Novice

Primorce razburile poteze Vlade v Luki Koper

Za ogled prispevka iz oddaje Odmevi na RTV Slovenija 1 z dne 28.06.2016 kliknite na sliko ali tukaj.

Delež Vipe holding, d.d. - v likvidaciji kupila družba Mlino, d.o.o.

Preko Seo-neta je družba Vipa holding, d.d. - v likvidaciji, javnost obvestila, da je družba Mlino, d.o.o., na javni dražbi kupila 79,64 % delež družbe. Glede na navedeno bo morala družba Mlino objaviti prevzemno ponudbo. Spodaj objavljamo objavo iz Seo-neta.

 

Ljubljana, 24. junij 2016


NIH-41/16

VIPA HOLDING, d.d. - v likvidaciji

Objava informacije o spremembi pomembnih deležev

Na podlagi 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in 18. člena Sklepa o informacijah o pomembnih deležih ter določil Pravil Ljubljanske borze, družba VIPA HOLDING d.d. - v likvidaciji, Lokarjev drevored 1, Ajdovščina objavlja

 

OBVESTILO O SPREMEMBI POMEMBNEGA DELEŽA

 

Družba VIPA HOLDING d.d. - v likvidaciji je dne 22.06.2016 prejela obvestilo družbe MLINO družba za upravljanje z naložbami d.o.o., Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina, s katerim jo ta obvešča, da je dne 20.06.2016 kupila 5.834.193 delnic z oznako VHDR, izdajatelja VIPA HOLDING d.d. - v likvidaciji.

Pred nakupom družba MLINO d.o.o. ni bila imetnik delnic z oznako VHDR, tako da je sedaj imetnik 5.834.193 delnic z oznako VHDR. Skupni delež glasovalnih pravic družbe MLINO d.o.o. v družbi VIPA HOLDING d.d. - v likvidaciji se je z nakupom navedenih delnic povečal iz 0,00 % na 79,64 %. 

Obvestilo bo od dne 24.06.2016 dalje za obdobje najmanj petih let objavljeno na spletnih straneh družbe www.vipa-holding.si.

Luka Koper – rekordni rezultati z rekordnim stroškom na zaposlenega

Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) v zadnjih dneh z mešanimi občutki spremlja dogajanje, v povezavi z družbo Luko Koper, d.d. Skupščina družbe bo potekala prihodnji petek, 01. julija in čeprav se v Društvu MDS želimo jasno distancirati od ravnanj tako večinskega lastnika kot Uprave in Nadzornega sveta (NS) oziroma predsednice NS, smo pri pregledu letnega poročila Luke Koper za leto 2015 naleteli na izredno zanimiv podatek, katerega nameravamo izpostaviti tudi na sami skupščini Luke Koper, predvsem pa na skupščinah drugih delniških družb. Luka Koper se je v zadnjih dneh pohvalila z doseženimi rezultati, ki so po posameznih kazalnikih nadpovprečno dobri, za kar vodstvu družbe iskreno čestitamo, žal pa pri navajanju kazalnikov o dobičkonosnosti in donosnosti na kapital pogrešamo navedbo, da družba kuje tudi rekord pri stroških dela na posameznega zaposlenega. 

Povprečni mesečni strošek zaposlenca v Luki Koper znaša 3.833,79 EUR. Za primerjavo, v družbi Krka povprečen mesečni strošek zaposlenega znaša 2.551,27 EUR oziroma kar 1.282,52 EUR manj, v družbi Prva Group, ki jo vodi predsednica NS Luke Koper pa povprečni strošek na zaposlenega znaša 2.271,97 EUR oziroma 1.561,82 EUR manj (za celotno povprečno slovensko bruto plačo manj). Glede na nadpovprečne rezultate, ki jih beleži Luka Koper, navkljub visokim stroškom dela, bomo na prihajajočih skupščinah Krke in Gorenja ki bosta potekali 7. in 8. julija, vodstvo družbe povprašali, zakaj njihovi zaposlenci niso deležni tovrstnih prejemkov.

