PERUTNINA PTUJ d.d. za poslovno leto 2010 in revidiranimi računovodskimi in konsolidiranimi računovodskimi izkazi družbe za poslovno leto 2010, pisnim poročilom nadzornega sveta družbe PERUTNINA PTUJ d.d. o preveritvi letnega poročila, s stališčem do revizijskih poročil in o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2010, informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, o vsem opravila razpravo in sklepala o podelitvi ali nepodelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter imenovanju revizorja za poslovno leto 2011.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.