Mercator

Mercator - Organizirano zbiranje pooblastil za 20. redno skupščino

Za prenos pooblastila kliknite tukaj.

Za prenos spremnega pisma kliknite tukaj.

Družba Poslovni sistem Mercator, d.d., spodbuja delničarje k aktivnemu izvrševanju njihovih pravic in v ta namen pričenja z organiziranim zbiranjem pooblastil. Tako lahko tudi brez osebne udeležbe na skupščini delničarji uveljavljajo svojo pravico do glasovanja in s tem tudi neposredno vplivajo na upravljanje družbe.

Skladno s priporočili Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, Poslovni sistem Mercator, d.d., svoje delničarje obvešča, da smo na podlagi dogovora, sklenjenega dne 28.07.2014 z VZMD (Vseslovenskim združenjem malih delničarjev) ter na podlagi dogovora, sklenjenega dne 18.07.2014 z Društvom MDS (Društvo Mali delničarji Slovenije), pričeli z izvedbo organiziranega zbiranja pooblastil delničarjev za 20. redno skupščino delničarjev, ki bo dne 29.08.2014. Družba Mercator, d.d., Društvo MDS in VZMD so izbrali naslednje pooblaščence, ki jih bodo lahko delničarji pooblastili za uresničevanje svojih pravic: Stanković Rajko, dr. Čadež Simon, dr. Miran Mejak in mag Verbič Kristjan.

Pivovarna Laško - delničarji ostali brez želenih odgovorov

Današnje 22. skupščine družbe Pivovarna Laško, d.d., ki je potekala v Laškem, se je udeležilo 81,80 % kapitala oz. delničarji - lastniki 7.139.059 delnic. Pooblaščenec Društva MDS je v okviru organiziranega zbiranja pooblastil s strani uprave Pivovarne Laško na skupščini zastopal preko 16.000 glasov. Po otvoritvi skupščine, ki ji je predsedoval odvetnik Stojan Zdolšek, ugotovitvi prisotnosti in izvolitvi volilne komisije se je skupščina seznanila z revidiranim letnim poročilom za 2013 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, ter prejemki članov uprave in članov nadzornega sveta. Skupščina je z 99,28% glasov podelila razrešnico upravi družbe, ter z 99,35% glasov za podelila razrešnico nadzornemu svetu.

 

Laško, 30. junij 2014


 

Skupščina se je prav tako seznanila, da je na dan 31.12.2013 čista izguba družbe znašala 27.912.685,00 EUR in da jo je uprava pokrila iz dobička iz preteklih let, iz drugih rezerv iz dobička in kapitalskih rezerv tako, da je bilančni dobiček družbe v letu 2013 znašal 0 EUR.

Za novega člana nadzornega sveta družbe v mandatnem obdobju 30.06.2014-21.08.2017 je skupščina z 99,97 % glasov za izvolila mag. Janeza Škrubeja, sicer zaposlenega na DUTB, d.d., kjer opravlja funkcijo izvršnega direktorja.

Za revidiranje poslovnih izkazov družbe v letu 2014 je skupščina potrdila revizijsko družbo Ernst&Young, d.o.o. iz Ljubljane.

Mali delničarji o prodaji Mercatorja

Laško, Ljubljana, 20.06.2013

 

Za ogled TV prispevka, ki sta ga pripravila novinarja Marka Štora in  Nade Kumar  iz oddaje Dnevnik ob 13.00  uri TV  SLO 1 o morebitnih posledica prevzema  Mercatorja pritisnite TUKAJ.

 

 

 

 

 

 

Delničarji Mercatorja niso podelili razrešnice prejšnjemu predsedniku Uprave

 

Današnja, 19. skupščina Poslovnega sistema Mercator, d.d., je sprejela glavnino predlaganih sklepov, med drugim je v Nadzorni svet (NS), po nasprotnem predlogu NLB, d.d., bil imenovan Bojan Brank, sicer v.d. predsednika uprave Luke Koper, d.d. Delničarji so podelili razrešnico vsem 16 preteklim članom NS, med tem ko od prejšnje Uprave razrešnice niso dobili 3 člani uprave, med drugim tudi bivši predsednik, mag. Žiga Debeljak.