 

Ljubljana in Koper, 23. junij 2016


 

Izračun Društva MDS – poziv naj podatke preveri vsak sam

V izogib napakam ali označevanju, da vodimo takšen ali drugačen konstrukt proti družbi ali posameznikom, spodaj prilagamo obsežno analizo za 20 slovenskih družb, v kateri je navedeno število zaposlenih v posamezni družbi, strošek dela, (preračunan) povprečni letni strošek dela na zaposlenega in (preračunan) povprečni mesečni strošek na zaposlenega. Nazadnje je v tabeli prikazana tudi razlika v znesku napram Luke Koper, delež zaposlencev z najmanj univerzitetno izobrazbo ter točne strani letnih poročil, od koder smo zajeli vse navedene podatke. Naziv posamezne družbe vsebuje tudi neposredno povezavo do letnega poročila pričujoče družbe z izjemo letnih poročil za Časnik Finance in družbo Dnevnik, katerih letni poročili so dostopni na AJPESu (za leto 2014). Na ta način si lahko vsak posameznik sam preveri točnost navedenih podatkov in v primeru da smo kje zapisali napačen podatek, se seveda iskreno opravičujemo.

 

                 
 

Družba

Število zaposlenih na dan 31.12.2015

Stroški dela kumulativni (v EUR)

Mesečni strošek na zaposlenega

Razlika v primerjavi z Luko Koper

Delež (v %) delavcev z univerzitetno izobrazbo

Vir LP (stran)

 
 

Luka Koper

1.040

48.075.673,00

3.852,22 €

-

26,51

234

 
 

Banka Koper

754

28.469.000,00

3.146,44 €

687,34 €

ni podatka

85, 104

 
 

Telekom Slovenije

3.803

130.215.000,00

2.853,34 €

980,45 €

33

9, 132, 133, 202

 
 

Krka

10.564

323.419.000,00

2.551,27 €

1.282,52 €

54,8

106, 157

 
 

Slovenske železnice

8.069

243.961.000,00

2.519,53 €

1.314,26 €

ni podatka

37, 117

 
 

Cinkarna Celje

955

28.419.832,00

2.479,92 €

1.353,87 €

13,6

6, 57

 
 

RTV Slovenija

1.948

56.205.000,00

2.404,39 €

1.429,40 €

44,25

17, 104

 
 

DARS

1.242

35.832.067,00

2.404,19 €

1.429,59 €

26,4 (VI - VIII)

17, 41

 
 

Unior

2.103

59.952.489,00

2.375,67 €

1.458,11 €

10,01

3, 136

 
 

Prva Group

116

3.162.577,00

2.271,97 €

1.561,82 €

ni podatka

18, 50

 
 

Zavarovalnica Triglav

5.379

142.787.896,00

2.212,12 €

1.621,67 €

36,01

7, 58

 
 

KD Group

1.282

32.674.000,00

2.123,89 €

1.709,89 €

47,8 (VI - VIII)

33, 49, 51

 

 

SavaRe

2.488

59.557.283,00

1.994,82 €

1.838,97 €

35,9

97, 209

 

 

Gorenje

10.617

231.362.000,00

1.815,97 €

2.017,81 €

ni podatka

14, 134

 
 

Istrabenz

505

10.395.960,00

1.715,50 €

2.118,28 €

15 (cca. prečitano z grafa)

5, 52, 101

 
 

Intereuropa

1.370

25.213.000,00

1.533,64 €

2.300,15 €

35,9 (VI - VIII)

5, 121

 
 

Petrol

4.068

65.139.674,00

1.334,39 €

2.499,39 €

20,84

65, 146

 
 

Mercator

22.922

256.848.000,00

933,78 €

2.900,01 €

7

8, 81, 141

 
 

Finance (AJPES - leto 2014)

90

3.316.740,00

3.071,06 €

762,73 €

54

7,8, 26

 
 

Dnevnik (AJPES - leto 2014)

166

5.201.080,00

2.610,98 €

1.222,80 €

40,36

18, 58

 
 

Vir: Revidirana letna poročila družb.

 
 

 

Povprečni strošek zaposlenega v Luki Koper skoraj dvakratnih povprečne bruto plače v Sloveniji

Statistični urad Republike Slovenije za december 2015 navaja, da je povprečna plača v Sloveniji znašala 1.594,93 EUR med tem ko povprečna bruto plača v Skupini Luke Koper znaša 3.095,00 EUR.

