Infond Holding

Odločitev ATVP daje novo upanje za delničarje Infond Holdinga, sporočilo policije glede Bavčarja in Šrota, pa v delovanje pravne države

foto: Tadej Regent

Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši in naš partner, Zavod za zastopanje in izobraževanje malih delničarjev Maribor pozdravljata odločitev Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP), da zaradi suma usklajenega delovanja prične s preiskavo bank, ki so lani Infondu Holdingu zasegle delnice Mercatorja in Pivovarne Laško.

Prav tako pozdravljamo aktivnosti policije, ki je danes, 12. Maja, predstavila obseg oškodovanja Igorja Bavčarja in Boška Šrota, kar vrača upanje v delovanje pravne države.


Menimo, da pri tem dejanju gre za več pomembnih segmentov, ki so škodili malim delničarjem:

  • Banke so zasegle prvovrstne naložbe, male delničarje pa pustile na cedilu s »slabimi naložbami«,
  • banke so s svojo nevestno in negospodarno posojilno politiko omogočile, da je sploh prišlo do nepreglednega in prekomernega zadolževanja Infonda Holdinga,  saj so mnogokrat opustile običajne poslovne prakse pri odobravanju kreditov,
  • ocenjujemo, da so z zaplenjenimi naložbami »po nizkih cenah« začeli »finančno izčrpavati« tako Skupino Mercator, d.d., kakor tudi Skupino Pivovarno Laško, d.d., zopet na plečih malih delničarjev, ki so tam še prisotni v lastniški strukturi,
  • še vedno ni jasno, zakaj so bila merila bank v primeru družbe Infond Holding drugačna kot v primeru družbe Istrabenz. Medtem ko so prvi usklajeno zaplenile prvovrstne naložbe in s tem sprožile stečaj družbe, se to pri drugi ni zgodilo.

Dogajanje v zvezi s finančnimi holdingi ima sicer tudi širši družbeni pomen.

Vlada nas že skoraj dve desetletji nagovarja, naj zaradi nevzdržnosti pokojninske blagajne za svojo starost varčujemo v skladih, delnicah in drugih naložbah. Seveda smo mnogi sledili tem pozivom in »pogoltnili grenko pilulo«, saj so nas politiki, ki so se prelevili v gospodarstvenike, peljali žejne čez vodo v številnih finančnih holdingih.

Pri tem so sodelovali predstavniki vseh političnih opcij, zato je upravičen strah malih vlagateljev do te oblike varčevanja za starost, brez ustreznih popravkov regulative na tem področju.


Mali delničarji naj bodo zastopani v organih nadzora delniških družb

Vabilo na tiskovno konferenco ob 1. obletnica dela Društva MDS

Spoštovani!

 
Vabimo vas na tiskovno konferenco ob
1. obletnici dela Društva - Mali delničarji – Skupaj smo močnejši (Društva MDS),
ki bo potekala v petek, 2. aprila 2010 ob 11.00 uri
v CITY Hotelu (dvorana C), Dalmatinova ulica 15, 1000 Ljubljana.
 

Vsebina tiskovne konference:

Uspešno zaključeno zbiranje pooblastil za družbo Center naložbe, d.d.

Društvo MDS je 23. marca pristopilo k organiziranemu zbiranju pooblastil za skupščino družbe Center naložbe, d.d., ki bo potekala jutri, v petek, 2. aprila ob 13. uri. Pooblaščenci Društva MDS so zbrali skupaj več kot 42.500 glasov, kar predstavlja več kot 1,1 % kapitala družbe.

Hkrati velja poudariti, da ima družba Center naložbe preko 30.000 delničarjev, zaradi česar je Društvo MDS pristopilo k omejenemu zbiranju pooblastil, zaradi omejenih finančnih zmožnosti. Pred samo skupščino bo ob 11.00 uri v CITY Hotelu potekala tudi tiskovna konferenca Društva MDS, kjer bodo med drugim izpostavljene tudi povezave med družbami Pivovarna Laško, Infond Holding in Center naložbe.

Sodišče ustavilo izbris družbe Center naložbe, d.d. in sprejelo ugovor Društva MDS ter Infond holdinga

Okrožno sodišče v Mariboru je danes, dne 24. februarja 2010 odločilo, da se skladno s 438. členom Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) ustavi postopek izbrisa družbe Center naložbe, d.d. in s tem pritrdilo ugovoru delničarja Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (Društvo MDS). Predsednik Društva MDS, Rajko Stanković, je namreč v petek, 19. februarja, v imenu Društva, na podlagi 435. člena ZFPPIPP,  vložil Ugovor zoper Sklep Okrožnega sodišča v Mariboru o začetku postopka izbrisa družbe Center Naložbe, ki je bil objavljen 9. februarja 2010.

 
Skladno s tem sklepom se bodo v nadaljevanju lahko nadaljevali tudi postopki imenovanje posebnega revizorja, ki bo ugotavljal morebitno odgovornost Boška Šrota, kot bivšega predsednika uprave Skupine Pivovarna Laško in kot lastnika največjega delničarja Centra naložb, družbe Kolonel, d.d.
 
V nadaljevanju v celoti objavljamo vsebino Sklepa o izbrisu iz sodnega registra brez likvidacije.

Preprečen pravni manever Boška Šrota - Društvo MDS vložilo ugovor zoper izbris družbe Center Naložbe, d.d.

Predsednik Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (Društvo MDS), Rajko Stanković, je v imenu Društva, kot delničarja družbe Center Naložbe, finančne družbe, d.d., na podlagi 435. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), v zakonitem roku vložil Ugovor zoper Sklep Okrožnega sodišča v Mariboru o začetku postopka izbrisa družbe Center Naložbe, ki je bil objavljen 9. februarja 2010.

