Novice

Delničarjem Telekom 5,00 EUR dividend; nov član NS Dimitrij Marjanovič

Delničarji družbe Telekom Slovenije so na današnji skupščini, kjer je bilo prisotnega 80 % osnovnega kapitala, izglasovali vse predlagane sklepe, ter med drugim izglasovali tudi dividendo v višini 5 EUR ter za novega člana NS, po nasprotnem predlogu SDH, izvolili Dimitrija Marjanoviča. Poleg tega so bile sprejete tudi spremembe statuta, Uprava in NS pa sta prejela razrešnico za delo v letu 2015. V prvem kvartalu leta 2016 Telekom Slovenije beleži malenkost boljše rezultate kot v enakem obdobju lanskega leta.

 

Ljubljana, 13. maj 2016


 

Zavarovalnica Triglav - Organizirano zbiranje pooblastil

Delničarji Zavarovalnice Triglav, d.d. bodo od dne 16.05.2016 dalje začeli prejemati pooblastila za zastopanje na 41. skupščini delničarjev, ki bo potekala 31.05.2016. Tudi tokrat lahko za pooblaščenca izberete predstavnika Društva Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) in sicer izvršnega sekreterja, Grego Tekavca. Spodaj prilagam celotno obvestilo, objavljeno na Seo-netu, skupaj s povezavami do vzorca pooblastila kakor tudi pisma uprave in informacije o registrskih računih.

 

Ljubljana, 13. maj 2016


 

GM-86/16

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic na skupščini

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Zavarovalnica Triglav, d.d., z organiziranim zbiranjem pooblastil že leta omogoča svojim delničarjem, da glasujejo na skupščini preko pooblaščencev in s tem neposredno vplivajo na upravljanje družbe.

Delničarji Zavarovalnice Triglav, d.d., boste predvidoma od dne 16. 5. 2016 dalje prejeli na svoj naslov individualizirano pooblastilo za glasovanje na 41. skupščini delničarjev, ki bo potekala 31. 5. 2016. V prilogi tega obvestila je informativno priložen vzorec pooblastila, ki ni namenjen izpolnjevanju in pošiljanju družbi, saj tehnične zahteve postopka obdelave pooblastil zahtevajo uporabo individualiziranega pooblastila, ki ga prejmete po pošti.

Podpisano in izpolnjeno pooblastilo skladno z navodili je potrebno vrniti na naslov Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana do vključno petka, 27. 5. 2016 v priloženi predplačani ovojnici. Podrobnejša pojasnila lahko dobite na telefonski številki 080 555 555 vsak delavnik med 8.00 in 16.00 uro.

Dodatno bi vas želeli opozoriti na zakonsko predpisano ukinitev registrskih računov KDD – Centralno klirinško depotne družbe, d.d., Ljubljana, ki lahko vpliva na vaš položaj kot delničarja. Informacijo objavljamo v prilogi.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 13. 5. 2016  dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.
Datum: 13.05.2016

Mercator bo investiral v nov logistični center

Delničarji Mercatorja so se danes sestali na 23. skupščni, v okviru katere so se delničarji seznanili s poslovanjem v letu 2015. Uprava in Nadzorni svet (NS) sta prejela razrešnico za delo v minulem letu, hkrati pa je bila za revizijo izkazov v letu 2016 izbrana revizijska družba Deloitte revizija. Mercator v naslednjih treh letih predvideva sto milijonsko investicijo v nov logistično center, kar je na skupščini predstavil predsednik uprave Toni Balažič.

 

Ljubljana, 10. maj 2016


 

Poslovno prestruktiranje Mercatorja se počasi zaključuje

Mercator, ki že od leta 2012 izvaja poslovno prestruktiranje svojih dejavnosti, med katerimi prevladuje optimizacija enot in posledično zapiranje neprofitnih prodajaln, postopno posluje vse bolj pozitivno.

Tako je Mercator v letu 2015 ustvaril 'le' slabe 4 milijone EUR izgube, ob tem pa je vidno izboljšal izid iz poslovanja, ki je v letu 2015 znašal več kot 51 milijonov EUR v primerjavi z 5 milijoni EUR iz leta 2014.