 

Ljubljana, 18. junij 2013


 

Reorganizacija družbe Mercator

Predsednik Uprave Mercatorja, Anton Balažic je v okviru letnega poročila predstavil ključna strateška vprašanja družbe za prihodnje delovanje kakor tudi novo strategijo delovanja, ki bo temeljila na učinkovitosti ter zmernim investicijam. Tako je Mercator že izstopil iz Albanije, prav tako pa namerava v nekaj tedni izstopiti tudi iz Bolgarije. Družba Mercator se sicer sooča tudi s padanjem tržnega deleža v Slovenije, ki je posledica vse večje konkurence in pa slabim poslovanjem na Hrvaškem, česar se Uprava zaveda in zoper temu izvaja tudi več različnih aktivnosti.

Mercator je sicer leto 2012 zaključil z 107 milijoni EUR izgube pri čemer več kot 75 milijonov EUR izgube predstavljajo enkratni odpisi zaradi prevrednotenj.

Mercator objavil rezultate leta 2012 - izguba 104 mio EUR predvsem zaradi enkratnih odpisev

Skupina Mercator je lansko leto sklenila s 104 milijoni evrov izgube, ki je po besedah predsednika uprave Tonija Balažiča v prvi vrsti povezana z enkratnim odpisom.

 

Ljubljana, 29.01.2013 


 

Izgubo pa gre, trdi Balažič, pripisati tudi večjim pritiskom na marže, nižjemu prometu in odsotnosti enkratnih vplivov, ki so jih beležili v prvem četrtletju leta 2011. Rezultat Mercatorjevega poslovanja je sicer pozitiven.

 

Za ogled prispevka Florjana Zupana iz Odmevov ob 22.00 uri TV SLO1 z dne 29.01.2013 pritisnite TUKAJ ali na sliko.

 

Mercator je lani tako ustvaril 2,3 milijarde evrov prihodkov, kar je nekoliko več kot leto prej, promet skupine pa je stabilen. Skupina Mercator je sicer v lanskem letu stabilizirala tržni delež v Sloveniji in na Hrvaškem in zabeležila rast tržnih deležev v Srbiji, Bosni in Hercegovini ter Črni Gori.

RAJKO STANKOVIČ (Društvo Mali delničarji Slovenije): Če pogledamo njihov, bom rekel prihod in umik sedaj iz trga Albanije in Bolgarije, v času konjunkture je veljalo, da morajo vsa trgovska podjetja rasti bodisi z akvizicijami, nakupi drugih družb ali pa z investiranjem na novih področjih. Koliko se spomnim, če so moji podatki točni, so v Albanijo in Bolgarijo šli previdno in so šli z najetimi prostori, kakšna je bila najemnina, tega podatka nimam.

Sicer pa je glede na zahtevne tržne razmere skupina lani uvedla vrsto hitrih ukrepov, med katerimi so ustavitev nenujnih investicij, pospešitev dezinvestiranja in iskanje notranjih rezerv. Rezultat povečane stroškovne učinkovitosti pa je tudi, navajajo v družbi, 10 milijonov evrov prihrankov, ki jih je družba ustvarila v zadnjem četrtletju. Ob tem je lani skupina Mercator svojo zadolženost zmanjšala za 90 milijonov evrov.

