Novice

Elektro Ljubljana - dividenda 0,13 EUR do sredine oktobra, imenovan nov NS

V Ljubljani je danes potekala še zadnja letošnja skupščina Elektrodistribucijskih podjetij, Elektra Ljubljana, na kateri so delničarji obravnavali rezulate leta 2016. Pooblaščenca Društva MDS sta na skupščini zastopala več kot 460.000 glasov delničarjev, oziroma 1,26 % glasovalnih pravic na skupščini. Društvo MDS je skupaj z ostalimi delničarji napovedal možnost izpodbijanja sklepa o delitvi bilančnega dobička, sicer pa je bil potrjen predlog SDH, da se za dividendo nameni 0,13 EUR bruto na delnico. Dividenda bo izplačana 11. oktobra 2017.

 

Ljubljana, 11. julij 2017


 

Dividenda 0,13 EUR bo izplačana v sredini oktobra

Skupina Elektro Ljubljana je v letu 2016 dosegla čisti poslovni izid v višini 16,11 milijona EUR, med tem ko je EBIT marža v letu 2016 znašala 20,05 milijonov EUR, v primerjavi z 20,07 milijonov EUR v letu 2015. Družba je sicer dobre 7,8 milijona EUR dobička prenesla v druge rezerve iz dobička, kar pomeni da je kapital družbe na dan 31.12.2016 znašal že 298,83 milijonov EUR. Elektro Ljubljana je povečala tudi investicijska vlaganja, ki so v letu 2016 znašala 32,2 milijonov EUR. Družba v letu 2017 načrtuje 12 milijonov EUR čistega poslovnega izida.

Temu primerno se je zvišala tudi knjigovodska vrednost delnice in sicer na dan 31.12.2016 vrednost delnice znaša 7,64 EUR, med tem ko je preteklo leto znašala 7,38 EUR.

Na skupščini je bil po kar 4 različnih predlogih za delitev bilančnega dobička bil potrjen predlog SDH, da se za dividendo nameni 0,13 EUR bruto na delnico, slabih 250.000,00 EUR pa je bilo prenesenih v naslednje leto. Ker izglasovana dividenda ne dosega 4 % osnovnega kapitala družbe, so delničarji Društvo MDS, G.I. Dakota, KD Group in Adriatic Slovenica napovedali izpodbijanje sklepa o delitvi dobička.

 

Imenovani novi člani NS in potrjen revizor za leto 2017

Za nove člane NS so bili imenovani Andrej Šušteršič, Davorin Dimič in David Valentinčič. Delničarji so hkrati potrdili, da se za revizorja 2017 imenuje družba BDO Revizija, d.o.o., Ljubljana.

 

Sklad lastnih delnic - delničarji niso podlegli pritiskom k razprodaji delnic

V Društvu MDS nas veseli, da delničarji niso podlegli pritiskom in pristali na odkup delnic po bistveno nižji ceni, kot bi bila poštena tržna cena, za delnice Elektro podjetij. Posledično je uprava Elektra Ljubljana od predvidene najvišje kvote (1.740.778 delnic) uspela odkupiti zgolj 22.256 delnic, kar predstavlja 0,057 % osnovnega kapitala. 

V Društvu MDS ocenjujemo da je dobro poslovanje Elektra Ljubljana in posledično dodatna rast kapitala in same knjigovodske vrednosti jasen pokazatelj, da so delnice ELOG vredne več, zato tudi ne moramo pristajati na razlago, da se delnice kupujejo v sklad lastnih delnic z namenom "maksimalizacije vrednosti za delničarje in z namenom povečanja vrednosti premoženja družbe."

Upamo in pričakujemo, da se bodo pogoji za odkup delnic v sklade lastnih delnic v prihodnosti bistveno spremenili, predvsem z vidika razpona cene, po kateri naj bi uprava odkupovala delnice.

Delničarjem Elektra Gorenjske 0,12 EUR dividende že konec meseca, imenovan nov NS

Skupščina delničarjev Elektra Gorenjska se je na današnji skupščini seznanila s poslovanjem v letu 2016 in soglasno potrdila izplačilo dividende v znesku 0,12 EUR bruto na posamezno delnico, ki bo po nasprotnem predlogu Društva MDS izplačana že 28.07.2017. Pooblaščenca Društva MDS sta na skupščini zastopala skoraj 220.000 glasov delničarjev, oziroma 1,45 % glasovalnih pravic na skupščini.

