Gorenje posloval pozitivno v prvem kvartalu 2016

NatisniNatisni

Današnje skupščine družbe Gorenje, d.d. se je udeležilo 68,40 % kapitala. Predsednik Društva MDS Rajko Stanković je zastopal 117.424 delnic oz. 0,70 % na skupščini zastopanega kapitala (z 212 pooblastili) in bil 3 pooblaščenec po številu zastopanih delnic, takoj za g. Petrom Groznikom, ki je zastopal 2.896.436 delnic (34 pooblastil, med katerimi je tudi pooblastilo IFC-ja, ki je lastnik 2.881.896 delnic oz. 17,34 % zastopanega kapitala na skupščini), ter g. Franjom Bobincem iz Uprave Gorenja, ki je zastopal 162.165 delnic (0,98 % na skupščini zastopanega kapitala oz. 420 pooblastil).

 

Velenje, 08. julij 2016


 

Uprava in NS prejela razrešnico

Delničarji so se najprej seznanili z letnim poročilom za poslovno leto 2015, ter izgubo v višini 4.000.572,95 €, ki je posledica predvsem izgube v višini 13 mio EUR iz naslova tečajnih razlik. Izgubo je uprava pokrila s prenesenim čistim dobičkom iz prejšnjih let in delom kapitalskih rezerv iz naslova splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala. Skupščina se je tudi seznanila s prejemki uprave in NS, nato je bila upravi in nadzornemu svetu tudi podeljena razrešnica za leto 2015 (foto: Finance.si).

 

Poslovanje v prvem poletju 2016 nakazuje na dobiček konec leta

Predsednik uprave Franjo Bobinac je predstavil poslovanje Skupine Gorenje v drugem četrtletju letošnjega leta. Ob tem je izrazil zadovoljstvo, saj je bilo tako z vidika prodaje kot dobičkonosnosti še boljše, kot prvo četrtletje.

Prodaja gospodinjskih aparatov pod vsemi lastnimi blagovnimi znamkami se je v prvi polovici leta 2016 povečala na večini trgov. Ugodna geografska struktura in struktura izdelkov, kjer se je okrepila prodaja premijskih izdelkov, sta pozitivno vplivali na dobičkonosnost.

V prvi polovici leta so tudi dobro upravljali s stroški, še posebej s stroški materiala in logistike. Prav tako so izboljšali področje upravljanja zalog ter znižali obratni kapital. Navedene aktivnosti so se odrazile v močni rasti dobička iz poslovanja (EBITDA in EBIT) ter čistega dobička, ki ga je Skupina Gorenje ustvarila ob koncu letošnjega prvega polletja.

Na podlagi trenutnih napovedi za drugo polovico leta uprava ocenjuje, da so na dobri poti, da bodo zastavljene cilje poslovnega načrta leta 2016 tudi dosegli.

 

Izbran revizor za leto 2016

Za revizorja za poslovno leto 2016 je skupščina imenovala družbo Deloitte Revizija, d.o.o..

 

Nadomestni član NS je postal Miha Košak

Delničarji so se seznanili tudi z odstopom člana nadzornega sveta g. Keitha Charlesa Milesa. Delničarji Home Products Europe B.V., Karlo Kardov, Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, Alpen Invest d.d. (Alpen.SI, mešani fleksibilni podsklad – Jugovzhodna Evropa in Alpen Developed), Societe Generale – Splitska banka d.d., Unicredit Bank Hungary ZRT in KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o. (KD Balkan, delniški in KD Vitalnost, delniški) so pri tej točki podali nasprotni predlog, ki ga je v okviru organiziranega zbiranja pooblastil podprla tudi večina delničarjev, ki so pooblastili predsednika Društva MDS, kot »predstavnika malih in manjšinskih delničarjev«, ter v nadzorni svet predlagali Karla Kardova. Nasprotni predlog sklepa je vendarle prejel 36,62 % opredeljenih glasov, kar je bilo premalo, zato je skupščina nato glasovala in izvolila z nekaj več kot 70 % opredeljenih glasov g. Miho Košaka za novega člana NS Gorenje, d.d.

 

Skupščina potrdila spremembe statuta

Skupščina je tudi potrdila zakonsko pogojene spremembe statuta, s tem pa je bil tudi izčrpan dnevni red 2 uri trajajoče skupščine.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.