Premogovnik Velenje

Premogovnik Velenje, d.d. - kontaktni podatki

Premogovnik Velenje, d.d. (oznaka delnice: RLVG)
Partizanska cesta 78
3320 Velenje
Telefon: +386 (3) 899 61 00
Faks: +386 (3) 587 50 07
Email: info@rlv.si
Spletna stran: www.rlv.si
 

Finančni podatki o družbi

 

 

Družba:

Premogovnik Velenje

Oznaka delnice:

RLVG

Borza:

Ni v borzni kotaciji

ISIN koda:

SI0031107806

     
 

Znesek/število

Datum

Osnovni kapital družbe:

113.792.981,14€

31.12.2014

Število vseh delnic:

2.726.935

31.12.2014

Lastne delnice:

    0

31.12.2014

Število delničarjev:

  637

31.12.2014

Knjigovodska vrednost delnice zadnji dan preteklega poslovnega leta:

  14,09€

31.12.2014

Knjigovodska vrednost delnice zadnji objavljeni podatek:

 

 

Borzna cena na zadnji dan preteklega poslovnega leta:

 

 

Tržna kapitalizacija

38.422.514,15€

31.12.2014

     

Kontakt za vlagatelje:

Tadeja Jegrišnik

Telefon:

03 8996 327

Email:

tadeja.jegrisnik@rlv.si

 

 

Vir podatkov:

Lastni izračuni in podatki

 

 

Opozorilo:

Predstavljeni podatki so informativne narave. Društvo MDS ne odgovarja za točnost podatkov. Za pridobitev uradnih podatkov se obrnite neposredno na družbo.

Mali delničarji Premogovnika Velenje po razlastitvi še v pričakovanju iztisnitve – prejšnja Uprava ostala brez razrešnice

Na tokratni skupščini Premogovnika Velenje, d.d., ki je potekala 28. avgusta 2015 po julijski skupščini, na kateri so bili mali delničarji tako rekoč v celoti razlaščeni, so delničarji sprejeli revidirano in konsolidirano letno poročilo družbe in Skupine Premogovnik Velenje za leto 2014 ter glasovali o podelitvi razrešnic članom nadzornega sveta in upravi, ki jo je vodil dr. Milan Medved. Delničarji so se seznanili tudi s Poročilom posebne revizije družbe z dne 8. junija 2015.

 

Velenje, 28. avgust 2015


 

Koliko delnic z glasovalno pravico se je sploh udeležilo skupščine ?

Do prvih zapletov v zvezi s pravim številom prisotnih delnic z glasovalno pravico je prišlo že ob začetku skupščine. Predstavnik delničarja MP Naložbe d.o.o. je ob razglasitvi podatkov o številu delničarjev na skupščini (99,71% z glasovalno pravico) izpostavil, da so bile na julijski skupščini po zmanjšanju in povečanju osnovnega kapitala napovedane izpodbojne in ničnostne tožbe ter da zaradi tega ugotovljeni kvorum morda ni pravilen. Tudi pooblaščenec delničarja TOWRA s.a. Luxembourg je podal svoje pripombe glede neskladja glede števila delnic in odstotka glasovalnih pravic zaradi opravljenega zmanjšanja in povečanja osnovnega kapitala družbe. Predsedujoča skupščini je v zvezi s tem pojasnila, da izpis stanja iz delniške knjige družbe na presečni dan izkazuje takšno stanje delnic, kot je bilo ugotovljeno ob štetju prijav pred pričetkom skupščine. 