 

Kranj in Ljubljana, 7. julij 2017


 

Elektro Gorenjska v letu 2016 ustvarila 6,86 mio EUR - dividenda 0,12 EUR

Čisti dobiček Elektro Gorenjska je znašal 6,86 milijonov EUR, investicije pa so bile izvedene v višini 15,8 milijonov EUR. Zvišala se je tudi knjigovodska vrednost delnice in sicer na dan 31.12.2016 vrednost delnice znaša 8,34 EUR, med tem ko je preteklo leto znašala 8,10 EUR.

Uprava v soglasju z NS večji del čistega dobička razporedila v druge rezerve, zato so delničarji odločali zgolj o delitvi slabe 2,2 milijonov EUR bilančnega dobička. 

V Društvu MDS smo podali nasprotni predlog, da se dividenda, v višini 0,12 EUR namesto 27.09.2017 izplača 28.07.2017, kar so delničarji praktično soglasno potrdili, tako da bodo delničarji dividendo prejeli že konec meseca.

 

Imenovani novi člani NS in potrjen revizor za leto 2017

Za nove člane NS so bili imenovani Franjo Curanović Andrej Koprivec, tedo Djekanović in Samo Logar. Delničarji so hkrati potrdili, da se za revizorja 2017 imenuje družba BDO Revizija, d.o.o., Ljubljana.

 

Sklad lastnih delnic - delničarji niso podlegli pritiskom k razprodaji delnic

Skupščina Krke - 2,75 EUR dividende in dva nova člana NS

Delničarji družbe Krka, d.d., so se na današnji skupščini delničarjev seznanili s poslovanjem Krke v preteklem letu in ob tem potrdili predlagano dividendo v višini 2,75 EUR bruto na delnico. Društvo MDS tako ni uspelo s svojim predlogom, da se za dividendo nameni večji del bilančnega dobička in sicer 3,50 EUR dividende na delnico. Za nova člana Nadzornega sveta (NS) sta bila na predlog SDH imenovana Borut Jamnik in Hans Helmunt Fabri. Pooblaščenca Društva MDS sta na sami skupščini zastopala več kot milijon delnic, kar je predstavljalo 5,50 % glasovalnih pravic.

 

Novo Mesto in Ljubljana, 06. julij 2017


 

Poslovanje Krke slabše kot v letu 2015 - poslovanje zaznamovano z zmanjševanjem cen

Skupina Krka je v letu 2016 ustvarila 1,174 milijarde EUR prihodkov od prodaje izdelkov in storitev, kar predstavlja 1 % rast prodaje v primerjavi z letom 2015. Čisti dobiček leta 2016 znaša 108 milijonov EUR, kar predstavlja več kot 30 % nižji dobiček v primerjavi z letom 2015. Razlog za padec dobička naj bi bil posledica izrazitega zniževanja cen zdravil, hkrati pa naj bi na dobiček vplivale tudi tečajne razlike na trgih, kjer je Krka prisotna.

Krka v letu 2017 načrtuje 1,22 milijard EUR prihodkov in boljši dobiček kot v letu 2016. Samo v prvi polovici leta 2016 je čisti dobiček znašal 91,7 milijonov EUR. Predsednik Uprave, g. Jože Colarič je v okviru predstavitve rezultatov za 2016 poudaril, da niso zadovoljni z rezultati preteklega leta in da je za njimi bilo težko leto.

 

Dividenda v višini 2,75 EUR bo izplačana 20.07.2017

Skupščina je potrdila predlog uprave in NS, da se za dividendo nameni slabih 89 milijonov EUR dobička, kar predstavlja 2,75 EUR dividende na posamezno delnic. V Društvu MDS smo sicer predlagali, da se dividendo nameni slabih 113 milijonov EUR oziroma 3,50 EUR dividende na delnico. Kot navedeno, so delničarji potrdili prvotni predog in se o predlogu Društva MDS ni glasovalo.

