Hranilnica LON

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
30.05.2024 - 10:00
Naslov: 
na sedežu hranilnice, Žanova ulica 3, Kranj.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev skupščine z revidiranim Letnim poročilom Hranilnice LON d.d., Kranj za poslovno leto 2023 in poročilom nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in o preveritvi ter sprejemu letnega poročila hranilnice za poslovno leto 2023; seznanitev z višino prejemkov članov uprave in nadzornega sveta hranilnice v letu 2023. Seznanitev skupščine s poročilom o delu službe notranje revizije za leto 2023 z mnenjem nadzornega sveta. Seznanitev skupščine z bilančno izgubo za leto 2023 ter odločanje o podelitvi razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu za poslovno leto 2023. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za poslovna leta 2024-2027. Imenovanje člana nadzornega sveta. Spremembe Statuta LON.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.