AKTIVA NALOŽBE - bivši delničarji prejeli obvestila AKTIVE SEI iz Nizozemske - Ali moram oddati napoved za dohodnino?

NatisniNatisni
V zadnjih dneh dobivamo ogromno klicev bivših delničarjev Aktive Naložbe, d.d., ki so v teh dneh prejeli obvestilo o opravljenem izplačilu denarne odpravnine (04.11.2011) za svoje delnice ATPG. Temeljno vprašanje, ki se sedaj pojavlja je ali morate izpolniti napoved kapitalskih dobičkov ali ne.
 
Ljubljana, 10.02.2012
 
DELNIČARJI, KI SO DELNICE »ATPG – Aktiva Naložbe« DOBILI IZ CERTIFIKATOV NAPOVEDI ZA DOHODNINO NE ODDAJAJO
 
Odgovor je razviden iz priloženega obvestila DURS-a (3 alineja – označena z rdečo). Če pa poenostavimo vsi tisti, ki ste delnice dobili na osnovi certifikatov in delnic niste dokupovali ali pa ste jih samo dedovali, vam napovedi odmero dohodnine NI POTREBNO ODDAJATI.
 
BIVŠI DELNIČARJI, KI SO KUPOVALI PA NAPOVED MORAJO ODDATI
 
Če pa ste delnice kupovali, ali pa dokupovali, pa morate napoved dohodnine opraviti na predpisanem obrazcu.  Obrazec in navodilo napovedi sta v slovenskem, italijanskem in madžarskem jeziku.
 
KAJ STORITI ČE STE DOBILI OBVESTILO AKTIVE SEI, KUPNINE ZA DELNICE ATPG PA NE?
 
Če slučajno kupnine za delnice niste prejeli, se obrnite na ga. Barbaro Kraševec, ki je na Abanki Vipa, d.d., odgovorna za izplačila. Kupnine verjetno niste prejeli, saj niste javili popolnih podatkov za izplačilo. Njena telefonska številka 01 471 82 92. 
 
 
Še izvleček navodil iz spletne strani DURS-a.
 
NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD DOBIČKA OD ODSVOJITVE VREDNOSTNIH PAPIRJEV IN DRUGIH DELEŽEV TER INVESTICIJSKIH KUPONOV                                                
   
KDO vloži napoved                                 POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI                         
 
Napoved vloži davčni zavezanec, ki je odsvojil vrednostne papirje in druge deleže ter investicijske kupone.
 
Napovedi ne vložijo zavezanci, ki so:
  • odsvojili dolžniške vrednostne papirje
  • odsvojili kapital (ki ni dolžniški vrednostni papir) po 20 letih imetništva
  • dosegli dobiček ali izgubo pri prvi odsvojitvi delnic ali deležev v kapitalu, pridobljenih v procesu lastninskega preoblikovanja podjetij, v skladu s predpisi, ki urejajo lastninsko preoblikovanje podjetij. Za prvo odsvojitev velja tudi prva odsvojitev podedovanih delnic ali deležev v kapitalu, ki jih je zapustnik pridobil v procesu lastninskega preoblikovanja podjetij v skladu s predpisi, ki urejajo lastninsko preoblikovanje podjetij
  • dosegli dobiček pri odsvojitvi investicijskih kuponov, ki jih je imetnik pridobil z zamenjavo delnic pooblaščene investicijske družbe, ali delnic investicijske družbe, ki je nastala iz pooblaščene investicijske družbe, v postopku obveznega preoblikovanja pooblaščene investicijske družbe ali investicijske družbe, ki je nastala iz pooblaščene investicijske družbe, v vzajemni sklad, ali v postopku obvezne oddelitve dela sredstev pooblaščene investicijske družbe v vzajemni sklad, in to v roku ter po predpisih, ki urejajo to področje, pod pogojem, da je zavezanec odsvojil investicijske kupone, ki jih je pridobil z zamenjavo delnic iz lastninskega preoblikovanja podjetij za te investicijske kupone.