 

Imenovana dva nova člana NS

Državni SDH je predlagal razširitev dnevnega reda, v okviru katere je predlagal odpoklic članice NS, Anje Strojin Štampar, po samem sklicu skupščine pa je odstopno izjavo z mesta NS podala tudi Simona Razvornik Škofič. Skupščina je za nova člana NS imenovala Boruta Jamnika in Hansa Helmunta Fabrija.

 

Podeljeno pooblastilo za nakup lastnih delnic in potrjen revizor

Elektro Primorska - dividenda 0,11 EUR, imenovan nov NS

Delničarji Elektra Primorska so se na današnji skupščini seznanili s poslovanjem v letu 2016 in potrdili izplačilo dividende v znesku 0,11 EUR bruto na posamezno delnico, ki bo izplačana 2.10.2017. Pooblaščenca Društva MDS sta na skupščini zastopala skoraj 100.000 glasov delničarjev, oziroma 0,55 % glasovalnih pravic na skupščini. Društvo MDS je skupaj z ostalimi delničarji napovedal možnost izpodbijanja sklepa o delitvi bilančnega dobička.

 

Nova Gorica in Ljubljana, 5. julij 2017


 

Elektro Primorska v letu 2016 ustvarila 6,6 mio EUR - dividenda 0,11 EUR

Čisti dobiček Elektra Primorska je znašal 6,6 milijonov EUR, investicije pa so bile izvedene v višini 15,6 milijonov EUR. Zvišala se je tudi knjigovodska vrednost delnice in sicer na dan 31.12.2016 vrednost delnice znaša 7,73 EUR, med tem ko je preteklo leto znašala 7,53 EUR.

Ker je Uprava v soglasju z NS večji del čistega dobička razporedila v druge rezerve, so delničarji odločali zgolj o delitvi 2,0 milijonov EUR bilančnega dobička. Dividenda v višini 0,11 EUR bruto na delnico bo izplačana 2.10.2017.

V Društvu MDS smo sicer predlagali, da se za dividendo nameni celoten bilančni dobiček, vendar je skupščina potrdila prvotni predlog, zaradi česar bo Društvo MDS tudi vlagalo izpodbojno tožbo.

 

Imenovani novi člani NS in potrjen revizor za leto 2017

Za nove člane NS so bili na predlog SDH imenovani Stanislav Rijavec, Darko Ličen, Nikolaj Abrahamsberg in Rudolf Pečovnik. Delničarji so hkrati potrdili, da se za revizorja 2017 imenuje družba Ernst & Young Revizija, d.o.o., Ljubljana.

 

Sklad lastnih delnic - delničarji niso podlegli pritiskom k razprodaji delnic

Delničarjem Elektra Celje 11 centov dividende - Imenovani novi člani NS

Delničarji Elektra Celje so se na današnji skupščini seznanili s poslovanjem v letu 2016 in potrdili izplačilo dividende v znesku 0,11 EUR bruto na posamezno delnico, ki bo izplačana 2.10.2017. Pooblaščenca Društva MDS sta na skupščini zastopala skoraj 300.000 glasov delničarjev, oziroma 1,4 % glasovalnih pravic na skupščini. Društvo MDS je skupaj z ostalimi delničarji napovedal možnost izpodbijanja sklepa o delitvi bilančnega dobička.

 

Celje in Ljubljana, 4. julij 2017


 

Elektro Celje v letu 2016 ustvarilo skoraj 9,4 mio EUR - dividenda 0,11 EUR

Čisti dobiček Elektra Celje je znašal 9,4 mio EUR, kar je za 1,3 mio EUR več od načrtovanega, investicije pa so bile izvedene v višini 20,1 mio EUR. Dividendna donosnost na kapital je znašala 1,6 %. Temu primerno se je zvišala tudi knjigovodska vrednost delnice, ki je na dan 31.12.2016 znašala 8,31 EUR, leto poprej pa 8,12 EUR.

Ker je Uprava v soglasju z NS večji del čistega dobička razporedila v druge rezerve, so delničarji odločali zgolj o delitvi 2,8 milijona EUR bilančnega dobička, delničarji pa so ravno zaradi pretiranega oblikovanja rezerv napovedali možnost vlaganja izpodbojnih tožb. Dividenda v višini 0,11 EUR bruto na delnico bo izplačana 2.10.2017.

