Perutnina Ptuj - ali se bo Roman Glaser izmuznil posebni reviziji za več kot 36 mio evrov spornih poslov?

NatisniNatisni

Delničarji Perutnine Ptuj so na današnji skupščini zavrnili predlog Kapitalske Družbe (KAD) in Modre zavarovalnice za izvedbo posebne revizije za določene posle družbe pod vodstvom uprave dr. Romana Glaserja v zadnjih petih, ki so bili predvsem sklenjeni med družbami znotraj ptujske skupine, ter z drugimi družbami. Gre predvsem za finančne dogovore, zlasti v povezavi z nakupi in prodajami delnic in poslovnih deležev ter zavarovanja teh poslov. Med temi posli sta tudi nakup Merkurjevih delnic in t.i. patronatska izjava s Pivovarno Laško zaradi posojila Perutnine Ptuj v višini 10 mio evrov propadlima Infond Holdingu oz. Center naložbam Boška Šrota. Oba projekta, ki jih Uprava ne želi revidirati, sta delničarje stala čez 35 mio evrov s pripadajočimi obrestmi, družba pa teh zneskov v bilancah tudi ni slabila. Preveritev naj bi se nanašala na gospodarnost in pravilnost postopkov odprodaje hčerinskih družb PP Energija, PP Agro in PP BH.

 

Ptuj 28. junij 2013


 

Izgubo bodo pokrivali iz preteklih dobičkov

Skupščina je odločila še, da bodo lansko čisto izgubo v višini skoraj sedmih milijonov evrov pokrivali z dobrih štiri in pol milijona evrov dobička iz preteklih let, ter skoraj 2,5 milijona evrov drugih rezerv iz dobička.

Preteklo leta je skupina Perutnine Ptuj končala z blizu 262 milijonov evrov prihodkov ali poldrugim odstotkom več kot predlani. Čistega dobička bi bilo 2,1 milijona evrov, a je 9,1-milijonska slabitev Perutninine naložbe v Probanko (delnico Probanke so s 24,3 prevrednotili na 4,2 evra) prispevala k skoraj sedemmilijonski lanski izgubi. Po letošnjih prvih petih mesecih pa naj bi ustvarila 1 mio evrov dobička.

Za ogled TV prispevka novinarja Timoteja Semeniča iz oddaje Dnevnik ob 19.00 uri na RTV SLO 1, z dne 28.06.2013 kliknite tukaj.

Zaradi razmer na trgu in specifičnosti v finančni industriji ter odnosa bančnega regulatorja do posameznih naložb v njej, posledično tudi deleža Perutnine Ptuj v Probanki - ki jo, mimogrede, nadzira prav dr. Roman Glaser, član NS banke pa je tudi predsednik NS Perutnine Ptuj Radovan Stonič - je družba skladno z zakonodajo in načeli racionalnega ter poštenega izkaza finančnega položaja do te naložbe oblikovala ustrezne rezervacije v višini devet milijonov evrov, kar je pomembno vplivalo na poslovni izid Perutnine Ptuj na bilančni ravni. Delničarje je na skupščini presenetila izjava, da družba še ni slabila naložbe v Merkur v višini nekaj več kot 26 mio evrov in danih posojil propadlima Infond Holdingu in Center naložbam za nekaj več kot 10 mio evrov, kar po patronatski izjavi sedaj sodno terja od Pivovarne Laško. V prvi štirih mesecih leta 2013 je družba sicer ustvarila za dober milijon evrov dobička iz poslovanja.

 

Stroški PR agencije Dialog predsedniku uprave »neznani?!«, o podkupovalni aferi iste agencije ne želi razpravljati, znamka Pullus zastavljena

Na skupščini je predsednik Društva MDS zastopal delničarje, ki so lastniki 19.605 delnic. Pri tem kot zanimivost omenimo, da je bilo zaradi »podvojenosti« izločeno kar 23 pooblastil z nekaj več 23.000 glasov delničarjev. Predsednika Uprave dr. Glaserja je spomnil na obljubo o znižanju plače Upravi in 22 delavcem, ki delajo na podlagi individualnih pogodb, v skupnem znesku 2,16 mio evrov (kar je malenkost več kot leto poprej). Vendar je dr. Glaser očitno na svoj odgovor iz leta 2012 pozabil in zatrdil, da so znesek za plače zgolj ohranili.

 

Prav tako je od njega želel podatke o stanju plačilnih rokov in o izpolnjevanju obveznosti do dobaviteljev in kooperantov. Iz podanega odgovora je bilo moč razumeti, da je splošni plačilni rok družbe okoli 90 dni in da družba poravnava vse svoje obveznosti tako do dobaviteljev, kot tudi bank. Na vprašanje o zastavi blagovne znamke Pullus, je finančnik Uprave Perutnine Ptuj Tone Čeh priznal, da obstaja in hkrati zanikal, da bi bile nepremičnine Ptujske kleti pod hipoteko ene izmed bank upnic. Za osvežitev spomina: že lani smo poročali, da je bila pri Gorenjski banki zastavljena tudi blagovna znamka »Poli«.

