Delničarji Perutnine Ptuj brez dividend, brez dokapitalizacije in z posebno revizijo

NatisniNatisni

Na današnji skupščini družbe Perutnine Ptuj je poslovodstvo odgovorilo na številna vprašanja, ki so bila v preteklosti predmet javne polemike in prejelo razrešnico. Žal so delničarji ponovno ostali brez dividend, saj je za sklep o delitvi dividende zmanjkalo 8 % glasov. Lastniška razmerja so se vendarle ohranila, saj kar 39 % delničarjev ni podprlo dokapitalizacije. Predsednik Uprave Perutnine Ptuj dr. Roman Glaser pa je tudi sam podprl izvedbo posebne revizije z nasprotnim predlogom.

 

Ptuj, 26. avgust 2011


 

 

Za ogled prispevka 24ur POP TV z dne 26.08.2011 ob 19 uri pritisni na sliko ali TUKAJ.

 

Uprava in NS z razrešnico, delničarji brez dividend

Na skupščini je dr. Roman Glaser skupaj s sodelavci po našem mnenju zadovoljivo in dovolj natančno pojasnil odgovore na vsa zastavljena vprašanja, med drugim tudi na nekatera, ki so bila predmet javnih polemik. Dr. Glaser je na vprašanje o morebitni uvrstitvi delnic Perutnine Ptuj na borzo povedal, da je to preloženo na čas, ko bo trg vrednostnih papirjev okreval in postal predvsem bolj likviden. Uprava in NS sta prejela razrešnico, ki jo je podprlo 88 % prisotnih delničarjev družbe.

Žal pa tudi letos delničarji Perutnine Ptuj niso bili deležni vsaj dela lanskega bilančnega dobička (ki je znašal 4,48 milijona evrov) v obliki dividend. Oba nasprotna predloga tako KAD-a, ki je zahteval  0,16 EUR dividende, kot tudi 0,20 EUR dividende po predlogu doc. dr. Simona Čadeža in Društva MDS, žal nista dobila zadostne podpore. Za sklep o delitvi dela lanskega bilančnega dobička je glasovalo le 42 % prisotnih delničarjev. Društvo MDS je zastopalo nekaj več kot 0,88 % prisotnega kapitala na skupščini. Zaradi nedelitve dobička sta Društvo MDS in KAD napovedala izpodbojno tožbo.

 

Dokapitalizacija ni bila sprejeta z zadostno večino

Skupščina pa upravi družbe ni podelila pooblastila za povečanje osnovnega kapitala do 50 odstotkov, torej za največ 12,3 milijona evrov. Perutnina Ptuj je nameravala izdati 2.956.250 novih navadnih kosovnih delnic za denarne vložke z namenom dokapitalizacije družbe.

Za dokapitalizacijo je uprava družbe potrebovala najmanj 75-odstotno podporo delničarjev, ki pa je na današnji skupščini, na kateri je bilo navzočega 92,47 odstotkov kapitala z glasovalno pravico, ni prejela. Predlagani sklep je podprlo le 61,5 odstotka glasov navzočih delničarjev.

Predsednik uprave je bil nad tem razočaran in zaskrbljen, a po drugi strani smo delničarji prepričani, da z uspešno izterjavo dolga v višini 10 mio EUR iz naslova posojil do Centra Naložbe in Infond Holdinga po patronatski izjavi Pivovarne Laško, za katero je poslovodstvo prepričano, da jo bo prejelo, ni treba biti preveč zaskrbljen. Morda bi današnja dokapitalizacija celo uspela, če bi se poslovodstvo pravočasno in argumentirano obrnilo na delničarje družbe pred skupščino.

 

KPMG izbran za revizorja

Delničarji so skoraj soglasno potrdili predlog NS, da poslovno leto 2011 revidira ljubljanska revizijska družba KPMG Slovenija.

 

Posebna revizija prejela zadostno soglasje

Kapitalska družba (KAD) in Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (MDS) sta razširila dnevni red z zahtevo, da posebni revizor preveri posel z nakupom delnic Merkurja, ki je bil opravljen brez soglasja skupščine, posle odprodaje hčerinskih družbe Perutnine Ptuj, posle, povezane s tremi dokapitalizacijami hčerinskih družb v Srbiji ter posle, sklenjene z Infond Holdingom in Centrom Naložbe.

Njun sklep je v modificirani obliki z svojim nasprotnim predlogom podprl tudi sam predsednik Uprave dr. Roman Glaser, ki je iz nasprotnega predloga izločil le posel z posojili Centra Naložb, Infond Holdinga, saj teče pravni postopek na sodišču in izbor reviziorja prepustil NS na osnovi izbora preko razpisa najkasneje do 1. oktobra 2011. Rajko Stanković – predsednik Društva MDS je izrazil zadovoljstvo, da predsednik Uprave želi omogočiti delničarjem neodvisen pregled »morebitnih spornih poslov«, pa čeprav je sam dr. Roman Glasar v uvodu dejal, da nobeden izmed predmetov revizije, po njegovem mnenju ni bil voden neskladno z običaji korporativnega upravljanja in nadziranja.

Edini pomislek, ki ga je Rajko Stanković izrazil je bil v tem, da ni prepričan o skladnosti sklepa dr. Glaserja z določili zakonodaje. Ta namreč zahteva natančno opredelitev predmeta in izvajalca revizije tako, da dikcija, s katero skupščina prenaša izbor revizorja na NS (kot jo je podal predesednik uprave), temu morda ne ustreza. O tem, ali je to pravilno ali ne, ni bil prepričan niti predsedujoči skupščine Stojan Zdolšek, zato je na ta del sklepa iz pravne previdnosti Rajko Stanković, kot zakoniti zastopnik delničarja Društva MDS napovedal izpodbojno tožbo, ki pa jo ne bo vložil, če bodo pravni strokovnjaki menili, da je sklep pravilen. Izpodbojno tožbo na ta sklep je napovedal tudi KAD in celo družba PMP, ki jo obvladujejo menedžerji.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.