Delničarji Premogovnika Velenje razlaščeni – na skupščini odstopila predsednik NS in član Uprave, predsednik Uprave prebral odstopno izjavo in bo zadevo prespal

Na današnji, v prenesem pomenu poslednji skupščini, Premogovnika Velenje, d.d., so bili delničarji tako rekoč v celoti razlaščeni, zaradi česar so skoraj vsi delničarji napovedali izpodbojne tožbe. Na presenečenje vseh, tudi glavnega delničarja HSE, je na sami skupščini predsednik Nadzornega sveta (NS), mag. Jože Kaligaro prebral svojo odstopno izjavo, zatem je sledil član Uprave Boris Štefančič, nato pa je svojo odstopno izjavo prebral še predsednik Uprave, mag. Ludvik Golob in poudaril, da namerava zadevo prespati in se odločiti, ali bo odstopno izjavo tudi podpisal in oddal.

 

Velenje, 09. julij 2015


 

HSE postaja skoraj 100 % lastnik – delničarjem se obeta iztisnitev po 1 EUR na delnico

Po strokovnih ocenah družbe P&S Capital, d.o.o., ki jo zastopa Dean Mikolič, je celotna družba Premogovnik Velenje, d.d., vredna točno 2.726.935 EUR, zato je glavni lastnik HSE, velikodušno od Premogovnika zahteval, da mora družba zmanjšati kapital na 2.726.935 EUR, kar je zakonsko minimalen možen znesek, saj nominalna vrednost delnice tako znaša točno 1,00 EUR in šele pod takim pogojem bi HSE bil pripravljen izvesti dokapitalizacijo.

Kapital je tako iz 113 milijonov EUR bil znižan na vsega 2,7 milijona, zatem pa bo sledila še dokapitalizacija s strani HSE, ki bo postal skoraj 100 % lastnik Premogovnika Velenje. Da bo mera polna, del zmanjšanja kapitala (skoraj 36 milijonov EUR) bilo namenjenega za prenos v kapitalske rezerve, torej na dodatno škodo delničarjev, ki bodo v najboljšem primeru lahko deležni izplačila v višini 1,00 EUR za posamezno delnico.

 

Na skupščini odstopil predsednik NS in član Uprave – nova člana NS Stojan Nikolič in Boštjan Markoli

Usoda Premogovnika Velenja negotova

Tokratna skupščina Premogovnika Velenja, d.d. je potekala na zahtevo manjšinskih delničarjev, namen le te pa je bil seznanitev z aktualnimi pravdnimi postopki ter seznanitev z izsledki posebne reviziji, sočasno pa so delničarji odločali tudi o imenovanju posebnega pravnega zastopnika, ki bi na osnovi izsledkov posebne revizije vložil odškodninske tožbe. Na zahtevo delničarja, je bila na dnevni red uvrščena tudi točka o prenehanju Premogovnika Velenje, vendar pa slednja, tako kot večina ostalih točk dnevnega reda, ni dobila potrebne večine, saj večinski delničar HSE, d.o.o., obvladuje skoraj 78 %.

 

Velenje, 17. november 2014


 

Posebna revizija ni odkrila nepravilnosti

Društvo MDS do dneva odpošiljanja pooblastil še ni imel dostopa do relevantne dokumentacije, zato sta se pooblaščenca na sami skupščini seznanila z vsebino izsledkov posebne revizije ter dogajanja v gospodarskem sporu. Posebni revizor ni odkril nepravilnosti, pri čemer pa se pod vprašaj postavlja v preteklosti že izdelano poročilo, ki je podobne posle že obravnavalo, vendar pa so končne ugotovitve bile drugačne.

Ob tem se zastavlja vprašanja, katero poročilo vsebuje napačne zaključke, zaradi česar je tudi pooblaščenec delničarjev, odvetnik Vladimir Bilič, opozoril na nasprotujoče si vsebine revizijskih poročil in predlagal, da poslovodstvo družbe ustrezno pregleda obe revizijski poročili ter skladno z ugotovitvami sproži postopek pred Agencijo za javni nadzor nad revidiranjem (ANR).

Čeprav se bo v mesecu januarju 2015 že pričelo zastaranje poslov, ki jih zajemajo revizijska poročila, delničarji niso podprli predloga za vložitev odškodninskih tožb.

 

Ali je Premogovnik Velenje tik pred likvidacijo?

