Ali bo tokratna dokapitalizacija Abanke uspešnejša?!

NatisniNatisni

Delničarji Abanke Vipa, d.d. bodo na današnji 25. skupščini delničarjev ponovno odločali o dokapitalizaciji banke. Delničarji so namreč o dokapitalizaciji banke že odločali na prejšnji skupščini, ki je potekala 30. maja, vendar nihče izmed večjih delničarjev ni pristal na brezpogojno vplačilo zneska 7,00 EUR za posamezno delnico. Tokrat je emisijski znesek še nižji in znaša vsega 4,20 EUR za posamezno delnico, kar pomeni, da bodo deleži obstoječih delničarjev, v primeru uspešne dokapitalizacije, tako rekoč vsaj prepolovljeni, posledično pa se bo njihovo premoženje še dodatno znižalo. Pooblaščenca Društva MDS, Rajko Stanković in Grega Tekavec bosta na skupščini zastopala skoraj več kot 6,5 % prisotnega kapitala banke.

 

Ljubljana, 19. november 2012


 

Dokapitalizacija po 4,20 EUR – rezultati skrbnega pregleda delničarjem (ne)dostopni

Uprava Abanke, ki jo vodi mag. Jože Lenič, od delničarjev pričakuje, da bodo vplačali med 49,67 in 89,42 milijonov EUR svežega denarja in to brez da bi poznali stanje banke. Naj spomnimo, da je Abanka v letu 2011 ustvarila negativen poslovni izid v višini 119.149.053,18 EUR, prav tako pa lahko iz 9-mesečnega poročila za leto 2012 ugotovimo, da banka nadaljuje z negativnim trendom poslovanja in ustvarja nadaljnjo izgubo.

V spodnji tabeli so prikazani podatki o poslovanju banke v prvem 9-mesečju. Za ogled celotnih nerevidiranih in nekonsolidiranih podatkov o poslovanju za prvih devet mesecev poslovnega leta 2012 kliknite tukaj.

Knjigovodska cena pada, premoženje delničarjev razvrednoteno, s kapitalom obstoječih delničarjev nagrajeni dokapitalizatorji

Zaradi izgube v letu 2011 se je kapital zmanjšal za 135 mio na 228 mio, knjigovodska  vrednost delnice pa od  50,62 EUR na 31,80 EUR. Zaradi devetmesečne izgube se je kapital zmanjšal za 28 mio EUR na 200 mio EUR, knjigovodska vrednost kapitala padla na 27,80 EUR na dan 30.9.2012.

Pri dokapitalizaciji se naj bi osnovni kapital povečal med 50 mio EUR in 90 mio EUR, cena dokapitalizacijske delnice bo 4,20 EUR, pri tem bo v primeru število dokapitalizacijskih delnic sledeče:

  • 50 mio EUR ……………..11.904.762 delnic
  • 90 mio EUR ……………..21.428.571 delnic

Pri dokapitalizaciji 50 mio EUR se bo skupno število delnic iz 7.150.000 povečalo na 19.104.762, kapital pa iz 199.915.000 EUR na 249.695.000 EUR, knjigovodska cena pa iz 27,80 EUR pade na vsega 13,08 EUR. V tem primeru stari lastniki participirajo le na 38 % vsega kapitala; preneseno dosedanji delničarji izgubijo 106 milijonov EUR.

Pri dokapitalizaciji 90 mio EUR se bo skupno število delnic iz 7.150.000 povečalo na 28.628.571, kapital pa iz 199.615.000 EUR na 289.615.000 EUR, knjigovodska cena pa iz 27,80 EUR pade na 10,13 EUR. V tem primeru pa stari lastniki participirajo le še na 25 % vsega kapitala, preneseno dosedanji delničarji izgubijo 127 milijonov EUR.

Ker je dokapitalizacijska cena delnice 4,20 EUR, kar je 15,11% dosedanje knjigovodske vrednosti delnice se samo po sebi zastavlja vprašanje, kako je bila določena takšna  cena. Delnice ABKN so se le redko prodajale, pa še to po par kosov, ki pa so zmanjševale tržno ceno. Kako pojasnjuje Uprava, da je glede na razmere to primerno vrednotenje? Na žalost nam ni znano ali je bila napravljena poglobljena analiza portfelja banke in ugotovljena poštena vrednost kapitala in delnic banke?

 

Koliko je obstoječe delničarje stal skrbni pregled Abanke Vipa, d.d., ki ga ne smejo videti? - Društvo MDS ne more podpreti dokapitalizacije brez realnih podatkov o trenutnem stanju banke

Skladno z obvestilom na borznem portalu SEONET je Uprava Abanke Vipa  vsem obstoječim in morebitnim novim delničarjem omogočila, da si proti podpisu 'Izjave o izključitvi odgovornosti' ogledajo osnovne ugotovitve iz poročila o skrbnem pregledu banke. V Društvu MDS smo po podpisu omenjene izjave bili soočeni z enim (1) A4 listom, na katerem naj bi bile predstavljene osnovne ugotovitve skrbnega pregleda in tudi opozorilo, da ta povzetek ne mora biti podlaga za odločanje o pristopu k dokapitalizaciji.