Predsednik Društva MDS je tudi zahteval podatke o višini mesečnih in letnih plačil agenciji Dialog, ki je »hišna« PR agencija Perutnine Ptuj in je bila tudi vpletena v t.i. podkupovalno afero tik pred lansko skupščino delničarjev Perutnine Ptuj, s katero so poskušali diskreditirati predsednika Društva MDS Rajka Stankovića in Simona Toplaka, katerima je uspelo dokazati nedolžnost z uspešno izvedeno policijsko preiskavo. Še vedno čakamo na sodni epilog zoper direktorja Branka Voduška, ki je z mercedesom z registrsko oznako »KR Pullus« prevažal svojo tajnico, ki je od pošte do pošte vplačevala podkupnine in ga je na njegovo nesrečo varnostna kamera posnela kar na dveh od treh pošt v Ljubljani.

 

Dokapitalizacija v pripravi že 3 leta, a imena morebitnega dokapitalizatorja tudi po 3 letih še vedno ni

Na letošnji skupščini je dr. Roman Glaser ponovno povedal, da pogovori o dokapitalizaciji potekajo, ter da ne more razkriti imena morebitnega dokapitalizatorja. Pri tem dodajmo, da smo v zvezi s tem mali delničarji že 3 leto zapored prejeli enak odgovor.

 

Spremembe statuta zavrnjene, delavci še vedno s 3 predstavniki v 6 članskem NS

Delničarji Perutnine Ptuj so na današnji skupščini zavrnili tudi predlog Kapitalske Družbe (KAD), Modre zavarovalnice in Društva MDS o spremembi sestave NS Perutnine Ptuj. Po predlogu naj bi predstavniki kapitala imeli 4, zaposleni pa 2 predstavnika v NS. Naj spomnimo, da je zadnji dve leti NS Perutnine Ptuj štel 5 članov, od tega 3 zaposlene in le 2 predstavnika kapitala. Neposredno pred lansko skupščino si je nov 5 letni mandat »podelila« sedanja Uprava.

 

Društvo MDS žal neuspešno pri nadzornikih

Na skupščini je bil zavrnjen nasprotni predlog Društva MDS, da se za nove člane NS Perutnine Ptuj izvolijo: prof. dr. Simon Čadež, Simon Toplak in mag. Borut Simonič in s tem preprečili prenovo NS.

Vendar pa je bil na skupščini s 60,20 % večino izglasovan osnovni predlog, da se poleg Simona Toplaka (na predlog KZ Ptuj) v NS Perutnine Ptuj kot predstavniki kapitala izvolijo še: Drago Sok (na predlog delničarja PMP Holding) in dr. Borut Bratina (na predlog VZMD). Skupščina se je seznanila tudi, da bodo predstavniki zaposlenih v NS naslednja štiri leta: ga. Albina Vrbnjak, ga. Vlasta Jeza in g. Iztok Letonja.

 

Bo BDO revizija ponovno izvajala posebno revizijo?

Zavrnjen je bil tudi predlog KAD in Modre zavarovalnice, da bi s sklepom sodišča zahtevano ponovljeno posebno revizijo za določene posle opravila revizijska hiša Ernst & Young. Tokrat je Uprava »poskrbela«, da bo tudi sedaj posebni revizor BDO Revizija, pri čemer je tak nasprotni predlog podal eden od zastopnikov enega izmed manjših delničarjev, Franca Sagadina, a iz revizije naj bilo izključeno pregledovanje poslov, kot so posli s posojili in Merkurjem in t.i. patronatsko izjavo Perutnina, ko je 22. decembra 2008 posodila 15 milijonov evrov Centru Naložbam in še pet milijonov evrov Infond Holdingu, ki sta bila v prevladujoči lasti Boška Šrota.

Pivovarna Laško, na drugi strani, te terjatve ne priznava. Ker je to predmet postopkov na sodišču, je omenjeni, očitno »odlično informirani« mali delničar, s skupino drugih somišljenikov terjal, naj posebne revizije ne opravi drugi revizor, ker bi se lahko s tem krog tistih, ki imajo dostop do teh podatkov, preveč razširil in morda prešel celo v roke na sodišču nasprotne strani.

A vzrok tokratne zavrnitve je treba iskati v dejstvu, da bo 22. decembra 2013 potekel 5-letni rok in s posebno revizijo bo posel nemogoče raziskati. V Društvu MDS vseeno upamo, da bo v celotno zadevo nemudoma poseglo sodišče in smo skupaj s KAD-om in Modro zavarovalnico napovedali možnost izpodbijanja tega sklepa, ki je po našem mnenju tudi v nasprotju s 318. členom ZGD-1 ter pravili revizorske stroke. Posebne revizije za isto stvar namreč ne more opravljati revizor, ki je bil redni, izredni ali posebni revizor v zadnjih 5 letih. In ravno lani jo je opravila prav izglasovana revizijska družba.

 

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.