ARHIV: Neuradni čistopis Statuta

NatisniNatisni
Uvodoma se ugotovi, da je skladno z določili 4. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/2006, 91/2008, 102/2008), ustanovni Zbor Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši, dne 08. aprila 2009 in 21. aprila 2009 sprejel čistopis Statuta Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši.
 
Dne 03. 12. 2009 je skladno z določili 26. člena Statuta Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši Skupščina Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši  sprejela dopolnitve k čistopisu Statuta Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši in dne, 22.01.2010 so bili opravljeni redakcijski popravki skladno s pooblastilom skupščine, z dne 03.12.2009.”
 
S T A T U T
DRUŠTVO - MALI DELNIČARJI – SKUPAJ SMO MOČNEJŠI
 NEURADNI ČISTOPIS

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1.    člen
Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (v nadaljnjem besedilu: MDS) je samostojno in nepridobitno prostovoljno interesno združenje, ki združuje, vključuje in povezuje fizične osebe – male delničarje v javnih in zasebnih gospodarskih in drugih družbah, ter male vlagatelje v navedene družbe.
2.    člen
S tem statutom, MDS določa:
 1. ime in sedež društva (izbrani kraj poslovanja društva);
 2. namen in cilje delovanja društva;
 3. dejavnost oziroma naloge društva;
 4. pogoje in načine včlanjevanja ter prenehanja članstva;
 5. pravice in obveznosti članov;
 6. organe društva;
 7. način upravljanja društva;
 8. zastopanje društva;
 9. financiranje društva in način opravljanja nadzora nad razpolaganjem s premoženjem ter nad finančnim in materialnim poslovanjem društva;
 10. način zagotavljanja javnosti dela;
 11. delovna razmerja;
 12. način sprejemanja sprememb in dopolnitev temeljnega akta;
 13. način prenehanja društva in razpolaganje s premoženjem v takem primeru.
3.    člen
V strokovnem in organizacijskem smislu deluje MDS samostojno in po tem statutu.
4.    člen
MDS deluje na območju Republike Slovenije in v mednarodnih povezavah, skupaj z drugimi sorodnimi združenji.
 
S svojim programom sodeluje z sorodnimi organizacijami, ki se ukvarjajo z dejavnostmi na področju delničarstva, nadzora in upravljanja delniških družb.
5.    člen
MDS  je pravna oseba zasebnega prava in ima transakcijski račun.
6.    člen
MDS ima svoj znak in pečat.

Pečat MDS je pravokotne oblike. V zgornjem delu pečata je znak, spodaj pa besedilo »Društvo -« v drugi vrstici  »Mali delničarji -« in v tretji vrstici »Skupaj smo močnejši«
Pečat ima še zaporedno številko, ki natančneje identificira uporabnika pečata.

II. IME IN SEDEŽ
7.    člen
Polno ime društva je: Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši.
8.    člen
Sedež oziroma izbrani kraj poslovanja društva je v Ljubljani. 
III. NAMEN, CILJI DELOVANJA IN OBVEŠČANJE
9.    člen
Namen in cilji MDS so:
 1. organizirano zastopanje interesov malih delničarjev v vseh delniških družbah,
 2. obveščanje malih delničarjev o vseh dogodkih, ki posredno ali neposredno vplivajo na položaj malih delničarjev v delniških družbah;
 3. dvig ravni ozaveščenosti malih delničarjev z namenom, da aktivneje upravljajo s svojimi naložbami,
 4. predlaganje v izvolitev ali imenovanje predstavnikov malih delničarjev v organe delniških družb,
 5. organizirano zbiranje pooblastil za zastopanje na skupščinah delniških družb.
 6. zagotoviti enakopraven položaj malih delničarjev;
 7. pravočasno informiranje malih delničarjev o vseh pomembnih dogodkih, ki posredno ali neposredno vplivajo na njihov položaj v delniških družbah;
 8. aktivno sodelovati pri vseh spremembah zakonodaje, ki vplivajo na zaščito interesov malih delničarjev v delniških družbah, s poudarkom na odpravljanju anomalij zakonodaje, ki se pojavlja v praksi;
 9. vplivati na transparentnost poslovanja delniških družb;
 10. dejavno sodelovanje na skupščinah delniških družb na podlagi predhodnega usklajevanja in dogovora v okviru društva;
 11. dejavno sodelovati pri postopkih volitev in imenovanj v organe delniških družb;
 12. opozarjanje na nepravilnosti, ki se dogajajo v podjetjih in morebiti vplivajo na status malih delničarjev;
 13. uvajanje in izvajanje načel Kodeksa upravljanja delniških družb;
 14. zbiranje informacij o delnicah.