Delničarji Petrola potrdili dividendo v višini 12,60 EUR, ki bo izplačana 12.08.2016

Na redni skupščini družbe, ki se je udeležilo 63,64% osnovnega kapitala, so se delničarji seznanili s poslovanjem Petrola v preteklem letu, prav tako pa so podelili razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu (NS) ter imenovali revizorja za leto 2016. Delničarji so z 99,4 % glasov potrdili nasprotni predlog SDH in KAD o uporabi bilančnega dobička tako, da bo izplačana dividenda v višini 12,60 EUR bruto na delnico. Dividenda bo izplačana 12.08.2016. Skupščina se je prav tako seznanila z informacijo, da je svet delavcev družbe kot predstavnika delavcev v nadzornem svetu za mandatno obdobje od 28.1.2016 do 22. februarja 2017, izvolil Damjana Legna. Pooblaščenca Društva MDS ter vodja OMD pri Društvu MDS Gordan Šibić so na skupščini zastopali skupaj 6.775 delnic ali 0,51 % prisotnega kapitala, ter tako bili 25. največji delničar.

 

Ljubljana, 21. april 2016


 

 

Poslovanje skupine Petrol v letu 2015

Skupina Petrol je v letu 2015 ustvarila čiste prihodke od prodaje v višini 3,8 mrd EUR, kar je 5 % manj kot v letu 2014 zaradi nižjih cen nafte. Kosmati poslovni izid je znašal 347,9 mio EUR, kar je 2 % več kot leta 2014. Denarni tok iz poslovanja pred spremembo obratnega kapitala je znašal 136,3 mio EUR, kar je na ravni leta 2014. Čisti poslovni izid je bil dosežen v višini 65,3 mio EUR, kar je 8 % več kot leta 2014.

Gibanje cen na naftnem trgu, menjalni tečaj ameriškega dolarja ter poslovne razmere na trgih, kjer skupina Petrol posluje, so pomembno vplivali na poslovanje skupine Petrol v letu 2015. Med najvplivnejše poslovne dejavnike sodijo domače povpraševanje, gospodarska rast, menjalni tečaj ameriškega dolarja ter ukrepi, s katerimi država regulira cene in trg energentov. Na poslovanje v Sloveniji so negativno vplivale tudi prodajne cene naftnih derivatov, ki so bile večinoma višje kot v sosednjih državah. Hrvaška in druge države z območja JV Evrope, ki so Petrolovi prodajni trgi, se soočajo z zelo zaostrenimi gospodarskimi razmerami in nizko kupno močjo. Kljub temu je skupina Petrol na teh trgih ustvarila dobre prodajne rezultate, ker je vedno bolj prepoznana po kvaliteti blaga in storitev.

 

Delitev dobička, razrešnica in imenovanje revizorja

Adria Airways prodana in predana nemškemu 4K Invest

Na današnji skupščini družbe Adria Airways, d.d. so se delničarji seznanili z informacijo, da je bil 91,58 % paket družbe prodan nemškemu 4K Invest. Na današnji dan je bil izvršen tudi uradni prepis delnic na 4K Invest, delničarji pa so se seznanili z odstopnimi izjavami članov nadzornega sveta in za nove člane NS potrdili Markusa Zöllnerja, Holgerja Kowarscha, dr. Martina Vorderwülbeckeja in Steva Röperja. V roku 3 dni je skladno z določili Zakona o prevzemih (ZPre-1) pričakovati prevzemno namero in nato tudi prevzemno ponudbo za preostale delnice, po ceni 1,00 EUR.

 

Brnik, 15. marec 2016


Za ogled prispevka iz oddaje Dnevnik na RTV Slovenija 1, z dne 15.03.2016 kliknite na sliko ali tukaj.

 

Delničarji bodo deležni prevzemne ponudbe po 1,00 EUR

4K Invest je skladno z določili ZPre-1 zavezan k podaji prevzemne namere v roku 3 dni. Slabih 500 malih delničarjev bo tako deležnih prevzemne ponudbe po ceni 1,00 EUR za posamezno delnico.

 

Ali bo predsednika uprave Marka Anžurja ostal na svojem položaju?

Položaja predsednika uprave Marka Anžurja na sami skupščini nihče ni želel komentirati, če gre soditi po ravnanju ob prevzemu Aerodroma Ljubljana, d.d. s strani Fraporta, pa bo morda 4K Invest ponudil Marku Anžurju da ostane in upravo dopolnil s svojimi člani.

Sloveniji ni bilo treba popolnoma izbrisati vlagateljev

Za ogled prispevka iz oddaje Dnevnik na RTV Slovenija 1 z dne 18.02.2016 kliknite na sliko ali tukaj.

 

IVO KORES: Iz Luksemburga prihaja ne najbolj spodbudna novica za državni proračun. Sloveniji v bančni dokapitalizaciji leta 2013 ni bilo treba razlastiti imetnikov podrejenih obveznic, generalni pravobranilec na sodišču Evropske unije je prst usmeril na ustavno sodišče, po njegovem mnenju mora presoditi, ali je bila pri tem kratena pravica do zasebne lastnine, mnenje pravobranilca je pomembno, saj ga sodišče Evropske unije navadno upošteva. Podrobneje Vesna Zadravec in Viki Twrdy.