Premogovnik Velenje s 35 milijoni EUR izgube – Nov NS obljublja prestrukturiranje

Delničarja Premogovnika Velenje so se sestali že na drugi letošnji skupščini, ki se je seznanila s poslovanjem premogovnika v letu 2013. Le teden dni pred skupščino je odstopil predsednik Uprave, Ivan Pohorec, premogovnik pa je v letu 2013 zabeležil za več kot 35 milijonov EUR izgube, s čimer se resno postavlja pod vprašaj sam obstoj družbe. Novi nadzorni svet pod vodstvom mag. Jožeta Kaligara obljublja prestrukturiranje in svež veter v družbi, ki je bila v zadnjih letih konstantno podvržena pritiskom glavnega delničarja HSE.

 

Velenje, 19. september 2014


 

Leto 2013 z ogromno izgubo, prihaja prestrukturiranje

V okviru predstavitve leta 2013 je sprva svoje poročilo podal član Uprave Boris Štefančič, ki je svoj mandat nastopil šele konec julija 2014. Omenil je, da premogovnik uspešno vodi postopek prestrukturiranja. Novi predsednik NS, mag. Jože Kaligaro, ki je nastopil svoj mandat konec meseca maja 2014 je v okviru svoje predstavitve prebral tudi poročilo NS.

Prav tako so se delničarji seznanili, da je le uro pred začetkom skupščine NS za novega predsednika Uprave imenoval Ludvika Goloba, ki bo prevzel vodenje premogovnika namesto Ivana Pohorca.

Nočna skupščina Premogovnika Velenje – predstavnik malih delničarjev in sklicatelji skupščine fizično odstranjeni iz zasedanja skupščine

Na današnji izredni skupščini Premogovnika Velenje, d.d., ki je potekala na sedežu družbe ob 04. uri zjutraj, je pooblaščenec Društva Mali delničarji Slovenije (Društva MDS), Grega Tekavec zastopal 24 malih delničarjev, izredno skupščino pa so sicer po pooblastilu Okrožnega sodišča v Celju sklicali trije manjšinski delničarji, MP Naložbe, d.d., TOWRA, s.a. in INTERTRADE ITC, d.o.o., ki imajo skupaj v lasti 7,6 % Premogovnika Velenje, katere zastopa Odvetniška pisarna Vladimir Bilić, d.o.o. Na skupščini so delničarji obravnavali 2 predloga za posebno revizijo kakor tudi dva različna predloga za spremembo v NS. Po naročilu predsednika skupščine so sklicatelji skupščine in pa pooblaščenec Društva MDS bili fizično odstranjeni iz skupščine, potem ko so le ti zahtevali razpravo, predsednik skupščine, odvetnik mag. Miran Kos, pa razprave ni dovolil in dejal, da lahko uporabimo ustrezna pravna sredstva.

 

Delničarji in pooblaščenec Društva MDS so bili s skupščine družbe odstranjeni z varnostniki, potem ko je Grega Tekavec najprej želel razpravljati o posebni reviziji pri 2. točki dnevnega reda nato pa še o kandidatih za NS pri 3. točki dnevnega reda. Predsedujoči je debato onemogočil in zahteval, da delničarji glasujejo o celotnem sklepu; torej o odpoklicu in imenovanju dveh kandidatov hkrati. Po nasprotovanju delničarjev je predsedujoči naročil predsedniku Uprave, da naj odstrani »moteče« delničarje.

 

Velenje, 27. januar 2013

 

Uprava družbe ni želela sklicati skupščine kljub jasnim določilom ZGD

 

Za nenavadno uro skupščine gre krivdo pripisati izključno Upravi družbe, ki jo vodi dr. Milan Medved, saj kljub jasnemu določilu 3. in 4. odstavka 295. člena ZGD–1, ki Upravi družbe nalaga, da mora na zahtevo delničarjev, ki zastopajo dvajsetino osnovnega kapitala, skupščina družbe zasedati najpozneje v dveh mesecih od prejema zahteve za sklic izredne skupščine. Ker Uprava pod vodstvom dr. Medveda temu ni sledila, je Odvetniška pisarna Vladimir Bilić, d.o.o., po pooblastilu Celjskega sodišča, sklicala izredno skupščino v nedeljo za 4. uro zjutraj.