IV. NALOGE
10.    člen
MDS za doseganje svojih ciljev opravlja naslednje naloge:
 1. sodeluje z državnimi organi in drugimi organizacijami z namenom aktivnega vplivanja na pripravo in kasnejše sprejetje zakonov ter podzakonskih aktov s področja, ki zadevajo male delničarje oz. dejavnosti društva;
 2. obvešča male delničarje o vseh sprejetih novih predpisih, standardih in zakonih, ter izvajanju veljavnih predpisov, tako domačih, kakor tudi tujih;
 3. nudi strokovno pomoč članom, skladno s svojimi finančnimi možnostmi;
 4. sodeluje z drugimi organizacijami s področja s problematike delničarstva in  investiranja doma in v svetu;
 5. kot društvo, organizirano na območju Republike Slovenije, kot članice EU, sodeluje  z  evropskim  združenjem malih  delničarjev  ter  sledi  novostim v zakonodaji in dogajanju v EU in svetu;
 6. sodeluje tudi s svetovno organizacijo investitorjev.
11.    člen
O svojem delu MDS skladno s finančnimi možnostmi društva obvešča člane in zainteresirano javnost:
 1. preko internetne strani,
 2. preko e-poštnih naslovov,
 3. v pisni obliki,
 4. v letnem pregledu dela v pisni obliki (bilten).

V. POGOJI IN NAČIN VČLANJEVANJA TER PRENEHANJE ČLANSTVA
12.    člen
Evidenco članstva vodi Izvršni sekretar MDS.
13.    člen
Izvršni odbor MDS lahko s posebnim pravilnikom podrobneje uredi vodenje evidence članov MDS. Vsi tako zbrani podatki o članih se hranijo in varujejo skladno z določili veljavnih predpisov o varovanju osebnih podatkov.
14.    člen
MDS ima naslednje oblike članstva:
 1. redni član,
 2. pridruženi član.
15.    člen
Redni član MDS postane fizična oseba, ki je mali delničar v javnih ali zasebnih gospodarskih ter drugih družbah, oziroma je mali vlagatelj v navedene družbe.

Oseba iz prejšnjega odstavka pridobi status rednega člana, ko:

 1. pošlje podpisano pristopno izjavo na sedež MDS, v kateri se zaveže, da bo deloval skladno s tem statutom;
 2. plača članarino za tekoče leto;
 3. je vpisana v evidenco članstva.
Pogoji za pridobitev statusa rednega člana iz 2. odstavka 15. člena so kumulativni oz. sočasni.
16.    člen
Pridruženi član MDS postane fizična ali pravna oseba, ki aktivno deluje na področju, povezanem z delovanjem društva.

Oseba iz prejšnjega odstavka pridobi status pridruženega člana, ko:

 1. izrazi željo po sodelovanju;
 2. pošlje podpisano pristopno izjavo na sedež društva, v kateri se zaveže, da bo deloval skladno s tem statutom;
 3. je vpisan v evidenco članstva.
17.    člen
Članstvo v MDS preneha:
 1. z izstopom;
 2. z neizpolnjevanjem pravic in dolžnosti, ki so določeni s tem statutom;
 3. z izključitvijo;
 4. s smrtjo.
18.    člen
Član lahko kadarkoli izstopi iz MDS. Svojo pisno izstopno izjavo mora poslati ali vročiti društvu.

Izstop člana začne veljati z dnem, ko društvo prejme pisno izstopno izjavo. S tem dnem se član tudi izbriše iz evidence članstva.

19.    člen
Neizpolnjevanje pravic in dolžnosti članov ugotavlja častno razsodišče.
Izključitev člana prične veljati z dnem sprejema ustreznega sklepa Izvršnega odbora. S tem dnem se član tudi izbriše iz evidence članstva.
20.    člen
Član se izbriše iz evidence članstva takoj, ko MDS izve za njegovo smrt.