Skupščina Mlinotesta ponovno potrdila vse sklepe januarske skupščine

Delničarji družbe Mlinotest, d.d. so na današnji skupščini ponovno glasovali o predčasnem odpoklicu dveh obstoječih članov in imenovanju dveh novih članov nadzornega sveta, po že izvedeni, vendar po določilih ZGD-1 prepozno sklicani januarski skupščini. Pooblaščenca Društva MDS sta na skupščini zastopala več kot 21.000 delnic oziroma slab procent prisotnega kapitala. 

 

Ajdovščina, 11. februar 2016


 

Konvalidacija sklepov januarske skupščine - Borut Kuharič in Silvan Peršolja predčasno odpoklicana iz nadzornega sveta, Ivan Vodopivec in Miran Gombač nova nadzornika

Na skupščini delničarjev družbe Mlinotest, ki je potekala dne 7. januarja 2016, so delničarji izglasovali sklepe o predčasnem odpoklicu članov nadzornega sveta Borut Kuhariča in Silvana Peršolje, ter imenovanju novih članov nadzornega sveta -  Ivana Vodopivca in Mirana Gombača.

Glede na to, da je bila januarska skupščina družbe sklicana prepozno po določilih ZGD-1, so delničarji na današnji skupščini glasovali o nasprotnih predlogih delničarja VIPA Holding, d.d. – v likvidaciji ter konvalidirali sprejete sklepe o predčasnem odpoklicu in imenovanju novih nadzornikov. Tako so z 99,94% glasov prisotnih delničarjev odpoklicali dosedanja člana nadzornega sveta nadzornika Boruta Kuhariča in Silvana Peršolja. Za nova nadzornika družbe s 6 let trajajočim mandatom so delničarji imenovali Ivana Vodopivca in Mirana Gombača. 

STA: Država ne bo sprejela prevzemne ponudbe za Perutnino Ptuj

Ljubljana/Ptuj, 28. januarja (STA) - Ministrstvo za finance predlaga, da država in Kapitalska družba (Kad) ne sprejmeta prevzemne ponudbe za delnice Perutnine Ptuj, saj da bi s sprejemom pripoznali neenakopravno obravnavo delničarjev. Cena delnic Perutnine, ki jih je Sij posredno pridobil prek Holdinga PMP, je bila namreč višja od cene v prevzemni ponudbi.

 

Za ogled prispevka iz oddaje Točka preloma na RTV Slovenija z dne 27.01.2016 kliknite na sliko ali tukaj.

"Ker bi s sprejemom prevzemne ponudbe za delnice Perutnine Ptuj Republika Slovenija in Kapitalska družba (Kad) pripoznali neenakopravno obravnavo delničarjev in neustrezno vrednost delnice, ponujene v postopku prevzemne ponudbe, ministrstvo za finance predlaga, da Republika Slovenije prevzemne ponudbe ne sprejme," so sporočili iz urada vlade za komuniciranje, potem ko se je vlada danes seznanila z informacijo o prevzemni ponudbi za delnice družbe Perutnina Ptuj.

Ministrstvo hkrati predlaga, da enako odločijo tudi organi Kada, za katerega pa ni relevantna samo ponujena vrednost delnice, ampak jo vežejo tudi določila odloka o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države.

Tibor Šimonka nov predsednik uprave Perutnine Ptuj

Za ogled prispevka iz oddaje Slovenska kronika na RTV Slovenija 1 z dne 22.01.2016 kliknite na sliko ali tukaj.

KDD uvaja novo storitev: dodeljevanje in vzdrževanje LEI

Mednarodni odbor za regulativni nadzor (Regulatory Oversight Committee), je na pobudo Banke Slovenije, ki je ena izmed članic odbora, 20. januarja 2016 potrdil KDD Centralno klirinško depotno družbo d. d. kot lokalno operativno enoto za dodeljevanje in vzdrževanje LEI.* 

LEI je mednarodna identifikacijska številka, s katero se posamezna pravna oseba oziroma sklad identificira pri poslovanju v Sloveniji in tujini. Povezuje ključne informacije, ki omogočajo jasno in enotno razpoznavnost pravnih oseb oziroma skladov ter njihovega pravnega položaja. 

LEI je mogoče pridobiti prek aplikacije KDDLEI na spletni strani www.kdd.si oziroma https://storitve.kdd.si/lei/

*glej: http://www.leiroc.org/list/leiroc_gls/tid_162/index.htm 

 

Več informacij: 

KDD Centralna klirinško depotna družba d.d. Tel.: 01 307 3590, e-naslov: info@kdd.si.

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.