 

Finetol v stečaju - iz uprave Save mora mag.Franci Strajnar, za ponovni mandat v NS Save ne more kandidirati Janko Kastelic, iz NS Mercatorja pa mora oditi Zdenko Podlesnik

Uprava družbe Finetol, d.d., pod vodstvom Janka Kastelica je v ponedeljek, 30. aprila 2012 vložila predlog za stečaj Finetola, d.d., s tem pa bo nekaj  več kot 1.700 delničarjev verjetno ostalo brez vsega svojega premoženja. Posledično bo moral iz Nadzornega sveta Mercatorja odstopiti Zdenko Podlesnik, nekdanji prvi nadzornik Finetola do 1. 8. 2011, za ponovni mandat v nadzornem svetu Save, d.d. pa se ne bo mogel več potegovati Janko Kastelic - sedanji predsednik uprave Finetola, iz uprave Save, d.d., pa mora odstopiti član mag. Franci Strajner - prvi mož Finetola do 31.03.2011 - vsi zaradi določil Zakona o javnem naročanju. V nasprotnem primeru bi bili lahko Sava in Mercator izločeni iz državnih javnih naročil za obdobje 2 let. Podoben scenarij najbrž sledi tudi v Maksimi Invest.

 Ljubljana, 03. maj 2012


mag. Franci Strajnar mora nemudoma odstopiti kot član uprave v Savi, d.d.!

Zaradi določil Zakona o javnih naročilih, Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) javno pozivamo mag. Francija Strajnarja - do 31.03.2011 predsednika uprave Finetola - da nemudoma nepreklicno odstopi kot član uprave Save, d.d.

Za ogled prispevka Florjana Zupana iz Poročil ob 17.00 uri na TV SLO1 kliknite TUKAJ

 

Podlesnik in Kastelic morata nemudoma odstopiti kot nadzornika v Mercatorju oziroma Savi!

Zaradi določil Zakona o javnih naročilih, Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) javno poziva Zdenka Podlesnika - do 1.8.2011 predsednika NS Finetola - da nepreklicno odstopi kot član NS Mercator. Prav tako mora iz enakega razloga nepreklicno od ponovne kandidature za izvolitev v NS Save, odstopiti tudi Janko Kastelic - sedanji predsednik Uprave Finetola.

Če odstopa ne bo, sledi začetek postopka za odpoklic nadzornikov preko sodišča

V kolikor Zdenko Podlesnik ne bo odstopil iz NS Mercatorja, bo Društvo MDS skupaj s pravniki proučilo možnost njegovega odpoklica preko sodišča. V nasprotnem primeru bi lahko Mercatorju in njegovim delničarjem nastala velika poslovna škoda.

Spomnimo - Društvo MDS je na sodišče že 3 dni po skupščini vložilo izpodbojno tožbo s katero izpodbija sklep o razrešitvi in imenovanju novih nadzornikov v Mercatorju. En teden po skupščini je vložilo še predlog za izdajo začasne odredbe o prekinitvi vpisa sprememb v register, vendar je bilo nekaj ur prepozno. Sodišče je na dan vložitve predloga za zadržanje v register že vpisalo nove nadzornike in čistopis statuta.

Tako Mercator, kot Sava konkurirata na javnih razpisih države in njenih organov. Po določilih že omenjenega Zakona o javnih naročilih mora naročnik iz postopka javnega naročanja izločiti tistega ponudnika, katerega nadzornik je bil v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb lastnik, direktor ali nadzornik podjetja, ki je končalo v stečaju ali prisilni poravnavi.

Društvo MDS poziva k preložitvi jutrišnje ustanovne seje NS Mercatorja vsaj za 7 dni

Rajko Stanković - predsednik Društva MDS poziva novoizvoljene člane nadzornega sveta PS Mercator, da prvo sejo prestavijo in rešijo nekaj predhodnih vprašanj, ki so povezana z novoizvoljenim članom g. Zdenkom Podlesnikom, sicer predsednikom NS Finetol, d.d.

Drugi, prav tako nezanemarljiv razlog pa je tudi dejstvo, da je Društvo MDS v torek 03.04.2012 vložilo in v petek 06.04.2012 dopolnilo izpodbojno tožbo, s katero zahteva ničnost oz. razveljavitev skupščinskega sklepa o razrešitvi sedanjega NS in imenovanju novih članov NS. V petek 06.04.2011 pa je Društvo MDS vložilo tudi zahtevo za začasno prekinitev vpisa novih nadzornikov, zaradi rešitve predhodnega vprašanja iz izpodbojne tožbe. 