VI.  PRAVICE, DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI ČLANOV
21.    člen
Pravice, dolžnosti in odgovornosti članov so:
 1. aktivno sodelovati pri vseh dejavnostih društva;
 2. dajati predloge društvu;
 3. izobraževanje in strokovno usposabljanje;
 4. delovanje v smislu  preglednosti in strokovnosti na področju delničarstva;
 5. redno in pravočasno plačevanje članarine.
Le redni člani MDS imajo pravico voliti in biti izvoljeni v organe društva.
22.    člen
Člani plačujejo članarino enkrat letno in je določena za tekoče leto od 1.1. do 31.12. tekočega leta.
 
Višino članarine in rok za njeno plačilo določa Izvršni odbor MDS s sklepom, za vsako koledarsko leto posebej.
 
Šteje se, da je članarina plačana v roku, če je vplačana na transakcijski račun MDS do tistega dne, ki ga je za njeno plačilo določil Izvršni odbor.
 
Tisti člani, ki so bili v preteklem letu v Evidenci članstva vpisani kot redni člani, vendar članarine za tekoče leto ne plačajo v roku, bodo v Evidenci članstva iz rubrike Rednih članov preneseni v rubriko Pridruženih članov na dan, ki ga bo za plačilo članarine določil Izvršni odbor.
 
Člani, ki so bili v preteklem letu v Evidenci članstva vpisani kot redni člani, a članarine za tekoče leto ne bodo plačali v roku, temveč po njem, se bodo v Evidenci članstva iz rubrike Pridruženih članov prenesli v rubriko Rednih članov z dnem, ko bo članarina vplačana na transakcijski račun MDS.
 
Novi, oziroma drugi člani, ki bodo prvič plačali članarino, se bodo v Evidenco članstva vpisali v rubriko Rednih članov z dnem, ko bo članarina vplačana na transakcijski računu MDS in bodo izpolnjeni drugi pogoji iz 2. in 3. odstavka 15. člena tega statuta.
VII. ORGANI
23.    člen
MDS ima naslednje organe:
 1. Skupščina;
 2. Predsednik
 3. Podpredsednik;
 4. Izvršni sekretar,
 5. Izvršni odbor;
 6. Nadzorni odbor;
 7. Častno razsodišče.
Mandatna doba vseh organov je 2 leti z možnostjo ponovne izvolitve. Omejitve glede števila ponovnih izvolitev ni.
Člani organov so odgovorni za vestno opravljanje sprejetih nalog.
24.    člen
Organi lahko pri svojem delu neposredno uporabljajo določila statuta ali pa sprejmejo poslovnik o delu organa.

1.    Skupščina
25.    člen
Skupščina MDS je najvišji organ društva. Sestavljajo jo redni člani društva, udeležijo pa se je lahko tudi vsi drugi člani MDS.
26.    člen
Skupščina opravlja naslednje naloge:
 1. voli delovno predsedstvo in druga delovna telesa, potrebna za vodenje seje skupščine;
 2. sklepa o dnevnem redu;
 3. obravnava in sprejema poročila organov MDS;
 4. voli in razrešuje Predsednika MDS in Izvršnega sekretarja MDS, Izvršni odbor MDS, Nadzorni odbor MDS in Častno razsodišče MDS;
 5. Predsedniku MDS, Izvršnemu sekretarju MDS, Izvršnemu odboru MDS in  Nadzornemu odboru MDS lahko daje usmeritve za delo;
 6. sprejme letno poročilo društva MDS;
 7. sprejme statut ter njegove spremembe in dopolnitve;
 8. sprejme poslovnik o svojem delu;
 9. odloča o statusnih in organizacijskih spremembah MDS;
 10. odloča o prenehanju društva MDS;
 11. odloča o drugih zadevah, pomembnih za delo MDS.
27.    člen
Predsednik MDS skliče Skupščino najmanj enkrat letno. Vabilo na sejo z dnevnim redom se objavi na spletni strani MDS vsaj 10 dni pred datumom sklica. Skladno z finančnimi možnostmi društva, se lahko sklic skupščine objavi tudi v glasilu društva vsaj 10 dni pred datumom sklica.
 
Pobudo za sklic Skupščine lahko pošljejo Izvršni sekretar, Podpredsednik, najmanj polovica članov Izvršnega odbora ali Nadzorni odbor.
 