V Društvu MDS pozdravljamo nagrajevanje delavcev, vendar pa s tem težko najdemo odgovore za delničarje, ki se obračajo na nas z vprašanji, kdaj bo Luka Koper delila višjo dividendo… 

Sava dobila nov nadzorni svet – ostalo prosto mesto v NS

Na skupščini delničarjev Save, d.d., ki je potekala v Termah Ptuj so se delničarji seznanili s poslovanjem Save v letu 2015, hkrati pa so imenovali tudi tri nove člane Nadzornega sveta (NS) in sicer Tono Pelcar Burgar, Romana Jermana in Dejana Rajbarja. 1 mesto v NS je ostalo nezasedeno, se pa v letošnjem letu po vsej verjetno obeta vsaj še ena skupščina. Pooblaščenca Društva MDS sta na skupščini zastopala skoraj 9 % glasovalnih pravic, sicer pa je na skupščini bilo prisotnih 61 % vseh glasovalnih pravic.

 

Ljubljana in Ptuj, 10. junija 2016


 

Družbe Poslovne skupine Sava so v letu 2015 dosegle prihodke od prodaje v višini 66,0 milijona evrov, kar je za 5 odstotkov več kot v enakem obdobju leta 2014. V pretežni meri so se nanašali na dosežke v skupini Turizem. Skupina Sava Turizem je v letu 2015 ustvarila skupno več kot 1.112.000 nočitev, kar je 4 odstotke več kot v letu 2014 ter ustvarila 5 odstotno rast prihodkov od prodaje. Ustvarila je 65,4 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je za 3,1 milijon evrov več kot v 2014. 

Skupina Sava Turizem je lani dosegla EBITDA v višini 13,9 milijonov evrov, kar je 2,7 milijonov evrov več kot v letu 2014 in kar je tudi dvakrat več kot leta 2011. Prav tako se glede na 2014 povečuje čisti dobiček. Dobro poslovanje je rezultat izvajanja nove strategije, kateri se je družba zavezala in jo uspešno izvaja od leta 2012 dalje. Pozitivni trend izboljševanja poslovanja Save Turizem se nadaljuje tudi v prvih mesecih leta 2016.

Unior zmanjšuje svojo preteklo izgubo – skupna prodaja večinskega paketa Uniorja

Delničarji Uniorja, d.d. so se na redni letni skupščini seznanili s poslovanje Uniorja v letu 2015. Bilančna izguba je ob koncu leta 2015 znašala 19.601.340,63 EUR in se je v primerjavi z letom 2014 zmanjšala za slabih 6 milijonov EUR, sicer pa je družba poslovala pozitivno in je v letu 2015 zabeležila 3,6 milijona EUR dobička. Bilančni dobiček je tako skoraj za 40 % večji kot v letu 2014, ko je le ta znašal 2,2 milijona EUR. Uprava in NS sta prejela razrešnico za delo v preteklem letu, revizijo leta 2016 pa bo opravljala družba Deloitte revizija. Pooblaščenca Društva MDS sta zastopala več kot 5 % osnovnega kapitala družbe, kar je ob 70 % prisotnosti na sami skupščini predstavljalo več kot 7 % glasovalnih pravic.

 

Ljubljana in Zreče, 8. junij 2016


 

Podpisan sporazum o skupnem nastopu pri prodaji delnic družbe Unior, d.d.

Slovenski državni holding, d. d. (v nadaljevanju SDH), ALPEN Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. d., in Zavarovalnica Triglav, d. d., ter ločeno (v skladu z veljavno zakonodajo) Kapitalska družba, d. d. in SDH, ki kot imetniki skupaj razpolagajo s 1.560.670 rednimi imenskimi kosovnimi delnicami družbe UNIOR Kovaška industrija, d. d. (oznaka UKIG) in katerih delež skupaj predstavlja 54,98 % osnovnega kapitala te družbe, so dne 9. 5. 2016 podpisali "Sporazum o skupnem nastopu pri prodaji delnic družbe UNIOR Kovaška industrija, d. d."

V okviru odbora malih delničarjev Uniorja pri Društvu MDS, ki ga vodi Vladimir Ložak smo uspeli združiti moči 322 delničarjev Uniorja, ki imajo v lasti 8,50 % osnovnega kapitala družbe in si bomo prizadevali, da se podpisanemu prodajnemu sporazumu pridružimo tudi mali delničarji.

Cinkarna Celje – 4,20 EUR dividende najkasneje do 09. avgusta

Delničarji Cinkarne Celje, d.d. so se na jubilejni 20. skupščini delničarjev seznanili s poslovanjem Cinkarne Celje v letu 2015 in ob tem izglasovali predlagano dividendo v višini 4,20 EUR, ki bo izplačana v 60 dneh. Za novo članico Nadzornega sveta (NS) je bila imenovana ga. Urška Podpečan, potem ko je g. Matej Runjak podal odstopno izjavo, sočasno pa sta Uprava in NS prejela razrešnico za delo v minulem letu. Potrjene so bile tudi spremembe statuta, revizijo v letu 2016 pa bo izvajala Deloitte Revizija.