V Društvu MDS smo sicer predlagali, da se za dividendo nameni celoten bilančni dobiček, vendar je skupščina potrdila prvotni predlog, zaradi česar bo Društvo MDS tudi vlagalo izpodbojno tožbo.

 

Imenovani novi člani NS in potrjen revizor za leto 2017

Za nove člane NS so bili na predlog SDH imenovani Mirjan Trampuž, Rosano Dražnik, Drago Štefe. Delničarji so hkrati potrdili, da se za revizorja 2017 imenuje družba BDO revizija, d.o.o., Ljubljana.

 

Sklad lastnih delnic - delničarji niso podlegli pritiskom k razprodaji delnic

V Društvu MDS nas veseli, da delničarji niso podlegli pritiskom in pristali na odkup delnic po bistveno nižji ceni, kot bi bila poštena tržna cena, za delnice Elektro podjetij. Posledično je uprava Elektra Celje od predvidene najvišje letne kvote (790.068 delnic) uspela odkupiti zgolj dobrih 27 tisoč delnic (brez upoštevanja delnic, ki jih je prodala državna NLB), kar predstavlja 0,114 % osnovnega kapitala.

Luka Koper - Društvo MDS uspelo s predlogom za višjo dividendo, nov NS in posebna revizija

Skupščina Luke Koper je na predlog SDH d.d. predčasno odpoklicala predsednico in še tri člane Nadzornega sveta (NS) ter imenovala nove nadzornike. Uprava družbe je ostala brez razrešnice, prav tako predsednica NS in predstavnik zaposlenih v NS. Društvo MDS je uspelo z nasprotnim predlogom za izplačilo višje dividende – namesto prvotno predlaganih 0,96 EUR bodo delničarji prejeli kar 1,40 EUR dividende bruto na delnico. Delničarji so potrdili tudi izvedbo izredne revizije poslov sedanje Uprave družbe z izvajalci pristaniških storitev (IPS). Predsednik Društva MDS Rajko Stanković je v okviru organiziranega zbiranja pooblastil, ki ga je izvedlo Društvo MDS, zastopal male delničarje - lastnike 271.000 delnic z glasovalno pravico kar predstavlja okoli 2 % kapitala.

 

Koper in Ljubljana, 30. junij 2017


 

Izredni poslovni rezultati v letu 2016, največji lastnik pričakuje še boljše poslovanje

Delničarji so se uvodoma seznanili z Letnim poročilom družbe Luka Koper d.d. in Skupine Luka Koper za 2016, mnenjem revizorja in Poročilom NS o preveritvi Letnih poročil. Kot je v svoji predstavitvi poudaril predsednik Uprave g. Dragomir Matić, je bil v letu 2016 dosežen je največji ladijski pretovor v zgodovini pristanišča, in sicer 22 milijonov ton blaga, kar je za 6 odstotkov več kot leta 2015. Dosežen je bil tudi rekorden mesečni ladijski pretovor v zgodovini pristanišča; maja 2016 je bilo v Luki pretovorjenega 2,15 milijona ton blaga. Čisti prihodki od prodaje so v letu 2016 dosegli rekordno višino 200 milijonov evrov in so bili od doseženih v letu 2015 višji za 8 odstotkov. Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) je v letu 2016 dosegel rekordno višino 49 milijonov evrov in je doseženega v letu 2015 presegel za 16 odstotkov. Čisti poslovni izid je v letu 2016 dosegel rekordno višino 44 milijonov evrov, kar je za 37 odstotkov več kot leta 2015.