Če Predsednik ne skliče Skupščine v 14 dneh od prejema pobude, jo lahko skliče Izvršni odbor ali petina rednih članov društva skladno z določili Zakona o društvih.
Skupščina na izredni seji razpravlja in sklepa le o zadevi, zaradi katere je sklicana.
28.    člen
Skupščina veljavno odloča, če je na seji prisotnih vsaj polovica rednih članov MDS, vpisanih v evidenco članstva kot redni člani na dan sklica skupščine.  Udeležbo na skupščini člani prijavijo najpozneje 3 dni pred skupščino, zaradi zagotovitve ustreznega prostora za izvedbo skupščine. Sklep je sprejet, če je zanj glasovala večina prisotnih rednih članov, vpisanih v evidenco članstva.
 
Glasuje se lahko le osebno na seji.
 
Če ob uri, določeni za začetek seje, ni prisotno zadostno število rednih članov, se počaka 30 minut in nato začne z delom. V tem primeru so sklepi veljavni, če je prisotnih najmanj desetina rednih članov društva.
29.    člen
Za pomoč pri opravljanju nalog lahko Skupščina ustanavlja delovna telesa. V sklepu o ustanovitvi delovnega telesa mora biti:
 1. določena sestava delovnega telesa,
 2. določen mandat članov,
 3. popisane naloge,
 4. opredeljen način njegovega dela.
2. Predsednik MDS
30.    člen
Predsednika MDS voli skupščina. Funkcijo lahko opravlja tudi profesionalno. Z društvom lahko sklene pogodbo o zaposlitvi pod pogoji, ki jih določi Izvršni odbor MDS. Pogodba se lahko sklene največ za čas mandata, če dopuščajo finančna sredstva društva. Namen tega je v primeru povečanega obsega dela bistveno izboljšanje strokovnega koordiniranja dela društva in njenih organov ter delovnih teles.
 
Pogodbo o zaposlitvi v imenu MDS podpisuje Izvršni sekretar MDS.
 
Izvršni sekretar MDS pomaga Predsedniku MDS pri opravljanju dolžnosti in ga nadomešča v primeru odsotnosti.
31.    člen
Predsednik MDS:
 1. predstavlja in zastopa društvo;
 2. organizira in vodi delo ter poslovanje društva;
 3. odgovarja za pripravo gradiv za seje organov društva;
 4. sklicuje seje Skupščine in Izvršnega odbora ter drugih organov društva ter njihovih delovnih teles, če jih ne skličejo njihovi predsedniki;
 5. odgovarja za zakonitost dela društva;
 6. odgovarja za javnost dela MDS in obveščanje članov;
 7. skrbi za materialno in finančno poslovanje,
 8. skrbi za uresničevanje odločitev organov društva;
 9. sodeluje v delu drugih organov društva;
 10. pripravi predlog programa dela;
 11. sodeluje pri pripravi predloga finančnega načrta;
 12. sodeluje pri pripravi predloga zaključnega računa;
 13. poroča Izvršnemu odboru in Skupščini o svojem delu;
 14. opravlja druga dela v skladu s predpisi in tem statutom.
3. Izvršni odbor
32.    člen
Izvršni odbor sestavlja najmanj 5  in največ 11 članov. Predsednik MDS in Izvršni sekretar MDS sta po funkciji člana Izvršnega odbora. Najmanj 5 članov ima Izvršni odbor dokler ne doseže skupnega števila 100 rednih članov. Nato se članstvo v IO povečuje skladno s potrebami dela društva in sicer za najmanj 1 predstavnika na vsakih novih 100 rednih članov, vendar največ do skupnega števila 11, ki že vsebuje oba predstavnika po funkciji. Predsednik Izvršnega odbora MDS je Predsednik MDS.
33.    člen
Izvršni odbor:
 1. določa poslovno politiko in ukrepe za njeno izvajanje;
 2. odloča o spremembi poslovnega naslova MDS;
 3. sprejema program dela MDS;
 4. sprejema letni finančni načrt MDS;
 5. sprejema načrt investicij in investicijskega vzdrževanja;
 6. sprejema sistemizacijo delovnih mest;
 7. sprejema akte MDS, za katere ni pristojen drug organ po zakonu ali tem statutu;
 8. imenuje in razrešuje izvršnega direktorja MDS;
 9. odloča o višini nadomestil, honorarjev, sejnin;
 10. določa letno članarino in rok za njeno plačilo;
 11. upravlja društvo v času med dvema skupščinama;
 12. upravlja s premoženjem društva;
 13. redno spremlja dejavnost društva;
 14. spremlja delo drugih organov MDS;
 15. redno spremlja dejavnosti drugih sorodnih združenj doma in v tujini;
 16. skrbi za sodelovanje v mednarodnih združenjih;
 17. sklepa o članstvu MDS v sorodnih mednarodnih organizacijah;
 18. skrbi za uresničitev sklepov Skupščine in drugih organov društva;
 19. predlaga Skupščini statusne spremembe in druge spremembe v organizaciji društva;
 20. opravlja tudi druge naloge, potrebne za delo MDS.
34.    člen
Izvršni odbor odloča na sejah, ki jih sklicuje predsednik po potrebi, najmanj pa 4 krat letno. Na seje Izvršnega odbora sta vabljena tudi Podpredsednik MDS in Izvršni direktor MDS.
Izvršni odbor veljavno odloča, če je na seji prisotna vsaj polovica vseh članov. Sklep je sprejet, če je zanj glasovala večina prisotnih članov. V primeru neodločena izida odloča glas Predsednika izvršnega odbora, v njegovi odsotnosti pa glas Izvršnega sekretarja MDS.
Glasovanje je javno.
35.    člen
Na pobudo članov MDS se lahko s sklepom Izvršnega odbora ustanavljajo odbore malih delničarjev v posameznih podjetjih, delovne komisije oziroma druga delovna telesa.
V sklepu o ustanovitvi delovnega telesa oz. odbora mora biti:
 1. določena sestava delovnega telesa;
 2. določen mandat članov;
 3. popisane naloge;
 4. opredeljen način njegovega dela in poročanja organom MDS.
Predstavniki delovnega telesa oz. odbora izmed sebe izvolijo predsednika, ki je zadolžen za obveščanje in usklajevanje stališč z organi MDS glede problematike. O svojem delu in sprejetih sklepih pisno poročajo organom MDS v roku 3 (treh) dni po izvedenem sestanku.
V kolikor delovno telo oz. odbor ne deluje v skladu s statutom in sklepom o ustanovitvi, ga Predsednik ali Izvršni sekretar opozorita in pozoveta za odpravo nepravilnosti v roku 3 delovnih dni.
 