Ker iz videnega in prebranega ne moremo ugotoviti dejanskega stanja banke in ker dokapitalizacijska cena delnice bistveno odstopa od knjigovodske se v Društvu MDS sprašujemo zakaj vrednost lastniškega kapitala bistveno odstopa od možne vrednosti, pri čemer so po našem mnenju lahko razlogi naslednji:

  • osnovna sredstva so izkazana po vrednostih, ki ne ustrezajo tržnim cenam,
  • finančne naložbe niso izkazane po tržnih vrednostih,
  • neotipljiva sredstva niso unovčljiva,
  • niso oblikovani popravki vrednosti terjatev, ki ustrezajo dejanskemu stanju njihove  unovčljivosti,
  • časovne razmejitve niso unovčljive,
  • za ustvarjanje donosov banke so pomembna sredstva, ki niso evidentirana v bilanci stanja (znanje zaposlenih, poslovne povezave, dobro ime, sistem kakovosti…).

Če bi bila vsa sredstva v bilanci stanja izkazana po tržnih cenah in bi bil tudi ves dolg izkazan pravilno, bi knjigovodska vrednost lastniškega kapitala lahko predstavljala možno osnovo za določitev dokapitalizacijske cene delnice. Pri tem pa ostaja odprto vprašanje letošnjih slabitev, ki jih bo verjetno potrebno izvesti in bodo knjigovodsko vrednost  ABKN še dodatno zniževale?

 

V Društvu MDS se sprašujemo ali imajo dosedanji delničarji v tej dokapitalizaciji racionalni motiv za sodelovanje, saj bo (morda kmalu) prišla nova, še cenejša dokapitalizacija?

Glede na povedano se postavlja vprašanje, ali je  sedanjih 50 mio do 90 mio EUR dokapitalizacije dovolj za dolgoročno zagotovitev kapitalske ustreznosti, ali pa bomo morda v prihodnje letu priča še tretjemu poskusu dokapitalizacije. Ob vsem tem dosedanji delničarji, zaradi svojih finančnih težav,  ne bodo morali sodelovati v dokapitalizaciji, posledično pa bodo delnice na razpolago drugim vlagateljem, ki bodo za to dobili ustrezno premijo na račun dosedanjih delničarjev.

 

Na borzi je lastnika zamenjalo le 0,14 % vseh delnic ABKN v času od 1.1.2011 do 30.09.2012, delnica strmoglavila iz 48,50 EUR na vsega 3,87 EUR.

Trgovanja z delnicami Abanke je bilo količinsko zelo majhno (trg je nedelujoč), saj  se je prodalo in kupilo od 1.1.2011 do 25.4.2012 le 7.500 delnic, kar predstavlja dobro tisočinko od skupnega števila delnic, vrednostno pa je promet znašal 188 tisoč EUR. Tržna cena se je od 48,50 EUR znižala na 9,00 EUR oziroma za 39,50 EUR, kar pomeni zmanjšanje tržne cene za 81,44%. V obdobju od 1.1.2011 do 25.4.2012, ki šteje okoli 480 dni, od tega je okoli 310 delovnih dni, se je delnica Abanke pojavila na borzi  94 x, povprečno pa se je prodalo po 80 lotov na dan (maksimalno 500 lotov, minimalno pa 1 lot). V obdobju od 1.5.2012 do 30.9.2012 se je prodalo in kupilo 2.465 delnic Abanke, vrednost prometa pa je znašala 10.944 EUR. Tržna cena je padla od 8,50 EUR na 3,87 EUR, povprečna cena delnice pa je bila 4,44 EUR. V obdobju od 1.5.2011 do 30.9.2012, ki šteje 153 dni, od tega je okoli 110 delovnih dni, se je delnica Abanke pojavila na borzi  19 x, povprečno pa se je prodalo po 80 lotov na dan (maksimalno 807 lotov, minimalno pa 6 lotov).

Za nazornejši prikaz si lahko ogledate spodnja dva grafa (Vir: Ljubljanska Borza).


 

Menjave v NS na zahtevo kar dveh delničarjev družbe, ali se obeta kadrovski cunami?

Čeprav državni lastniki nimajo glasovalnih pravic, pa si glede na zahtevi za razširitvi dnevnih redov, ki sta jih podali Zavarovalnica Triglav, d.d. (lastnica 25,6 % Abanke) in Gorenjska banka (lastnica 14,7 % Abanke), obetamo nov predlog z dvema ali več imeni za mesto v NS.Za pravno podlago takega razpleta je poskrbela Zavarovalnica Triglav, ki je dodatno točko dnevnega reda naslovila 'Odpoklic in imenovanje članov', čeprav v svojem predlogu zahteva zgolj doimenovanje člana NS, enako kot to zahteva Gorenjska banka.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.