 

Pojasnila in odgovori Uprave o IPS na vprašanja SDH

Na današnji skupščini so delničarji zahtevali tudi pojasnila in odgovore na vprašanja v zvezi s poslovanjem družbe z IPS, ki so zaznamovala že lanskoletno skupščino družbe in jo od takrat dalje vseskozi spremljajo. Spomnimo – leto nazaj je Društvo MDS po različnih javnih objavah ugotavljalo, da so nekatera podjetja - tako imenovani izvajalci pristaniških storitev (IPS) - nastala izključno za posle z Luko Koper, od katere so tudi popolnoma finančno odvisna. Prav tako smo z začudenjem spremljali dogajanje v Luki Koper ob “spontani prekinitvi dela”, s katerim največjo škodo so utrpeli poslovni partnerji Luke Koper, nenazadnje pa tudi Luka Koper sama in seveda njeni delničarji. V zvezi s tem so v Luki Koper v preteklem letu imeli tudi več kot 30 inšpekcijskih pregledov, pod drobnogled pa sta jih vzela Računsko sodišče in Finančna uprava RS (FURS).
 
Predsednik Uprave Dragomir Matić je odgovoril na vprašanja delničarja SDH, da vsi IPS in njihovi podizvajalci imajo poravnane vse obveznosti do FURS, inšpektorji pa so odkrili nepravilnosti pri drugih podizvajalcih, ki jih najemajo omenjeni luški partnerji in zanje ne more odgovarjati Luka. Če bi hoteli redno zaposliti vse delavce, ki delajo pri IPS, bi Luka Koper beležila kar 23, 6 milijona EUR več stroškov z delovno silo, kot jo ima zdaj z IPS.

Glede finančnih zahtevkov za povrnitev škode, ki jih je Luka prejela s strani Slovenskih železnic in drugih partnerjev vsled lanske zaustavitve dela, je predsednik Uprave odgovoril, da so zavrnili vse takšne zahtevke, ter da na ta račun družba ni imela nikakršne škode in ji ni bilo potrebno ustvariti rezervacij.

 

Uprava brez razrešnice – prav tako predsednica NS in član NS – predstavnik zaposlenih

Skupščina delničarjev ni podelila razrešnice Upravi za poslovno leto 2016,  prav tako ne prvi nadzornici Alenki Žnidaršič-Kranjc in predstavniku delavcev v nadzornemu svetu Mladenu Jovičiću. Ostali člani NS so prejeli razrešnico za leto 2016

 

Društvo MDS uspelo z nasprotnim predlogom za delitev višjih dividend  - SDH podprlo Društvo MDS

Intereuropa - Skupščina ni podprla predloga Društva MDS za izplačilo zakonsko minimalne dividende

Delničarji Intereurope so na današnji skupščini odločali o imenovanju novih članov NS, hkrati pa so se delničarji seznanili z dobičkom preteklega leta, ki je znašal slabe 3,5 milijona EUR. Delničarji niso podprli predlog Društva MDS, s katerim smo predlagali, da se deli zakonsko minimalna dividenda (dober milijon EUR). Društvo MDS je zato napovedal sodno izpodbijane sprejetega sklepa. Pooblaščenca Društva MDS sta sicer na skupščini zastopala slabih 400.000 glasov, kar je predstavljalo skoraj 2 % glasovalnih pravic.

 

Koper in Ljubljana, 30. junij 2017


 

Brez delitve dobička za leto 2016 - Društvo MDS napovedalo izpodbojno tožbo

Bilančni dobiček družbe Intereuropa d.d. je v letu 2016 znašal 3.495.540,28 evrov. Glede na to, da družba že več let ni izplačevala dividend in je v letu 2016 ustvarila bilančni dobiček, obenem pa izkazuje rast ključnih kazalnikov poslovanja, je Društvo MDS podalo nasprotna predloga glede delitve vsaj tretjine bilančnega dobička iz leta 2016, oz. dividende v višini zakonsko določenih 4 % osnovnega kapitala družbe. Za predlog Društva MDS je glasovalo slabih 18 % prisotnih delničarjev, zato je Društvo MDS napovedalo vložitev izpodbojne tožbe.

 

Imenovan nov NS

Na predlog NS so bili za nove člane NS predlagani obstoječi člani in sicer Klemen Boštjančič, Miro Medvešek in Maša Čertalič, med tem ko so banke predlagale svoje kandidate in sicer na predlog NLB je bil potrjen Mitja Vojsk, na predlog SID banke je bil imenovan Vojko Čok, na predlog Nove KBM pa Rok Rape.