 

Ljubljana, 09. april 2012


 

Zdenko Podlesnik naj odstopi ali vsaj zamrzne članstvo v NS Mercator

Ker o Finetolu ne delničarji ne zainteresirana javnost nimajo več finančnih podatkov od 01.08.2011 dalje, ko so na skupščini delničarjev umaknili delnice Finetola z organiziranega trga, je ključnega pomena, da to izvemo še pred sejo NS Mercatorja v novi sestavi. V javnosti se je večkrat špekuliralo, da je osnovni kapital Finetola negativen in je družba na robu stečaja, kar pod velik vprašaj daje tudi nadaljnje morebitne posledice zaradi članstva g. Zdenka Podlesnika v NS Mercator.

Glede na dejstvo, da nam niso znani »skrbno varovani finančni podatki o Finetolu« in morebitni dogovori z bankami upnicami, obstaja velika verjetnost, da je le-ta že morda insolventen. Tako je samo še vprašanje časa, kdaj bo to priznal in sporočil, ali so mu banke sploh pripravljene reprogramirati zapadle dolgove ali pristati na kakršnokoli prisilno poravnavo. Zato pozivamo, naj Zdenko Podlesnik do javne objave finančnega stanja Finetola zamrzne svoje članstvo v NS Mercator, sicer bi se lahko PS Mercator znašel v hudih težavah pri javnih naročilih v prihodnjih dveh letih, prav zaradi novele Zakona o javnem naročanju.

Novela Zakona o javnem naročanju, ki je bila sprejeta lani marca, med drugim vsebuje določilo, da mora naročnik iz postopka javnega naročanja izločiti kandidata oz. ponudnika, ki ima v poslovodstvu nekoga, ki je bil »kadar koli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v postopku javnega naročanja nadzornik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek, postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja«.

 

Vložena izpodbojna tožba in zahteva za začasno zadržanje vpisa novih nadzornikov

Poziv Društva MDS k odstopu spornih članov novo izvoljenega NS Mercator

V Društvu Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) pozivamo Skupino Pivovarno Laško, Unicredit banko Slovenije in NFD skupino, da v dobrobit vseh deležnikov družbe PS Mercator, d.d. razmislijo o tem, da iz novoizvoljenega nadzornega sveta odstopijo vsi, ki imajo kakršni koli konflikt interesov, ali pa se v preteklosti pri svojem delu niso izkazali v vlogah nadzornikov ali upravljavcev. 

 

Ljubljana, 04. april 2012


 

Manjkajoče člane se lahko določi preko sodišča ali na prvi naslednji skupščini

Morda lahko razmislijo o začasnem imenovanju manjkajočih članov NS preko sodišča, ali pa se počaka do izvolitve na prvi naslednji skupščini. Pri tem pozivamo vse, ki ta trenutek imajo glasovalno moč, da naj nova struktura nadzornega sveta Mercatorja bolj odraža dejansko sestavo delniške strukture Mercatorja in pluralnost mnenj v njej. S tako potezo bi dokazali, da dejansko niso hoteli prevzeti 'oblasti' v Mercatorju in da želijo, da se ena največjih družb v Republiki Sloveniji razvija naprej skladno z željami lastnikov.

 

Društvo MDS morebitni prodaji ne nasprotuje

Naj ponovno poudarimo, da v Društvu MDS ne nasprotujemo morebitni prodaji, a pri tem je potrebno imeti 'tresočo roko' pri izbiri kupca, zlasti zaradi posebnega položaja, ki ga Mercator ima v smislu enega največjih zaposlovalcev delovne sile neposredno in posredno enega od glavnih odjemalcev slovenskih kmetov in živilsko predelovalne industrije.