 

Ljubljana in Celje, 07. junij 2016


 

Cinkarna Celje je v letu 2015 ustvarila 169 milijonov EUR prihodkov

Cinkarna Celje je v letu 2015 ustvarila dobrih 169 milijonov EUR prihodkov, kar je 5 % več kot v letu 2014, čisti poslovni izid pa je nižji za 51 % in znaša 6,8 milijona EUR. Razlog za slabše rezultate naj bi bile nižje prodajne marže.

Predsednik Uprave, Tomaž Benčina je v okviru razprave poudaril, da bo do konca prvega kvartala 2017 znano, kakšni okoljski ukrepi bodo potrebni ter seveda kakšni bodo finančni učinki omenjenih okoljskih ukrepov. Zaradi prevelikega števila neznank družba tudi še nima oblikovanih nobenih posebnih rezerv.

Delničarjem Mladinske knjige Založbe 0,17 EUR dividend – imenovan nov NS

Delničarji Mladinske knjige Založbe, d.d. (v nadaljevanju MKZ) so se na današnji seznanili s poslovanjem MKZ v letu 2015 ter ob tem sprejeli sklep, da se slaba polovica bilančnega dobička nameni za izplačilo dividend, kar pomeni da bodo delničarji prejeli 0,17 EUR bruto dividende na posamezno delnic v roku 60 dni. Prav tako so delničarji imenovali nov Nadzorni svet (NS), v katerega je bil imenovan tudi dosedanji predstavnik malih delničarjev in hkrati tudi Vodja odbora malih delničarjev (OMD) pri Društvu MDS, g. Borut Frantar. Poleg njega so bili v NS imenovani še Maria Anselmi, Duško Kos in Andrej Bošnjak. Pooblaščenca Društva MDS sta na skupščini zastopala skoraj 8 % osnovnega kapital.

 

Ljubljana, 06. junij 2016


 

Poslovanje leta 2015 zaznamovano s finančno razbremenitvijo skupine

 

Leto 2015 je bilo za Mladinsko knjigo Založbo, d.d. prelomno. Družba se je s prodajo logistične dejavnosti razbremenila velikih dolgov do bank, ki so bili posledica vodenja in nadzora prejšnje uprave in večinskega lastnika (Zvon Dva Holding). Prodaja logistične dejavnosti je bila nujna in praktično edini možni način razbremenitve družbe. Foto: Petra Sovdat - Finance.

 

Trend padanja prihodkov skupine Mladinska knjiga se tudi v letu 2015 še ni obrnil, so pa nižji prihodki tudi posledica prodaje logistične dejavnosti. Kakorkoli leto 2016 bo pravi pokazatelj učinkov prestrukturiranja družbe, ki so se dogajali v zadnjih štirih letih in upamo lahko, da se je poslovanje družbe stabiliziralo prav tako tudi razmere na domačem in tujih trgih.

 

Obeta se oživitev prodajnega postopka za večinski delež Mladinske knjige

Naslednja leta so za družbo, lahko rečemo izjemno pomembna, saj DUTB ni dolgoročni lastnik in njegova vloga bo iskanje primernega strateškega lastnika, pri čemer želimo sodelovati tudi manjšinski delničarji in seveda v primernem trenutku skupaj z večinskimi delničarji tudi izstopiti iz lastništva. Do takrat pa želimo aktivno upravljati in spremljati dogajanja v družbi. 

Delničarji Zavarovalnice Triglav bodo dividendo prejeli že konec junija

Danes je potekala 41. skupščina družbe Zavarovalnica Triglav, d.d., na kateri so se delničarji seznanili s poslovanjem v letu 2015 in med drugim izglasovali tudi 2,5 EUR visoko dividendo, kar je skoraj 10 % donos na 1 delnico. Dividende bodo prejeli tisti delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 02.06..2016, izplačane pa bodo v 25 do 30 dneh. Delničarji so namesto Mateja Runjaka, ki je podal odstopno izjavo z mesta Nadzornega sveta (NS), imenovali Igorja Stebernaka. Pooblaščenec Društva Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS), Grega Tekavec, je v okviru organiziranega zbiranja pooblastil, ki ga je izvajala družba, prejel 595 pooblastil oziroma več kot 149.000 glasov.