 

Fotografijo Grega Tekavca (levo) Bogdana Pušnika (v sredini) in Vladimirja Biliča (desno) je posnela novinarka Večera Rosmari Petek nekaj po 5 uri zjutraj.

 

Pooblaščenec Društva MDS je zaradi nespoštovanja osnovnih določil ZGD–1 in zahtev delničarjev vprašal Upravo Premogovnika Velenje, zakaj ni sklicala skupščine, hkrati pa je tudi želel vedeti, kakšne ukrepe je sprejel Nadzorni svet družbe zoper Upravo, ki ne upošteva zahteve delničarjev za sklic skupščine. Predsedujoči skupščini ni dovolil odgovora na izrecno zastavljeno vprašanje. 

 

Nasprotni predlogi in razširitev glavnega delničarja HSE

 

K obema prvotnima točama dnevnega reda je HSE kot 77,3 % lastnik Premogovnika Velenje, d.d. vložil nasprotne predloge, prav tako pa je predlagal razširitev dnevnega reda z zamenjavo v NS. Tako je HSE predlagal svoje organe kakor tudi svojega posebnega revizorja, pri tem pa se postavlja vprašanje, kaj so pri HSE delali do sedaj oziroma ali gre za resne namene glavnega delničarja.

 

Slednje je namreč vprašljivo z vidika dodatne točke dnevnega reda, s katero je HSE predlagal odpoklic mag. Matjaža Janežiča in Marka Štrigla z mesta NS. Marko Štrigl je namreč v NS Premogovnika Velenje bil imenovan ravno po nasprotnem predlogu HSE na 19. skupščini, ki je potekala 29. avgusta 2012, sedaj pa ga želi HSE zamenjati, saj »/…/ocenjuje, da bo zamenjava članov Nadzornega sveta Premogovnika Velenje d.d. pozitivno vplivala na delovanje Nadzornega sveta družbe Premogovnik Velenje d.d. v okviru pooblastil in pristojnosti organa družbe in s tem na poslovanje družbe Premogovnik Velenje d.d.«

 

HSE je s svojimi glasovi zagotovil izvolitev mag. Marjana Ravnikarja in Marka Bregarja, v Društvu MDS pa se sprašujemo, ali bosta nova dva kandidata ostala na položaju več kot 5 mesecev in pa ali bosta morda bolje skrbela za varovanje interesov vseh lastnikov!?

 

Dve ločeni zahtevi za posebno revizijo

 

Premogovnik Velenje – menjave v NS in imenovanje posebnega zastopnika, ki bi vložil tožbo proti Upravi in NS

V Velenju je danes potekala 19. skupščina družbe Premogovnika Velenja, d.d., na kateri sta osrednji temi bili izvolitev novih članov Nadzornega sveta (NS), ter seznanitev z Letnim poročilom ter razširitve dnevnega reda, ki je skladno z ugotovitvami posebne revizije predvidevala vložitev tožb s strani posebnega zastopnika. V NS sta bila imenovana Marko Štrigl in Kristjan Verbič, medtem ko posebno zastopnik za vložitev tožb zoper Upravo in NS pričakovano ni bil potrjen s strani večinskega delničarja HSE, d.o.o. Delničarji so izrazili začudenje nad dejstvom, da je predstavnik malih delničarjev imenovan na predlog večinskega delničarja, čemur pričajo tudi rezultati glasovanja.