V primeru, da tega ne odpravijo, lahko Izvršni odbor MDS na predlog Predsednika ali Izvršnega sekretarja ukine tako delovno telo ali odbor, s sklepom o ukinitvi delovnega telesa oz. odbora. Člani ukinjenega delovnega telesa oz. odbora, pa imajo možnost pritožbe skladno z določili tega statuta oz. Zakona o društvih.
4. Nadzorni odbor
36.    člen
Nadzorni odbor sestavljajo trije člani. Izmed sebe izvolijo predsednika.
37.    člen
Nadzorni odbor:
 1. nadzoruje finančno in materialno poslovanje MDS;
 2. pregleduje letno poročilo društva;
 3. spremlja uresničevanje tega statuta;
 4. nadzoruje zakonitost poslovanja MDS in opozarja Skupščino in druge organe na ugotovljene nepravilnosti.
38.    člen
Nadzorni odbor dela na sejah. Seje vodi predsednik. O ugotovitvah in sprejetih sklepih izdelajo in podpišejo zapisnik, ki ga v roku 3 delovnih dni izročijo Predsedniku, Izvršnemu sekretarju in Izvršnem odboru v seznanitev.
 
Nadzorni odbor veljavno odloča, če je na seji prisotna večina članov. Sklepe sprejema z večino glasov z javnim glasovanjem.
 
5. Častno razsodišče
39.    člen
Častno razsodišče sestavljajo trije člani. Izmed sebe izvolijo predsednika.
40.    člen
Častno razsodišče:
 1. vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe;
 2. odloča o pritožbah zoper odločitve organov društva, če so vložene v 8 dneh od sprejema odločitve, razen če ni s tem statutom drugače določeno.
Častno razsodišče pri svojem delu smiselno uporablja določbe zakona, ki ureja upravni postopek.
 
Zoper sklep o disciplinski kršitvi, ki ga izda častno razsodišče, ima prizadeti pravico pritožbe na Skupščino, kot drugostopenjski organ, v 15 dneh po njegovi vročitvi.
41.    člen
Častno razsodišče se sestaja po potrebi, na podlagi pisnih zahtev oziroma vlog članov ali organov MDS.
 
Častno razsodišče dela na sejah. Seje vodi predsednik. O ugotovitvah in sprejetih sklepih izdelajo in podpišejo zapisnik, ki ga v roku 3 delovnih dni izročijo Predsedniku, Izvršnemu sekretarju in Izvršnem odboru v seznanitev.
 