 

Ljubljana, 31. maj 2016


 

 

Za ogled prispevka iz RTV Slovenija 1 z dne 31.05.2016 kliknite na sliko ali tukaj.

Zavarovalnica Triglav ohranja položaj v državi in regiji

Zavarovalnica Triglav na območju Adria regije (Slovenija, Hrvaška, Srbija, Bosna in Hercegovina, Črna gora in Makedonija) ohranja svoj položaj z 20,1 % deležem, med tem ko v Sloveniji zaseda prvo mesto z 36,1 % tržnim deležem. Rezultati v prvem tromesečju letošnjega leta so primerljivi z enakim obdobjem minulega leta in sicer je skupina Triglav obračunala za 259 milijonov EUR premij, kar je za odstotek slabše kot v preteklem letu.

Podeljena razrešnica, imenovan revizor in sprejete spremembe statuta

Delničarji so na skupščini z veliko večino podprli tudi razrešnico Upravi in NS, za revizorja je bila imenovana revizijska družba Ernst & Young in sicer za obdobje treh let, prav tako pa so bile sprejete tudi spremembe statuta družbe.

Delničarji Istrabenza potrdili vse predlagane sklepe

Na 24. redni skupščini družbe ISTRABENZ, holdinška družba, d.d. (v nadaljevanju Istrabenz), ki je potekala 27. maja 2016 v Portorožu, sta pooblaščenca Društva MDS zastopala 108 delničarjev oz. 3,7 % na skupščini prisotnega kapitala. Skupščine se je sicer udeležilo le 43,45 % kapitala. Skupščina se je med drugim seznanila z letnim poročilom družbe Istrabenz za leto 2015, podelila razrešnice upravi in nadzornemu svetu (NS) za preteklo leto, ter izglasovala spremembe statuta družbe. 

 

Ljubljana, 27. maj 2016


 

Razrešnica Upravi in NS

Predsednik uprave Andrej Laznik je seznanil delničarje z Letnim poročilom za poslovno leto 2015. Holding še izvaja postopke dezinvestiranja (kot je npr. prodaja družbe na področju IT umik itn) s ciljem zmanjšanja celotne zadolženosti. Ob tem je predsednik uprave predstavil še rezulate hčerinskih firm v preteklem letu, kjer se vendarle kažejo določeni pozitivni poslovni premiki. Delničarji so hkrati podelili razrešnico dvem sestavam nadzornega sveta družbe. Vsi so prejeli razrešnico z 99,9 % večino.

 

Spremembe statuta družbe

Delničarjem Mlinotesta 0,43 EUR dividende v 30 dneh

Delničarji Mlinotesta so se na današnji 28. skupščini seznanili s poslovanjem družbe Mlinotest, d.d., ki je v letu 2014 ustvarila dobrih 47 milijonov EUR prihodkov (4 % več kot v letu 2014) ter ustvarila dobih 825.000 EUR bilančnega dobička. Največji delničar Mlinotesta, Vipa Holding, d.d. – v likvidaciji je predlaga, da se sprosti del rezerv iz dobička, tako da bilančni dobiček znaša 1,48 milijona EUR, ter da se ta razdeli med delničarje v obliki dividende (kar znaša 0,43 EUR bruto na delnico). Delničarji so sklep potrdili z 62 % večino, kar pomeni da bodo delničarji dividendo prejeli nakazano v 30 dneh.

 

Ajdovščina in Ljubljana, 18. maj 2016


 

Mlinotest v letu 2015 pozitivno – pozitivni trend poslovanja tudi v prvem kvartalu 2016

Družba Mlinotest je v letu 2015 poslovala pozitivno in podobno poslovanje je razvidno tudi v 1. kvartalu letošnjega leta, kjer so se prihodki od prodaje povečali še za dodatnih 7 %, v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta.

Uprava je v okviru razprave med drugim pojasnila, da družba uspešno poravnava vse obveznosti do bank ter da ima dobro bonitetno oceno. V luči konsolidacije trga v panogi (prevzem Žita s strani hrvaške Podravke in nakup Pekarn Grosuplje s strani srbskega Don Dona) se namerava Mlinotest usmeriti v nadaljno specializacijo svojih prodajnih programov ter prodajno mrežo usmeriti k trgovcem, kjer se beleži rast prodaje izdelkov Mlinotesta.

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.