KDAJ mora zavezanec vložiti napoved
 
Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov mora davčni zavezanec vložiti do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto, razen davčnega zavezanca, ki je nerezident. Nerezident mora vložiti napoved v petnajstih dneh od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, razen kadar napove vse odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov v preteklem letu. V tem primeru lahko nerezident vloži napoved do 28. februarja za preteklo leto.
 
VLOGA - obrazec in navodilo
 
Obrazec in navodilo napovedi sta v slovenskem, italijanskem in madžarskem jeziku.

KJE IN KAKO vložiti napoved
 
Davčni zavezanec mora napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov vložiti pri davčnem uradu.
Zavezanec bo lahko napoved vložil tudi v elektronski obliki prek sistema eDavki na spletni naslov http://edavki.durs.si.

Zavezanci morajo napoved vložiti v elektronski obliki preko sistema eDavki, če so v preteklem letu opravili več kot deset obdavčljivih odsvojitev tovrstnega kapitala. Zavezanci, ki so opravili do deset obdavčljivih odsvojitev tovrstnega kapitala, pa lahko napoved oddajo na obrazcu v papirnati obliki ali preko sistema eDavki.

 
PRILOGE k obrazcu
 
Če zavezanec nerezident uveljavlja oprostitev, mora k napovedi priložiti potrdilo o rezidentstvu, ki ga izda pristojni organ druge države pogodbenice, iz katerega je razvidno, da je zavezanec rezident te druge države v smislu določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka med Republiko Slovenijo in to drugo državo.

SANKCIJE
 
Z globo 200 do 400 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če v nasprotju z zakonom ne vloži davčne napovedi ali ne vloži davčne napovedi v roku, določenim z zakonom (četrti odstavek 326. člena ZDavP-2).
 
Z globo od 400 do 1.200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če v davčni napovedi navede neresnične ali nepravilne ali nepopolne podatke (prvi odstavek 10. člena ZDavP-2).
 
ODMERA DAVKA (ODLOČBA)
 
Na podlagi napovedi izda davčni organ odločbo o višini dohodnine od dobička iz kapitala v 30 dneh od dneva vložitve napovedi oziroma do 30. aprila tekočega leta za preteklo leto. Rok za plačilo davka je 30 dni od dneva vročitve odločbe.
 
VROČANJE ODLOČBE
 
Odločba se vroča z navadno vročitvijo. Šteje se, da je vročitev opravljena 15. dan od dneva odpreme. Podatek, kdaj je datum odpreme odločbe, bo zapisan na kuverti, v kateri bo odločba poslana zavezancem, da si bodo lahko zavezanci sami izračunali, kdaj se bo štelo, da je bila odločba vročena.
Le v primeru, da zavezanec ne plača davka v roku, se mu odločba vroči z osebno vročitvijo, po določbah Zakona o splošnem upravnem postopku.

PRITOŽBA

Zoper odločbo, ki jo je izdal organ prve stopnje (davčni organ), je dovoljena pritožba na Ministrstvo za finance v 15 dneh od dneva vročitve odločbe. Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri pristojnem davčnem uradu, kjer je davčni zavezanec vpisan v davčni register ob vložitvi napovedi.

Pri tem je treba opozoriti, da vložitev pritožbe ne zadrži izvršitve odločbe. To pomeni, da mora zavezanec davek plačati, drugače bo davčni organ po poteku 30-dnevnega roka za prostovoljno plačilo kljub vloženi pritožbi davek izterjal.

TAKSA

 
Na podlagi 4. točke 28. člena Zakona o upravnih taksah – ZUT (Uradni list RS, št. 106/10-UPB5) so dokumenti in dejanja v zvezi s postopki pred davčnim organom takse prosti.
 
DAVČNA IZVRŠBA

Zoper dolžnika, ki zapadlega davka ne plača v predpisanem roku, se začne postopek davčne izvršbe z izdajo sklepa o davčni izvršbi.
 
 
PRAVNE PODLAGE
  • Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala (Uradni list RS, št. 101/11)
  • Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4
  • Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7)
 

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.