Častno razsodišče veljavno odloča, če je na seji prisotna večina članov. Sklepe sprejema z večino glasov z javnim glasovanjem.
42.    člen
Disciplinske kršitve, ki jih obravnava častno razsodišče, so naslednje:
 1. kršitve določb tega statuta;
 2. nevestno opravljanje sprejetih zadolžitev in funkcij v MDS;
 3. neuresničevanje sklepov organov MDS;
 4. dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu MDS.
43.    člen
Disciplinski ukrepi so:
 1. opomin;
 2. javni opomin;
 3. izključitev.
6. Izvršni sekretar MDS
44.    člen
Izvršnega sekretarja MDS voli skupščina. Z MDS lahko Izvršni sekretar sklene pogodbo o zaposlitvi pod pogoji, ki jih določi Izvršni odbor.
Pogodbo o zaposlitvi z Izvršnim sekretarjem v imenu MDS podpisuje Predsednik.
45.    člen
Izvršni sekretar MDS skrbi za:
 1. organizacijska, strokovna in druga dela, ki so potrebna za nemoteno delovanje društva;
 2. izvajanje programa društva;
 3. urejeno delovanje in poslovanje MDS;
 4. sodeluje pri pripravi gradiv za seje organov in njihovih delovnih teles;
 5. usklajevanje in pravočasno uresničevanje sklepov organov in njihovih delovnih teles;
 6. zapis sej organov MDS in njihovih teles
 7. vodenje finančno – materialnega poslovanja MDS.
Generalni sekretar opravlja še druga dela v skladu s predpisi, akti društva ali po naročilu Predsednika MDS. 
7. Podpredsednik MDS 
46. člen
Podpredsednika MDS voli zbor članov MDS. Podpredsednik MDS lahko sklene pogodbo o zaposlitvi pod pogoji, ki jih določi Izvršni odbor MDS.
 
Pogodbo o zaposlitvi z Podpredsednikom MDS v imenu MDS podpisuje Predsednik MDS.
 
47. člen
Podpredsednik MDS:
 1. usklajuje stališča z drugimi institucijami in organizacijami;
 2. organizira morebitne aktivnosti v zvezi z javnim nastopanje društva MDS;
 3. sodeluje pri vseh postopkih, ki so potrebni za nemoteno delo MDS in njegovih delovnih teles.
Podpredsednik MDS opravlja še druga dela v skladu s predpisi, akti društva ali po pisnem pooblastilu Predsednika MDS.
8. Izvršni direktor MDS
48.    člen
“Izvršnega direktorja MDS imenuje Izvršni odbor MDS na predlog Predsednika MDS ali Podpredsednika MDS. MDS lahko z Izvršnim direktorjem MDS sklene pogodbo o zaposlitvi pod pogoji, ki jih določi Izvršni odbor.”
 
Pogodbo o zaposlitvi z Izvršnim direktorjem MDS v imenu MDS podpisuje Predsednik MDS.
49.    člen
Izvršni direktor MDS skrbi za:
 
1. organizacijska, strokovna, tehnična, administrativna in druga dela, ki so potrebna za nemoteno delovanje društva,
2.   izvajanje programa društva;
3.   sodeluje pri pripravi gradiv za seje organov in njihovih delovnih teles.
 
Izvršni direktor opravlja še druga dela v skladu s predpisi, akti društva ali po pisnem pooblastilu Predsednika MDS.
VIII. NAČIN UPRAVLJANJA
50.    člen
MDS med sejami Skupščine upravlja Izvršni odbor.
IX. ZASTOPANJE
51.    člen
Predsednik MDS zastopa društvo MDS in je njegov zakoniti pravni zastopnik.
Predsednik MDS ima pooblastila za odločitve in podpis pogodb do zneska 50.000,00 EUR.
Za odločitve in podpis pogodb nad zneskom 50.000,00 EUR je potreben sklep Izvršnega odbora.
 