 

Velenje, 29. avgust 2012


 

Seznanitev s poslovanjem - Posebna revizija ocenila oškodovanje delničarjev med 13,6 in 17,4 milijonov EUR

Predsednik skupščine sprva ni želel dopustiti razprave v okviru seznanitve s poročilom izredne revizije, naposled pa je Uprave vendarle podala svoje stališče v zvezi s poročilom posebne revizije.  V burni razpravi so delničarji prišli do odgovorov, da je družba tudi v prvi polovici leta poslovala negativno, hkrati pa tudi v preteklosti delničarji že nekaj časa niso bili deležni izplačila dobička v obliki dividend.

 

Dva nova člana NS in napovedi številni izpodbojnih tožb

Skupščina je izvolila dva nova člana NS, med katerimi je bil izvoljen tudi Kristjan Verbič, predsednik Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD), ki naj bi v NS predstavljal male in manjšinske delničarje. Večinski delničar, HSE, d.o.o., ki je z nasprotnim predlogom predlagal g. Verbiča in g. Marka Štrikla, ni želel ugoditi pozivu ostalim prisotnim delničarjem, da se vzdrži glasovanje o predstavniku malih delničarje in da slednjega imenujejo ostali prisotni mali delničarji.

Skupščina je predlagani nasprotni predlog HSE podprla, saj ima večinski lastnik v lasti 77,72 % kapitala, čeprav je predstavnik Društva MDS, Grega Tekavec, predsednika skupščine opozoril, da mora skupščina, skladno z določili novele ZGD-1G, o članih NS glasovati ločeno, razen če o skupnem glasovanje ne soglaša večina delničarjev. Ker predsednik opozorila ni upošteval, je skupščina glasovala o enotnem predlogu, k sprejetemu sklepu pa so bile napovedane izpodbojne tožbe. Prav tako so bile napovedane izpodbojne tožbe k 2. in 3. točki dnevnega reda.

 

Vložitev tožb za povrnitev škode

Premogovnik Velenje - napovedano izpodbijanje vseh skupščinskih sklepov

Društvo MDS, ki je zastopalo 20 delničarjev oz. 2,03 % prisotnega kapitala in odvetnik Vladimir Bilić, ki je zastopal 5 delničarjev, ki so imeli 8,87 % prisotnega kapitala so napovedali izpodbijanje vseh sklepov današnje skupščine Premogovnika Velenje

Velenje, 30.08.2010 ob 14. uri


ZAPLET ŽE OB ZAČETKU

Večinski HSE ni dopustil izločitve predsedujočega Blaža Štrumflja, ki poslovno sodeluje z večinskim lastnikom HSE. Po mnenju pooblaščencev ni primeren za vodenje, saj je v konfliktu interesov, kar je v nadaljevanju z omejevanjem razprave tudi dokazal. Kljub obširni razpravi je državna HSE ta sklep zavrnila.

 

LETNO POROČILO NEPOPOLNO, PRAV TAKO POROČILO NADZORNEGA SVETA

V letnem poročilu so manjkala bistvena razkritja o Termoelektrarni Šoštanj (v nadaljevanju: TEŠ), ki je v 100 % lasti HSE, ki je 77 % lastnica Premogovnika Velenje oziroma obvladujoča družba Premogovnika Velenje. Nepopolno pa je bilo tudi poročilo nadzornikov, ki pa ga na skupščini ni nihče dopolnil. Nobenega od njih namreč ni bilo na sami skupščini, kar kaže na ignoranco malih delničarjev.

 

TUDI RAZVELJAVITEV SKLEPOV O PARTICIPACIJI DELAVCEV OSTALA NEPOJASNJENA

Izgovor, da se sklep o participaciji delavcev razveljavi, ker zakon o participaciji delavcev pri dobičku še ni bil izglasovan, ne vzdrži resne razprave. Zakon tudi ob sprejemu tega sklepa  namreč še ni veljal.  Zato menimo, da sklicevanje na nesprejetje zakona ni odgovor in predstavlja slabo sporočilo delavcem s strani Uprave in NS.

