Ali je predlagana dokapitalizacija Infond Holdinga sploh veljavna: "Dva zakona, dva pravnika, tri mnenja"

NatisniNatisni
Ustaljeni pregovor pravnikov se je v praksi ponovno uveljavil, saj sta predsedujoči skupščini Infond Holdinga, d.d. g. Danijel Planinšec in notar Gorazd Šifrer zavestno kršila:
 

1.   2. odstavek 5. člena Zakon o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (neuradno prečiščeno besedilo) (ZPNPID-NPB3), ki glasi:

 

»(2) Za sprejem sklepa skupščine o spremembi statuta in sklepa o statusnem preoblikovanju je potrebna večina najmanj 3/4 celotnega osnovnega kapitala družbe. Pri izračunu kapitalske večine se od osnovnega kapitala odštejejo lastne delnice. Sklep, sprejet v nasprotju s prejšnjima stavkoma, je ničen.«
 
2.   da bi zadostila temu pogoju sta zavestno obšla veljavna določila 3. odstavka 304. člena ZGD-1-UPB3, ki glasi:
 
»(3) Izid glasovanja iz prejšnjega odstavka na skupščini družbe, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, mora vsebovati vsaj:
  • število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi,
  • delež teh delnic v osnovnem kapitalu,
  • skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani, in
  • število oddanih glasov za in proti ter število vzdržanih.«
To dejstvo npr. dokazuje zapis iz notarskega zapisnika, ki je razglasil sledeče rezultate izračunane na temelju prisotnih delnic in ne glede na delež kapitala.
 
 
Podlaga za tak uradni rezultat je tudi napačno poročilo preštevalcev, ki je tudi v nasprotju z določili prej omenjenega člena zakona
 
 

3.   Dejstvu, da gre tu očitno »za namerno zavajanje« s strani »varuhov zakonitosti« na skupščini, pa potrjuje tudi zapis iz notarskega zapisnika, kjer odvetnik Simon Jeglič jasno opozori o potrebni večini ¾ večini osnovnega kapitala za izglasovanje sklepov.

 

 
Nedvoumno lahko ugotovimo, da je na skupščini Infond Holding, d.d. bilo:
  • vseh delnic z glasovalno pravico je na dan skupščine Infond Holdinga bilo 16.353.853,
  • vseh delnic, ki so glasovale »ZA« odobritev sklepov pod točkami 2 in 3 je bilo 12.162.226 oz. 74,37 % vsega kapitala družbe,
kar ne zadošča za pričetek dokapitalizacije.
 
Ker pa niso predložili prospekta za izdajo novih delnic, kar je ugotovila ATVP, pa je le ta to tudi ustavila.
 
Mag. Kristjan Verbič - direktor zasebnega zavoda oz. njegovega podjetja z imenom »VZMD«, podpira dokapitalizacijo, kot opcijo rešitve malih delničarjev, hkrati pa pravi, da niso računali, da bo kdo od malih delničarjev vplačal nove delnice, pa čeprav so jih s pismom ob organiziranem zbiranju pooblastil k temu neposredno nagovarjali.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.