Za zastopanje društva pred sodišči in drugimi državnimi organi ali organi lokalne samouprave ter za sklepanje posameznih pogodb in drugih pravnih poslov, lahko Predsednik s pisnim pooblastilom pooblasti Podpredsednika, Izvršnega direktorja ali člana Izvršnega odbora MDS.
X. FINANCIRANJE IN NAČIN OPRAVLJANJA NADZORA NAD RAZPOLAGANJEM S PREMOŽENJEM TER NAD FINANČNIM IN MATERIALNIM POSLOVANJEM
52.    člen
Materialno in finančno poslovanje MDS mora biti v skladu z veljavnimi predpisi in načeli, ki veljajo za društva. Finančno poslovanje se vodi v skladu s pravilnikom, ki ureja finančno poslovanje in računovodstvo, ki je bil sprejet na ustanovnem zasedanju 08. aprila 2009.
53.    člen
Vire sredstev MDS predstavljajo:
 1. članarina rednih članov;
 2. darila in volila;
 3. opravljanje dejavnosti društva;
 4. premične in nepremične stvari ter materialne pravice MDS;
 5. sredstva, pridobljena iz javno proračunskih ali drugih sredstev;
 6. prispevki donatorjev in sponzorjev;
 7. drugi prihodki.
54.    člen
Premoženje  MDS  predstavlja vse nepremično  in  premično  pre¬moženje,  ki  je po standardih za društva vpisano  kot  premoženje MDS, oziroma je vpisano v zemljiški knjigi pristojnega Okrajnega sodišča, ter denarna in druga sredstva, ki jih društvo pridobi.
Izvršni  odbor upravlja s premoženjem in finančnimi sredstvi v skladu s finančnim načrtom in programom dela MDS.
55.    člen
MDS namenja vse presežke prihodkov nad odhodki iz svoje dejavnosti za uresničevanje namena in ciljev MDS.
56.    člen
MDS sestavlja in vodi svojo  finančno dokumentacijo ter izkazuje podatke v skladu z določbami zakona, ki ureja društva, ter veljavnimi računovodskimi standardi za društva, kar uredi v posebnem pravilniku, ki ga sprejema Izvršni odbor.
57.    člen
MDS finančno posluje preko transakcijskega računa.
XI. DELOVNA RAZMERJA
58.    člen
Za urejanje delovnih razmerij v društvu se uporabljajo zakon, ki ureja delovna razmerja, ter splošni predpisi, ki veljajo za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji.
XII. ZAGOTAVLJANJE JAVNOSTI DELA
59.    člen
Delovanje MDS je javno.
MDS obvešča člane in javnost s svojo spletno stranjo ter s posredovanjem informacij preko sredstev javnega obveščanja.
Obveščanje članov MDS in javnosti mora biti pravočasno, objektivno in razumljivo.
60.    člen
MDS obvešča širšo javnost tako, da so seje organov društva in njihovih delovnih teles praviloma javne.
61.    člen
Za zagotavljanje javnosti dela MDS in njegovih organov sta odgovorna Predsednik MDS in Izvršni sekretar MDS, ki sta hkrati pooblaščeni za dajanje informacij v zvezi z delom društva.
XIII. SPREJEMANJE SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA
62.    člen
Spremembe statuta se sprejemajo po enakem postopku kot statut.
XIV. PRENEHANJE DRUŠTVA IN RAZPOLAGANJE S PREMOŽENJEM V PRIMERU PRENEHANJA
63.    člen
MDS preneha:
 1. po volji članov;
 2. s statusno spremembo;
 3. s stečajem;
 4. na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja;
 5. po zakonu samem.
V primeru prenehanja MDS se vse premoženje po dokončnem poplačilu vseh odprtih terjatev društva, le to prenese v last pravni osebi, ki za drugo opravlja sorodno dejavnost. Proračunska sredstva pa se vrnejo proračunu.
XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
64.    člen
Vsa določila čistopisa Statuta Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši z dne 08. 04. 2009 in z dne 21. 04. 2009, ki niso v nasprotju s sprejetimi spremembami Statuta Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši, z dne 03. 12. 2009 ostanejo še naprej v veljavi.
 
Skupščina društva MDS pooblasti Predsednika MDS, da opravi slovnično - redakcijske  popravke.
 
Vse predlagane spremembe Statuta MDS, ki jih je sprejela Skupščina MDS, dne 03. decembra 2009 in niso v nasprotju z redakcijskimi popravki z dne 22. januarja 2010, ki jih je po pooblastilu skupščine opravil predsednik MDS, ostanejo še naprej v veljavi. 
 
Ljubljana, 03.12.2011 in 22.01.2010
 
Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši
Rajko Stanković
predsednik

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.