 

Dobri rezultati poslovanja na področju logističnih rešitev v letu 2016, neto finančni dolg se zmanjšuje

Delničarji so uvodoma prisluhnili predstavitvi Letnega poročila za leto 2016. Obvladujoča družba Intereuropa d.d., skupaj s svojimi odvisnimi družbami, tvori koncern pod enotnim vodstvom uprave družbe Intereuropa d.d.. Koncern Intereuropa je s prodajo logističnih storitev v letu 2016 ustvaril 135,6 milijonov evrov prihodkov od prodaje. V primerjavi z letom 2015 je presegel poslovni izid iz poslovanja za 58 odstotkov, poslovni izid pred obrestmi, davki in amortizacijo pa za 24 odstotkov. 

Poslovni izid iz rednega poslovanja koncerna znaša 4,1 milijona evrov, medtem ko davek od dobička znaša 5,7 milijona evrov in znižuje izid iz rednega poslovanja. Največji vpliv ima odprava terjatve za odložene davke v matični družbi v višini 4,9 mio evrov. Posledično je koncern Intereuropa obdobje zaključil z 1,6 milijona evrov čiste izgube.

Koncern je prav tako zmanjšal neto finančni dolg glede na predhodno leto za 9 odstotkov. Na koncu leta 2016 je znašal 73,5 milijona evrov. K temu je pripomogla tudi prodaja nepremičnine (asfaltiranega parkirišča) na območju Luke Koper, ki jo je družba konec decembra 2016 prodala za 7,8 milijona evrov. 

Po besedah Uprave, rast ključnih kazalnikov poslovanja (kot so prihodki od prodaje, EBIT, EBITDA itn) v letu 2016 potrjuje pravilnost zastavljene strategije, h kateri je treba prišteti tudi kakovostno opravljanje dela vseh zaposlenih.

Mlinotest - 0,28 EUR dividende ki bo izplačana konec meseca julija

Skupščina delničarjev Mlinotesta je danes obravnavala dosežene rezultate v poslovnem letu 2016 in ob tem podprla predlog delničarja Vipa holding, da se za dividendo nameni 0,28 EUR bruto na delnico, kar predstavlja slab milijon EUR bilančnega dobička. Dividende bodo delničarjem izplačane 28.07.2017. Pooblaščenec Društva MDS je na skupščini, kjer je bilo prisotnih 78,70 % vseh delničarjev, zastopal več kot 1,1 % osnovnega kapitala.

 

Ajdovščina in Ljubljana, 30. junij 2017


 

Mlinotest posloval dobro tudi v letu 2016

Skupina Mlinotest je sicer v letu 2016 ustvarila dobrih 57,5 milijonov EUR prihodkov od prodaje, kar je malenkost boljše kot v letu 2015. EBITDA marža je znašala 4,12 milijona EUR, čisti dobiček pa je presegel milijon EUR (v letu 2015 je le ta znašal 955.936,00 EUR) in tako znaša 1.154.980,00 EUR.

V letu 2016 je družba bistveno povišala investicije in sicer so le-te znašale slabe 4,3 milijona EUR, v primerjavi z 1,2 milijona EUR investicij v letu 2015.

V sami razpravi je bilo na vprašanja Društva MDS poudarjeno, da je bilo poslovanje v letu 2016 zaznamovano z negativnimi vplivi, ki ga je imelo dogajanje okoli Agrokorja, hkrati pa je na splošno prizadeta tudi prodaja končnih izdelkov, saj se vse bolj krepijo trendi prodaje polizdelkov oz. pekarskega asortimaja za dopeko.

Delničarjem Elektra Maribor 12 centov dividende - Imenovan nov član NS

Delničarji Elektra Maribor so se na današnji skupščini delničarjev seznanili s poslovanjem v letu 2016 in ob tem potrdili predlog SDH, da se za dividendo nameni 0,12 EUR bruto na posamezno delnico, ki bo izplačana 30.09.2017. Pooblaščenec Društva MDS je na skupščini zastopal več kot 300.000 glasov delničarjev, oziroma več kot 1 % osnovnega kapitala družba.