 

Morebitni novi lastnik naj bo sposoben plačati prevzem z vzdržnimi viri financiranja

Prevzem Mercatorja s strani Skupine Pivovarne Laško in Unicredit banke Slovenije - Ali bo UVK končno preveril nedovoljeno koncentracijo?

Na današnji skupščini družbe Mercator, d.d. smo bili priča več kot očitnemu usklajenemu delovanju Skupine Pivovarne Laško, Skupine Unicredit Banke Slovenije skupaj z fidiuciranim računom Splitske banke ter NFD skupine, ki skupaj predstavljajo 42,982 % osnovnega kapitala. Njihovo usklajeno delovanje se je najbolj jasno pokazalo pri odpoklicu in imenovanju novega Nadzornega sveta (NS), kjer je Skupina Pivovarna Laško imenovala 3 predstavnike (dr. Mateja Lahovnika, Marjeto Zevnik in Mirjam Hočevar), NFD skupina enega predstavnika (Zdenka Podlesnika, ki je svoje sposobnosti že pokazal z 'uspešnim delom' v Muri in v Finetolu kot predsednik NS), ter Unicredit Banka Slovenije dva predstavnika (Borisa Galića iz Hrvaške in Roka Rozmana prokurista v Sloveniji). Zaradi usklajenega delovanja, brez prevzemne namere več kot 4,51 % osnovnega kapitala, kar je predstavljalo več kot 82 % glasovalnih pravic na skupščini Mercatorja, je Rajko Stanković napovedal izpodbijanje sklepa o imenovanju NS.

 

Ljubljana, 30. marec 2012


 

 Usklajeni delničarji na 18. skupščini delničarjev Mercatorja

  

Delnic Delež v % Naziv oz. imetnik Država
1 464390 12,333% PIVOVARNA UNION D.D. SVN
3 317498 8,432% PIVOVARNA LAŠKO, d.d. SVN
10 96952 2,575% RADENSKA, d.d. RADENCI SVN
4 301437 8,006% UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d. SVN
5 253967 6,745% SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. - FID HRV
5 38301 1,017% SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. - FID HRV
12 75360 2,001% HYPO BANK D.D. SVN
14 42840 1,138% NFD 1, delniški podsklad SVN
19 27692 0,735% NFD HOLDING d.d. SVN
  1618437 42,982% osnovnega kapitala PS Mercator  
  1842778 87,826% Glasovalne pravice glede na delež  na skupščini prisotnega osnovnega kapitala   

 

6 EUR bruto dividende za posamezno delnico

Medtem ko bi po predlogu uprave bilančni dobiček za lani v višini 28,8 milijona evrov uporabili na način, da za dividende namenijo 16,9 milijona evrov oz. 4,50 EUR bruto na delnico, pa so družbe iz skupine Pivovarna Laško predlagale, da se izplača dividenda v višini šest evrov bruto na delnico. Delničarji so s 97 odstotki navzočih glasov nasprotni predlog Laščanov, skladno s katerim gre 22,6 milijona evrov za izplačilo dividend, preostanek pa ostane nerazporejen, tudi podprli.

Za ogled posnetka RTV  SLO1 (oddaja Dnevnik ob 13.00)  pritisni TUKAJ ali na sliko.

Predsednik uprave Mercatorja, Žiga Debeljak je glede dviga dividend po skupščini novinarjem dejal, da dividenda v višini šestih evrov bruto pomeni petodstotno donosnost na trenutno ceno delnice. "Tak sklep je jasen znak, da tako kot mi tudi delničarji zaupajo v finančno trdnost in uspešno poslovanje Mercatorja," je dejal Debeljak in dodal, da je Mercator takšne dividende tudi sposoben izplačati.