 

IMENOVANJE POSEBNEGA REVIZORJA PONOVNO ZAVRNJENO

Mali in manjšinski delničarji so želeli, da bi posebni revizor preveril:

  • ustreznost cene, po kateri je Premogovnik Velenje prodajal premog povezani družbi TEŠ,
  • gibanje cen električne energije v tem času, ter drugih kazalcev poslovanja TEŠ,
  • morebitna razhajanja med gibanjem cen električne energije, ki jo je prodajal TEŠ in cen premoga, ki ga je prodajal Premogovnik Velenje.

K temu bo najbrž potrebno dodati tudi ugotavljanje, kam so »izginili« prihranki, ki so posledica znatnega zmanjševanja števila zaposlenih (in verjetno niso majhna postavka), ter pregledati transparentnost načina izbora dobaviteljev. Pri tem je nujno pregledati tudi obseg  pridobljenega dela (saj se pojavljajo očitki o »protežiranju določenih dobaviteljev«).

 

ZAKAJ HSE NE DOVOLI REVIZIJE V TEŠ?

HSE je tako kot na zadnji skupščini dosegla, da se revizije ne izvede v TEŠ, kar še dodatno meče senco dvoma, da je tam očitno nekaj hudo narobe.

HSE izključil male delničarje Premogovnika

Medij: Naš čas (Naslovna stran) Avtorji: M. Z. Teme: Mali delničarji Datum: Čet, 01. sep.. 2016 Stran: 1

Lansko poslovno leto sklenili s 70 milijoni izgube, nepokrita bilančna izguba znaša skoraj 44 milijonov evrov 

Velenje, 29. avgusta - Ze pred časom se je slišalo, da naj bi večinski lastnik Premogovnika Velenje Holding Slovenske elektrarne iz lastniške strukture izključil male delničarje. To se je na skupščini ta ponedeljek tudi zgodilo. Večinski lastnik, ki ima v lasti 99,18-odstotni delež premogovnika, bo manjšinskim delničarjem izplačal odpravnino v višini 59 centov za posamezno delnico, kar je mnogo manj kot so pričakovali. Na skupščini so odločili tudi, da ostaja lanska bilančna izguba, ki jo izkazujejo v višini 33 milijonov 900 tisoč evrov, nepokrita. So pa podelili razrešnico upravi in nadzornemu svetu za lansko poslovno leto. Ustvarili so za malo manj kot 105 milijonov evrov prihodkov, to je 2,7 odstotka več kot leto prej, in ob tem izkazali za 70 milijonov evrov izgube. Zadolženost so s konca leta 2014 zmanjšali, ko je ta znašala 44,5 milijona evrov, zmanjšali na 27,4 milijona evrov. 

Mali delničarji bi radi 17,4-miiijonsko odškodnino

Medij: Slovenske novice Avtorji: Škerl Primož Teme: Mali delničarji, ZGD-1 zakon o gospodarskih družbah Rubrika / Oddaja: Dan v novicah Datum: 26. 09. 2015 Stran: 12

Na celjskem sodiščo se ubadajo z eno najvišjih odškodninskih tožb pri nas

Mali delničarji Premogovnika Velenje tožijo 13 fizičnih oseb ter družbi HSE in Teš

CELJE - Na gospodarskem oddelku celjskega okrožnega sodišča se ubadajo z eno najvišjih tožb za plačilo odškodnine pri nas. Gre za kar 17,4 milijona evrov vreden odškodninski zahtevek, ki so ga - sklicujoč se na zakon o gospodarskih družbah - vložila podjetja MP Naložbe, Towra iz Luksemburga in Intertrade v likvidaciji, z njim pa na sodišče privedla kar 15 fizičnih in pravnih oseb. Tožniki so mali delničarji Premogovnika Velenje (PV) in so prepričani, da so toženci - gre za vodilne kadre PV, HSE in Teš - tisti, ki so imeli posredno ali neposredno vpliv na poslovanje premogovnika.

Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.