 

Maribor in Ljubljana, 30. junij 2017


 

Elektro Maribor v letu 2016 ustvarilo skoraj 13 milijonov EUR 

Skupina Elektro Maribor je v letu 2016 dosegla čisti poslovni izid v višini 12,8 milijona EUR, med tem ko je EBIT marža v letu 2016 znašala 13 milijonov EUR, v primerjavi z 12,3 milijona EUR v letu 2015. Družba je sicer slabih 8 milijonov EUR dobička prenesla v druge rezerve iz dobička, kar pomeni da je kapital družbe na dan 31.12.2016 znašal že 260 milijonov EUR.

Temu primerno se je zvišala tudi knjigovodska vrednost delnice in sicer na dan 31.12.2016 vrednost delnice znaša 7,77 EUR, med tem ko je preteklo leto znašala 7,58 EUR. 

 

Sklad lastnih delnic - delničarji niso podlegli pritiskom k razprodaji delnic

V Društvu MDS nas veseli, da delničarji niso podlegli pritiskom in pristali na odkup delnic po bistveno nižji ceni, kot bi bila poštena tržna cena, za delnice Elektro podjetij. Posledično je uprava Elektra Maribor od predvidene najvišje kvote (1.245.273 delnic) uspela odkupiti zgolj 72.753 delnic, kar predstavlja 0,22 % osnovnega kapitala. 

V Društvu MDS ocenjujemo da je dobro poslovanje Elektra Maribor in posledično dodatna rast kapitala in same knjigovodske vrednosti jasen pokazatelj, da so delnice EMAG vredne več, zato tudi ne moramo pristajati na razlago, da se delnice kupujejo v sklad lastnih delnic z namenom "maksimalizacije vrednosti za delničarje in z namenom povečanja vrednosti premoženja družbe."

Upamo in pričakujemo, da se bodo pogoji za odkup delnic v sklade lastnih delnic v prihodnosti bistveno spremenili, predvsem z vidika razpona cene, po kateri naj bi uprava odkupovala delnice.

Na dan 07.06.2017 je v Elektro Maribor okoli 760 malih in manjšinskih delničarjev, ki v lastništvu niso povezani z Republiko Slovenijo in imajo skupaj v lasti skoraj 6 milijonov delnic, kar predstavlja več kot 17 % celotne emisije.

 

Imenovan nov član NS in potrjen revizor za leto 2017

Za novega član NS je bil na predlog SDH imenovan David Klarič, hkrati pa so delničarji potrdili tudi, da se za revizorja 2017 imenuje družba Rating, d.o.o.

Unior uspešno zmanjšuje svojo zadolženost

Na današnji 21. skupščini družbe Unior, d.d., so se delničarji seznanili z Letnim poročilom za leto 2016, podelili razrešnico Nadzornemu svetu (NS) in Upravi, ter imenovali pooblaščenega revizorja za leto poslovno leto 2017. Pooblaščenec Društva MDS je na skupščini zastopal kar 7,68 % glasovalnih pravic.

 

Zreče in Ljubljana, 07. junij 2017


 

Finančno prestrukturiranje se uspešno nadaljuje 

Delničarji so se uvodoma seznanili z Letnim poročilom družbe o poslovanju v letu 2016. Družba je v letu 2016 povečala poslovne prihodke za 5 % v primerjavi z letom poprej, obenem pa so se zmanjšali finančni odhodki za 21 %, prav tako tudi finančni odhodki iz poslovnih obveznosti v višini 22 %. Celotni poslovni izid beleži kar 76 % rast v primerjavi z letom 2015, čisti poslovni izid obračunskega obdobja pa 41 % povečanje.

Družba je v letu 2016 uspešno nadaljevala s postopkom finančnega prestrukturiranja, skladno z dogovorom, doseženim leta 2014 z bankami upnicami. V prvem četrtletju 2016 se je zadolženost zmanjšala na 127,8 milijona evrov. Konec leta 2016 je družba najela sindicirano posojilo za kovinskopredelovalno dejavnost in sindicirano posojilo za turistično dejavnost.

Unior bi se lahko pomembno finančno razbremenil s prodajo svoje turistične dejavnosti (Rogla, Zreče, Krvavec), vendar je potrebno še počakati na dokočno odločitev v zvezi s tem.

 

Delloitte Revizija bo revidiral rezultate v poslovnem letu 2017

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.