 

Razrešnica Upravi in NS vendar brez pooblastila za povečanje kapitala

Uprava in nadzorni svet sta za svoje delo v letu 2011 prejela razrešnico, pri čemer so za razrešnico nadzornikom glasovali skoraj vsi navzoči delničarji, za razrešnico upravi pa 68,6 odstotka navzočih. Debeljak je izrazil zadovoljstvo nad podeljeno razrešnico, ker so lastniki kljub drugačnim pogledom na lastniške zadeve s tem pokazali, da cenijo delo uprave.

Uprava Mercatorja, ob predlogu o uporabi bilančnega dobička, tudi ni uspela s predlogom o spremembi statuta, po katerih bi uprava s soglasjem nadzornikov dobila pooblastilo za povečanje osnovnega kapitala z odobrenim kapitalom - gre sicer za instrument v primeru večjih strateških povezav, ki ga je imel Mercator v minulih letih. Za izglasovanje takšnega sklepa bi bila potrebna tričetrtinska večina glasov, za pa je glasovalo le 9,3 odstotka delničarjev.Izredna revizija po predlogu Unicredit banke zaradi prevzemne namere

Društvo MDS obžaluje odstop vodstva Mercatorja – ali bo kdo od bankirjev sploh kdaj odgovarjal?!

Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) obžaluje korak, za katerega se je odločila Uprava družbe Mercator, d.d., a hkrati tudi razume njihovo odločitev, saj je težko voditi podjetje, ki se ga 'prodaja vsakih 5 minut'. S tem korakom je Uprava dokazala, da je družbo vodila profesionalno. Kot kaže potrebnega zaupanja med lastniki (beri bankami) ni več, pa čeprav so prav banke zaradi 'dobrohotnih kreditov tajkunom v preteklosti' pripeljale do razprodaje v Poslovnem sistemu Mercator, d.d. kot tudi v Skupini Pivovarna Laško, d.d., ki je njihova 'ujetnica' že več kot 2 leti.

 

Ljubljana, 29. marec 2012


 

V Društvu MDS zato pozivamo bankirje, naj že enkrat začnejo aktivno upravljati z naložbami, ki so jih zaplenili; ne pa da jih brezglavo in za vsako ceno razprodajati, saj morda kratkoročno res rešijo svojo likvidnost na gospodarskem področju, a hkrati naredijo luknjo na področju prebivalstva, ki je odvisen od socialnih transferjev. Zato pri prodajah končno sledite pravilom ekonomske stroke, če ste jih že opustili pri dajanju kreditov in ne prodajate podjetij novim prezadolženim lastnikom, ampak tistim, ki bodo uspeli poskrbeti tudi za obstoj delovnih mest v bodoče, saj brez dobrih gospodarskih komitentov in posameznih varčevalcev oziroma plačilno sposobnih komitentov tudi banke ne bodo preživele.

 

Banke naj začnejo čistiti tudi pred svojim pragom

Društvo MDS poziva vse banke, ki so brezglavo odobravale kredite brez ustreznih zavarovanj, naj končno sprožijo tudi postopke znotraj svojih vrst, saj so s tem početjem namreč ogrozile družbe kot so Mercator. Namesto da bi banke poiskale krivce za kredite, ki so bili dani vsesplošno znanim tajkunom, le te rajši 'lomastijo' po družbah, katerih deleže so zaplenile in s tem ogrožajo vse ostale delničarje družbe, da niti ne govorimo o več kot 20.000 delovnih mestih, kolikor ima namreč Skupina Mercator zaposlenih.

V Društvu MDS si upamo trditi, da delničarji družbe Mercator, d.d. nikakor niso izgubili zaupanja v Upravo, ki je skušala ščititi interes družbe in poslovati nemoteno z namenom bogatitve naložb delničarjev. Ko pa govorimo o zaupanju s strani bank, pa so banke postale lastnice Mercatorja iz naslova zaplemb zaradi svoje lastne nesposobnosti, zatorej jih ni mogoče obravnavati ko preostalih 15.000 delničarjev, ki so svoje prihranke investirali v delnico Mercatorja.

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.