Društvo MDS z ugovorom zoper sklep dokazuje, da ni pogojev za vodenje postopka izbrisa na podlagi prvega odstavka 435. člena ZFPPIPP, saj je bil nad družbo začet postopek izbrisa zaradi insolventnosti. Družba je bila v insolventnem položaju že v drugi polovici leta 2009, ko ni bila več sposobna poravnavati vseh svojih zapadlih obveznosti, oziroma je zapadla v stanje dolgoročne plačilne nesposobnosti.

Predsednik Društva MDS na pristojnem sodišču vložil Predlog za imenovanje posebnega revizorja v družbi Center naložbe, d.d.

Predsednik Društva MDS, Rajko Stanković je v zakonsko predpisanem roku vložil Predlog za imenovanje posebnega revizorja v družbi Center naložbe, d.d. Vložitev predloga za imenovanje posebnega revizorja je bila v imenu 10 malih delničarjev, napovedana že pred skupščino. Na skupščini je bil predlog za razširitev dnevnega reda sprejet in tudi podprt s strani vseh prisotnih delničarjev, razen večinskega lastnika Kolonel, d.d.
 
Ker predlog ni bil sprejet, je skladno s 3. odstavkom 5. člena Zakona o pravnih naslednicah PID-ov (ZPNPID), predsednik Društva MDS v imenu 10 delničarjev, ki so podali pooblastilo za zastopanje na skupščini, na pristojno sodišče v Mariboru, vložil predlog, da sodišče imenuje posebnega revizorja.
 
Cilji reviziji so sledeči:

Posebni revizor družbe Center naložbe, d.d., bo imenovan preko sodišča na predlog 10 delničarjev družbe

Predsednik Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši, Rajko Stanković, je na današnji skupščini družbe Center naložbe, d.d., uspešno vložil predlog za dodatno točko dnevnega reda. Kot pooblaščenec desetih delničark in delničarjev družbe, je na dnevni red skupščine uvrstil dodatno, 4. točko dnevnega reda, in sicer; 'Imenovanje posebnega revizorja, skladno z 3. odstavkom 5. člena Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (ZPNPID-NPB3)'.
 

Društvo MDS zahteva imenovanje posebnega revizorja in ugotavljanje morebitne odškodninske odgovornosti BOŠKA ŠROTA, članov poslovodstva, ter članov nadzornih svetov v družbi Center Naložbe, d.d.

Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (v nadaljevanju Društvo MDS) bo v ponedeljek, 4. januarja 2010 na skupščinI družbe CENTER NALOŽBE, finančne družbe, d.d.,  zahtevalo, da skupščina družbe skladno z določili 3. alineje 5. člena ZAKONA O PRAVNIH NASLEDNICAH POOBLAŠČENIH INVESTICIJSKIH DRUŽB (ZPNPID-NPB3) imenuje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja in nadzora vseh poslov med povezanimi osebami, ki so bili izvršeni po uveljavitvi tega zakona.

Ljubljana, 31.12.2009

Na osnovi ugotovitev posebnega revizorja bo Društvo MDS, ob sodelovanju drugih delničarjev družbe (po določilih zakona je potrebno 100 delničarjev za vložitev odškodninske tožbe), nato vložilo morebitne odškodninske tožbe proti vsem odgovornim za povrnitev dokazane nastale škode. 
 

Ali je predlagana dokapitalizacija Infond Holdinga sploh veljavna: "Dva zakona, dva pravnika, tri mnenja"

Ustaljeni pregovor pravnikov se je v praksi ponovno uveljavil, saj sta predsedujoči skupščini Infond Holdinga, d.d. g. Danijel Planinšec in notar Gorazd Šifrer zavestno kršila:
 

1.   2. odstavek 5. člena Zakon o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (neuradno prečiščeno besedilo) (ZPNPID-NPB3), ki glasi:

 

»(2) Za sprejem sklepa skupščine o spremembi statuta in sklepa o statusnem preoblikovanju je potrebna večina najmanj 3/4 celotnega osnovnega kapitala družbe. Pri izračunu kapitalske večine se od osnovnega kapitala odštejejo lastne delnice. Sklep, sprejet v nasprotju s prejšnjima stavkoma, je ničen.«
 
2.   da bi zadostila temu pogoju sta zavestno obšla veljavna določila 3. odstavka 304. člena ZGD-1-UPB3, ki glasi:
 
»(3) Izid glasovanja iz prejšnjega odstavka na skupščini družbe, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, mora vsebovati vsaj:
  • število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi,
  • delež teh delnic v osnovnem kapitalu,
  • skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani, in
  • število oddanih glasov za in proti ter število vzdržanih.«

Mali delničarji ne vplačajte novih delnic družbe Infond Holding d.d., saj lahko ostanete na suhem že drugič!

Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši se je danes kot delničar družbe udeležilo skupščine družbe Infond Holding in napovedalo skupaj s predstavnikom delničarja Fructal, d.d. izpodbojne tožbe na vse sklepe skupščina, ki so bili predlagani pri 3. točki dnevnega reda.
Ljubljana, 03.12.2009
 
Skupščina družbe Infond Holding je izglasovala vse predlagane sklepe uprave, vključno s predlagano 417,4 milijona evrov vredno dokapitalizacijo družbe, vendar pri tem ni bilo 75 % večine vsega kapitala, kot to veleva zakon o pravnih naslednicah PID-ov.
Društvo MDS meni, da sklep ni sprejet z potrebno večino in je objava "Poziva delničarjem" brez ustrezne pravne podlage.
 
Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.