Društva MDS vložil kazenske ovadbe zoper odgovorne osebe v DUTB, d.d. in njihove zunanje sostorilce

NatisniNatisni

Društvo Mali delničarji Slovenije (v nadaljevanju: Društvo MDS) obvešča javnost, da je danes, dne 29.07.2015 na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani vložilo kazensko ovadbo zoper odgovorne osebe v Družbi za upravljanje terjatev, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: DUTB, d.d.) in njihove zunanje sostorilce.

 

Ljubljana, 29. julij 2015


 

Za ogled prispevka iz oddaje Poročila na RTV Slovenija 1 z dne 29.07.2015, kliknite na sliko ali tukaj.

 

Društvo MDS ob zastopanju in informiranju malih delničarjev aktivno deluje tudi na področju vsestranske zaščite interesov malih in manjšinskih delničarjev v Republiki Sloveniji. Društvo MDS se je odločilo vložiti kazensko ovadbo zoper odgovorne osebe v DUTB, d.d. in njihove zunanje sostorilce zaradi suma storitve naslednjih petih kaznivih dejanj:

 

1. Poskusa povzročitve stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem po 226. členu KZ-1:

Odgovorne osebe v DUTB, d.d. in njihovi zunanji sostorilci so s svojimi dejanji poskusili dejansko poslabšati premoženjsko stanje družbe Sava, d.d. in s tem povzročiti njen stečaj s prodajo delnic družbe Sava Turizem d.d., kot dela premoženja družbe Sava, d.d. po izredno nizki ceni in skušali na drug način doseči, da se nad družbo Sava, d.d. dejansko začne stečajni postopek.

 

2. Poskusa oškodovanja upnikov po 227. členu KZ-1:

Odgovorne osebe v DUTB, d.d. in njihovi zunanji sostorilci so s svojimi dejanji iz zadolženega premoženja poskusili izplačati dolg ter na drug način privilegirati upnika DUTB, d.d. oziroma ga spraviti v ugodnejši položaj, ter tako povzročiti veliko premoženjsko škodo drugim upnikom in posledično tudi delničarjem družbe Sava, d.d..

 

3. Ponareditev ali uničenje poslovnih listin po 235. členu KZ-1:

Odgovorne osebe v DUTB, d.d. in DUP1, d.d. so pri preknjižbi delnic družbe Sava Turizem d.d. v lasti družbe Sava, d.d., na DUP1, d.d. v spise oziroma druge poslovne listine in evidence , ki jih je poslovni subjekt dolžan voditi po zakonu ali na podlagi drugih predpisov in so pomembne za poslovni promet z drugimi pravnimi ali fizičnimi osebami vpisali lažne podatke oziroma niso vpisali kakšnega pomembnega podatka oziroma so s svojim podpisom potrdili takšno listino z lažno vsebino. Številni pravni strokovnjaki menijo, da naj bi v konkretni zadevi šlo za navidezen posel.

 

4. Zloraba notranjih informacij po 238. členu KZ-1:

Zunanji sostorilci, ki so sodelovali pri ustanovitvi družbe DUP1, d.d. – ki je sicer poslovno povezana z DUTB, d.d. – so zlorabili notranje informacije v zvezi s ceno delnic družbe Sava, d.d., ki so jih pridobili v postopku opravljanja svetovalnih storitev za družbo Sava, d.d., ter so vplivale na ceno delnic Sava Turizem d.d., Hoteli Bernardin d.d. in Istrabenz d.d., in jih izkoristili za to, da je DUP1, d.d. pridobil delnice Sava Turizem d.d. na že omenjeni način.

 

5. Zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 240. členu KZ-1:

Odgovorne osebe v DUTB, d.d. in njihovi zunanji sostorilci so s svojimi dejanji zlorabili pooblastila, ki so izhajala iz njihovega položaja pri družbah, v katerih delujejo in imajo podlago v zakonskih in drugih predpisih oziroma aktih pravnih oseb.

Osebe, pri katerih obstaja sum storitve navedenih kaznivih dejanj so neizvršni in izvršni direktorji, člani organov vodenja in nadzora družb DUTB, d.d., DUP1, d.d., ter njihovi zunanji sostorilci v zadevah, povezanih z družbo Sava, d.d..

Hkrati Društvo MDS izraza presenečenje, ker upravi družb Sava, d.d. in Gorenjska banka d.d., kot tudi drugi upniki družbe Sava, d.d. niso sprožili ustreznih kazensko pravnih postopkov v zvezi z nedavnimi dogodki. Ocenjujemo, da posamezna dejanja tako DUTB d.d., DUP1, d.d., njunih odgovornih oseb in drugih zunanjih sostorilcev predstavljajo očitno kršitev določil Kazenskega zakonika Republike Slovenije. Društvo MDS nadalje sporoča, da v kolikor uprava družbe Sava d.d. z ustreznimi pravnimi sredstvi ne bo zaščitila premoženja družbe ki jo vodi, bo Društvo MDS skladno s statutom družbe Sava, d.d. zahtevalo sklic izredne skupščine delničarjev s točko dnevnega reda v zvezi odgovornostjo uprave družbe.

Društvo MDS poziva nadzorni svet Save, d.d., da prouči ustreznost delovanja uprave Save, d.d. v zvezi z zaščito premoženja družbe, ki jo vodi in na podlagi vseh ugotovitev sprejme ustrezne ukrepe.

Prav tako Društvo MDS poziva ministra za finance, ministra za gospodarstvo in tehnologijo in Vlado Republike Slovenije, da skladno s svojimi zakonsko opredeljenimi pristojnostmi in dolžnostmi v zvezi z delovanjem DUTB d.d. ustrezno ukrepajo s ciljem zaščite lastnine in spoštovanja veljavnega pravnega reda v Republiki Sloveniji.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.